Kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: upravljanjem viljuškarom; prijemom i otpremom robe iz magacina; kontrolom vozila; procedurama rada; bezbednosti na radu.

Opšte informacije

Cena: 15,000 RSD | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Na prvom mestu će svako ko bude pohađao obuku i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista da se upoznati sa pravilnim upravljanjem viljuškarom, odnosno sa njegovim korišćenjem održavanjem i kontrolom, te i sa osnovnim odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.

Onaj polaznik koji je punoletan, a pre toga je završio najmanje osnovnu školu, što su ujedno i osnovni zahtevi za pohađanje navedene obuke, ima pravo da se bilo kog dana u godini, a kada je radno vreme poslovnice Akademije Oxford, prijavi lično za pohađanje nastave. Isto tako, on može prijavu da izvrši i telefonskim putem, kao i da na mejl organizatora koji organizuje ovaj kurs pošalje sve potrebne podatke (prezime i ime, kontakt podaci, datum rođenja, u kom gradu je zainteresovan da pohađa obuku i drugo).

Nakon što polaznik bude prošao kroz praktični, to jest teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista pristupiće polaganju završnog ispita, a posle toga će on da stekne i zvanično priznat sertifikat za to zanimanje. A da bi neki polaznik bio u mogućnosti da izađe na polaganje tog ispita, on je obavezan da u trajanju od 300 radnih sati pohađa i praksu, odnosno da dostavi relevantan dokaz da je pohađao stručnu obuku za navedeno zanimanje ili da je imao prilike da bude zaposlen na ovom radnom mestu, pa je stekao zahtevano radno iskustvo i o tome ima dokaz izdat od kompanije u kojoj je bio zaposlen.
Sertifikat za zanimanje vozač viljuškara je zvanično priznat na teritoriji cele naše zemlje, ali isto tako i na teritoriji nekih država u regionu, a koristi se kao prihvaćen dokaz da je ta osoba u potpunosti kvalifikovana za obavljanje ovog posla. Svi oni kandidati koji su nezaposleni i zvanično se nalaze prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, su ujedno i jedini koji će moći odmah po sticanju da upišu ovaj sertifikat u svoju radnu knjižicu, uzevši u obzir da tako od 01. januara 2016. određuje zakon. A zaposleni kandidati koji postanu vlasnici ovog sertifikata će moći da zahtevaju njegovo upisivanje u radnu knjižicu, odnosno dosije onog trenutka kada se budu prijavili na zvaničnu evidenciju pomenute službe.

Inače svaki prijavljeni polaznik se obavezuje i da prilikom upisivanja potpiše ugovor sa organizatorom, te se iz tog razloga i zahteva da on bude lično prisutan, jer je neophodno tada da se identifikuje i to uz pomoć važećeg ličnog dokumenta, a u kome mora da postoji i fotografija, to jest kako pomoću lične karte ili pasoša, tako isto i vozačke dozvole. A ukoliko je u pitanju čipovan biometrijski lični dokument, onda taj polaznik ima obavezu da da očitanog ima u trenutku upisivanja. Od njega se, pored toga zahteva i takozvana obavezna dokumentacija, u kojoj mora da se nađe fotokopija ili diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole, što sve zavisi od toga koji nivo obrazovanja je on dostigao. Isto tako, mora da priloži i fotokopiju kako izvoda iz matične knjige rođenih, tako i uverenja o državljanstvu i to pod uslovom da dokument ne bude stariji od 6 meseci.

Zvaničnim programom prema kome se i sprovodi kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista se predviđa pohađanje 300 radnih sati prakse, kao i praćenje teorijskog dela, to jest predavanja. Svi polaznici imaju mogućnost izbora i za prvi i za drugi deo nastave, stim da oni kod prakse biraju u kojoj firmi će da je pohađaju, a za teorijski segment odlučuju da li će nastavu da prate individualno, online, u grupi ili poluindividualno (u paru).


Što se tiče kompanija koje omogućuju pohađanje prakse, zahteva se da one posluju u konkretnoj oblasti, a polaznici biraju da li će to da budu poslovni partneri Akademije Oxford ili ne. A zapravo, ko god se bude odlučio da to budu oni firme sa kojima je organizator ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji pre toga potpisao, će biti u velikoj prednosti budući da će sve relevantne informacije, kao i garanciju za kvalitet dobiti upravo od strane organizatora. Zato oni polaznici koji budu odlučili da praksu pohađaju u nekoj firmi sa kojom nije sklopljen navedeni ugovor, prvo imaju obavezu da obezbede sve informacije, a kako bi pomenuti ugovor bio u što kraćem roku potpisan, budući da se to smatra osnovnim uslovom za početak prakse. Uz to, o ceni i o svim ostalim bitnim detaljima će oni morati da se dogovore, a isključivo samostalno sa predstavnikom firme koju su odabrali, te im organizator ne može dati nikakvu garanciju da će praksa u tom slučaju biti sprovedena kvalitetno.

Svako ko želi da polaže završni ispit, mora da priloži relevantan dokaz ili o pohađanju prakse ili o stečenom radnom iskustvu, a uz svu ostalu zahtevanu dokumentaciju, uzevši u obzir da se to smatra osnovnim uslovom za izlazak na polaganje navedenog ispita. A u okviru njega postoji 15 pitanja ukupno, te je sam ispit podeljen na dva dela, što znači da svaki kandidat treba da odgovori na 12 pitanja u pismenom, to jest na 3 u okviru usmenog dela.

Da bi neko ko položi pomenuti ispit mogao da dobije izrađen sertifikat, on mora da dostavi original potvrde o savladanom stručnoj obuci za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista, odnosno validan dokaz da je pohađao praksu i to u precizno definisanom trajanju, a zatim se prilaže i sva pomenuta obavezna dokumentacija, kao i ugovor koji je taj polaznik već potpisao sa organizator kada je pristupio upisu. Kada kandidat bude položio ispit za proveru znanja, svemu pomenutom se dodaje test sa polaganja, kao i zapisnik sa tog polaganja.

Svi oni kandidati koji ne žele da pomenutu obuku kod nas pohađaju, ali su zainteresovani da steknu sertifikat za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista, treba na vreme da izvrše prijavljivanje za polaganje završnog ispita, kao i da tada plate određenu nadoknadu, a svakako su dužni da prilože i svu obaveznu dokumentaciju. Zatim je potrebno i da dostave original potvrde da su savladali stručnu obuku, ali bez ugovora sa nama, kao i da su pohađali praksu. Ukoliko su u pitanju kandidati koji su bili zaposleni na ovom radnom mestu, oni tada dostavljaju dokaz o radnom iskustvu, koji izdaje upravo ona firma u kojoj su bili zaposleni, pa se svoj pomenutoj dokumentaciji još mora dodati i zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja, odnosno test.

Iako organizator ove obuke ima poslovnice u mnogim gradovima širom zemlje, a u kojima se nastava preko cele godine organizuje, naglašavamo da se polaganje završnog ispita organizuje prema tačno utvrđenom pravilu. A sve one osobe u čijem gradu još uvek nismo otvorili poslovnicu, a njih zanima ih kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara ima mogućnost da završni ispit polažu u prostorijama one poslovnice koja je fizički najbliža mesto njihovog stanovanja. Njima se nudi mogućnost da predavanja prate online, a što se tiče prakse, najbolje je da oni samostalno nađu kompaniju u tom gradu u kojoj će da je pohađaju, te da u što kraćem roku nama dostave podatke koji su potrebni da bi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji bio pripremljen, te ćemo mi sa svoje strane učiniti da taj ugovor što pre bude i zvanično potpisan.

Kako se oba dela koja obuhvata obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista moraju odvojeno platiti, svi polaznici treba da znaju da na cenu prakse može da utiče samo to šta oni odluče, to jest nju svakako formira kompanija koja i organizuje praksu. A kada neko bude izvršio plaćanje koje predviđa teorijski deo, on će na prvom mestu da dobije mogućnost da pohađa upravo tu vrstu nastave koju lično odabere, ali će isto tako od organizatora da dobije i svu potrebnu literaturu za pripremu polaganja završnog ispita. Pored svega toga, u cenu za ovaj deo je uračunata i izrada sertifikata, to jest izrada dodatka sertifikatu, ali isto tako i polaganje ispita za proveru znanja.

Šta obuhvata kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista?

Kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista predviđaju da se polaznik kvalifikuje za upravljanje mašinom koja se naziva viljuškar, a on obično svoj posao obavlja u okviru stovarišta ili magacina, te nekad čak i u sklopu prodajnog objekta, ali u svakom slučaju u nekom radnom pogonu, koji je uglavnom površinski veći. Obično se ova mašina koristi kada je potrebno preneti određenu količinu tereta, a koji je mahom spakovan u palete, te pritom to može biti roba različite vrste.

Isto tako, tokom predavanja u teorijskom delu koji predviđa obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista profesor upoznaje polaznike sa adekvatnim upravljanjem ovom mašinom, ali i sa pravilnim načinom podizanja tereta, zatim njegovog prevoženja, a potom i spuštanja i to prema svim pravilima bezbednosti.

Naravno,oni će isto tako naučiti i na koji način treba da upravljaju pomenutom mašinom i to tako da se teret koji prenose ni u kom slučaju ne ošteti, pa će polaznici biti upoznati i sa količinom koja je dozvoljeno da se prenosi u jednoj turi, a zatim i kako se vrši kontrola mašine pre nego što ona počne da se koristi.

Predavači će polaznike da upoznaju i sa različitim vrstama viljuškara, odnosno sa načinom upravljanja njima, ali će im predstaviti i odredbe zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a koje oni u svakom slučaju moraju da poštuju, kako bi ovaj posao obavljali što kvalitetnije.

Podrazumeva se da svako ko bude pratio teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista, a potom i odradi predviđenih 300 radnih sati u sklopu praktičnog dela, te položi završni ispit i zvanično se sertifikuje za ovo zanimanje, može u relativno kratkom roku i da pronađe posao u ovoj struci, budući da zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista spada među ona za kojima je prilično velika potražnja na tržištu rada.

Kako se organizuje kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista?

Obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista se sprovodi prema principu kombinovane nastave, tako da se pred svakog pojedinačnog polaznika stavlja zahtev da pristupi pohađanju dva segmenta i to, sa jedne strane treba da prati predavanja u teorijskom delu, a sa druge da u trajanju od 300 radnih sati pohađa praksu.

Što se tiče predavanja, to jest teorijskog dela, polaznicima se pruža prilika da odluče o vrsti nastave koju će tada da prate, a budući da organizator u ponudi osim individualne i grupne obuke, ima isto tako i onu nastavu koju treba da pohađaju dva polaznika u isto vreme, odnosno poluindividualnu, kao i mogućnost učenja na daljinu. Od svakog pojedinačnog polaznika zavisi za koju od pomenutih vrsta će se odlučiti, ali on mora da zna da je princip organizovanja drugačiji kada je reč o grupnoj nastavi, nego kada se odluči za ostale pomenute.

Tako svaki onaj polaznik koji bude odabrao da pomenuti kurs pohađa u grupi, treba da prihvati termine i dinamiku, a što napred određuje organizator, ali isto tako mora da pričeka dok se u toj poslovnici ne bude prijavilo dovoljno ljudi, koji će takođe zahtevati da pohađaju ovaj kurs. A tu se misli na najmanje četiri polaznika, uzevši u obzir da u jednoj grupi može da bude od četvoro do osmoro ljudi, pa se samo zato i zahteva prijavljivanje najmanjeg broja osoba za formiranje konkretne grupe.

Kada je reč o svim ostalim pomenutim vrstama teorijskog dela konkretne obuke, tu svaki pojedinačni polaznik ili dvoje njih, ako je u pitanju poluindividualna obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista preciziraju sa nadležnim profesorom sve detalje. Tu se prvo misli na određivanje tačnog datuma kada će nastava da počne, a oni isto tako treba da se dogovore i o terminima u kojima će da se odvijaju predavanja, ali i da jasno definišu i po kojoj će dinamici ona da se organizuje.

Pred polaznike se ne stavlja nijedan zahtev, osim u onom slučaju kada se odluče za učenje na daljinu, jer se tada od njih zahteva da omoguće besprekorno odvijanje nastave, a to znači da oni moraju osim računara, takođe da obezbede i vezu sa internetom, koja mora da bude stabilna.

Naglasili smo i da kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista podrazumeva i pohađanje prakse, a pritom je tačno određeno da polaznik mora da ovaj deo nastave prati ukupno 300 radnih sati. Ono o čemu svaki pojedinačni polaznik treba da odluči i da zatim o tome svakako informiše ovlašćeno lice u konkretnoj poslanici, jeste da li želi da praksu prati u nekoj firmi sa kojom mi sarađujemo i imamo potpisan zvanično ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili želi da se on sam pobrine za pronalaženje odgovarajuće kompanije, a budući da isključivo od toga zavisi ne samo cena, već i obaveze svakog pojedinačnog polaznika. Naime, ukoliko on bude odabrao da praksu u predviđenom trajanju pohađa kod naših poslovnih partnera, jednostavno rečeno neće imati nikakvu obavezu, jer ćemo se mi pobrinuti za sve, to jest obavestiti ga o ceni, ali i o svim ostalim bitnim detaljima, a takođe ćemo pružiti i sve garancije da će nastava biti maksimalno kvalitetno organizovana. Međutim, onaj polaznik koji bude odabrao drugu opciju koja je ponuđena, će imati dosta obaveza i to kako prema nama, tako i prema kompaniji koju odabere, a uz to neće dobiti ni garancije da će praksa biti odrađena kvalitetno, jer organizator ne zna na koji način ta firma posluje. Prvo taj polaznik mora da se dogovori oko cene i svega ostalog sa predstavnikom odabrane kompanije, a posle toga on ima dužnost da nam dostavi konkretne podatke, koje ćemo mi uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, uzevši u obzir da on mora da bude potpisan, kako bi taj polaznik mogao i da pohađa praksu upravo u okviru konkretne firme.

Kome je dozvoljeno da pohađa kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista?

Svakoj osobi koja je navršila najmanje 18 godina, a želi da stekne sertifikat za ovo zanimanje je namenjeno pohađanje ove obuke.

Sem toga, neko koga zanima kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista mora da ispuni još jedan vrlo važan zahtev, a on podrazumeva najmanje završenu osnovnu školu. Svi prijavljeni polaznici su obavezni i da prilikom upisivanja dostave dokaz o tome, a to se primarno odnosi na svedočanstvo osnovne škole, to jest njegovu kopiju, ali se podrazumeva i da neko ko je pre toga završio srednju školu, treba da umesto tog dokumenta dostavi kopiju diplome srednje škole.

Koliko traje obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista?

Predviđeno je zvaničnim nastavnim planom, a prema kome se organizuje kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista da polaznik pohađa kako teorijski, isto tako i praktični deo i to prema jasno definisanim pravilima, da nastava traje ukupno tri meseca.

Svako ko želi da pomenuti sertifikat stekne za nešto kraće vreme, ima mogućnost da intenzivnije pohađa praksu, pa će u tom slučaju obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista da traje ukupno 2 meseca. Polaznik koji je zainteresovan za takav način pohađanja mora da prihvati princip koji podrazumeva da praksu treba da ima svakog radnog dana u tom periodu i to po osam sati, a pod tim se zapravo misli da on mora praksu da pohađa 40 radnih sati za nedelju dana, budući da radna nedelja podrazumeva period od ponedeljka do petka.

Koliko košta obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista?

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Onaj polaznik koji želi da praktičan deo ove obuke pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom ne postoji potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji će sve informacije o ceni da dobije od njenog ovlašćenog lica.

Teorijski deo se plaća prema odredbama ugovora, a u njegovu cenu je uračunato, naravno na prvom mestu pohađanje konkretne vrste nastave, a potom i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i polaganje završnog ispita, te organizator svakom polazniku obezbeđuje i literaturu, koju će imati prilike da koristi prilikom pripreme za polaganje ispita za proveru znanja.

Mesto i vreme održavanja kursa za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista

Vreme, ali i mesto održavanja nastave se razlikuju, uzevši u obzir da kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista predviđaju pohađanje kako prakse, isto tako i predavanja.

Praksu polaznik treba da odradi u okviru kompanije koja posluje u oblasti koja je predmet izučavanja ovog kursa, a on nju treba da odabere između onih koje se nalaze na listi poslovnih partnera organizatora i onih sa kojima organizator do tog trenutka nije imao nikakvu saradnju. Znatno je lakše onim polaznicima koji se odluče za prvu ponuđenu opciju, uzevši u obzir da tada organizator ima obavezu da im pruži sve relevantne informacije, a one pored ostalog uključuju i podatak o ceni, te im Akademija Oxford garantuje i za visok kvalitet prakse, a kada je organizuje bilo koja firma sa kojom je već sarađivala. Onaj polaznik koji ne bude odabrao tu, već drugu navedenu opciju, od nas neće dobiti te garancije, a samo zato što mi nismo upoznati ni sa načinom poslovanja te kompanije, a ne znamo ni na koji način ona praksu organizuje. Pored toga što se od njega očekuje da dogovori uslove za pohađanje prakse, kao i cenu sa predstavnikom odabrane firme, isto tako mi očekujemo i da dobijemo od njega informacije o svemu što je potrebno da bi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između te kompanije i to u što kraćem roku bio potpisan, uzevši u obzir da on ima pravo da počne da pohađa praksu tek kada pomenuti ugovor i zvanično bude stupio na snagu.

U okviru teorijskog dela, a koji obuhvata kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora, jer postoje četiri načina praćenja predavanja. Osim nastave u grupi, on može da prisustvuje individualnoj ili poluindividualnoj, ali takođe i da predavanja u ovom delu prati preko interneta. U slučaju da se odluči baš za tu opciju, polaznik je obavezan da omogući nesmetano odvijanje online obuke, tako da se od njega zahteva da uz računar preko koga će pratiti nastavu, svakako ima i stabilnu internet vezu, koju taj računar mora da koristi, jer se upravo tako osigurava nesmetan i kvalitetan rad. Kako taj tip nastave, tako i poluindividualna, odnosno individualna obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik treba jasno da navede svom profesoru u kojim terminama mu odgovara da nastavu prati, ali isto tako i kojom dinamikom, odnosno da kaže i kada želi da taj kurs počne. Sa druge strane, samo grupna nastava podrazumeva drugačiji način organizovanja, uzevši u obzir da svaki onaj polaznik koji bude odabrao da na taj način prati predavanja, ne može da bira ništa od navedenog, već jednostavno treba da prihvati sve što je organizator već definisao. Isto tako je vrlo važno da on u ovom slučaju zna da nastava može da bude organizovana tek kada se najmanje četiri osobe u jednoj poslovnici budu prijavile za njeno pohađanje. U izuzetno retkim situacijama može da bude dopuštena promena termina kod grupne nastave, a to podrazumeva kada baš svi polaznici u jednoj grupi zahtevaju promenu, mada i u toj situaciji koordinator za nastavu ima pravo da je ne odobri, a ukoliko smatra da bi ona imala negativan uticaj na bilo koji drugi kurs koji se u okviru te poslovnice organizuje.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznik može da se prijavi lično u svakoj poslovnice Akademije Oxford cele godine ili da to učini preko telefona ili mejla
 • upisu mora da prisustvuje lično svaki prijavljeni polaznik, jer on tada potpisuje ugovor sa organizatorom, pa mora da ima i važeći lični dokument sa fotografijom, te i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju
 • kandidati koji se prijavljuju samo za polaganje završnog ispita su u obavezi da to učine na vreme i da prilože svu zahtevanu dokumentaciju, a koja između ostalog mora da sadrži i dokaz ili o stečenom radnom iskustvu ili o odrađenoj praksi u zahtevanom trajanju
 • plaćanja koja su definisana ugovorom polaznik vrši u poslovnici u kojoj se upisuje, to jest u kojoj odluči da pohađa predavanja, a prema tada važećem cenovniku
 • praktični i teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista se plaćaju odvojeno
 • u cenu za teorijski deo je sem pohađanja konkretne vrste nastave, uračunata i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, kao i za polaganje završnog ispita i literatura koja je potrebna za pripremu
 • isključivo firma u kojoj polaznik odluči da pohađa praksu određuje koliko ona košta

Cena kursa i obuke za vozača viljuškara je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za zanimanje vozače viljuškara - viljuškariste


Literatura za vozače viljuškara - viljuškariste

Priručnik - Skripta - Knjiga za vozače viljuškara - viljuškariste - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje