Obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene

Čini se da je poreska politika Republike Srbije značajno uznapredovala, budući da se sve više pažnje obraća i na transferne cene, tako da postoji potreba da se određena lica u toj oblasti i edukuju. Iz tog razloga i Obrazovni centar Akademije Oxford, koji organizuje specijalizovani seminar - kako se formiraju transferne cene, naglašava da bi nastavi trebalo da pristupe prvenstveno lica koja su specijalizovana za savetovanje u oblasti oporezivanja, kao i ovlašćeni revizori i računovođe. A pored toga je dobro da znanja u ovoj oblasti steknu i poreski inspektori, kao i direktori finansijskog ili računovodstvenog sektora određenog preduzeća, ali i sve one osobe koje su se specijalizovale za pružanje konsultantskih usluga u oblasti finansija, kao i svako drugi ko ima interesovanje za ovu temu.

Svakako je najbitnije da kandikadati zvanično izvrše prijavljivanje, a nakon toga će biti organizovan upis, kome će oni lično prisustvovati. Od svakog prijavljenog se zahteva da tačno određenu dokumentaciju priloži organizatoru u trenutku upisa, a podrazumeva se da će svi oni na vreme biti informisani o tome koja dokumenta su obavezna.

Otvorena je mogućnost za tri načina prijave, s tim da svaki kandikadat treba da odabere onaj koji mu u datom trenutku najviše odgovara. Tako je omogućeno da bude izvršena lična prijava, a u prostorijama konkretnog predstavništva organizatora, te zainteresovani ima pravo da pošaljem mail sa svojim podacima, to jest da u njemu napiše svoje ime, prezime i datum rođenja, kao i broj telefona, a prijavu može i telefonski da izvrši.


Uzevši u obzir da ova obrazovna institucija nastavu sprovodi na nekoliko načina, trebalo bi i da bude potpuno jasno zbog čega je zahtevano od svakog prijavljenog da se samostalno opredeli na koji način će časove da pohađa.

Naime, predavanja se organizuju za više polaznika istovremeno, tačnije za 4 do 8 njih najviše, a tada se poštuju pravila vezana za grupni vid edukacije, ali je takođe u ponudi i individualna obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene, kao i onaj tip nastave, za koji je predviđeno da ga dve osobe pohađaju (poluindividualna).

Pored razlike koja je vezana za broj kandidata, kod svih tipova edukacije koji su u ponudi je prisutna, takođe i razlika u načinu sprovođenja časova, a u smislu da je potpuno drugačiji koncept. Kandidati koji odluče predavanja da pohađaju ili samostalno ili u paru, odnosno u okviru poluindividualne edukacije, dobijaju dozvolu da se dogovore o načinu sprovođenja nastave sa predavačem, koji će je i voditi i sa stručnjakom, koji je u konkretnom predstavništvu organizatora ovlašćen za te poslove, to jest sa koordinatorom za nastavu. U tom slučaju oni treba da preciziraju ne samo kog datuma će edukacija za dvoje ili za jednog polaznika da počne, nego i da odrede na koji način će se časovi sprovoditi, to jest kakvom dinamikom i u kojim tačno terminima.

Svakako je sasvim drugačiji princip koji se mora poštovati kada se organizuje grupni vid edukacije, s obzirom na to da ovlašćeni predstavnik organizatora definiše na koji način se nastava sprovodi, a to čini potpuno samostalno i tek nakon što osnovni zahtev zvanično bude bio ispunjen. Pod tim se, zapravo misli na prijavljivanje minimalnog broja zainteresovanih polaznika, pošto se 4 njih prvo mora prijaviti, kako bi mogao kada bude ispunjen zahtev za formiranjem grupe, a što posredno utiče i na određivanje datuma početka. A kada se to u određenoj poslovnici organizatora desi, njen ovlašćeni predstavnik pristupa definisanju termina u kojima će predavanja da budu organizovana, zatim datuma početka grupne nastave i svakako, tempa kojim će časovi tada da budu sprovođeni.

Korporativni kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene je još jedna vrsta edukacije koju organizuje ova institucija, a njena osobenost je vezana za polaznike, uzevši u obzir da su to isključivo radnici zaposleni u određenom preduzeću. Samim tim što je u pitanju tačno određena ciljna grupa kandidata koji bi trebalo nastavu da pohađaju, to organizator nastoji i da maksimalno korektno pruži odgovor na zahteve klijenta, a u tom smislu da ovlašćeni predstavnik određene kompanije način organizacije te vrste edukacije određuje dogovorom direktno sa koordinatorom za nastavu upravo one poslovnice koju ličnu bude kontaktirao. Kako se neretko događa ka zaposleni nemaju baš toliko slobodnog vremena, to njihovi direktori imaju pravo da organizatoru iznesu zahtev za promenom mesta na kome bi nastava trebalo da bude održana, ali moramo napomenuti da se taj uslov ispunjava isključivo prilikom organizacije nastave za zaposlene. Najvažnije je da klijent koji bude želeo da njegovi zaposleni prate predavanja u svom preduzeću ili na nekom drugom mestu, u potpunosti ispoštuje sva aktuelna pravila, to jest da u konkretnom prostoru omogući nesmetano odvijanje časova. Pored dogovora o mestu na kome će nastava da bude održana, zvanično ovlašćeni predstavnik određene kompanije i organizatora zajedno definišu i dinamiku njenog održavanja, kao i termine i datum početka.Čime se bavi kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene?

Da bi svaki polaznik ove edukacije mogao da se upozna sa navedenom temom, on prvo mora da zna šta su to tačno transferne cene, a što će biti tema koju će specijalizovani seminar - kako se formiraju transferne cene obraditi već tokom uvodnog predavanja. Takođe će im objasniti predavači i zbog čega su one važne za poslovanje, te koja sve dokumentacija mora, od strane poreskog konkretnog obveznika da bude dostavljena uz adekvatnu poresku prijavu. A nakon toga će prisutnima biti objašnjeno i koja su pravila navedena od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a koja se primarno primenjuju za formiranje dokumentacije o transfernim cenama.

Tokom predavanja će biti reči i o različitim metodama koje bi trebalo da budu korišćene kada je potrebno utvrditi transferne cene, ali i o onima koje se primenjuju prilikom utvrđivanja cena transakcija i to po specifičnom principu, koji je poznat kao princip “van dohvata ruke“.

Prisutni će se upoznati i sa takozvanim uporedivim cenama, to jest sa metodom koja je za njihovo defnisanje vezana, ali će isto tako biti obrađena i ona metoda koja je vezana za preprodajne cene i za troškove uvećane za bruto maržu.

Takođe će predavači govoriti i o metodi podele dobiti, te o njenoj adekvatnoj implementaciji u praksi, a polaznici će se upoznati i sa transakcionom neto maržom. Pored svega pomenutog, biće obrađen i postupak koji je vezan za sastavljanje poreskog bilansa, to jest za navođenje upravo onih razlika koje nastaju upravo na osnovu transfernih cena.

Pažnja će biti usmerena i na upoznavanje prisutnih sa takozvanom utanjenom kapitalizacijom, ali će takođe polaznicima biti predočeno i šta je sve potrebno uraditi da se ta vrsta kapitalizacije potpuno anulira. A prisutni će steći i znanja koja se odnose na međukompanijeske transakcije, te će akcenat ove edukacije biti stavljen i na njihovo upoznavanje sa celokupnim procesom analiziranja transfernih cena u okviru marketinških aktivnosti, ali i vezano za nematerijalnu imovinu i za one usluge koje se odvijaju između povezanih lica.

Kada budu završili sa teorijskim delom, koji podrazumeva specijalizovani kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene, predavači će izneti i određene informacije polaznicima, a oni će na osnovu njih imati zadatak da samostalno izvrše pripremu sve one dokumentacije koja je vezana za transferne cene. Po završetku tog zadatka će svi prisutni učestvovati u diskusiji o urađenim primerima, a tom prilikom polaznici imaju dozvolu da postave pitanje predvaču, ako imaju bilo kakvu nedoumicu u vezi sa celokupnim postupkom koji je vezan za formiranje transfernih cena.

Gde i kada se organizujeje stručni kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene?

Potrebno je prvo da se svaki prijavljeni odluči da li će nastavu pohađati u paru, odnosno u grupi ili samostalno, ali i da se opredeli između mogućnosti da specijalizovani seminar - kako se formiraju transferne cene pohađa online ili u skladu sa uobičajenim principom. Zapravo će tek nakon iznošenja svih tih odluka, njemu biti pružena mogućnost da dobije relevantne informacije o načinu na koji se odabrana vrsta nastave organizuje.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford edukaciju sprovodi u svakom svom predstavništvu, a ona se nalaze u celoj Srbiji i to na više od 20 lokacija. Tada se, zapravo časovi sprovode po uobičajenom principu, tako da svaki zainteresovani dolazi u prostorije izabrane poslovnice, kako bi ih pratio.

A ukoliko nekom kandidatu ne bude odgovarao takav vid organizacije, ima mogućnost da časovima pristupa online, ali samo ako poseduje kompjuter. Naime, iznet je zahtev da zainteresovani za ovu vrstu nastave instaliraju softver na svoj računar, jer će njega koristiti kako bi mogli bez ikakvih smetnji da predavanja prate. Tim za pružanje tehničke podrške svim onim polaznicima koji budu imali za tim potrebu, funkcioniše u sklopu svake poslovnice institucije organizatora, tako da će zainteresovanima biti pružena sva potrebna pomoć tom prilikom.

Uzevši u obzir da se i klasična i online obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene svakako mogu organizovati ili za po jednu osobu (individualna nastava) ili za dvoje kandikadata (poluindividualna) ili za više njih, a kojom prilikom se organizuje grupni tip edukacije, kome će prisustvovati od četvoro do maksimum osmoro polaznika, to je i vrlo važno da se u trenutku upisa svako od njih odluči koji mu princip organizacije nastave najviše odgovara, odnosno kako će je pohađati.

Kod grupne nastave predvđeno je prisustvo većeg broja kandikadata, ali je najvažnije da se minimum četvoro ljudi prijavi u jednoj od poslovnica organizatora, nevezano za to da li oni žele nastavu u grupi da prate na klasičan način ili online. Tačnije, nakon njihove prijave se jedino i mogu definisati detalji vezano za organizaciju tog tipa edukacije, jer se najpre mora kreirati jedna grupa. A posle toga će koordinator za nastavu tog predstavništva organizatora da odredi kada će časovi početi, kakvim tempom će se predavanja odvijati i u kojim će terminom da budu organizovana. Nakon što samostalno sve to bude definisao, obavestiće zvanično svakoga ko je prethodno izvršio prijavu, s tim da mora biti naglašeno i to da se navedena pravila moraju poštovati, budući da se ne omogućuje vršenje nikakvih izmena na zahtev članova određene grupe.

A kada je u pitanju način na koji se organizuje individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene, moramo naglasiti da je on zapravo potpuno drugačiji od onoga koji se poštuje prilikom sprovođenja edukacije u grupi. Tačnije, svaki kandidat će u tom slučaju zajedno sa koordinatorom za nastavu predstavništva organizatora u kome se prijavio, ali i sa osobom koja će tu edukaciju voditi, detaljno da se dogovori o tome na koji način će se ili individualna ili poluindividualna nastava organizovati, to jest preciziraće datum njenog početka i termine održavanja, kao i brzinu kojom bi trebalo da budu sprovođeni časovi u konkretnoj situaciji.

Da bi zaposleni u nekoj firmi mogli da se upoznaju sa načinom na koji se formiraju transferne cene i uopšteno, da bi mogli da steknu adekvatna znanja u ovoj oblasti, potrebno je da se njihov direktor ili ovlašćeni predstavnik te kompanije sa nadležnima u jednoj od poslovnica organizatora dogovore po kom principu će se korporativna obuka organizovati. Izuzev preciziranja datuma njenog početka, odnosno dinamike i termina održavanja, potrebno je i da oni odluče da li će zaposleni pohađati nastavu online ili u poslovnicama organizatora, odnosno u svojoj kompaniji, te svakako da li će joj prisustvovati više osoba, samo jedna ili njih dvoje.

Na koji način se obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene organizuje?

Sa tačnim principom organizacije će vrlo precizno biti upoznat svako ko izvrši prijavu i navede želi li nastavu da prati u grupi, u paru ili individualno, to jest da li mu više odgovara da predavanjima pristupa online ili u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Valjalo bi da napomenem i to da ova institucija u ponudi ima i korporativni seminar - kako se formiraju transferne cene, što je u stvari vrsta nastave koju pohađaju zaposleni. Inače se ona organizuje kao i nastava za pojedinačne polaznike, uz napomenu da samo zaposleni imaju pravo časove da pohađaju na nekom drugom mestu, ali samo ukoliko ono ispunjava u potpunosti tačno određene zahteve. Princip koji tom prilikom organizator navodi je prilično jednostavan, pošto klijent iznosi svoje zahteve vezano za vid edukacije koji najviše odgovara za pohađanje njegovim radnicima, a sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu se o svemu detaljno dogovara.

Od pojedinačnih kandidata se, dakle očekuje da se izjasne o praćenju konkretne vrste nastave, a ukoliko se opredele da to čine online, uz obavezu posedovanja računara, moraće i da izvrše pravilno instaliranje namenskog softvera na njega. Svakako će ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora da im pruži sve informacije o principu organizacije nastave, ali i o samom procesu istalacije softvera, a ukoliko budu imali potrebe, na raspolaganju im je i profesionalni tim za tehničku podršku.

Klasična obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene je ona vrsta edukacije koja se odnosi na nastavu organizovanu u predstavništvu pomenute institucije, a kandidati koji su za nju zainteresovani treba tada dolaze u njegove prostorije, kako bi prisustvovali predavanjima.

Prema pravilniku, i online i klasična nastava se organizuju za više osoba istovremeno, a preciznije za četvoro do osmoro njih najviše, u kom slučaju se sprovodi edukacija u grupi, te takođe mogu da budu organizovane i za samo jednog polaznika ili za njih dvoje, a tada se primenjuju pravila vezana za poluindividualnu edukaciju.

Samim tim što je organizator tačno predvideo koliko ljudi sme da bude prisutno za vreme trajanja grupne edukacije, to je i iznet osnovni zahtev za njen početak, a odnosi se na kreiranje jedne grupe, tako da se prvo 4 kandidata mora prijaviti. Inače, princip organizacije je takav da zvanicni koordinator za nastavu u predsedništvu u kome se to bude dogodilo, odmah nakon nastanka grupe treba da odredi kada će tačno predavanja da počnu, po kakvoj dinamici će se odvijati i u kojim terminima će polaznici da ih pohđaju. Naglašavamo da se ne može dozvoliti vršenje nikakvih izmena, čak ni u slučaju kada kandidati to izričito zahtevaju.

Moramo istaći da se poluindividualna obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene, koju bi dve osobe trebalo da prate, sprovodi u skladu sa istim pravilima kao i onaj vid edukacije koji će pratiti samo jedan polaznik. Određivanje tačnog datuma početka, kao i dinamike i termina održavanja se tada prepušta koordinatoru za nastavu, nadležnom profesoru i svakom kandidatu pojedinačno.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene?

U skladu sa predviđenim pravilima, a vezano za način organizovanja edukacije, naglašeno je da samo kandidati kojima odgovara rad u grupi, od organizatora dobijaju sve relevantne informacije, pa tako i one koje se odnose na trajanje tog tipa nastave. Pomenute podatke oni će da dobiju kada koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice bude imao mogućnost da ih zvanično definiše, to jest pošto se najmanje 4 polaznika prijavi i stekne uslov za formiranje grupe.

Sa 10 školskih časova programa, grupni seminar - kako se formiraju transferne cene će da traje 5 dana, jer je određeno da to bude dinamikom od po dva školska časa dnevno.

Kod individualne i poluindividualne nastave je primenljiv potpuno drugačiji način organizacije, tako da zainteresovani za takav način praćenja predavanja podatke o trajanju saznaju prilikom dogovora, koji svakako moraju da imaju sa nadležnim predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kako se i korporativna obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene nalazi u ponudi navedene institucije, to je istaknuto da će zainteresovani klijent dogovoriti kakvom dinamikom će se nastava namenjena zaposlenima odvijati i to sa koordinatorom konkretnog predstavništva organizatora.


Trajanje: 10 školskih časova

Cene

Teme:

 • Pojam transfernih cena
 • Pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
 • Identifikovanje povezanih lica
 • Komercijalne i finansijske transakcije
 • Transakcije sa povezanim licima i poreski bilans
 • Ko i kada treba da radi studiju o transfernim cenama?
 • Kontrolisane i nekontrolisane transakcije
 • Faktori uporedivosti i funkcionalna analiza
 • Metode i izbor metode za analizu transfernih cena
 • Kako i gde pronaći podatke neophodne za izradu Studije o transfernim cenama
 • Finansijske transakcije u analizi transfernih cena i utanjena kapitalizacija
 • Korekcija poreske osnovice po osnovu transfernih cena i mogućnost korišćenja dozvoljenog umanjenja
 • Studija slučaja: Primer Studije o transfernim cenama

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se formiraju transferne cene"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje