Kurs za daktilografiju – slepo kucanje

U današnje vreme sve je više onih administrativnih zanimanja koja pred zaposlene stavljaju mnogobrojne zahteve. A jedan od tih zahteva podrazumeva i umeće takozvanog slepog kucanja, što je prema uopštenoj definiciji posebna vrsta brzog kucanja, koja podrazumeva da je osoba sposobna da u toku jednog minuta otkuca tačno određeni broj karaktera, a da pri tom ne gleda u tastaturu. Obično se umeće slepog kucanja zahteva od osoba koje su zaposlene na radnoj poziciji daktilografa ili, pak za one osobe koje su zadužene za vođenje zapisnika na sednicama različitih institucija. Ipak, iako je uobičajeno da se za zaposlene na tim radnim pozicijama zahteva umeće slepog kucanja, vrlo često se ova veština zahteva i od osoba koje se bave klasičnim administrativnim poslovima, kao što su na primer poslovni sekretari ili administratori.

Sa željom da svakome ko želi da savlada veštine slepog kucanja to i omogući, Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama širom naše zemlje organizuje i obuku i kurs za slepo kucanje, a koja je sačinjena i od teorijskog, ali i od praktičnog dela.

Zainteresovani polaznici mogu da izvrše prijavljivanje za pohađanje ovog kursa u toku cele godine, stim da se ona odvija prema jasno definisanom nastavnom planu organizatora obuke. Osim što im je omogućeno da lično u jednoj od poslovnica izvrše prijavu za pohađanje ovog kursa, polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da se prijave preko mejla, kao i da jednu od poslovnica kontaktiraju putem telefona i na taj način izvrše prijavljivanje za pohađanje odabrane vrste nastave.


Naglašavamo i to da svaki polaznik koji sa uspehom bude pohađao ovaj kurs, po njegovom završetku treba da polaže i završni ispit, a nakon čega stiče sertifikat, koji se može upisati u radni dosije i to u skladu sa trenutno važećim pravilima, uzevši u obzir da je priznat od strane relevantnih državnih institucija.

Vrlo je važno da polaznici koje zanima kurs i obuka za slepo kucanje znaju da se nastava organizuje i kao individualna, odnosno poluindividualna, ali i da mogu da se odluče da obuku pohađaju u okviru grupe, kao i da je prate preko interneta.

Ukoliko neki kandidat poseduje dovoljno znanja slepog kucanja, a ima želju da izvrši polaganje za klasu, Akademija Oxford će mu to i omogućiti, stim da je uslov da izađe na polaganje za A klasu završen specijalizovani kurs za daktilografiju, odnosno diploma srednje daktilografske škole. Trenutno, IA klasa podrazumeva da kandidat može da izvrši više od 350 otkucaja u toku jedne minute, dok je IB klasa namenjena svim onim kandidatima čija brzina kucanja podrazumeva 300 do 350 otkucaja u minuti. Postoji i takozvana II klasa, u koju spadaju svi oni kandidati koji mogu izvrše od 250 do 300 otkucaja u toku jedne minute i III klasa koja je namenjena svakome čija brzina kucanja podrazumeva od 160 do 250 otkucaja u minuti. Bitno je da napomenemo da se cena polaganja za A klasu razlikuje u zavisnosti od toga da li je kandidat pohađao daktilografski kurs u okviru Akademije Oxford ili ne, pa je iz tog razloga i neophodno da svako ko je zainteresovan za ovu opciju kontaktira našu poslovnicu koja se nalazi u njegovom gradu, to jest onu koja mu je najbliža, a kako bi se raspitao o svim detaljima.Šta obuhvataju kurs i obuka za slepo kucanje?

Obuka i kurs za slepo kucanje su zamišljeni kao idealna kombinacija teorijskog i praktičnog dela, tako da će svaki polaznik prvo da se upozna sa svim onim teorijskim znanjima, a koja su vezana za određene metode koje valja primenjivati u praksi, kako bi se brzina kucanja maksimalno ubrzala, te kako bi se polazniku olakšalo slepo kucanje.

A nakon što ih predavači upoznaju sa svim pravilima koja podrazumevaju kvalitetno i pravilno slepo kucanje, polaznici će ta znanja primenjivati u praksi, a u smislu da se tokom trajanja obuke neprekidno vežba slepo kucanje i to apsolutno svih vrsta tekstualnih sadržaja, gde im profesori precizno mere vreme, odnosno brzinu. Nakon što budu završili kucanje određenog dela, iskusni predavači će proveravati greške i ukazivati svakom pojedinačnom polazniku na greške i na to kako da ih na najbolji mogući način i u što kraćem roku ispravi.

Uzevši u obzir da kurs i obuka za slepo kucanje postoje u dve varijante, to jest kao jednomesečni odnosno četvoromesečni, to svaki polaznik ima mogućnost najpre da izabere koji od ta dva kursa želi da pohađa. Isto tako mu se nudi i mogućnost da odabere da li će obuku pohađati u grupi, individualno ili u paru, to jest poluindividualnu, a ima mogućnost i da nastavu prati preko interneta.

Naglašavamo i to da će u toku onog kursa koji traje 4 meseca, svaki polaznik na prvom mestu da nauči kako se vrši pravilno slepo kucanje sa svih deset prstiju, ali će predavači i da ih upoznaju sa osnovnim pravilima poslovne korespondencije. Posebna pažnja tokom ovog tipa kursa će se obratiti i na pravopis, odnosno na sva aktuelna pravopisna pravila, a uz to polaznici se upoznaju i sa korišćenjem osnovnih programa na računaru. Podrazumeva se da je i ova vrsta kursa sačinjena od teorijskog i praktičnog, dela stim što se i u okviru jednomesečnog, kao i tokom četvoromesečnog kursa u poseban akcenat stavlja upravo na praktičan deo, jer je to osnov dobrog slepog kucanja.

Svaki polaznik koji bude pohađao preko 80% nastave ima mogućnost da polaže završni ispit koji je sačinjen od pisanog i usmenog dela. Akademija Oxford polaznicima obezbeđuje skriptu, to jest priručnik iz koga imaju mogućnost da izvrše pripremu za polaganje završnog ispita. A u navedenu cenu je uračunato i polaganje tog ispita, kao i izrada sertifikata. Ono što nije uračunato u cenu je praktična nastava kada postoji potreba za tim, a ukoliko se polaznik odluči da samostalno organizuje polaganje praktičnog dela nastave, naglašavamo da Akademija Oxford ne snosi odgovornost za njen kvalitet.

Vrlo je važno da znate i to da su naši sertifikati u potpunosti priznati, te da se u radni dosije prema zakonu, odnosno pravilu koje je uvedeno 01. januara 2016. godine sertifikat upisuje elektronski i to isključivo za one kandidate koji se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak, to ni u kom slučaju ne znači da ukoliko ste zaposleni ne možete da pohađate obuku i kurs za slepo kucanje, već u toj situaciji vi prvo izrađen sertifikat možete da predate svom sadašnjem nadređenom, a onog trenutka kada se budete ponovo našli na evidenciji NSZ - a možete da tražite da vam se ovaj sertifikat upiše u radni dosije u skladu sa važećim pravilima.

Koje vrste obuke za slepo kucanje postoje?

Ne samo da polaznik može da odabere koju vrstu nastave će da pohađa, već on treba da odluči koji tip kursa ga uopšte zanima, budući da se kurs i obuka za slepo kucanje odvijaju i kao jednomesečni i kao četvoromesečni.

A što se tiče vrsta nastave, Akademija Oxford polaznicima nudi mogućnost da ovaj kurs prate iz sopstvenog doma i to preko računara, odnosno onlajn. Osnovni uslov za pohađanje ove vrste kursa jeste ne samo posedovanje računara, nego i stabilna internet veza.

Isto tako, zainteresovani polaznici nastavu mogu da pohađaju u paru, to jest u skladu sa pravilima koja nalaže poluindividualna nastava. Podrazumeva se da organizujemo i individualnu obuku, gde su prisutni samo jedan polaznik i profesor, a postoji mogućnost i da obuka i kurs za slepo kucanje budu pohađani u formi grupne nastave.

Izuzetno je važno da svaki polaznik bude informisan da se grupna nastava odvija upravo u onoj poslovnici organizatora u kojoj se bude prijavilo minimalno četiri osobe koje žele da pohađaju baš tu vrstu nastave, jer je to primarni uslov za formiranje jedne grupe. Ovaj tip kursa se odvija u skladu sa jasno utvrđenom dinamikom, te u terminima koji su isto tako precizno definisani, tako da se oni u principu ne menjaju, već svaki polaznik treba da se sa njima uskladi. Ipak, u želji da ispuni sve zahteve svojih klijenata, Akademija Oxford čak i u ovom slučaju može da pristupi promeni termina, iako to ne vrši kao redovnu praksu. A uslov za promenu termina kod grupne nastave jeste da to zahtevaju svi članovi jedne grupe, kao i da u određenoj poslovnici ima mogućnosti da ta promena bude izvršena, a da se ne ometaju ostali kursevi koji se u njoj odvijaju.

Termini, odnosno dinamika kod individualne, ali i poluindividualne i nastave online su isključivo stvar dogovora između predavača i kandidata.

Kome su kurs i obuka za slepo kucanje namenjeni?

Možemo da kažemo da obuka i kurs za slepo kucanje predstavljaju idealan način da se osoba koja želi da se zaposli na radnoj poziciji daktilograf osposobi za to zanimanje. Međutim, to nije kompletna istina, jer ovu vrstu obuke može da pohađa apsolutno svako ko želi da savlada tehniku slepog kucanja, a što će mu sasvim sigurno biti od koristi prilikom obavljanja trenutnog zaposlenja ili eventualnog konkurisanja za određene radne pozicije.

Osnovni uslov koji osoba treba da ispuni da bi joj bilo omogućeno da pohađa ovu obuku, jeste minimalno osnovno obrazovanje, kao i validan dokaz o tome.

Koliko traje obuka i kurs za slepo kucanje?

Uzevši u obzir kurs i obuka za slepo kucanje podrazumevaju kraći i duži vid nastave, to svaki kandidat treba da se prilikom prijavljivanja odluči da li želi da pohađa jednomesečni kurs ili ga više zanima četvoromesečni.

Takođe je bitno da znate da se jednomesečni kurs i obuka za slepo kucanje isključivo održavaju u formi grupne nastave i to 10 dana po 3 školska časa svakoga od tih dana. Samim tim je i ukupan nastavni fond za jednomesečni kurs 30 školskih časova, a termini su u ovom slučaju sasvim jasno određeni.

Što se tiče druge vrste obuke, to jest kursa koji traje 4 meseca, njega mogu pohađati kandidati u formi grupne nastave, kao i online, ali i individualne i poluindividualne. Nastavni fond za grupnu obuku je 64 školska časa, a kao što smo prethodno naveli ovde su termini i dinamika jasno definisani. Za nastavu online, kao i poluindividualnu i individualnu nastavni fond predviđa 20 školskih časova. Dinamika po kojoj se nastava održava, kao i termini u kojima kandidati prate predavanja se definišu između njih i njihovih profesora.

Koliko košta kurs za slepo kucanje?

Cena ovog kursa varira i to u zavisnosti od toga da li polaznika zanima jednomesečni ili četvoromesečni kurs i obuka za slepo kucanje, odnosno individualna, grupna, poluindividualna ili nastava online.

Kada je u pitanju jednomesečni kurs, njegova cena iznosi 15,000 RSD, dok je cena četvoromesečnog grupnog kursa 30,000 RSD. Individualna, poluindividualna i nastava online, ako se prate u okviru četvoromesečne obuke koštaju 30,000 RSD

U obavezi smo da naglasimo i to da svako ko želi da se prijavi za polaganje za klasu, mora da poseduje relevantan dokaz o završenoj srednjoj daktilografskoj školi ili o završenom kursu za daktilografa.

Mesto i vreme održavanja obuke za slepo kucanje

Obuka i kurs za slepo kucanje se odvijaju u svim poslovnicama Akademije Oxford u kojima postoji interesovanje kandidata. Kod grupne nastave je važno naglasiti da prijavljeni kandidati moraju da sačekaju da se jedna grupa oformi u toj poslovnici, to jest da se u njoj prijavi najmanje četiri polaznika koji žele da pohađaju ovaj kurs. Posle toga svi oni bivaju obavešteni o tačnom datumu kada počinje nastava, ali isto tako i o terminima.

Sa druge strane, individualni i poluindividualni kurs i obuka za slepo kucanje se odvijaju onda kada to dogovore kandidati i njihovi profesori, a uzevši u obzir da su ovde i termini i dinamika usklađeni između njih.

Za nastavu online, koju polaznik može da pohađa i iz sopstvenog doma, važi pravilo o posedovanju računara koji je sa internetom spojen stabilnom vezom. Inače i kod ove vrste obuke se termini i dinamika dogovaraju između predavača i kandidata.

Dodatne napomene:

 • polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata, kao i diplome, te priručnik iz koga se polaže taj završni ispit su uračunati u cenu
 • svaki polaznik dodatno plaća pohađanje praktične nastave, a ukoliko želi da je pohađa kod onih pravnih lica sa kojima organizator kursa ne ostvaruje saradnju
 • sva plaćanja polaznici vrše u onoj poslovnici u kojoj se prijavljuju, to jest u koju pohađaju obuku i to prema važećim pravilima i cenovniku
 • svako koga zanima obuka i kurs za slepo kucanje može da se prijavi u toku cele kalendarske godine i to u svim poslovnicama Akademije Oxford direktno ili da pošalje mejl na zvaničnu adresu organizatora, odnosno da se prijavi putem telefona
 • oni kandidati koji imaju završen daktilografski kurs ili srednju daktilografsku školu imaju mogućnost da kod nas izvrše samo polaganje za klasu, a u skladu sa jasno definisanim pravilima o čemu će dobiti detaljne informacije u konkretnoj poslovnici

Cena:

Individualno: 26,000 RSD

Jednomesečni: 15,000 RSD

Četvoromesečni: 30,000 RSD


U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

Spisak gradova za kurs i obuku za slepo kucanje


Literatura za slepo kucanje

Priručnik - Skripta - Knjiga za slepo kucanje - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje