Obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7

Iako je stručna obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 osmišljen da, na prvom mestu svim osobama koje su u okviru ralunovodstvenog i finansijskog sektora kompanija zaposlene, omogući da se upoznaju sa smernicama koje navodi računovodstveni standard MRS 7, a koje se odnose na formiranje izveštaja o tokovima gotovine, dozvoljeno je i bilo kome ko nije zaposlen u tim sektorima da se edukuje u pomenutoj oblasti. Takođe bi bilo dobro da edukaciju prate ovlašćeni brokeri, te osobe koje su zadužene za obavljanje poslova revizije i kontrolinga, ali i one koje su fokusirane na segment finansijskog konsaltinga.

Izuzev mogućnosti da nastavu pohađaju u paru, to jest kroz takozvanu poluindividualnu, zainteresovanima se pruža prilika i da pristupe individualnoj ili grupnoj edukaciji. Način njihovog sprovođenja je određen vrlo precizno, a za oba navedena tipa edukacije je predviđeno praćenje online ili prema klasičnom principu.

Kada je u pitanju online kurs i obuka - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7, toj vrsti edukacije se prisustvuje sa bilo kog mesta, a zainteresovani kandidat tom prilikom koristi lični računar, te časovima prisustvuje putem virtuelnih učionica. Od svakoga ko želi nastavu na ovaj način da prati se prvenstveno zahteva da poseban tip softvera na svoj računar instalira, a sve neophodne informacije vezano za taj proces će kandidat da dobije neposredno pre početka i to od stručnog lica, zaposlenog u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj se prethodno prijavio.


Specifičnost klasičnog vida edukacije jeste sprovođenje časova u okviru predstavništva institucije organizatora, s tim da naglašavamo da u velikom broju gradova u celoj zemlji postoje poslovnice ove obrazovne institucije.

Grupna nastava, kao što joj i sam naziv kaže, podrazumeva prisustvo više polaznika, tako da je predviđeno da ih može biti maksimalno osmoro, a minimalno četvoro. Postoji samo jedan uslov koji mora biti ispunjen da bi se grupni seminar mogao organizovati, a on je vezan za zvanično prijavljivanje najmanja 4 osobe, to jest za kreiranje jedne grupe. Kada se dovoljan broj kandidata bude prijavio, koordinator za nastavu će da oformi grupu, a odmah posle toga će i da definiše prema kom principu će se ona organizovati, to jest odrediće tačan datum njenog početka, kao i dinamiku i termine održavanja časova. Ukoliko neki polaznik, eventualno bude zahtevao izmenu bilo kog od pomenutih segmenata, trebalo bi da zna da mu to neće biti omogućeno, pošto je tako navedeno aktuelnim pravilima zvaničnog organizatora.

Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje edukacija namenjena jednoj ili dvema osobama, tako da se od svakog kandidata očekuje da sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj je izvršio prijavu, kao i sa profesorom koji će konkretni vid nastave da vodi, definiše kog datuma će da počne poluindividualna ili individualna nastava, te da odredi i po kakvoj dinamici će se časovi organizovati i, naravno u kojim terminima.Predviđeno je da se svako ko želi da pohađa pomenutu obuku najpre zvanično prijavi, a posle toga je obavezan da u prostorije jedne od poslovnica organizatora dođe lično, kako bi bio upisan. A da bi to mogao da učini, vrlo je važno i da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje obavezne dokumentacije, o čemu će, naravno biti informisan kada bude vršio prijavu.

Osim što zainteresovani može da se prijavi putem telefona jedne od poslovnica organizatora, isto tako se može opredeliti i da prijavu izvrši elektronskim putem ili lično. Prilikom elektronskog načina prijavljivanja, od svakog kandidata se zahteva da osim svog prezimena i imena, obavezno u poruci naglasi i kog datuma je rođen, te da svakako ostavi i informacije za kontakt.

Još jedna vrsta nastave je u ponudi ove institucije, a to je korporativni seminar - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7, kada edukaciji pristupaju samo zaposleni u nekoj kompaniji. Zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i određene firme bi tom prilikom trebalo da usaglase na koji način će se taj vid edukacije organizovati, to jest da preciziraju kada bi trebalo da počnu časovi, ali i u kojim će to da bude terminima, te u skladu sa kakvom tačno dinamikom će se predavanja održavati. Ako, prilikom dogovora oni budu zaključili da je bolje da zaposleni časove ne prate ni online, ni u jednoj od poslovnica organizatora, postoji mogućnost da iznesu zvaničan zahtev za izmenom mesta održavanja nastave. Naročito je važno u tom slučaju da budu ispoštovana pravila, te da se izabere prostor koji može adekvatno da odgovori na sasvim jasno definisane zahteve, te se podrazumeva da će ovlašćeno lice određene firme biti detaljno obavešteno o svim tim zahtevima na vreme.


Nastavni plan stručnog kursa - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7

Šta tačno treba da sadrži izveštaj o tokovima gotovine je tema koja će biti obrađena u toku uvodnog predavanja ovog seminara, a prisutni će tom prilikom da budu upoznati sa dve metode koje se najčešće primenjuju u praksi prilikom sastavljanja ovih izveštaja. Zapravo će se na samom početku specijalizovana obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 da obradi takozvanu direktnu metodu, jer se ona primarno i koristi na teritoriji naše zemlje kada je potrebno izraditi izveštaje ovog tipa, a zatim će biti obrađena ona metoda koja je poznata kao indirektna. Pored teorijskog dela, svakako će biti prikazani i praktični primeri korišćenja obe navedene metode, tako da će prisutni mnogo lakše moći da razumeju tu temu.

Sledeći deo će biti usmeren na one odredbe računovodstvenog standarda MRS 7, koje su najčešće primenjivane u praksi, a svakako će prisutni imati prilike da nauče i po mom principu se vrši procenjivanje različitih vrsta rizika, te na koji način se doneti odluka o tome koliko je određena informacija iz finansijskih izveštaja važna. Procena rizika je posebno bitna zato što se na osnovu svih tih saznanja i mora doneti odluka da li je bezbedno zahtevati kredit ili uspostaviti poslovnu saradnju sa određenom kompanijom.

Biće reči i o postupku pripreme izveštaja o tokovima gotovine, kao i o sprovođenju adekvatne analize tokova gotovine koji su vezani kako za finansijske, tako i za poslovne, ali i za investicione aktivnosti određenog pravnog lica.

Kako je u pitanju vrlo specifična oblast, to je predviđeno i da u toku trajanja ovog seminara svi polaznici izrade i praktičan rad, to jest da u skladu sa ponuđenim teorijskim znanjima, a koja će im biti prezentovana u toku predavanja, oni izrade izveštaj o tokovima gotovine određenog preduzeća i to uz implementaciju konkretnih pravila koja propisuje računovodstveni standard MRS 7. Nakon što budu izradili zahtevai izveštaj, a na osnovu zadatih parametara, pristupiće se analizi rada svakog pojedinačnog kandidata. A tom prilikom je predviđeno da profesori posebnu pažnju obrate na propuste koje su polaznici tokom izrade određenog izveštaja načinili, a kako bi im maksimalno olakšali primenu stečenih znanja budućoj u praksi.

Takođe će stručni seminar - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 da se fokusira i na sve segmente sastavljanja ovog izveštaja, a budući da se radi o kompleksnom procesu, to će i predavači da se potrude da prisutnima omoguće upoznavanje sa mnogobrojnim alatima, odnosno metodama, čija primena u praksi će kandidatima omogućiti da mnogo lakše sastavljaju ovu vrstu izveštaja potpuno samostalno.

Gde i kada se organizuje seminar - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7?

U trenutku kada bude vršio upis, svaki prijavljeni će imati obavezu da navede gde će nastavu da prati, to jest da li će dolaziti u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, a gde se organizuje klasična obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 ili će da se opredeli za online vrstu edukacije. A za taj tip nastave je predviđeno da bude organizovan preko kompjutera, koji je obavezan svaki prijavljeni da poseduje. Neophodno je i da na njega instalira softver koji je u tu svrhu kreiran, a biće pružena adekvatna podrška svakom prijavljenom koji, možda prilikom instalacije bude imao nekih poteškoća.

Odmah posle toga će svaki kandidat jasno da navede i po kom principu tačno će časove da pohađa, jer isključivo u zavisnosti od toga da li se odluči za grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu i zavisi u kojim terminima se ona odražava.

Tačnije, termine u kojima se sprovodi grupni kurs i obuka - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 će da odredi ovlašćeno lice predstavništva organizatora u kome za to bude bio stvoren uslov, ali će takođe da precizira i datum početka, kao i dinamiku održavanja tog tipa edukacije. Da malo pojasnimo sve ovo, mora se prijaviti najmanje 4 polaznika u jednoj od poslovnica, jer će tada biti ispunjen osnovni uslov za početak, uzevši u obzir da u grupi biva prisutno od četvoro do osmoro kandidata. Kada ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo sve pomenuto, prijavljeni će biti precizno obavešteni, ali je vrlo važno da imaju na umu i to da na njihov zahtev organizator neće moći da promeni ništa od toga.

U situaciji kada se javi potreba da ovu edukaciju prate zaposleni se održava korporativni seminar - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 i to u skladu sa potrebama klijenata. Predstavnik kompanije koja je zainteresovana će o načinu organizacije tog vida edukacije da se detaljno dogovori sa onom osobom koja je u jednoj od poslovnica organizatora za to i ovlašćena. Postoji, čak i mogućnost da klijent tom prilikom iznese zahtev za izmenom lokacije održavanja, pa on će biti svakako ispunjen, ali samo ukoliko taj prostor može da odgovori na tačno određene zahteve. Podrazumeva se, svakako da ta vrsta nastave može da bude organizovana potpuno isto kao kada je pohađaju pojedinačni polaznici, tako da klijent ima na raspolaganju veliki izbor mogućnosti.

Kako se organizuje obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7?

Različite vrste edukacije su u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa se samim tim i princip njihove organizacije bitno razlikuje. Zapravo sve zavisi od odluke prijavljenog, jer on treba da se opredeli između online i klasične nastave, sa jedne strane, te grupne, poluindividualne i individualne edukacije, sa druge.

Sasvim je jasno da se sve one organizuju prema različitim principima, a kandidati blagovremeno dobijaju sve potrebne informacije o tome.

Online edukacija predviđa praćenje časova sa bilo kog mesta, uz obavezu da zainteresovani polaznik poseduje računar, a preko koga će časove da prati, te je svakako njegova obaveza u tom slučaju da prethodno na kompjuter instalira određeni tip softvera. A u slučaju da bilo koji polaznik bude imao nekih nedoumica u vezi sa instaliranjem, on se može obratiti za pomoć stručnom osoblju predstavništva institucije organizatora u kome se bude upisao.

Obavezan je svaki prijavljeni koji se opredeli za klasičan tip nastave, da u određenim terminima dođe u izabranu poslovnicu organizatora, a kako bi pratio predavanja.

Princip prema kome se organizuje grupna obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 je najstrožiji, uzevši u obzir da se prvo od svakog prijavljenog zahteva da sačeka ispunjenje glavnog uslova za početak, to jest formiranje grupe, a zatim i zato što svaki kandidat tada ima obavezu da prihvati tačno određene termine održavanja, dinamiku i datum početka, što u tom slučaju sve definiše ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj se najmanje četvoro kandidata prijavi i kreira jedna grupa. Čak i ako se bude dogodilo da neki polaznik iznese zahtev za promenom datuma početka ili dinamike održavanja, odnosno termina, organizator neće taj zahtev moći da ispuni, jer to nije dozvoljeno aktuelnim pravilnikom.

Predviđeno je da svaka osoba koja se opredeli ili za poluindividualni ili za individualni seminar, sa licima koja su u određenoj poslovnici ovlašćena (koordinator za nastavu i nadležni predavač) dogovori kako će se konkretni vid edukacije sprovoditi. Tako će oni da preciziraju kada će početi nastava koju treba da prati jedan ili dvoje polaznika, a nakon toga će da se usaglase i oko termina i dinamike njenog održavanja.

Uzevši u obzir da je primena ovog standarda jako važna za poslovanje, to se direktori kompanija vrlo često odlučuju da svoje zaposlene osposobe za njegovu primenu. A u tom slučaju se organizuje korporativni kurs i obuka - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 i to na način, koji podrazumeva ispunjenje zahteva svakog klijenta u najvećoj mogućoj meri. Jednostavnije rečeno, ovlašćeni predstavnik kompanije koja želi da bude organizovana ova vrsta nastave, će se sa koordinatorom za nastavu bilo koje poslovnice organizatora precizno dogovoriti kako o datumu početka nastave, tako i o terminima održavanja časova, ali i o dinamici. Takođe, postoji mogućnost i da se promeni mesto njenog održavanja, tako da, recimo polaznici časove prate u okviru kompanije u kojoj su zaposleni, ali je vrlo važno da se tada ispoštuje pravilo koje je vezano za sam prostor, budući da je neophodno da on bude prilagođen potrebama polaznika. Naravno da se ta vrsta nastave može organizovati i na bilo koji od do sada navedenih načina, a o čemu će se precizno dogovoriti pomenuta lica.

Koliko traje kurs i obuka - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7?

Podatak koji je vezan za trajanje ove edukacije isključivo mogu da dobiju oni kandidati koji odluče da časove pohađaju u grupi, a zato što u tom slučaju institucija organizatora definiše kako dinamiku, odnosno trajanje, tako isto i termine sprovođenja te vrste nastave, te dinamiku. Inače, oni sve to mogu da učine samo kada se u određenoj poslovnici bude prijavio najmanji broj polaznika, to jest onog trenutka kada bude bila kreirana jedna grupa.

Uzevši u obzir da postoji, u okviru nastavnog programa prema kome se stručni seminar - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7 organizuje 8 školskih časova, to je predviđeno da prijavljeni za grupnu vid edukacije, nastavu pohađaju dinamikom od po 90 minuta tokom jednog dana, odnosno po dva školska časa, tako da taj tip edukacije traje 4 dana.

Kome god bude više odgovarala individualna ili poluindividualna obuka, mora imati na umu da se one organizuju na drugačiji način, tako da i podatke koji su vezani, pored ostalog za trajanje, ti kandidati svakako određuju zajedno sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice i sa profesorom, jer je predviđeno da se oni oko svega dogovaraju.

A praktično rečeno, sve to isto važi i kada neka firma želi da bude organizovana korporativna obuka i kurs - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7, tako da će ovlašćeni predstavnik te kompanije odrediti prema kakvoj dinamici će zaposleni časove da prate i taj zahtev će izneti zvaničnom predstavniku jedne od poslovnica organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje