Kurs i obuka za - Mađarski jezik za strance

Provera znanja mađarskog kao stranog jezika, nakon čijeg se uspešnog polaganja stiče međunarodno priznat sertifikat se vrši od 2000. godine i to od strane ITK - a, odnosno Idegennyelvi Továbbképző Központ - Centre for Foreign Languages, koji je smešten u glavnog gradu Mađarske, Budimpešti.

Ovi ispiti su i zvanično u skladu sa pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a trenutno se provera znanja sprovodi za 4 nivoa. Izuzetak od sticanja sertifikata je samo prvi nivo provere, odnosno A 2 nivo znanja mađarskog jezika za strance. Iako kandidat po uspešno položenom A 2 nivou ne stiče međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja mađarskog kao stranog jezika, već samo potvrdu da je položio ispit, njegova osnovna svrha jeste da zainteresovani kandidati steknu bolji uvid u nivo znanja ovog jezika koje poseduju.

Jedini uslov koji se stavlja pred kandidate koji žele da polažu ispit mađarskog jezika za strance bilo kog nivoa jeste da moraju biti stariji od 14 godina.

Polaganje ispita za proveru znanja mađarskog kao stranog jezika je namenjeno svim kandidatima koji imaju potrebu za posedovanjem međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju ovog jezika, a da im mađarski jezik nije maternji. Najčešće se sertifikat zahteva ukoliko želite da aplicirate za posao u nekoj firmi u Mađarskoj ili, pak želite da se školujete u ovoj zemlji, mada postoje i drugi razlozi za posedovanjem ovog sertifikata.


Koji sve nivoi ispita provere znanja mađarskog kao stranog jezika postoje

Iako je ispit provere znanja mađarskog jezika za strance usklađen sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, trenutno se ispit vrši za ukupno 4 nivoa i to od A 2 kao najnižeg do C 1 kao najvišeg nivoa znanja mađarskog kao stranog jezika.

U nastavku teksta je kratak prikaz znanja koja se očekuju od kandidata na određenom nivou, stim što je svakako preporučljivije da kandidat uradi test samoprocene u okviru ovlašćenog test centra ili, pak na osnovu liste koju nudi CEFR utvrdi koji je nivo znanja koje posedujete.

1. Nivo A 2 - Belépõ (Osnovni nivo)

Kako je ovo jedini nivo koji ne podleže sertifikaciji, on najpre služi da kandidat stekne bolji uvid u nivo svog znanja mađarskog jezika. Na ovom nivou se od kandidata očekuje da može da vodi najosnovniju konverzaciju, koja podrazumeva svakodnevne situacije, odnosno da poseduje osnovna znanja ovog jezika.2. Nivo B 1 - Alapfok (Srednji niži nivo)

Na ovom nivou se vrši provera osnovnih komunikacijskih veština kandidata, te se procenjuje da li je sposoban da se snađe u situacijama vezanim za posao, društvene obaveze i uopšteno život u oblastima u kojima je mađarski jezik zvaničan.

3. Nivo B 2 - Középfok (Srednji viši nivo)

Srednji viši nivo znanja podrazumeva da kandidat može da se snađe u gotovo svakoj situaciji, te da prilično vešto vodi razgovor sa osobama koje su izvorni govornici mađarskog jezika, kao i da čita i piše tekstove različite sadržine, forme i teme na mađarskom jeziku.

4. Nivo C 1 - Felsõfok (Napredni nivo)

Ovo je ujedno i najviši nivo znanja koje može da ima kandidat kome mađarski jezik nije maternji, pa se od njega očekuje da je potpuno sposoban da razgovara, čita i piše na mađarskom jeziku, te da razume sagovornika bez ikakvih poteškoća.

Kako izgleda ispit mađarskog jezika za strance

Ispiti za proveru mađarskog jezika su takođe usklađeni sa pravilima CEFR - a, a svaki od njih se sastoji od 2 dela i to pismenog i usmenog. U okviru ispita se vrši provera 4 osnovne oblasti i to : Čitanje i razumevanje pročitanog, Pisanje, Slušanje i razumevanje odslušanog, kao i Konverzacijske veštine. Ispit provere za više nivoe znanja ima i dodatne oblasti provere. U većini slučajeva se pismeni i usmeni deo sprovode istog dana, a kandidat mora u oba dela ispita da uspešno savlada 60 % da bi se smatralo da je položio ispit. Pismeni deo ispita podrazumeva proveru oblasti Čitanja i Pisanja, dok se provera Slušanja i Konverzacije sprovodi u okviru usmenog dela ispita.

1. Ispit za proveru znanja A 2 nivoa - Belépõ (Osnovni nivo)

Pismeni deo ispita za ovaj nivo traje ukupno 60 minuta, a nosi ukupno 20 poena, odnosno 10 poena u oblasti Čitanje i isto toliko u oblasti Pisanje. Kandidat ima zadatak da pročita kraći tekst, te da odgovori na pitanja u vezi onoga što je pročitao. U okviru provere oblasti Pisanja ima zadatak da napiše kraću poruku, recimo ili da popuni određeni obrazac.

U okviru provere oblasti Slušanja kandidat može da osvoji najviše 10 poena, a proverava se razumevanje pročitanog teksta koji je preuzet recimo iz novina ili je u formi dijaloga, a potom ima zadatak da rešava test koji sadrži pitanja vezana za sadržaj koji je imao prilike da odsluša. Provera ove oblasti traje ukupno 20 minuta.

Provera oblasti Konverzacije traje 10 minuta i to dva puta po 5 minuta, a kandidat može da osvoji najviše 30 poena u ovoj oblasti. U prvih 5 minuta provere se vodi strukturni razgovor sa ispitivačem, dok se u drugom delu simulira razgovor na temu koju odabere kandidat. Najčešće ima izbor između dve teme.

2. Ispit za proveru znanja B 1 nivoa - Alapfok (Srednji niži nivo)

U okviru ovog ispita kandidat može da osvoji najviše 110 poena , a sam ispit traje ukupno 160 minuta.

Pismeni deo ispita podrazumeva proveru Čitanja, Pisanja te Upotrebu jezika, odnosno proveru poznavanja gramatičkih i pravospisnih pravila i ovaj deo provere traje 120 minuta, a kandidat za proveru ovih oblasti može da osvoji maksimalno 50 poena. Tokom provere oblasti Čitanja kandidat ima zadatak da pročita jedan ili dva teksta različite dužine, sadržine i teme, te da pokaže da je razumeo sadržinu odgovarajući na pitanja u testu. Provera oblasti Pisanja podrazumeva pisanje sastava dužine od oko 100 reči, a na osnovu instrukcija koje dobija, stim što su mu ponuđene dve teme od kojih može da odabere o čemu će pisati. Provera poznavanja Gramatike i gramatičkih pravila podrazumeva test od 20 zadataka koje kandidat treba da reši. Zadaci su različitog tipa, a pored uobičajenih zadataka koji podrazumevaju zaokruživanje tačnog odgovora, kao i dopunjavanje, postoje i takozvani lažni odgovori koje kandidat treba da prepozna.

Usmeni deo ispita traje ukupno 40 minuta, od čega je 30 minuta posvećeno proveri oblasti Slušanje, dok je 10 minuta određeno za proveru oblasti Konverzacije, a kandidat može da osvoji najviše 60 poena u ovim oblastima i to 20 za Slušanje i 40 za Konverzaciju. U okviru provere oblasti Slušanje kandidat najpre sluša audio materijal različite sadržine i forme, te odgovara na pitanja u testu koji se koriste za procenu razumevanja odslušanog. Provera oblasti Konverzacije je podeljena na tri dela, a dužina trajanja po delovima je 4 minuta, pa dva puta po 3 minuta. Prvi deo podrazumeva predstavljanje kandidata i odgovaranje na pitanja ispitivača i ovaj deo provere traje oko 4 minuta. Drugi deo podrazumeva opis slika koje kandidat dobija i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima. Kandidat ima mogućnost izbora između dve grupe slika koje su mu ponuđene. Na kraju, bira temu na koju će da simulira situaciju i da uz interakciju sa ispitivačem razvije dijalog. Procena oblasti Konverzacije se vrši sa stanovišta poznavanja vokabulara, preciznosti u izražavanju i procene ispravnosti izgovora.

3. Ispt za proveru znanja B 2 nivoa - Középfok (Srednji viši nivo)

Na ovom ispitu kandidat može da osvoji najviše 130 poena, a ukupno vreme trajanja ovog ispita za proveru znanja mađarskog kao stranog jezika je 225 minuta. Pismeni deo ispita traje 180 minuta, a kandidat može maksimalno u ovom delu ispita da osvoji 60 poena. Kao i u prethodnom ispitu, tako se i ovde u okviru pismenog dela proveravaju tri oblasti i to : Čitanje, Pisanje i Gramatika i gramatička pravila.

U okviru oblasti Čitanja kandidat može da osvoji najviše 20 poena, a ima zadatak da pročita jedan ili više kraćih tekstova, ukupne dužine između 500 i 600 reči, odnosno 3 200 i 3 600 znakova, a nakon toga odgovara na pitanja u vezi sa pročitanim. U okviru provere oblasti Pisanje kandidati imaju zadatak da napišu tekst dužine oko 150 reči na jednu od dve teme koje su im ponuđene i na osnovu specifičnih upustava. Test za proveru poznavanja Gramatike i gramatičkih pravila sadrži 40 zadataka, a ovaj deo provere može kandidatima da donese najviše 20 poena.

Usmeni deo ispita traje ukupno 45 minuta, a maksimalan broj poena koje kandidati mogu da osvoje u ovom delu je 70, odnosno 25 poena u okviru provere oblasti Slušanje i 45 poena za Konverzaciju. Provera oblasti Slušanje traje ukupno 30 minuta, a kandidat najpre sluša tekstove različite tematike i forme, a potom odgovara na pitanja u okviru testa koja se odnose na ono što je čuo. Provera oblasti Konverzacije se sastoji od 3 dela, a provera svakog pojedinačnog dela traje u proseku 5 minuta. Prvi deo podrazumeva takozvani strukturni razgovor, u okviru koga se kandidat najpre predstavlja, pa odgovara na pitanja ispitivača. Zatim sledi kandidatov prikaz određene slike koja mu je ponuđena, stim što mu se nude dve serije slika, a on bira jednu o kojoj će da govori i treći deo podrazumeva simuliranje razgovora o temi koju je kandidat odabrao između dve koje su mu ponuđene.

4. Ispit za proveru znanja C 1 nivoa - Felsõfok (Napredni nivo)

Ispit za proveru znanja najvišeg nivoa poznavanja mađarskog jezika kao stranog ukupno traje 300 minuta, a maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji je 170 i to 90 u usmenom i 80 u pismenom delu. Ovaj ispit se prema oblastima provere razlikuje u odnosu na ostale, pa se u okviru pismenog dela proveravaju 4 oblasti, od kojih svaka nosi po 20 poena. Oblasti provere u ovom delu ispita su : Čitanje, Pisanje, Tumačenje teksta i Test vezan za upotrebu jezika. I provera u okviru usmenog dela se razlikuje u odnosu na ostale ispite, a oblasti koje se proveravaju su : Osnovni razgovor, Razgovor na zadatu temu, Simulacija situacije, Tumačenje teksta i Slušanje. Provera oblasti Konverzacija može da donese kandidatima maksimalno 60 poena, dok se oblasti Slušanja ocenjuje sa maksimalnih 30 bodova.

Provera oblasti Čitanja podrazumeva čitanje više kraćih tekstova ukupne dužine između 3 600 i 4 000 znakova, odnosno 500 i 700 reči, a kandidat zatim odgovara na pitanja iz testa koja su vezana za procenu razumevanja onoga što je pročitao. Potom sledi provera oblasti Pisanje u okviru koje kandidat ima zadatak da napiše tekst dužine oko 200 reči na zadatu temu. Oblast Tumačenje teksta podrazumeva da kandidat treba da napiše tekst dužine oko 200 reči u kome će izneti svoje stavove o određenom tekstu, kao i njegovo tumačenje. Provera Gramatike i gramatičkih pravila podrazumeva rešavanje testa sa ukupno 40 pitanja.

Usmeni deo ispita podrazumeva najpre proveru oblasti Konverzacija, koja je sačinjena od 4 oblasti, a svaka od njih se u proseku proverava oko 5 minuta. Najpre se kandidat predstavlja i odgovara na pitanja ispitivača. Potom sledi razgovor o određenoj temi koju je odabarao, a najčešće im se nude dve serije slika koje oni imaju zadatak da opišu. Simuulacija situacije podrazumeva da kandidat ima zadatak da prikaže određenu situaciju, te da stupa u interakciju sa predavačem u vezi sa njom, odnosno da postavlja pitanja i odgovara na pitanja koja mu postavlja ispitivač u vezi sa odabranom situacijom. Poslednja oblast provere koja je vezana za proveru Konverzacije podrazumeva da kandidat ima zadatak da protumači kratki tekst koji mu je ponuđen. U okviru provere oblasti Slušanje najpre sluša različite audio materijale dužine od oko 500 reči, a potom rešava test koji sadrži pitanja u vezi sa audio materijalom koji je odslušao.

Šta još treba da znate o ispitima provere znanja mađarskog jezika za strance

Ispit provere znanja mađarskog jezika kao stranog se održava od 2 do 5 puta tokom jedne kalendarske godine, a u skladu sa rasporedom ovlašćenog test centra.

Ispitnu komisiju koja vrši ispitivanje u usmenom delu ispita čine tri ovlašćena ispitivača, stim što je uvek jedan od njih zadužen da vodi konverzaciju sa kandidatima.

Da bi se smatralo da je kandidat uspešno prošao ispit, neophodno je da i u usmenom i u pismenom delu ispita uspešno uradi makar 60 % ispita.

Najkasnije u periodu od 4 do 6 nedelja nakon polaganja ispita, kandidati dobijaju obaveštenje o zvaničnim rezultatima provere. Pre toga im se u većini slučajeva daje mogućnost da pristupe sajtu ovlašćenog centra, na kome mogu dobiti samo preliminarne rezultate.


Spisak gradova za kurs i obuku za mađarski jezik za strance

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje