Obuka i kurs - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme

Proces koji je vezan za vrednovanje kompanije je jako važno da poznaju, primarno finansijski direktori, ali i osobe koje su zaposlene u menadžmentu neke firme, pa je najpre njima i namenjena specijalizovana Obuka i kurs - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme. Naravno da bi u ovoj oblasti trebalo da se edukuju i ona lica koja su specijalizovana za poslove procene i revizije, kao i osobe koje se bave kreditnom analitikom i investicionim savetovanjem, te svako ko želi da se sa ovom temom bliže upozna.

Predavanja zainteresovani mogu da pohađaju u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a tom prilikom se organizuje nastava na klasičan način, ali je u ponudi i ona mogućnost koja uključuje online praćenje časova. Lica koja se opredele za takav vid edukacije će preko sopstvenog kompjutera pristupati predavanjima, ali je iznet i vrlo važan zahtev koji je vezan za instaliranje specijalne vrste softvera na konkretni uređaj. A kako u svakoj poslovnici ove institucije funkcioniše i tim stručnjaka specijalizovanih, prvenstveno za pružanje tehničke podrške kandidatima, to znači da svako od njih ko se ne bude dobro snašao tokom procesa instalacije softvera, ima mogućnost da ih kontaktira i da dobije svu neophodnu pomoć.

Budući da se oba navedena tipa nastave mogu pohađati ili individualno ili u grupi ili u paru, od svakog prijavljenog se očekuje da potpuno samostalno odluči da li će pratiti individualni, grupni ili poluindividualni seminar - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, jer se svi oni organizuju na različit način.


Nastava u grupi se sprovodi za četvoro do najviše osmoro polaznika, a način na koji se predavanja u tom slučaju organizuju isključivo ima pravo da odredi lice koje je u jednoj od poslovnica organizatora za to ovlašćeno. Zapravo, koordinator za nastavu određuje kog datuma tačno će ta vrsta edukacije da počne, te definiše termine u kojima će se predavanja odvijati, kao i dinamiku, s tim da to sve može da učini tek kada određeni zahtev bude ostvaren. Naime, neophodno je da se prvo napravi jedna grupa, to jest da se u konkretnom predstavništvu za praćenje ove edukacije prijavi najmanje 4 osobe, a pošto je to minimalan broj polaznika potrebnih za zvanično formiranje jedne grupe. Inače će svi oni na vreme dobiti potrebna obaveštenja vezano za princip sprovođenja edukacije u grupi, a toga će morati da se pridržavaju, s obzirom na to da izmene nisu moguće.

Isti je princip po kome se organizuje individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, jer polaznici u oba slučaja zajedno sa svojim profesorom i sa nadležnim licem u okviru konkretne poslovnice organizatora određuju kada će časovi da počnu, to jest kakvom dinamikom će se održavati, ali i u kojim terminima.

A princip koga se pridržava organizator kada je potrebno da bude održan korporativni kurs je takođe vrlo fleksibilan, jer je svakom zainteresovanom klijentu, to jest direktoru ili vlasniku određene kompanije, tada dopušteno da iznese sve zahteve koje ima, a vezano za način na koji će lica zaposlena u toj firmi časove da pohađaju. Ukoliko se smatra da će polaznicima više odgovarati predavanja da prate u svom preduzeću ili, pak na nekom drugom mestu, podrazumeva se da će organizator na te zahteve adekvatno odgovoriti, ali samo pod uslovom da se ispoštuju jasno definisane smernice vezano za osobenosti konkretnog prostora, koje će svakako klijent blagovremeno da dobije.
Podrazumeva se da će svako ko želi ovu obuku da pohađa morati da izvrši prijavu, a što može da učini bilo kog radnog dana direktno u prostorijama predstavništva organizatora. Takođe je ponuđena opcija elektronskog prijavljivanja, kada kandidat šalje mail sa svim svojim podacima organizatoru i u njemu obavezno navodi kako ime i prezime, tako i datum rođenja, te kontakt podatke. Uz to, polaznici kojima to najviše odgovara, imaju pravo i da jednu od poslovnica institucije organizatora kontaktiraju preko telefona, kako bi se prijavili za praćenje ove obuke.

Nakon prijavljivanja, njihova je obaveza i da se upišu, a tada se svakako zahteva da dostave svu potrebnu dokumentaciju organizatoru i da budu lično prisutni.

Plan nastave stručnog kursa - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme

Zbog čega se zahteva da bude izvršeno vrednovanje preduzeća, to jeste da se proceni kolika je zapravo stvarna vrednost konkretne kompanije, svakako je primarno pitanje na koje će ova edukacija pružiti odgovor zainteresovanima. Nastavnim programom je predviđeno da prisutni prvo budu upoznati sa različitim metodama koje se tom prilikom primenjuju, a nakon toga će specijalizovana Obuka i kurs - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme biti usmerena na one modele koji se primenjuju prilikom procene i koji se primarno fokusiraju na vrednovanje novčanih tokova, zatim rasta i dobitnog ostvarenja, kao i rizika, te će biti prezentovane i osnove mnogih drugih metoda, koje su najzastupljenije u praksi kada se ovaj proces vrši.

Posle toga će predavači objasniti i šta je to diskontna stopa, a šta je stopa rasta, odnosno kako se one određuju, ali će prisutnima omogućiti da se upoznaju i sa takozvanim rezidualnim dobitkom, to jest sa konceptom koji on podrazumeva kada se vrši vrednovanje konkretne firme. Takođe će biti reči i o diskontovanju slobodnih novčanih tokova, ali i o procesu relativnog vrednovanja i o alatima, to jest o metodama koje se tada primenjuju.

Podrazumeva se da će svakako u završnom delu ove edukacije pažnja da bude usmerena na finansijske izveštaje, to jest na njihovu pravilnu analizu, a sa aspekta vrednovanja određene kompanije, to jest procene njene stvarne vrednosti. Ali će, isto tako polaznici imati prilike tokom trajanja nastave da na osnovu primera iz prakse, mnogo bolje prihvate sva znanja koja ova obuka podrazumeva, a kako bi što bolje u budućem radu mogli i da ih primenjuju, te da bi na najprofesionalniji način izvršili procenu stvarne vrednosti ili svoje ili neke druge firme.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme?

Sve informacije vezano za mesto održavanja ovog seminara, prijavljeni dobijaju onda kada navedu da li im više odgovara predavanja da pohađaju preko interneta ili će se opredeliti za klasični seminar - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme.

Budući da se u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford u celoj Srbiji organizuje nastava, kada se primenjuje klasičan princip, tako da svako ko odabere tako da pohađa predavanja, zapravo prihvata obavezu da u određenim terminima bude prisutan u predstavništvu organizatora,

Nasuprot tome, edukacija koja se sprovodi online je ona koja se prati preko računara svakog zainteresovanog, s tim da se to vrši uz korišćenje specijalizovanog softvera. Naravno da će svaki prijavljeni taj softver prethodno i instalirati, a prema smernicama koje će dobiti od organizatora. Ako tokom tog procesa bude iskrsao neki problem, tim zadužen za pružanje tehničke podrške će svakako pomoći tom kandidatu da ga na najbolji mogući način reši.

Uzevši u obzir da se kako klasična, tako i online edukacija sprovode na jedan od tri načina, sasvim je jasno da svaki prijavljeni bira hoće li časove pohađati u grupi ili će to učiniti sa još jednim polaznikom, to jest individualno, pošto je u ponudi ove institucije kako grupni kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, tako i poluindividualna i individualna nastava.

Prvo što mora da zna svako ko želi samostalno pomenutoj edukaciji da pristupi jeste da se ona organizuje isto kao i ona vrsta nastave koju prati dvoje polaznika, a koje je poznata još i kao poluindividualna. Koordinator za nastavu poslovnice u kojoj polaznici, zainteresovani za praćenje časova na jedan od tih načina, budu izvršili prijavu, će se dogovoriti sa predavačem koji će konkretnu vrstu edukacije da vodi, kao i sa svakim prijavljenim pojedinačno, kog datuma tačno će ona početi, te po kakvoj dinamici će se odvijati časovi i u kojim terminima će ih polaznici pratiti.

Postupak koji mora da bude sproveden kada se organizuje grupni kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme je vrlo specifičan i zahtevan, pošto je predviđeno da koordinator za nastavu treba da odredi po kom principu će se ona odvijati, a sve to on čini potpuno samostalno. Zapravo, u grupama uvek može da bude prisutno najviše osmoro ljudi, budući da se tako kvalitet edukacije drži na visokom nivou, a najmanje četvoro njih mora da bude prijavljeno, kako bi bila napravljena grupa i kako bi, uopšteno nastava mogla da počne. Svakako, vrlo brzo po ostvarenju navedenog zahteva, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva organizatora određuje u kojim će tačno terminima nastava da bude organizovana, to jest kog datuma će da počne i prema kakvoj dinamici će se sprovoditi predavanja u tom slučaju. A zatim se na propisan način obaveštavaju svi koji su uvršteni u konkretnu grupu, ali se njima posebno naglašava da nijedan zahtev za promenom dinamike održavanja, datuma početka ili termina u kojima će se grupni vid edukacije organizovati, neće biti ispunjen.

Ovlašćeni predstavnici kompanija mogu da zahtevaju od ove institucije da bude organizovana korporativna obuka, a ako je neophodno da određeni broj lica koja su u toj firmi zaposlena nauče po kom principu funkcioniše proces koji je tema ove edukacije. Klijenti će se o svemu dogovarati sa zvanično ovlašćenim licem u predstavništvu organizatora, te će svakako definisati i gde bi zaposleni trebalo časove da prate. Naime, isključivo kod grupnog seminara se može izvršiti izmena mesta održavanja časova, a samo ukoliko se predstavnici institucija organizatora i klijenta budu tako dogovorili i ukoliko, naravno odabrani prostor u potpunosti zadovoljava sve zahteve. Inače, osim o mestu na kome će se održati predavanja, pomenute osobe će se dogovoriti i o datumu početka nastave, kao i o dinamici njenog održavanja i o terminima.

Kako se organizuje Obuka i kurs - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme?

Različiti su načini koji se poštuju kada se sprovodi specijalizovani kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, a oni primarno zavise od toga da li prijavljeni želim da prati online ili klasičnu nastavu, to jest da li mu odgovara da pohađa individualno predavanja ili u paru, odnosno u grupi.

Takođe moramo naglasiti da ova obrazovna institucija može da organizuje i specijalnu vrstu edukacije, koja je poznata kao korporativna, a polaznici su u tom slučaju radnici određene firme. Princip koji se tada primenjuje je isti kao i kada se organizuje edukacija koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, s tim što klijent ima pravo da zahteva da časovi budu organizovani u njegovoj kompaniji ili na nekoj drugoj lokaciji. Tada je posebno važno da budu ispoštovana pravila u potpunosti, to jest da se pronađe adekvatan prostor, jer je neophodno da nastava bude održana na lokaciji koja je opremljena u skladu sa standardima.

Kada neki polaznik odabere časove da prati u formi poluindividualne ili individualne nastave, on mora da zna da, praktično govoreći ima odrešene ruke u odlučivanju na koji način će časove da pohađa. Radi se o tome da se obe vrste nastave sprovode po istom principu, to jest da profesor koji je zadužen za njihovo vođenje zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa svakim prijavljenim pojedinačno, treba da se dogovori o svemu. A to podrazumeva preciziranje termina održavanja edukacije, zatim datuma njenog početka, kao i brzine sprovođenja časova.

Grupna Obuka i kurs - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme se razlikuje, primarno zato što nju prati više polaznika, a institucija organizatora precizira da ih od četvoro do osmoro maksimalno sme prisustvovati u tom slučaju nastavi. Jasno je da časovi neće početi dok se dovoljan broj osoba ne bude prijavio, a što je primenljivo i na klasičnu i na onlajn nastavu. Dakle, kada se 4 osobe minimum bude prijavilo, predstavnik one poslovnice u kojoj se to dogodilo će, najpre da kreira grupu prema pravilima, a onda će da odredi kog datuma predavanja počinju, te kakvom dinamikom i u kojim terminima bi trebalo da se odvijaju, a onda će o svemu tome pojedinačne polaznike i da obavesti. A ako nekome od njih navedeni podaci, iz nekog razloga ne budu odgovarali, mora znati da se neće uzeti u obzir zahtev za njihovom izmenom, budući da se radi u principu organizacije koji je vrlo rigorozan.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i korporativni seminar - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, a kada se za tim javi potreba, vrlo je važno da se predstavnik zainteresovane firme o principu po kome će se ta vrsta edukacije organizovati precizno dogovori sa koordinatorom za nastavu. Pomenuta edukacija se organizuje baš onako kako klijentu odgovara, uzevši u obzir da on sa koordinatorom za nastavu određuje kog datuma predavanja počinju, te definiše i brzinu njeihovog održavanja, ali i termine. Međutim, svaki zainteresovani klijent mora da zna i da po njegovom želji može da dođe do izmene lokacije održavanja nastave, ali samo ako ona u potpunosti može da odgovori na one zahteve koji su jasno izneti i sa kojima će svaki klijent prethodno da bude upoznat.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme?

Da bi organizator mogao da navede koliko će da traje specijalizovana Obuka i kurs - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, neophodno je da se polaznik opredeli časove da pohađa u grupi. Zapravo, samo u tom slučaju organizator i definiše dinamiku, to jest određuje kog datuma će časovi da počnu i u kojim terminima će se održavati.

A ako nekoga bude zanimala poluindividualna ili individualna edukacija, to jest korporativna obuka, podatke o tačnom trajanju će definisati sa ovlašćenim licima u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford uzevši.

Uzevši u obzir da 8 školskih časova ukupno postoji u nastavnom programu, po čijim pravilima se stručni kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme organizuje, to je predviđeno da članovi određene grupe nastavu prate 4 dana ukupno, a na dnevnom nivou će imati obavezu da pohađaju predavanja koja će trajati po 90 minut. Aa ukoliko se bude izmenilo bilo šta od pomenutog, podrazumeva se da će odmah po formiranju grupe, svi njeni članovi da dobiju precizna obaveštenja o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje