Kurs za izrađivača pletarskih proizvoda

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupkom proizvodnje ploča mašinskim putem; vrstama pločastih materijala.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Prvenstveno sa izradom različitih predmeta od pruća, ali i od mnogih drugih prirodnih materijala će biti u mogućnosti da se upozna svako koga interesuje obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda. Tu će zainteresovani polaznici savladati sve segmente koje obuhvata proces izrade različitih pletarskih proizvoda.

Pomenuti kurs organizuje Akademija Oxford i to prema tačno određenom programu, a u toku cele godine za sve punoletne osobe koje su državljani Republike Srbije, a uz to i imaju najmanje završeno osnovno obrazovanje, što je ujedno i primaran uslov da mogu da pristupe ovoj obuci.

Svi koji su zainteresovani da pohađaju nastavu, odnosno da steknu sertifikat za izrađivača pletarskih proizvoda koji je zvanično priiznat, mogu da se prijave lično u prostorijama bilo koje naše poslovnice u zemlji, mada prijavu mogu da izvrše i telefonskim putem, odnosno elektronski. A u slučaju da se opredele za prijavljivanje elektronskim putem, potrebno je da na zvaničan mejl naše institucije pošalju svoje osnovne podatke, koji svakako moraju da uključuju njihovo ime i prezime, kao i tačan datum rođenja, odnosno informacije za kontakt. U tom mejlu oni moraju da navedu i u kom gradu, to jest u kojoj tačno poslovnici hoće da pohađaju ovaj kurs, a kako bi blagovremeno bio organizovan upis.

Što se samog upisati tiče, zahteva se lično prisustvo svakog prijavljenog polaznika, jer tada mora da bude i zvanično potpisan ugovor sa Akademijom Oxford. Baš iz tog razloga oni moraju da dostave važeći lični dokument, a kako bi bila izvršena njihova identifikacija, što podrazumeva važeću ličnu kartu ili pasoš, a isto tako je moguće i da pristupi identifikaciji tom prilikom i uz pomoć vozačke dozvole. Naravno, ako polaznici imaju biometrijski dokument sa čipom, svakako imaju i obavezu da ga dostave u tom trenutku očitanog.

Kada je reč o obaveznoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti prilikom upisa na stručnu obuku, ona svakako uključuje sva dokumenta kojima će prijavljeni polaznik biti u mogućnosti da dokaže da ispunjava sve uslove koji su jasno navedeni. U obaveznu dokumentaciju se svrstava kako izvod iz matične knjige rođenih, tako i svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole, a u skladu sa prethodnom stečenim nivoom znanja, te uverenje o državljanstvu, koje ni u kom slučaju ne sme da bude starije od 6 meseci, te svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da dostavi kopije svih pomenutih dokumenata.

Kada se bude upisivao, on će i da navede za koju vrstu nastave se odlučio, budući da kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda predviđa, sa jedne strane pohađanje predavanja, ali i prakse, sa druge strane.


U ponudi za teorijski deo je, osim nastave u grupi, takođe i individualna, ali i poluindividualna, te kurs koji polaznik ima pravo da prati preko interneta. A jedino što je uslovljeno jeste posedovanje računara i stabilne internet veze, a za sve one polaznike koji hoće da pristupe pohađanju online nastave. Isto tako moramo da napomenemo i da se taj tip nastave odvija potpuno isto kao i individualna, a budući da je prisutan samo jedan polaznik, odnosno isto kao i poluindividualna, iako je ona namenjena radu dva polaznika u isto vreme, ali se organizuje na isti način. Tačnije, to podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik treba da profesoru, a koji će biti u tom slučaju zadužen za obuku, navede u kojim terminima bi voleo da se predavanja odvijaju, to jest takođe treba da kaže i kada mu odgovara da konkretna obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda počne, ali isto tako i da precizno usaglase dinamiku, po kojoj će predavanja da se u tom slučaju održavaju.

Način na koji se organizuje grupna nastava je sasvim drugačiji od svega pomenutog i to najpre zato što polaznici od organizatora dobijaju tačno određenu dinamiku i termine, ali i zato oni ne mogu da počnu sa pohađanjem tog tipa nastave odmah pošto se prijave. Ovde se radi o tome da svaki pojedinačni polaznik koji izvrši prijavu na propisan način za pohađanje grupne obuke, ima obavezu da pričeka oformljene grupe u jednoj od naših poslovnica, a pošto je to ujedno i primaran uslov da nastava počne. A samim tim što jedna grupa može da sadrži od četvoro do najviše osmoro polaznika, to je i uslov da se za njeno pohađanje prijavi najmanje četiri osobe u okviru jedne naše poslovnice.

Osim što mora da pohađa predavanja, svaki polaznik koga interesuje ovaj kurs treba da pristupi i pohađanju prakse i to isključivo u kompanijama koje to mogu da organizuju, to jest u kojima je za izrađivača pletarskih proizvoda prisutna radna pozicija. Napominjemo da je osnovni uslov upravo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između organizatora i odabrane kompanije. A kako Akademija Oxford pomenuti ugovor već ima potpisan sa nekim firmama, to na prvom mestu zainteresovanim polaznicima pružamo mogućnost da se odluče za jednu od njih, jer će tako značajno da olakšaju čitav postupak, a budući da na prvom mestu neće imati obavezu da gube vreme čekajući da se taj ugovor potpiše. Isto tako, oni neće morati ni da obezbeđuju podatke konkretne firme našem ovlašćenom licu, jer nema potrebe za tim, ali ni da brinu za kvalitet tog tipa nastave, jer im mi dajemo sve potrebne garancije.

Ukoliko, ipak neko odabere drugu ponuđenu opciju, a koja uključuje pohađanje praktičnog dela obuke u nekoj firmi sa kojom taj ugovor nije pre toga bio potpisan, polaznici će svakako morati prvo da obezbedi sve informacije o njoj i da ih dostavi našem predstavniku, a kako bi on bio u mogućnosti da u što kraćem roku organizuje potpisivanje tog ugovora sa predstavnikom izabrane firme. Ali će on, takođe imati obavezu i da sazna samostalno koliko košta praksa u tom slučaju, budući da se njeno pohađanje mora platiti odvojeno od praćenja predavanja. Naglašavamo, da taj polaznik ne dobija garancija za kvalitet nastave, prvenstveno jer nam nije poznat podatak kako ta kompanija vrši organizovanje prakse.

Kao što je već pomenuto, cena predviđa odvojeno plaćanje oba dela, a visinu nadoknade za praćenje prakse određuje ona firma koja izvrši njenu organizaciju, tako da mi ne utičemo na tu cenu. Kada je reč o plaćanju teorijskog dela, to jest predavanja, u tu cenu je uračunato kako pohađanje jedne od ponuđenih vrsta nastave (individualna, poluindividualna, grupna ili online), tako i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i polaganje ispita za proveru znanja, te literatura koju u ovom slučaju svakako obezbeđuje organizator svakom polazniku.

Svako koga zanima obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda treba da pohađa i praksu, kao što smo već pomenuli, a to je ujedno i osnovni uslov da izađe na polaganje ispita za proveru znanja. Tada se očekuje da polaznik treba da dostavi originalnu potvrdu da je pohađao stručni kurs za izrađivača pletarskih proizvoda, kao i ugovor koji je sa nama potpisan, te takođe i potvrdu da je odradio predviđenih 120 radnih sati prakse u odabranoj firmi. Isto tako, on prilaže i svu onu dokumentaciju koja se smatra obaveznom (kopija uverenja o državljanstvu, a da nije starije od 6 meseci, kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje i kopija izvoda iz matične knjige rođenih), a mi ćemo kada on uspešno položi ovaj ispit, dodati i test sa tog polaganja, odnosno zapisnik sa njegovog polaganja.

Sa druge strane, neko ko nije naš polaznik i ko želi samo da se sertifikuje za izrađivača pletarskih proizvoda, svakako ima obavezu na prvom mestu da izvrši prijavljivanje za njegovo polaganje, kao i da tom prilikom plati jasno definisanu nadoknadu. Taj kandidat je dužan da dostavi i obaveznu dokumentaciju, a u kojoj mora da se nađe kopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), kao i kopija ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, te originalna potvrda da je pohađao stručnu obuku i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda, a bez ugovora sa našom institucijom. Ali, takođe taj kandidat treba da priloži i relevantan dokaz o odrađenih 120 radnih sati prakse. Bitno je da naglasimo da ovi kandidati imaju pravo da umesto dokaza o pohađanju prakse, dostave i dokaz o stečenom radnom iskustvu, a što je dokument koji izdaje kompanija u okviru koje su bili zaposleni na radnom mestu izrađivač pletarskih proizvoda.

Završni ispit se sastoji od dva dela, to jest teorijskog i praktičnog, a na njemu postoji ukupno 15 pitanja. Ona su raspoređena tako da je svega tri pitanja u okviru usmenog dela, a ukupno 12 u pismenom delu.

Činjenica je da naša institucija ima preko 20 poslovnica u celoj zemlji, tako da je kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda dostupna praktično svakome. Ali, ako se baš dogodi da neki kandidat želi da polaže završni ispit, a kako bi postao sertifikovan za ovo zanimanje, te ipak u mestu u kome on trenutno stanuje mi nemamo otvorenu poslovnicu, on zaista nema razloga za brigu. Tada, najpre možemo da mu ponudimo da predavanja koje obuhvata ovaj kurs prati preko interneta, a kako ne bi bespotrebno trošio svoje vreme, te praksu može da pohađa u nekoj kompaniji koja se u tom gradu nalazi, a koju će taj kandidat lično da izabere, te pritom i da ispoštuje sve pomenute uslove. Polaganje završnog ispita za te kandidate će biti organizovano u onoj poslovnici Akademije Oxford koja sa nalazi u gradu najbližem njihovom mestu stanovanja.

Nakon što bude sa uspehom položio ispit za proveru znanja, kandidat će postati vlasnik sertifikata za izrađivača pletarskih proizvoda, a koji je u potpunosti priznat dokument i to najpre na teritoriji naše zemlje, ali isto tako postoje i određene države u našem okruženju, a koje takođe priznaju ovaj sertifikat. A to znači da taj kandidat svakako ima priliku da ga koristi kao validan dokaz da je osposobljen za bavljenje ovim poslom, ali ako poželi da ga upiše u svoju radni dosije mora da zna da je odredba zakona koja to određuje od 01. januara 2016. godine promenjena. Od tada se stečeni sertifikati upisuju samo u radne dosijee onih kandidata koji su nezaposleni, tačnije onih koji su zvanično prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, jer je to jedina institucija kojoj je dozvoljeno da vrši upisivanje sertifikata. Neko ko je zvanično zaposlen i, logično nije prijavljen na evidenciju pomenute službe, ima pravo da zahteva upisivanje sertifikata tek ako bude ponovo bio prijavljen na njenu evidenciju, a što ni u kom slučaju ne znači da ne može da ga koristi kao svaki drugi validan dokument.

Šta sve obuhvata obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda?

Iako nekome možda ne deluje da je u pitanju atraktivno zanimanje, zapravo neko ko bude zvanično postao vlasnik sertifikata za izrađivača pletarskih proizvoda može biti prilično siguran da će brzo naći u struci posao, a budući da je vrlo mali broj tih radnika na zvaničnom tržištu rada prisutan, te da uvek za njima postoji potražnja.

Predavanja koje obuhvata kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda podrazumevaju da polaznici uče najpre koji su to materijali koji se koriste za izradu ovih proizvoda, a naučiće i koje su osnovne karakteristike, na prvom mestu pruća, a zatim i trske i ratana, te će se upoznati i sa plutom, slamom i mnogim drugim materijalima koji se u proizvodnji koriste.

Kako je pravilna priprema konkretnih materijala izuzetno bitna, a da bi i sami proizvodi bili kvalitetni, to znači da će predavači polaznike svakako da upute i u to na koji način se vrši pravilna priprema i to za svaki od pomenutih, ali i za mnoge druge vrste materijala.

Svakako je poželjno da neko ko želi da postane i zvanično sertifikovan za ovo zanimanje poseduje određenu veštinu, ali isto tako i da nema problem sa svim onim sitnim povredama, koje se prilikom obrade pomenutih materijala daju očekivati.

Budući da je izuzetno bogata ponuda predmeta koji se od tih materijala izrađuju, to je neophodno da polaznik bude upoznat sa činjenicom da treba da nauči kako se tumači skica za neke od njih, a kako bi mogao da na najbolji mogući način pristupi izradi konkretnog proizvoda.

Obično u obaveze one osobe koja je zaposlena na ovom radnom spada i finalna obrada izrađenih proizvoda, tako da obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda polaznicima pruža mogućnost i da se upoznaju sa pravilnim načinom lakiranja, a što će primeniti u praksi onda kada je to potrebno. Upoznaće se i sa postupkom njihovog farbanja, te će naučiti i kako se izrađuju neki ukrasni predmet (korpice, ukrasne vaze i drugi), ali će biti reči i o izradi onih predmeta koji se koriste u enterijeru, odnosno eksterijeru (stolice, stolovi, garniture, hoklice i ostalo), te o onima koji imaju veliku vrednost, kao što je recimo nameštaj od ratana.

Jedno je sigurno, da će svako ko bude sa uspehom prošao kroz predavanja, a zatim i kroz praksu koju predviđa kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda, dobiti sasvim dovoljan nivo znanja da može da otvori samostalnu radionicu za izradu ovih proizvoda.

Na koji način je organizovana obuka za izrađivača pletarskih proizvoda?

U principu, svako koga interesuje kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda ima obavezu da ispoštuje zvaničan nastavni program, to jest da pohađa predavanja i to u formi one nastave koju će lično da odabere, kao i da 120 radnih sati bude prisutan u okviru praktičnog dela.

Predavanja se organizuju u našim poslovnicama, osim onda kada se neko odluči za online nastavu, ali je tada i dužan da obezbedi adekvatne uslove. Tačnije rečeno, od polaznika koji izabere tu opciju se očekuje da osim računara, svakako ima i stabilnu internet konekciju, a koju će taj računar da koristi. Naglašavamo da se ta vrsta obuke organizuje na isti način kao i poluindividualna i individualna, što znači da termine i dinamiku bira svaki polaznik ponaosob i o tome se dogovara sa nadležnim profesorom. Oni će, takođe da se dogovore i oko tačnog datuma kada će obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda da počne.

Svaki polaznik koji bude odabrao grupnu nastavu treba da zna i da se ona organizuje na sasvim drugačiji, najpre zato što u tom slučaju organizator određuje termine, ali i dinamiku, a polaznik njegovu odluku mora da prihvati. On isto tako ima obavezu i da sačeka ispunjenje osnovnih uslova za organizovanje ovog tipa nastave, a taj uslov predviđa prijavu najmanje četiri prijavljena polaznika u jednoj od poslovnih organizatora, pošto je toliko njih potrebno da bi jedna grupa mogla da bude formirana odnosno, te da bi kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda koja se na taj način organizuje mogla da počne. Takođe je bitno navesti i podatak da Akademija Oxford ponekad može da dopusti izmenu već definisanih termina u okviru grupne nastave, ali to zaista čini vrlo retko, tačnije samo onda kada svaki polaznik koji je u konkretnoj grupi bude zvanično zahtevao da se pristupi promeni. Taj zahtev će svakako biti razmotren, ali ni u kom slučaju ne znači da koordinator za nastavu te poslovnice mora da dozvoli promenu, odnosno ako je on siguran da bi ta promena mogla da ugrozi bilo koji kurs koji se tu, takođe organizuje, svakako neće omogućiti promenu termina.

Isto tako, svaki polaznik je obavezan i da pristupi pohađanju praktičnog dela, a koji takođe obuhvata obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda. Njegovo trajanje je sasvim jasno definisano i podrazumeva 120 radnih sati, a određeno je i da kompanija u kojoj se praksa pohađa mora da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa organizatorom pomenute obuke. Svakako je neophodno i da ima osnovne uslove za njeno organizovanje, to jest da radnika na ovoj poziciji ona već zapošljava.

U ovom slučaju svaki polaznik ima mogućnost da izabere ma koju kompaniju sa kojom je konkretan ugovor Akademija Oxford potpisala, to jest koja je njen poslovni partner, jer će tada biti u prilici da čitavo organizovanje znatno olakša, pošto prvenstveno neće morati da čeka na potpisivanje pomenutog govora. Budući da su to kompanije sa kojima smo imali saradnju i ranije, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će praksa da bude kvalitetno sprovedena, ali ipak ćemo morati da se ogradimo, to jest da ne damo garancije kvaliteta onom polazniku koji bude odlučio da praksu pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom saradnju do tog trenutka nismo imali. A u tom slučaju, cenu i sve ostale detalje koji se odnose na organizovanje i pohađanje prakse, polaznik treba da dogovori sa osobom koja je ovlašćena u odabranoj firmi. Isto tako je vrlo važno i da on nama omogući sve one informacije koje ćemo koristiti za pripremanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, te nakon što taj ugovor između nas i firme koju je polaznik izabrao bude zvanično potpisan, on će i biti u mogućnosti da počne da je pohađa, a prema uslovima koje je samostalno definisao.

Kome je kurs za izrađivača pletarskih proizvoda namenjen?

Svakoj osobi koja je najmanja stekla osnovno obrazovanje i o tome ima validan dokaz je omogućeno da pristupi prijavljivanju, to jest upisivanju na ovu obuku.

Međutim, kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda pred zainteresovane polaznike stavlja još dva vrlo bitna zahteva, a koja podrazumevaju da oni moraju biti, sa jedne strane punoletna lica, a sa druge državljani naše zemlje.

Tek ukoliko ispunjava baš sve pomenute uslove, neko ko je zainteresovan za ovu obuku ima mogućnost da se prijavi za njeno pohađanje. Ali, isto tako je obavezan da dostavi dokumentaciju kojm će i da dokaže da ispunjava ove uslove, a što čini u trenutku upisa. Obavezna dokumentacija obuhvata kako kopiju svedočanstva osnovne škole (ili diplome srednje škole), tako i fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci) i izvoda iz matične knjige rođenih.

Koliko traje obuka za izrađivača pletarskih proizvoda?

Polaznici koji su se upisali za pohađanje ovog kursa treba da znaju da odredbe nastavnog plana po kome se zvanično kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda i organizuje predviđaju trajanje od ukupno tri meseca.

Isto tako oni moraju da znaju i to da Akademija Oxford pruža priliku svima koji su za to zainteresovani, da ovaj kurs savladaju i u nešto kraćem vremenskom periodu. Ali, u toj situaciji se svakako od zainteresovanih polaznika zahteva da se u potpunosti pridržavaju pravila, a koje je vezano za dinamiku prema kojoj će praksa da bude pohađana. Tačnije, to znači da se od njih očekuje da ukupno 40 radnih sati za jednu radnu nedelju moraju biti prisutni u okviru praktičnog dela i to u kompaniji koju će oni lično da odaberu. Da pojednostavimo, očekuje se da svaki pojedinačni polaznik koji želi da obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda traje svega dva meseca, bude od ponedeljka do petka (svakoga dana) prisutan na praksi po osam sati.

Koliko košta obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda?

Kako se od dva dela sastoji kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda, tako isto se formira i cena za svaki od njih.

U onu cenu koja je navedena za praćenje predavanja se uračunava i skripta, a nju u ovom slučaju mi obezbeđujemo polaznicima, ali i polaganje završnog ispita, te isto tako svaki polaznik koji izvrši plaćanje ovog segmenta dobija i izrađen sertifikat, te dodatak sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Mesto i vreme održavanja kursa za izrađivača pletarskih proizvoda

Definisano je odredbama zvaničnog nastavnog programa da se kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda odvija na dva mesta, to jest da polaznik predavanja prati ili preko interneta ili u našim poslovnicama, a praksu u okviru firme koja u potpunosti zadovoljava jasno određene uslove.

Predavanja se organizuju kako u okviru grupne, odnosno individualne nastave, tako isto i za dve osobe u isto vreme, to jest prema principima koje navodi poluindividualna obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda, a postoji takođe i opcija pohađanja predavanja preko interneta.

Za grupnu nastavu je posebno važno istaći da se ona može organizovati samo u poslovnici u kojoj se prijavi dovoljan broj zainteresovanih, odnosno u onoj u kojoj bude bila formirana grupa koja mora da ima minimum četiri osobe, dok ih maksimalno može biti prisutno osmoro u jednoj grupi. Kod ovog tipa obuke organizator je dužan da samostalno odredi termine, to jest da definiše i dinamiku, a očekuje se da svaki zainteresovani polaznik sve to u potpunosti i prihvati. Izmeni termina kod ovog tipa nastave se pristupa u izuzetno retkim prilikama, to jest onda kada svaki član konkretne grupe zvanično zahteva promenu utvrđenih termina i ako ovlašćeno lice te poslovnice proceni da je moguće izvršiti promenu, a bez teškoća.

Individualnoj nastavi, kao i onaj koji se pohađa preko interneta, može da prisustvuje samo jedan polaznik, dok je poluindividualna namenjena za njih dvoje u isto vreme. Način na koji će se ona organizovati je istovetan, a budući da je polaznicima dozvoljeno da se sa predavačem koji će voditi tu obuku, dogovore apsolutno oko svega i to najpre oko tačnog datuma kada će ta obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda da počne, te oko termina i dinamike.

Važno je da naglasimo i da je neophodno da polaznik koji je zainteresovan za online kurs, ima kako sopstveni računar preko koga će nastavu da prati, tako isto taj uređaj mora i da poseduje stabilnu konekciju sa internetom, a najpre zato što je to ujedno i osnovni uslov da taj tip nastave bude sproveden u skladu sa pravilima.

Takođe je obaveza svakoga koga interesuje kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda da pohađa ukupno 120 radnih sati u okviru praktičnog dela. Zahteva se da kompanija koja praksu organizuje ima potpisan ugovor sa Akademijom Oxford, kao i da zapošljava izrađivača pletarskih proizvoda, to jest da zvanično ima otvoreno ovo radno mesto.

Napominjemo i da pružamo mogućnost svakom polazniku da praksu pohađa u nekoj kompaniji sa kojom smo taj ugovor mi već potpisali, odnosno sa kojom smo sarađivali, jer tada dobija i garancije od nas da će praksa biti kvalitetna, odnosno mi ga i informišemo o ceni, tako da on praktično gledano nema nikakvih obaveza, osim da plati definisanu nadoknadu u tom slučaju. Što se tiče druge opcije, ponuđeno je da polaznik odabere samostalno odgovarajuću kompaniju, ali on tada mora da se postara kako da nama obezbedi sve bitne informacije koje su potrebne za sklapanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, tako isto i da sa predstavnikom te kompanije precizira sve detalje koji su važni u tom slučaju, odnosno sa njim jasno definiše i cenu. Takođe naglašavamo i da mi polazniku koji bude izabrao tu opciju ne možemo garantovati da će praksa da bude sproveden kvalitetno.

Dodatne napomene:

 • cele godine je dozvoljeno izvršiti prijavu za pohađanje ove obuke i to u jednoj od poslovnica organizatora, odnosno putem telefona, te isto tako svi zainteresovani mogu da se prijave i preko zvaničnog mejla naše institucije
 • zahteva se prisustvo svakog pojedinačnog polaznika, kao i dostavljanje obavezne dokumentacije, odnosno posedovanje validnog ličnog dokumenta, a kako bi mogao da bude potpisan ugovor sa organizatorom prilikom zvaničnog upisa
 • prema odredbama tog ugovora, polaznik mora da vrši plaćanje u definisanom roku i to u poslovnici u kojoj se bude upisao, to jest u kojoj bude pohađao predavanja
 • određeno je da obuka i kurs za izrađivača pletarskih proizvoda podrazumevaju dva dela, koja se odvojeno i plaćaju
 • cenu koja se odnosi na pohađanje prakse određuje kompanija koja je zadužena za njeno organizovanje
 • sem pohađanja jedne vrste nastave, u cenu navedenu za teorijski deo je uračunat i priručnik za pripremu, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • obavezno je dostaviti svu navedenu dokumentaciju ako se neko samo prijavljuje za polaganje završnog ispita, kao i prijava, ali i plaćanje nadoknade, a čija visina je u tom slučaju jasno definisana


Cena kursa i obuke za izrađivača pletarskih proizvoda je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gproizvoda za kurs i obuku za Izrađivače Pletarskih ProizvodaLiteratura za Izrađivače Pletarskih proizvoda

Priručnik - Skripta - Knjiga za izradjivače pletarskih proizvoda - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje