Obuka i kurs za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti

Svako ko ima dodira sa finansijskim sektorom je, u suštini pozvan da pohađa specijalizovani seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti, a primarno se misli na osobe koje obavljaju posao finansijskog direktora ili finansijskog analitičara, te na one koji su specijalizovani za brokerske poslove, odnosno koji su kvalifikovani za finansijske savetnike, ali i za stručne konsultante u oblasti finansija.

Institucija koja organizuje ovu edukaciju na više od 20 lokacija u celoj zemlji ima predstavništva, tako da se i nastava u njima organizuje, a na klasičan način. Moguće je da zainteresovani, časovima pristupaju i online, ali se u tom slučaju od njih zahteva da koriste svoj kompjuter, te da namenski softver na njega instaliraju pre početka one vrste nastave koju budu odabrali da prate. U okviru svake je poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford funkcioniše i tim stručnjaka specijalizovanih za druženje tehničke podrške u vezi sa instalacijom pomenutog softvera, tako da svaki polaznik ima mogućnost u najkraćem mogućem roku svu neophodnu pomoć od njih i da dobije.

Kako je definisano da se i klasični i online kurs i obuka za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti mogu pohađati na tri načina, to se od svakoga ko vrši prijavu i očekuje da naglasi da li će časove pohađati individualno, u grupi ili putem takozvane poluindividualne nastave, kojoj bi dvoje polaznika trebalo da prisustvuje.


Inače, najmanje četvoro ljudi može da bude prisutno tokom sprovođenja grupne nastave, a definisano je da ih najviše u tom slučaju može biti prisutno osmoro, jer se na taj način postiže optimalan nivo kvaliteta edukacije. Budući da je osnovni uslov za početak te vrste nastave upravo vezan za kreiranje grupe, to će koordinator za nastavu odmah nakon prijavljivanja četvoro kandidata samostalno precizirati kog datuma bi nastava u grupi trebalo da počne, te u kojim terminima će se predavanja organizovati i kakvom dinamikom, pa će i svakoga ko je izvršio prijavu o tome da obavesti. Bitno je da napomenemo da se ništa od toga neće izmeniti, u slučaju da pojedinačni kandidat zahteva, jer to ne dozvoljavaju aktuelna pravila.

Baš zato što je u pitanju strog princip organizacije grupne nastave, pomenuta institucija omogućuje zainteresovanima i da nastavu pohađaju ili u paru ili individualno, jer je predviđeno da se one obe organizuju po slobodnoj volji svakog pojedinačnog kandidata. Preciznije rečeno, zainteresovani se tada dogovara o terminima održavanja jedne ili druge vrste nastave, ali i o dinamici i o datumu početka, a sve te detalje on definiše precizno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice organizatora u kojoj se prijavljuje i sa profesorom, čije će zaduženje je vezano za sprovođenje te vrste nastave.

Direktor bilo koje kompanije ili lice koje je u njoj ovlašćeno može da iznese zahtev organizatoru da bude sproveden korporativni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti, to jest da se zaposleni u toj firmi na najbolji mogući način osposobe da vrše ovu vrstu analiza. U tom slučaju se primenjuje isti princip organizacije kao i kod nastave za jednog ili za dvoje polaznika, te se koordinator za nastavu određene poslovnice institucije organizatora o načinu sprovođenja dogovara sa vlasnikom ili direktorom, to jest sa ovlašćenim licem određene kompanije. Može se dogoditi da oni prilikom dogovora donesu zaključak da je bolje za zaposlene da edukacija bude organizovana u njihovoj firmi, tako da će taj zahtev svakako biti ispunjen, ali isključivo ukoliko je u pitanju odgovarajući prostor.U toku cele godine se nastava organizuje na sve pomenute načine, a zainteresovani moraju prvo da se prijave, te im je obaveza i da lično budu prisutni u trenutku sprovođenja upisa, kao i da svu neophodnu dokumentaciju tom prilikom dostave.

Što se tiče samog postupka prijavljivanja, on može biti izvršen na više načina, tako da svaki pojedinačni polaznik bira da li će to učiniti preko telefona ili mejla, odnosno da li će lično da dođe u jednu od poslovnica ove institucije. Budući da je najzastupljeniji elektronski način prijavljivanja, to je naša obaveza da napomenemo i to da mejl koji će tom prilikom da pošalju mora da sadrži sve potrebne informacije o zainteresovanom kandidatu, to jest njegovo ime i prezime, datum rođenja i broj telefona.


Obuka i kurs za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti - plan i program

Prvo što će biti obrađeno u toku ovog kursa jeste pojam postupka fundamentalne analize koji se koristi kada su u pitanju hartije od vrednosti, a podrazumeva se da će profesori govoriti o osnovnim smernicama koje se tom prilikom moraju primenjivati. Takođe će svako ko bude pohađao stručni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti detaljno da bude upoznat i sa celokupnim procesom koji je vezan za ovaj postupak analize, a predavači će prisutnima objasniti i šta se smatra pod takozvanom tehničkom analizom hartija od vrednosti, odnosno koje su njene prednosti i nedostaci u odnosu na fundamentalnu analizu.

Takođe će biti prezentovani i različiti alati, odnosno metode koje se primenjuju prilikom sprovođenja ove vrste analize, a naročit fokus će tom prilikom biti stavljen na takozvanu analizu crvenih indikatora (Red flags analysis), kao i na Cash flow analizu, ali će naravno biti govora i o takozvanoj Racio analizi koja se primenjuje kod finansijskih izveštaja, te o mnogim drugim vrstama analiza čija primena je naročito korisna.

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi neko mogao zaista da izvede pravilno ovu vrstu analize hartija od vrednosti jeste da bude upoznat sa postupkom koji se primenjuje onda kada je potrebno odrediti cenu kapitala, ali i da nauči šta je to relativno vrednovanje i koje se tehnike tom prilikom primenjuju.

Takođe će polaznici da dobiju sve potrebne smernice koje se odnose na pronalaženje onih informacija koje su vrlo važne za sprovođenje pomenute vrste analize, te će profesori govoriti i o specijalnoj vrsti koncepta koji je poznat kao rezidualni dobitak. Naravno da će specijalizovani kurs i obuka za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti da obradi temu koja je vezana za informisanje prisutnih o investiranju u hartije od vrednosti, a biće govora i o načinu njihove procene, tako da će polaznici naučiti kako se određuju one hartije od vrednosti koje su potcenjene, a kako one koje se mogu smatrati precenjenim.

Kada bude završio sa pohađanjem ovog seminara, svaki kandidat će biti apsolutno sposoban da samostalno dođe do svih informacija koje su važne za sprovođenje fundamentalne analize, ali će naravno moći i da koristi različite alate i metode, kako bi izvršio pravilnu analizu hartija od vrednosti. Svakako će steći dovoljno znanja i da u svim vrstama finansijskih izveštaja, koje će moći da izrađuje, primeni pravila koja su vezana za takozvano kreativno računovodstvo, tako da će sve to sasvim sigurno imati naročito pozitivan uticaj na poslovanje konkretnog preduzeća za koje izrađuje ovu vrstu izveštaja.

U toku ove edukacije će biti predstavljeni i brojni primeri iz prakse, a na osnovu kojih će prisutni imati bolji uvid u konkretnu temu, pa će na taj način i jednostavnije shvatiti šta je sve potrebno da bude urađeno da bi takozvana fundamentalna analiza hartija od vrednosti bila sprovedena u skladu sa pravilima i da bi ostvarila pozitivan efekat na poslovanje pravnog lica.

Stručni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti - mesto i vreme održavanja

Budući da postoji tri tipa edukacije, a da se oba organizuju na dva načina, to jest ili putem klasične ili online nastave, svakako će prijavljeni da dobije informacije o tome kada i gde se organizuje stručna obuka i kurs za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti odmah nakon što bude doneo odluku na koji način će nastavu da pohađa.

Reč je o tome da se mesto održavanja razlikuje u zavisnosti od toga da li neko želi časove da pohađa online ili na uobičajen način, to jest direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. A ako se opredeli za edukaciju koja se odvija online, polaznik će predavanjima isključivo moći da pristupa uz korišćenje namenskog softvera, koji će morati da instalira na onaj računar koji će koristiti za praćenje časova. Uzevši u obzir da se neretko događa i da polaznici imaju određene teškoće ili nedoumice prilikom sprovođenja procesa instalacije, to im je svakako na raspolaganju tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške, a koji funkcioniše u svakoj poslovnici ove institucije.

Što se tiče termina održavanja edukacije, sve informacije o njima će pojedinačni kandidat da dobije kada da bude odlučio da li će pohađati individualni, grupni ili poluindividualni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti. Naime, kod grupne nastave on mora da u potpunosti prihvati navedene termine, koje će prethodno da definiše organizator, a kod individualne i poluindividualne se on o tome mora dogovoriti sa profesorom i sa nadležnim koordinatorom za nastavu, sa kojima će takođe da precizira i dinamiku održavanja časova, kao i datum početka odabrane vrste nastave.

Kada je u pitanju grupni kurs, zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice će definisati ne samo termine održavanja, nego i datum početka, ali svakako i dinamiku po kojoj će se časovi sprovoditi. Međutim, to nije moguće učiniti odmah pošto pojedinačni polaznik bude prijavu izvršio, budući da je neophodno, na prvom mestu da se kreira jedna grupa. A to, zapravo znači da se četiri osobe najmanje zvanično mora prijaviti, te će ih svakako najviše osmoro moći da prisustvuje toj vrsti nastave. Ističemo da čak i ako pojedinačni kandidat bude izneo zahtev za promenom bilo kog navedenog detalja, to neće biti omogućeno, budući da tako ne predviđa aktuelni pravilnik.

Svakako bi trebalo da napomenemo i to da ova institucija može da organizuje i nastavu koja je primarno namenjena zaposlenima u nekoj firmi. Način sprovođenja specijalizovano korporativnog seminara je prilično fleksibilan, uzevši u obzir da se svakom klijentu omogućuje da definiše detalje sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora. Takođe, može da bude dozvoljeno i da se korporativna obuka i kurs za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti organizuje ili u toj firmi direktno ili u nekim drugim prostorijama, ali one moraju ispuniti tačno određene uslove, o kojima će, naravno klijent svakako biti informisan.

Kako se stručni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti organizuje?

Sve potrebne informacije o načinu na koji se specijalizovani kurs i obuka za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti organizuje, zainteresovani imaju mogućnost da dobiju prilikom prijavljivanja, odnosno kada se budu upisivali.

Zapravo će prvo oni morati da navedu da li će nastavu pohađati u paru, u grupi ili sasvim samostalno, te da li im više odgovara da to učine u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili uz korišćenje svog računara - online.

Ukoliko budu doneli odluku da časove pohađaju samostalno, trebalo bi da znaju da se individualna nastava organizuje prema istom principu kao i ona koju treba da prati dve osobe, to jest poluindividualna. U suštini, zainteresovanima se u tom slučaju dozvoljava da tačan datum početka jedne ili druge vrste nastave, odnosno dinamiku po kojoj će se časovi održavati i termine, dogovori kako sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj je prethodno izvršio prijavu, tako i sa nadležnim profesorom.

Sa druge strane, kada se organizuje grupna obuka i kurs za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti, sve što je prethodno pomenuto će da definiše isključivo ovlašćeni predstavnik u onoj poslovnici organizatora u kojoj za to bude bila stvorena mogućnost. Da budemo precizniji, za početak nastave u grupi je naveden prvo zahtev za prijavljivanjem minimum 4 polaznika, uzevši u obzir da se tek posle toga ostvaruje uslov, to jest formira grupa, u kojoj osmoro ljudi najviše sme da bude prisutno. Takođe je posebno važno istaći činjenicu da se prema važećim pravilima u okviru institucije organizatora, zabranjuje ispunjavati zahteve bilo kog kandidata koji želi da bude promenjeno nešto od pomenutih detalja vezano za sprovođenje nastave u grupi.

Otvorena je mogućnost da se u okviru pomenute institucije organizuje i takozvani korporativni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti, a u kom slučaju časovima pristupaju isključivo zaposlena lica određene firme. Ta vrsta edukacije se svakako organizuje onako kako budu odlučili predstavnik određene kompanije i jedne od poslovnica organizatora, a dopušteno je i da zaposleni predavanja prate u okviru kompanije u kojoj rade. Ukoliko to bude navedeno kao zahtev klijenta i ako se bude procenilo da je to mnogo bolja opcija za polaznike, neophodno je tom prilikom da svaki klijent bude pažljivo upoznat sa tim koje karakteristike mora da poseduje određeni prostor, da bi se ta vrsta edukacije sprovela bez ikakvih smetnji.

Stručni kurs i obuka za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti - trajanje

Kandidati koji budu želeli da pohađaju nastavu u grupi su, zapravo jedini koji će imati mogućnost da budu informisani o tačnom trajanju i to neposredno pre nego što grupna obuka i kurs za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti bude počeo. Tačnije, institucija organizatora odlučuje kako o tome, tako i o datumu početka, ali i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, pa je tako navedeno da ta vrsta edukacije traje ukupno 4 dana. A zapravo svakoga od njih će polaznici pohađati nastavu u trajanju od po 2 školska časa i to sve zato što je nastavnim programom predviđeno ukupno 8 školskih časova.

Ukoliko se neko bude opredelio za praćenje nastave u paru ili individualno, te ako postoji potreba da bude organizovan korporativni seminar za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti, saznaće i koliko će nastava tačno da traje tek tada bude detalje definisao direktno sa ovlašćenim licem određene poslovnice, to jest sa nadležnim profesorom, uzevši u obzir da je prisutan potpuno drugačiji princip organizacije u odnosu na edukaciju koja se sprovodi u grupi.

Spisak gradova za kurs i obuku fundamentalne analize hartija od vrednosti

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje