Obuka i kurs - MSFI za MSP

Budući da specijalizovana obuka i kurs - MSFI za MSP obrađuje primenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i to kako od za mala, tako i za srednja pravna lica, jasno je zbog čega se navodi da bi nastavu trebalo da pohađaju osobe koje su u takvim kompanijama zaposlene najpre u sektoru finansija, ali je poželjno na časove prate i ovlašćene računovođe koje pružaju usluge upravo onim klijentima koji se svrstavaju u srednja i mala pravna lica.

Edukacija se organizuje na više od 20 lokacija u celoj zemlji, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u brojnim gradovima ima otvorena predstavništva. A pored klasičnog tipa nastave, u ponudi se nalazi i ona koja podrazumeva praćenje časova online, s tim da je naglašeno da se oba pomenuta vida edukacije organizuju ili prema pravilima individualne, odnosno grupne nastave ili u vidu takozvane poluindividualne.

Kada neko odluči da stručni seminar - MSFI za MSP prati online, to zapravo znači da prihvata obavezu da na sopstveni računar instalira tačno određenu vrstu softvera, jer će jedino tako imati mogućnost da predavanja prati bez ikakvih teškoća. Takođe naglašavamo da će svakom kandidatu koji bude izrazio želju časove da prati po tom principu, svakako biti pružena neophodna podrška u toku postupka instalacije namenskog softvera.


A da bi zainteresovani mogao edukaciju da pohađa u formi grupne nastave, od njega se prvenstveno zahteva da nakon prijavljivanja sačeka ispunjenje zahteva vezano za njen početak. Tačnije, mora se prvo oformiti grupa, to jest prijaviti najmanje 4 kandidata, jer je upravo taj broj osoba naveden kao minimalan za nastanak jedne grupe, a 8 ih najviše može prisustvovati toj vrsti nastave. Onog trenutka kada se bude ostvario navedeni uslov, zvanično ovlašćeno lice poslovnice će pristupiti donošenju odluke kako o datumu početka te vrste edukacije, tako i o terminima u kojima će se grupni kurs i obuka - MSFI za MSP organizovati, te o dinamici. Sve te informacije će zatim proslediti prijavljenima, ali se tom prilikom od njih zahteva i da se maksimalno toga pridržavaju, s obzirom na to da se ne dozvoljava na njihov zahtev činiti nikakve izmene.

Takođe je u ponudi i nastava koja je namenjena samo jednom kandidatu, ali i ona koju bi trebalo da pohađa njih dvoje, a predviđeno je prema pravilima da se i individualna i poluindividualna edukacija na potpuno isti način organizuju. Reč je o vrlo slobodnom principu, budući da bi svaki prijavljeni polaznik trebalo da sa osobama koje su za to zadužene u određenoj poslovnici, to jest sa onim profesorom koji će tu vrstu nastave da vodi i sa koordinatorom za nastavu, definiše na koji način će se jedna ili druga vrsta edukacije organizovati. A zapravo se misli na to da oni imaju obavezu precizno da definišu u kojim bi trebalo terminima predavanja da se sprovode, zatim prema kakvoj dinamici i naravno, kog datuma će poluindividualna ili individualna nastava zvanično da počne.

Ova institucija može na osnovu zahteva klijenta da organizuje i specijalizovanu vrstu nastave, a koju će da prate radnici neke kompanije. Uzevši u obzir da je reč o posebnoj grupi polaznika, to se posebno vodi računa da korporativni seminar - MSFI za MSP bude organizovan baš onako kako to polaznicima najviše i odgovara. Iz tog razloga se primenjuje takav princip organizacije koji podrazumeva da se o svim segmentima dogovaraju ovlašćena lica određene kompanije i institucije organizatora, a bude li se desilo da oni ocene da je mnogo bolja opcija za zaposlene organizacija nastave u sklopu njihove firme, sasvim sigurno će taj uslov da bude ostvaren. Ipak, naročito je važno da tada ovlašćeno lice firme klijenta dobije sve potrebne informacije o tome šta bi trebalo da sadrži konkretno i prostor, a kako bi nastava u njemu mogla da bude organizovana prema pravilima.Vrlo je važno da svako koga interesuje ova stručna obuka izvrši prijavu, to jest ili da dođe u prostorije određenog predstavništva organizatora, a kako bi se prijavio ili da to učini preko mejla, odnosno broja telefona. Elektronski način prijavljivanja podrazumeva da zainteresovani šalje mail na zvaničnu adresu organizatora, s tim da se zahteva da pored imena i prezimena, navede u njemu i datum rođenja, te da svakako ostavi i podatke za kontakt, jer će mu se ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora u najkraćem mogućem roku javiti, a kako bi mu bilo omogućeno da dobije sve informacije koje se odnose na upis.

Inače, od svakoga ko bude na bilo koji od navedenih načina izvršio prijavu, se zahteva da prilikom upisa bude prisutan u odabranom predstavništvu organizatora, ali i da priloži sva dokumenta koja su tada obavezna.


Plan stručnog seminara - MSFI za MSP

Sa različitim međunarodno priznatim standardima vezano za finansijsko izveštavanje za mala i srednja preduzeća (MSP) će se na samom početku upoznati, uopšteno svi polaznici ove edukacija. A nakon toga će im stručni kurs i obuka - MSFI za MSP ponuditi detaljno znanja vezano za različite računovodstvene standarde koji se u praksi vrlo često primenjuju.

Takođe će prisutnima predavači ukazati i na odredbe pravilnika koji tom prilikom mora da bude primenjen, a biće reči i o takozvanim punim MRS računovodstvenim standardima, ali isto tako će se upoznati i sa posebnom vrstom pravilnika, koji je vezana za računovodstvenu politiku onih preduzeća koji primenjuju MSR standarde.

Svakako će polaznici ove edukacije biti potpuno osposobljeni da samostalno izvrše sve pripremne radnje koje su vezane za izveštaj o ostalom rezultatu za preduzeća te vrste, ali i za takozvani izveštaj o tokovima gotovine. A podrazumeva se da će stručni seminar - MSFI za MSP da detaljno obradi i temu koja je vezana za izveštaje o promenama na kapitalu, a u smislu da će svaki polaznik ove edukacije biti upoznat sa celokupnim postupkom kako pripreme, tako i kreiranja tog izveštaja. Dobro je naglasiti i to da će predavači govoriti i o specijalnim napomenama, koje moraju biti navedene uz finansijske izveštaje, a kako bi svaki pojedinačni polaznik bio u potpunosti osposobljen da ta znanja naknadno primenjuje u svom radu.

Bitno je naglasiti i da će profesori navesti različite primere iz prakse, odnosno ukazati svima koji ovu edukaciju budu pohađali i na princip koga je potrebno pridržavati se kada se prelazi na zahtevane računovodstvene standarde za mala i srednja preduzeća. Svaki kandidat će, takođe da nauči i koja je razlika između punih MSFI (Međunarodni standard finansijskog izveštavanje) za mala i srednja preduzeća, odnosno punih MRS standarda za kompanije te strukture.

Nstavnim programom po kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs - MSFI za MSP je isto tako definisano da se polaznici upoznaju sa principom knjiženja ovog prelaska u poslovnim knjigama određenog preduzeća, ali će svako od njih da nauči i na koji način se mora izvršiti usklađivanje pravilnika određenog preduzeća o računovodstvu, a kada se vrši prelaz.

Omogućeno je svakom polazniku da bude upoznat detaljno i sa onom vrstom klasifikacije koja se primenjuje od 2015. godine i na osnovu koje se zahteva da tačno određena preduzeća funkcionišu u skladu sa konkretnim standardima. Takođe će naučiti i kako se u skladu sa nevedenim standardom mora sastaviti bilans stanja ili uspeha, ali i sva ostala dokumenta koja su vezana za finansijske izveštaje.

Budući da će specijalizovani kurs i obuka - MSFI za MSP svakako obuhvatiti i praktičan rad, a kojom prilikom svi polaznici imaju obavezu da u njemu uzmu učešće, te da odgovore adekvatno na zahteve koje će im predavači uputiti, to se sasvim sigurno može tvrditi da će svako ko bude odlučio ovu edukaciju da pohađa, u potpunosti ovladati svim onim pravilima koja se moraju primenjivati prilikom imlementacije tačno određenih međunarodno priznatih računovodstvenih standarda u okviru malih i srednjih preduzeća.

U kojim terminima se organizuje kurs i obuka - MSFI za MSP i na kom mestu?

Zvaničnim pravilnikom, po kome se specijalizovana obuka i kurs - MSFI za MSP organizuje je predviđeno da svako ko bude izvršio prijavu, potpuno samostalno donese odluku prvo da li će nastavu pohađati u grupi, u paru ili sasvim samostalno, a zatim i da li će to učiniti online ili na klasičan način.

Osobe koje se opredele za klasičan vid edukacije, zapravo imaju dužnost da u tačno određenim terminima prisustvuju nastavi, a koja se u tom slučaju sprovodi direktno u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje oni budu izabrali za prijavu i upis.

Zatim, sva ona lica koja odluče da časove prate online imaju prvo obavezu da za tu svrhu obezbede računar, a koji neizostavno mora da koristi stabilnu konekciju sa internetom, te potom i da izvrše instaliranje namenskog softvera na njega. Uzevši u obzir da tim za tehničku podršku postoji u svakoj poslovnici ove institucije, to će i svaki kandidat koji u toku same instalacije pomenutog softvera možda bude imao nekih problema, svakako dobiti svu potrebnu pomoć od njih.

Kao što smo već pomenuli, potrebno je da svaki prijavljeni definiše i da li će nastavu pohađati u paru, to jest putem poluindividualne ili će se, ipak opredelili za rad u grupi, kada je od četvoro do osmoro ljudi najviše prisutno, s tim da je u ponudi i individualni kurs i obuka - MSFI za MSP, a tada predavanjima svaki polaznik pristupa samostalno.

Princip organizacije grupnog tipa nastave iziskuje prvo kreiranje određene grupe u jednoj od poslovnica, a to se odnosi i na klasičnu i na online edukaciju, tako da je vrlo važno da se prvo minimum 4 osobe prijavi zvanično za pohađanje te vrste nastave. Koordinator za nastavu u poslovnici u kojoj se to bude desilo će napraviti grupu, a zatim i odrediti na koji način će se nastava odvijati, to jest definisaće kako dinamiku njenog održavanja, tako će odrediti i datum njenog početka, a zatim će svakako precizirati i u kojim terminima će kandidati pratiti časove. Sve to će on prezentovati svakom prijavljenom na tačno određen način, a od kandidata se tom prilikom očekuje da ne odstupaju od tih pravila, jer njihov zahtev za izmenom datuma početka, dinamike ili termina održavanja neće biti uzet u obzir.

Svi oni polaznici koji se ne mogu uklopiti u takav princip organizacije, imaju mogućnost da pohađaju individualni ili poluindividualni seminar - MSFI za MSP, jer se ta dva tipa nastave organizuju prema istom principu. A njima je tom prilikom omogućeno da sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora i sa onim predavačem, koji će edukaciju da vodi, definišu ne samo termine održavanja i tempo po kome će se časovi sprovoditi, nego i datum kada će određena vrsta nastave da počne.

Uzevši u obzir da je tema kojom se bavi ova stručna obuka, naročito interesantna zaposlenima, to ova institucija u ponudi ima i nastavu koja je specijalno njima namenjena. A kada je u pitanju princip prema kome se organizuje korporativni vid edukacije, zainteresovani bi trebalo da znaju da je njihova obaveza da sa ovlašćenim licem u jednom od predstavništva institucije organizatora odrede kako će se ta vrsta nastave odvijati, to jest da definišu kog datuma će ona početi, te u kojim terminima će se predavanja održavati i po kakvoj će to da bude dinamici. U budući da u tom slučaju može da bude procenjeno da bi zaposlenima više odgovaralo predavanja da, recimo pohađaju u okviru kompanije u kojoj rade, podrazumeva se da će organizator i tom zahtevu izaći u susret, ali samo ako je u pitanju prostor koji je adekvatno opremljen.

Kako se ospecijalizovana obuka i kurs - MSFI za MSP organizovati?

Nastavu zainteresovani mogu da pohađaju ili sa više polaznika istovremeno, a kada se sprovodi grupni kurs i obuka - MSFI za MSP ili potpuno samostalno (individualna nastava) ili uz još jednu osobu, kojom prilikom se održava nastava koja je poznata kao poluindividualna.

Za sva tri tipa edukacije koja Obrazovni centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi je definisano da se organizuju ili prema klasičnom principu, a što podrazumeva održavanje časova u poslovnicama ove institucije ili online. A da bi predavanja mogla da budu praćena preko interneta, od svakog zainteresovanog se zahteva da na računar koji u tom slučaju mora da poseduje, prethodno pravilno instalira namenski softver. Ako neki kandidat prilikom sprovođenja procesa instalacije bude imao bilo kakvu teškoću, koju ne bude samostalno bio u mogućnosti da reši, važno je da kontaktira organizatora ove edukacije, kako bi mu bila omogućena adekvatna tehnička podrška.

Moramo naglasiti da se nastava u paru, to jest poluindividualna sprovodi na vrlo jednostavan način, a on je zapravo potpuno isti kao kada se organizuje i individualni seminar - MSFI za MSP. Preciznije rečeno, pred svakog prijavljenog je stavljena mogućnost da apsolutno svaki detalj koji se odnosi na način sprovođenja jedne ili druge vrste edukacije definiši samostalno i to u dogovoru sa koordinatorom za nastavu poslovnice organizatora u kojoj se prijavljuje, kao i sa stručnim licem, čija će dužnost biti da individualnu ili poluindividualnu edukaciju vodi.

Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje grupni vid edukacije i to iz više razloga. Prvi razlog je vezan za početak, uzevši u obzir da je on primarno uslovljen prijavljivanjem minimum 4 osobe, to jest formiranjem jedne grupe, a drugi zato što se od svakoga ko odluči da nastavu pohađa na taj način automatski zahteva da se pridržava svake odluke koju će tom prilikom da donese zvanično ovlašćeno lice i to u onoj poslovnici organizatora u kojoj se bude dovoljno osoba i prijavilo. Jednostavnije rečeno, svaki zainteresovani vrši prijavu, a zatim čeka da jedna grupa bude kreirana, kako vi ovlašćeni predstavnik određene poslovnice dobio mogućnost da definiše kako datum početka te vrste nastave, tako isto i dinamiku po kojoj će se ona održavati, ali i tačne termine. Svakako je vrlo važno napomenuti da je princip po kome se grupna obuka i kurs - MSFI za MSP organizuje takav, da se zahtev apsolutno nijednog polaznika ne može ispuniti, a ukoliko on bude tražio da organizator izmeni bilo datum početka, bilo dinamiku održavanja ili termine.

Dobro je da svaki zainteresovani klijent zna i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, isključivo po njegovom zahtevu, organizuje i korporativni seminar, a što je posebna vrsta edukacije, jer je na prvom mestu namenjena radnicima zaposlenim u određenoj organizaciji. Kako je način sprovođenja takav da se svakom klijentu tom prilikom dozvoljava da zajedno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora odredi datum početka i termine održavanja, kao i dinamiku, to je predviđeno čak da se ostvari zahtev i onom klijentu koji izrazi želju da njegovi zaposleni časove pohađaju u svojoj firmi. Moramo naglasiti da u tom slučaju klijent neizostavno mora da se pridržava pravila o osnovnim karakteristikama određenog prostora, jer je to jedini uslov da bude dozvoljena promena mesta održavanja tog tipa edukacije.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - MSFI za MSP?

Kada se uzme u obzir činjenica da se razlikuje princip po kome se organizuje grupna obuka i kurs - MSFI za MSP u odnosu na onaj koji se poštuje prilikom sprovođenja individualne ili poluindividualne edukacije, sasvim je jasno zbog čega isključivo oni klijenti koji se opredele da ovaj seminar pohađaju u grupi i dobijaju podatke koji se odnose na trajanje, jer zapravo njih u tom slučaju treba da odredi predstavnik određene poslovnice organizatora.

A u nastavnom programu po kome se ovaj kurs sprovodi postoji ukupno 8 školskih časova, te koordinator za nastavu predviđa da osobe koje pohađaju časove u grupi to čine svakoga dana u trajanju od po dva školska časa, pa samim tim ukupno četiri dana oni imaju obavezu predavanjima da prisustvuju. Podrazumeva se, naravno da će dodatne informacije dobiti član svake grupe nakon što ona bude bila u jednoj od poslovnica organizatora formirana.

U slučaju praćenja nastave u paru ili individualne, polaznik sve detalje, pa i one koji se odnose na trajanje, to jest na dinamiku treba da definiše zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice.

Budući da je potpuno isti princip prema kome se organizuje korporativni seminar - MSFI za MSP, to znači i da apsolutno svaki zainteresovani klijent tada ima obavezu da sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora odredi kako dinamiku održavanja, tako isto i zvaničan datum njenog početka, ali i termine u kojima bi zaposleni trebalo da pristupaju nastavi.

Spisak gradova za kurs i obuku "MSFI za MSP"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje