Obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu

Jasno je da osobe koje su u oblasti kontrolinga zaposlene predstavljaju svakako ciljnu grupu ove edukacije, s tim da je specijalizovani kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu svakako namenjen i onim licima koja su specijalizovana za vršenje poslova u oblasti interne revizije, ali i onima čije radno mesto je vezano za sektor finansija bilo koje kompanije, te se naravno podrazumeva i da ovoj edukaciji može da pristupi i svako ko ima želju da se upozna sa postupkom primene brojnih računovodstvenih pravila i to u oblasti kontrolinga.

Svako ko želi nastavu da pohađa, će izvršiti prijavu i to na jedan od ponuđenih načina, a nakon toga će priložiti obaveznu dokumentaciju i doći u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, pošto je neophodno da prilikom upisa lično bude prisutan i svu potrebnu dokumentaciju da dostavi.

Uz prijavu preko broja telefona konkretnog predstavništva ove obrazovne institucije, dostupna je i ona koja uključuje slanje mejla na oficijelnu adresu organizatora i svakako, mogućnost ličnog prijavljivanja, a kada zainteresovani treba da dođu lično u prostorije najbliže poslovnice organizatora. Posebno je važno da svaki kandidat koji odluči prijavu da izvrši elektronskim putem, osim svog datuma rođenja, imena i prezimena, obavezno ostavi i kontakt informacije, pošto će ga ovlašćeno lice institucije organizatora precizno obavestiti o svim potrebnim detaljima, koji se odnose i na princip sprovođenja edukacije i na postupak upisa.


A da bi pojedinačni kandidat mogao od organizatora da dobije sve potrebne informacije, on svakako ima obavezu da navede da li će pohađati online ili klasičnu nastavu, to jest hoće li časove pratiti u okviru grupne, poluindividualne ili individualne edukacije.

Posebno je bitno napomenuti da kandidati koje interesuje online obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, predavanja prate preko ličnog kompjutera, aa budući da tom prilikom koriste i specijalnu vrstu softvera, to znači da ga pre početka pravilno moraju instalirati. U slučaju da neko ima bilo kakvo pitanje ili problem vezano za taj proces, slobodno može da se lično obrati onom predstavništvu institucije organizatora u kome je izvršio prijavu, jer će mu tim stručnjaka svakako izaći u susret i omogućiti mu da na najbolji način reši konkretan problem.

Mada se to gotovo podrazumeva, ipak moramo da naglasimo i to da se podrazumeva da svako ko je zainteresovan za klasičan tip edukacije, treba da dođe direktno u jednu od poslovnica, budući da se taj vid edukacije u njima i odvija.

Odmah po donošenju odluke vezano za praćenje klasične ili online edukacije, od svakog prijavljenog se očekuje i da saopšti odluku o tome hoće li nastavu pohađati u paru ili u grupi, odnosno potpuno individualno.Upravo na osnovu tih podataka će svi oni i moći da dobiju one informacije koje se odnose na princip organizacije, budući da će on u velikoj meri razlikuje u zavisnosti od toga da li će kandidat pohađati grupnu nastavu, sa jedne strane ili će se opredeliti da predavanja prati individualno, odnosno u paru, sa druge strane.

Izuzev razlike u principu organizacije, prisutna je i vrlo vidljiva razlika u broju polaznika, te je određeno da dvoje njih pohađa poluindividualni seminar - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, a grupnu nastavu treba da prati između četvoro i osmoro ljudi, te isključivo samo jedan kandidat pohađa individualnu edukaciju.

Napominjemo da je najrigorozniji način na koji se edukacija u grupi organizuje, a prvenstveno zato što se definisanje termina održavanja nastave, odnosno njenog zvaničnog početka i dinamike, svakako prepušta ovlašćenom licu u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Ali je važno istaći i da postoji jedno ograničenje, a ono se odnosi na određivanje datuma početka pomenute edukacije, budući da je neophodno minimalno četvoro polaznika zvanično da se prijavi, pošto će tek posle toga moći da bude napravljena određena grupa. Podrazumeva se da nema odstupanja, to jest da se ništa od definisanog po zahtevu pojedinačnog kandidata svakako neće izmeniti.

A u slučaju da neko odabere nastavu da pohađa u formi individualne ili poluindividualne, najpre mora da zna da je princip koji se poštuje prilikom njihove organizacije istovetan i prilično slobodan. Svako ko izvrši prijavu sa željom da časove prati na jedan od tih načina će automatski da dobije dozvolu za to da u dogovoru sa kordinatorom za nastavu odabrane poslovnice i sa profesorom, a koji bi trebalo da vodi individualnu ili poluindividualnu nastavu, precizira kog datuma će konkretna vrsta edukacije da počne, to jest u kojim će se terminima predavanja organizovati i prema kakvoj će to tačno dinamici da bude.

Princip koji je prethodno opisan se poštuje i kada nekog klijenta zanima korporativni kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, s tim da u tom slučaju vlasnik zainteresovanog preduzeća, to jest njegov zvanično ovlašćeni predstavnik, određuje sve detalje o organizaciji, zajedno sa koordinatorom za nastavu poslovnice koju bude odabrao. Promena mesta organizovanja nastave je dozvoljena isključivo prilikom sprovođenja korporativne edukacije, a ukoliko bude bila doneta odluka da je to mnogo bolje za polaznike i ako odabrani prostor bude mogao dobro da odgovori na konkretne zahteve. Svakako će pomenute osobe precizirati ne samo gde će se edukacija za zaposlene organizovati, nego i po kakvoj će to biti dinamici, ali isto tako i u kojim terminima.


Šta izučava kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu?

U skladu sa programom prema kome se organizuje ovaj seminar, predviđeno je da se za vreme uvodnog predavanja prisutnima objasni koje su osnovne odredbe računovodstvenih standarda MRS 1 i MRS 7, a koje se prvenstveno odnose na finansijske izveštaje. Tada će, između ostalog biti reči o izveštajima o tokovima gotovine, a koji se izrađuju u skladu sa takozvanom indirektnom metodom, s tim što će predavači govoriti i o načinu koji se mora poštovati prilikom primene funkcionalne metode za sastavljanje bilansa uspeha.

Uz to će stručna obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu obraditi i onu temu koja se odnos i na primenu MRS 11 i MRS 18 računovodstvenih standarda, a sa stanovišta priznavanja prihoda, ali će uz to profesori predočiti polaznicima ove edukacije i koje su sve promene unete u novu verziju standarda MSFI 15. Nakon njih, biće obrađeni i oni standardi čijim pravilima se reguliše postupak početnog priznavanja kako materijalne, tako i nematerijalne imovine, a koji su označeni kao MRS 38 i MRS 16.

Sa tačnom definicijom, ali i sa sprovođenjem postupka amortizacije i revalorizacije će, isto tako svaki polaznik ovog kursa da bude detaljno upoznat, a detaljno će svima da bude objašnjeno i na koji način primena tih postupaka ima uticaja na sva ona dokumenta koja su predmet analize stručnih kontrolera.

Profesori će da govore i o procesu koji je poznat kao reklasifikacija, a koji se primarno primenjuje na bilanse uspeha i stanja i to uz implementaciju pravila koja navodi MRS 1 standard. U programu nastave sa nalazi i tema koja je vezana za predstavljanje odredbi standarda MRS 39, a koje se primenjuju na finansijska sredstva, s tim da će profesori ukratko predstaviti i MSFI 9 standard.

Kako se primenjuju pravila MRS 36 računovodstvenog standarda, a kada se vrši umanjenje procenjene vrednosti imovine, takođe je tema koju bi trebalo svako ko pohađa specijalizovani seminar - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu da upozna. Ali će biti govora i o postupku rezervisanja, to jest o implementaciji pravila MRS 37 računovodstvenog standarda, kao i o onima koja navodi MRS 12 standard, a kojima se regulišti svi odloženi porezi. Svakako će detaljno polaznicima ovog kursa biti objašnjeno i kako primena svih ovih, ali i mnogih drugih računovodstvenih standarda ima uticaja na oblast kontrolinga određene kompanije.

Prisutni će da nauče i šta je diskontna stopa, te na koji način se ona određuje, ali i prema kom principu funkcioniše proces diskontovanja novčanih tokova. Pored toga će profesori govoriti i o potraživanjima, a fokusiraće se na objašnjenje o njihovom otpisu, te će svakako prisutni imati prilike da nauče i kako se u praksi primenjuju smernice koje navodi MRS 2 računovodstveni standard.

Kako je poznato da osobe koje su za pravilnu analizu finansijskih izveštaja osposobljene, mogu i to relativno lako da otkriju potencijalne rizike, to će i o ovoj temi biti reči tokom pomenutog seminara. A tada će se prisutni upoznati sa konkretnim metodama i analizama, koje bi trebalo primeniti da bi se, eventualno otkrili, primarno oni rizici koji se odnose na finansije.

Trebalo bi i da se predavači osvrnu na pravilan izbor računovodstvene politike i na njen uticaj na sve one elemente koje bi profesionalni kontroler trebalo da analizira.

A po završetku praćenja ovog seminara će, gotovo sigurno svaki kandidat ovladati postupkom pravilne implementacije odredbi razlčitih računovodstvenih standarda (MRS/MSFI), te će u potpunosti razumeti i kako sve to utiče na postupak kontrolinga.

Na kom mestu se održava struči seminar - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu i u kojim terminima?

Zvanični organizator edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford na preko 20 lokacija u celoj Srbiji ima poslovnice, te zainteresovanima najpre omogućuje da direktno u njima nastavu i pohađaju. Podrazumeva se da će oni to učiniti u skladu sa dinamikom i terminima, koji će se razlikovati u zavisnosti od vrste obuke koje žele da pohađaju.

Izuzev klasične, u zvaničnoj ponudi je i online obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, a taj tip edukacije svaki prijavljeni ima obavezu da prati uz korišćenje namenskog softvera, s tim da prethodno njega mora, u skladu sa pravilima, na svoj računar i da instalira. Bude li se dogodilo da neki kandidat tada ima ma kakvu poteškoću, slobodan je da se direktno obrati stručnjacima čija je specijalnost upravo pružanje tehničke podrške i otklanjanje problema vezano za njegovu instalaciju.

Odmah nakon što bude zvanično saopštio odluku da li će nastavu pohađati online ili onu koja se organizuje po klasičnom principu, svaki prijavljeni će morati da odluči i da li će je pohađati u paru, a kada se sprovodi poluindividualna edukacija ili mu više odgovara da samostalno predavanja prati, te u grupu.

Naglašavamo da je predviđeno od četvoro do maksimum osmoro ljudi da pohađa grupni vid edukacije, pa se samo iz tog razloga iznosi zahtev za prijavljivanjem najmanjeg broja njih, da bi grupa mogla da bude zvanično napravljena. Da pojasnimo malo, najpre se toliko polaznika mora prijaviti, a organizator zatim kreira jednu grupu, te određuje kog datuma će konkretni kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu da počne, kakvom dinamikom i u kojim terminima će se časovi odvijati. A posle svega toga on daje zvanično obaveštenje o principu organizacije svakome ko je prijavu prethodno izvršio, te tom prilikom i naglašava da zahtevi kandidata vezano za promenu bilo kog detalja, a koji je koordinator za nastavu svakako prethodno definisao, jednostavno ne mogu da budu ostvareni, primarno zato što se radi o naročito strogom principu organizacije.

Slobodno možemo da kažemo da je potpuno suprotan od ovoga način na koji se sprovodi ovaj tip edukacije koji bi trebalo da pohađa jedan ili, pak dvoje polaznika, jer se svaki prijavljeni sa kordinatorom za nastavu, ali i sa nadležnim profesorom, dogovara po kom principu će predavanja da budu održana. Zapravo se predviđa da oni odrede kako precizan datum početka, isto tako i termine u kojima će se predavanja održati i na kraju, svakako treba da definišu kakvom dinamikom će se odvijati.

Nama je svakako preostalo da naglasimo i to da organizujemo korporativni seminar - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, a u skladu sa potrebama i zahtevima vlasnika ma koje firme ili njenog zvanično ovlašćenog predstavnika. A u tom slučaju važi posebno slobodan princip organizacije, jer se dozvoljava apsolutno svakom klijentu da ovlašćenom koordinatoru za nastavu jedne od naših poslovnica jasno navede kako bi želeo da zaposleni u njegovoj kompaniji ovu edukaciju pohađaju. Pored dogovora o tačnim terminima njenog održavanja, predviđeno je da oni definišu i ostale segmente, a primarno termine, mesto održavanja i datum početka. Naglašavamo da organizator samo u slučaju sdovođenja nastave za zaposlene dozvoljava promenu lokacije njenog održavanja, a osnovni razlog za to jeste olakšavanje praćenja predavanja zaposlenima. Bez obzira o kom prostoru da se radi, klijent će morati da se pridržava pravila, to jest da polaznicima pruži mogućnost da časove pohađaju u prostoru koji je opremljen isključivo u skladu sa pravilima, sa kojima će svakako prethodno detaljno da bude upoznat.

Po kom principu se obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu održava?

Zahtev koji mora da bude ispoštovan, da bi bilo koji prijavljeni dobio informaciju vezano za to kako se sprovodi stručni kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu, jeste da on ovlašćeno lice određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford obavesti o tome da li će predavanja pohađati individualno, u društvu još jedne osobe ili u grupi, to jest hoće li odabranu vrstu edukacije da prati preko svog kompjutera ili na klasičan način.

Svakako bi trebalo da pomenemo i to da ova institucija u ponudi ima i korporativnu obuku, a njoj imaju pravo da pristupe samo radnici koji su u okviru zainteresovane firme zaposleni. Ovlašćeno lice te kompanije će se sa koordinatorom za nastavu ma koje poslovnice organizatora, svakako dogovoriti po kom principu bi zaposleni trebalo časove da prate, a u smislu da će odrediti prvo datum njihovog početka, odnosno termine u kojima će da budu održani, a nakon toga će zajedno da se dogovore i o tempu, koji će se poštovati prilikom organizacije predavanja, te o lokaciji na kojoj će radnici te firme prisustvovati časovima. Naravno da se tada moraju ispoštovati predviđena pravila, a inače se pomenuta nastava može organizovati na potpuno isti način kao i ona koju bi kandidati pojedinačno trebalo da pohađaju.

Tačnije, svi prijavljeni prvenstveno imaju izbor između klasične i online edukacije, a potom i između individualne, grupne i poluindividualne.

Definisano je da se individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu održavaju u skladu sa istovetnim principom, a on je zapravo prilično jednostavan i u velikoj meri ide na ruku svakom zainteresovanom kandidatu. Naime, vrlo je važno da svaki segment vezan za organizaciju odabrane vrste nastave, svaki pojedinačni polaznik od odredi, ali isključivo u dogovoru sa nadležnim stručnjakom zaduženim za njeno vođenje, sa jedne strane i sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, sa druge.

Mnogo je zahtevniji princip koji se poštuje kada se sprovodi grupni tip nastave, jer ovlašćeno lice onog predstavništva institucije organizatora, u kome bude ispunjen glavni zahtev za početak, jedino ima dozvolu da definiše kog datuma bi nastava trebalo da počne, te kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i svakako, u kojim terminima. A kada smo pomenuli glavni zahtev vezan za početak nastave u grupi, pod tim smo mislili na njeno formiranje, a tada se iziskuje da prijavu minimum 4 kandidata izvrši. Zapravo, od njih četvoro do najviše osmoro prisustvuje edukaciji koja se organizuje na ovaj način, pa je zato i potrebno da najpre bude kreirana grupa, a potom i da organizator odredi sve što se od njega zahteva. Uzevši u obzir da se nastava u grupi organizuje prema vrlo strogim pravilima, to je i naglašeno da zahtev nijednog kandidata neće biti ispunjen, a ako tom prilikom bude tražio da se bilo šta što organizator odredi, promeni.

Koliko će trajati specijalizovani seminar - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu?

U skladu sa principom koji se prilikom organizacije individualnog i poluindividualnog tipa edukacije primenjuje, svaki prijavljeni se o tačnoj dinamici održavanja, ali i o svemu ostalom, detaljno dogovara sa predavačem i sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice organizatora. Upravo tom prilikom on i dobija informacije o tome koliko će trajati ili poluindividualna obuka i kurs - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu ili nastava koju bi trebalo samostalno da pohađa, to jest individualna.

Vrlo je sličan način po kome se sprovodi nastava za zaposlene, a svaki klijent koga interesuje korporativna obuka informacije o njenom trajanju i o organizacije direktno precizira sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora, ali tom prilikom definiše i apsolutno sve ostale detalje koji se tiču sprovođenja korporativnog kursa.

Shodno svemu pomenutom, neposredno pre početka nastave koja se organizuje u grupi, zainteresovani imaju mogućnost da dobiju informacije o njenom trajanju, to jest o dinamici po kojoj bi časovi tom prilikom trebalo da budu organizovani.

Kako podrazumeva nastavni program, zainteresovani imaju obavezu da pohađaju ukupno 15 školskih časova, a grupni kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu će trajati 7 dana, jer je definisana dinamika koja uključuje u toku jednog dana dva do tri školska časa predavanja. Uzevši u obzir da su ovo okvirne informacije i da mogu biti izmenjene u određenom trenutku, to svi prijavljeni dobijaju svakako odmah po formiranju grupe precizne informacije i o trajanju tog tipa edukacije i o datumu početka, kao i o tačnim terminima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje