Kurs za međunarodno poslovanje

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: razvojem biznis plana i međunarodnim poslovnim pravom; osnovama ekonomije i međunarodnom ekonomijom; osnovama menadžmenta i međunarodnim standardima kvaliteta; međunarodnim menadžmentom; menadžmentom ljudskih resursa; menadžmentom projekata; informacionim tehnologijama u poslovanju; odnosima s javnošću.

Cena | Trajanje kursa: 30 časova

Uzevši u obzir savremene trendove u poslovanju, sasvim je jasno da mnoge uspešne kompanije teže proširenju poslovnih okvira i van lokalnog tržišta. A da bi u tome uspele, neophodno je da poznaju pravila koja se odnose na Međunarodno poslovanje, odnosno da zaposleni u okviru kompanija poseduju sva znanja koja su neophodna za poslovanje na međunarodnom nivou. Upravo iz tog razloga se pohađanje ovog kursa, koji organizuje AKADEMIJA OXFORD smatra imperativom za sve one pojedince i organizacije koje teže boljem i kvalitetnijem poslovanju i van granica naše zemlje.

Implementacijom znanja koja svi polaznici stiču tokom trajanja ovog kursa se u velikoj meri poboljšava i kotiranje određene organizacije u poslovnom svetu, ali i na tržuštu uopšte, kao i svakog pojedinca koji ima sve predispozicije da postane lider u oblasti međunarodnog poslovanja.

Kurs Međunarodno poslovanje podrazumeva savladavanje svih oblasti koje su obuhvaćene redovnim planom i programom, a uz to se upoznaju i sa stepenom engleskog jezika sa kojim nisu imali prilike da se upoznaju, odnosno da ga savladaju. U skladu sa stepenom znanja koji pokažu na inicijalnom testu ili sa sertifikatima koje već poseduju, polaznici imaju mogućnost da pohađaju neki od sledećih nivoa učenja ovog jezika i to : Engleski jezik - početni nivo (English Starter), Engleski jezik - osnovni (English Elementary), Engleski jezik - niži srednji (English Pre - intermediate Level), Engleski jezik - srednji nivo (English Intermediate Level), Engleski jezik - viši nivo (English Upper Intermediate Level) i Engleski jezik - poslovni (Business English). U zavisnosti od stepena poznavanja ovog jezika, zavisiće i način praćenja obuke u ovoj oblasti, što podrazumeva ili pohađanje časova u prostorijama škole ili putem online plaforme.Oblasti sa kojima se upoznaju svi polaznici obuke Međunarodno poslovanje su :

1. Biznis (Business)

U okviru prve oblasti obavezni predmeti za sve polaznike su : Razvoj biznis plana (Business plan development) i Međunarodno poslovno pravo (International business law).Uz to, svi polaznici imaju mogućnost odabira izbornog predmeta koji će pohađati, a u skladu sa programom. Izborni predmeti su : Poslovna dokumentacija (Business documents), Započeti biznis (Business Start - up), Poslovno pravo (Business law), Poslovna etika pojedinca i organizacije (Business ethics of individuals and organization) i Preduzetništvo (Enterpreneurship).

2. Marketing (Marketing)

Osnove marketinga (Marketing basics) i Međunarodni marketing (International marketing) su obavezni predmeti u ovoj oblasti, dok su izborni : SWOT analiza (SWOT analysis), Marketinška istraživanja i MIS (Marketing research and MIS), Planiranje i segmentacija tržišta (Market Planning and segmentation), Strateški marketing (Strategic marketing), Upravljanje marketingom (Marketing management), Internet marketing (Internet marketing), Ponašanje potrošača (Consumer behaviour), Marketing planiranje (Marketing planning) i Brending (Branding).

3. Prodaja (Sales)

Vrlo važna oblast kursa Međunarodno poslovanje podrazumeva upoznavanje polaznika sa jednim predmetom koji je obavezan i jednim koji je izborni.

Obavezan je Upravljanje prodajom (Sales management), dok je izborni Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationships management).

4. Finansije i računovodstvo (Finance and Accounting)

Obavezni predmeti u ovoj oblasti su : Osnove ekonomije (Basics od economics), Međunarodne finansije (International finance) i Međunarodna ekonomija (International economics).

Svi polaznici kursa imaju mogućnost da odaberu izborni predmet i to među sledećim : Finansijski menadžment (Finance management), Mikroekonomija (Microeconomics), Makroekonomija (Macroeconomics), Racio brojevi (Racio numbers), Finansijske institucije (Financial institutions), Spoljna trgovina (Foreign trade), Računovodstvo (Accounting), Računovodstvo troškova (Cost accounting), Berzansko poslovanje (Stock market), HOV i Finansijska matematika i poslovna statistika (Financial mathematics and business statistic).

5. Menadžment i poslovna organizacija (Management and Business organization)

U ovoj oblasti su 4 obavezna predmeta i to : Osnove menadžmenta (Management fundamentals), Multinacionalne kompanije (Multinational companies), Međunarodni standardi kvaliteta ( International quality standards) i Međunarodni menadžment (International management).

Izborni predmeti su : Funkcije menadžmenta (Management functions), Životni ciklus organizacije (Organization life cycle), Struktura i dizajn organizacije (Organization structure and design), Organizaciono ponašanje (Organizational behavior), Liderstvo (Leadership), Kvantitativne metode u poslovanju (Quantitative methods for business), Sistemi menadžmenta kvalitetom (Quality management systems), Menadžmet znanja (Knowledge management), Upravljanje lancem nabavke (Supply chain management), Krizni menadžment (Crisis management), Upravljanje rizikom (Risk management), Strategijski menadžment (Strategic management), Upravljanje konfliktima (Conflict management), Planiranje i kontrola troškova (Expenditure planning and control), Operacioni menadžment (Operations management), Korporativna odgovornost (Corporate responsibility), Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera (Managing the expectations and needs of stakeholders) i Ekološki menadžment (Environmental management).

6. Menadžment ljudskih resursa (Human resources Management)

Glavni predmet u ovoj oblasti je Osnove menadžmenta ljudskih resursa (HR management basics), dok postoji veliki broj izbornih predmeta i to : Planiranje i selekcija ljudskih resursa (Human resource planning and selection), Pronalaženje ljudskih resursa (Human resource finding), Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid (Employment, contracting and termination od employment), Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje (Introduction to business training and education), Praćenje i razvoj ljudskih resursa (Human resource monitoring and development), Motivisanje zaposlenih (Employee motivation), Procena uspešnosti zaposlenih (Employee performance assessment), Sistem nagrađivanja (Compensation systems), Psihologija ličnosti (Personality psychology), Zaštita na radu (Workplace safety), Mobing (Mobbing), Zakonska regulativa za ljudske resurse (Human resource regulations), Sindikalno i nesindikalno radno okruženje (Unionized and Non - unionized work environment) i Analiza posla (Work analysis).

7. Menadžment projekata (Project management)

Osnove menadžmenta projekata (Project management basics) i Upravljanje međunarodnim projektima (International project management) su obavezni predmeti u okviru ove oblasti kursa Međunarodno poslovanje.

Izborni predmeti su : Upravljanje investicijama (Investment management), Programski paket za upravljanje projektima (MS project), Metode i tehnike upravljanja projektima (Project management methods and techniques) i Finansiranje projekata (Project financing).

8. Informacione tehnologije u poslovanju (IT in business)

Sva tri predmeta u ovoj oblasti su izborni, a reč je o predmetima : Informacione tehnologije u poslovanju (IT in business), Elektronsko poslovanje (E - business) i Menadžment informacioni sistemi (Management informatin systems).

9. Odnosi sa javnošću (Public relations)

Izuzetno važna oblast za poslovanje na međunarodnom nivou ima dva obavezna predmeta i to : Osnove odnosa sa javnošću (Public relations basics) i Interkulturne komunikacije (Intercultural communication).

Polaznici biraju između sledećih predmeta : Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama (Public relations in crisis situation), Korporativni identitet (Corporate identity), Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija (Planning and organization of business events and actions), Sponzortsvo (Sponsorship) i Korporativne komunikacije (Corporate communications).

10. IT korisničke veštine (IT user skills)

Osnove korišćenja računara (ECDL computer essentials), Osnove korišćenja interneta (ECDL online essentials), Obrada teksta (ECDL word processing) i Tabelarne kalkulacije (ECDL spreadsheets) su obavezni predmeti u poslednjoj oblasti kursa Međunarodno poslovanje.

Izborni predmeti su : Prezentacije ( ECDL presentations), Obrada slika (ECDL image editing) i Obrada internet stranica (ECDL web editing).

Savladavanjem segmenata u okviru svake pomenute oblasti, svi polaznici stiču neophodna znanja za poslovanje na međunarodnom nivou. U zavisnosti od plana i programa, kursevi po oblastima se mogu pratiti fizički, u prostorijama škole ili putem online platforme, koja je namenjena za učenje na daljinu.

Poseban akcenat tokom trajanja obuke Međunarodno poslovanje je vezan za upoznavanje polaznika sa takozvanim PDP - om ( Personal Development Program). Ovaj, specijalno osmišljen program je usmeren na savladavanje svih personalnih, odnosno ličnih veština svakog polaznika, koje će mu omogućiti da bude mnogo ažurniji u poslovanju, te da sa najvišim stepenom lične efikasnosti i potpune samostalnosti može da upravljanja poslovanjem na međunarodnom nivou, kao i da donosi adekvatne odluke. U okviru ovog dela obuke, polaznici se najpre upoznaju sa takozvanim Transverzalnim veštinama, koje podrazumevaju veštine samospoznaje, odnosno izgradnje samopouzdanja, kako u ličnom tako i u poslovnom smislu, kao i veštine lične, ali i motivacije drugih, Uz to, polaznici se upoznaju i sa adekvatnim veštinama adaptacije, te uče kako da razviju logičko, kreativno odnosno kritičko mišljenje, te kako da razviju veštine prosuđivanja i analitičko - istraživačke veštine. Poseban segment obuke u okviru Transverzalnih veština je usmeren na upoznavanje polaznika sa veštinama savetovanja, koučinga i treninga, pravilima timskog rada i definisanjem ciljeva, kako individualnih, tako i opštih. Sledeće sa čime se polaznici upoznaju u okviru PDP - a su Lične veštine, kao što su : Planiranje karijere, Stil i personalni marketing, Poslovni bonton, Zdravlje i upravljanje stresom, kao i Lični razvoj menadžera, čija im kasnija pravilna implementacija u velikoj meri daje mogućnost da postanu najbolji u svom poslu. Poslednji segment ovog dela obuke u okviru kursa Međunarodno poslovanje je usmeren na razvijanje personalnih veština koje se odnose na povećanje efektivnosti i efikasnosti, kao što su recimo : Orrganizacija vremena, Upravljanje informacijama, Efektivna poslovna komunikacija, Efektivno pregovaranje i donošenje odluka i mnoge druge.

Uspešnim savladavanjem svih segmenata kursa Međunarodno poslovanje, odnosno PDP - a, koji je njegov sastavni deo svi polaznici postaju vlasnici adekvatnih međunarodnih sertifikata.


Kome je kurs namenjen: polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad organizacije koja želi da proširi svoje poslovanje na međunarodni nivo, kao i pojedinci koji žele da steknu znanja iz oblasti Međunarodno poslovanje i time znatno unaprede svoju Radnu biografiju (CV).

Materijal za kurs: elektronski i štampani materijal sa primerima je obezbeđen za sve polaznike obuke.

Trajanje: 30 školskih časova

Cene:

 • Individualna nastava: 38,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 22,000 RSD
 • Grupna nastava: 18,000 RSD

Dodatne napomene:

 • uplata se vrši putem uplatnice ( za fizička lica ), preko računa ( za pravna lica ), a nakon dostavljenog Predračuna.
 • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.

Teme:

 1. Finansije,
 2. Računovodstvo,
 3. Marketing,
 4. Preduzetništvo

Spisak gradova za kurs za međunarodno poslovanje

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje