Obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru

Čak i ako osoba koju interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoruevi u ovom trenutku nije zaposlena u bankarskom sektoru, a ipak želi da stekne znanja koja su vezana za ovu oblast, svakako ima pravo da se prijavi za pohađanje ove edukacije. Svakako se podrazumeva da je pomenuti seminar namenjen, na prvom mestu svima koji su u ovom sektoru zaposleni, jer će im sasvim sigurno stečena znanja biti od velike koristi.

Trebalo bi prvo da se izvrši prijava svakog zainteresovanog, a što može da bude učinjeno ili preko mejla, odnosno broja telefona jedne od poslovnica ili dolaskom u njene prostorije. Obavezuje se svaki polaznik, koji bude odlučio da pošalje elektronsku prijavu, da izuzev svog imena i prezimena, u mejlu napiše i informacije za kontakt, kao i datum svog rođenja.

Nakon što bude izvršio prijavu, svaki kandidat će dobiti obaveštenje o terminu u kome će biti organizovan upis, a tada je važno da dođe i lično mu prisustvuje, te svakako da priloži i svu potrebnu dokumentaciju, s tim da će informacije o tome šta se u nju svrstava, blagovremeno da dobije svaki prijavljeni.


Kada bude vršio prijavu i upis, svaki će kandidat morati da donese odluku vezano za to koji vid nastave od ponuđenih će da prati, s obzirom na to da se uz klasičan, organizuje i online kurs i obuka - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, odnosno da se i jedan i drugi vid edukacije sprovode prema principima kako individualne nastave, tako i takozvane poluindividualne i grupne.

O svim bitnim informacijama koje se odnose na sam tok odabrane vrste edukacije će precizno da bude obavešten svaki prijavljeni, a kako bi na osnovu toga mogao da odluči koja od njih mu najviše odgovara.

Predviđeno je da svako ko bude želeo da časove pohađa na klasičan način, to učini u jednoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a za praćenje predavanja online se zahteva da kandidat poseduje računar. Najvažnije je da se on pridržava pravila koje je vezano za proces instaliranja softvera na konkretni uređaj, a ukoliko mu bude bila potrebna pomoć, on će je svakako dobiti direktno u poslovnici u kojoj je pre toga izvršio prijavu i upis.

Odmah nakon što bude doneo odluku gde će predavanjima da pristupa, polaznik će da se opredeliti i po kom principu će to da učini, to jest da donese odluku da li će pohađati poluindividualni, grupni ili individualni seminar.Najbitnija razlika između svih pomenutih vidova edukacije je vezana za broj polaznika kojima je tada omogućeno prisustvo, pa tako od četvoro do najviše osmoro ljudi pohađa nastavu koja se organizuje u skladu sa pravilima grupne, dok jedna osoba prati individualnu nastavu, a budući da je označena kao nastava u paru, polu individualna je namenjena za dve osobe.

Naravno da se bitno razlikuje i princip njihove organizacije, a u tom smislu što se kod individualne i poluindividualne primenjuje onaj koji podrazumeva da se koordinator za nastavu poslovnice u kojoj je izvršeno prijava, profesor i pojedinačni kandidat dogovaraju o svemu, to jest definišu kakvom dinamikom i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, kog datuma će jedna od pomenutih vrsta nastave da počne, a kod grupne to čini ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora.

Obaveza nam je da naglasimo i to da se grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru može organizovati samo u poslovnici u kojoj za to bude bio ispunjen osnovni zahtev, a pod tim se misli na kreiranje jedne grupe, u kojoj će biti prisutan minimalan broj kandidata. Dakle, kada se četiri osobe bude prijavilo, odmah posle toga će biti formirana jedna grupa, a koordinator za nastavu će odrediti po kom principu će grupni vid edukacije da bude organizovan, a u smislu da će definisati termine održavanja, datum početka i dinamiku. Svaki prijavljeni će naknadno dobiti informacije o tome, a koje će svakako morati da ispoštuje, uzevši u obzir da neće biti dozvoljena apsolutno nikakva izmena.


Predviđeno je da bude organizovan i korporativni kurs, a ako nadležna lica u nekoj firmi to budu zahtevala, budući da isključivo njihovi zaposleni u tom slučaju prate nastavu. Prilično je slobodan način na koji se ona sprovodi, jer je predviđeno da se svaki klijent o potrebnim detaljima dogovora sa osobom koja je za to zvanično ovlašćena u jednoj od poslovnica organizatora.Valjalo bi da napomenemo i to da u pojedinim slučajevima može da dođe do izmene mesta na kome će biti održana ova vrsta edukacije, a ako, recimo klijent poželi da to bude u njegovoj kompaniji, moraće i da obezbedi adekvatan prostor.

Plan i program stručne obuke - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru

Sasvim je jasno koliko je matematika zastupljena u ovom sektoru, pa će se specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru primarno baviti prezentovanjem različitih alata i metoda koje su važne za što uspešnije poslovanje.

Prva tema sa kojom će se svaki polaznik upoznati jeste interesni račun, a tom prilikom će polaznici saznati šta se smatra prostim, a šta složenim interesnim računom. Zatim će im biti objašnjeno šta je tačno vremenska vrednost novca, ali i kako se definiše pojam konverzije kredita, to jest njegovog reprograma i koji se matematički alati u tom slučaju koriste. Isto tako će profesori detaljno da upute prisutne u pojam anuiteta, pa će im omogućiti da steknu dovoljno znanja da mogu samostalno da se bave takozvanim procentnim računom.

Naravno da će biti govora i o načinu na koji se vrši planiranje kada je u pitanju formiranje fonda, ali će svakako biti prezentovan i princip amortizacije zajma. Vrlo je važno da naglasimo i to da će svi prisutni biti upoznati i sa pojmom takozvane finansijske matematike i sa njenom primenom u ovom sektoru.

Takođe će stručni seminar - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru omogućiti prisutnima da sva teorijska znanja koja će im profesori prezentovati primene u okviru praktičnog segmenta, a koji svakako uključuje ova edukacija. Zapravo će njima predavači u tom slučaju dati određene informacije, a na osnovu kojih će oni biti u mogućnosti da izvrše navedene zadatke, to jest da na taj način primene različite vrste matematičkih alata i metoda sa kojima su ih prethodno predavači upoznali.

Trebalo bi da svako ko bude pohađao nastavu, u potpunosti ovlada svim segmentima koji su vezani za takozvani procentni račun, te će moći i da sasvim samostalno razreši bilo koju poteškoću koja tom prilikom može da iskrsne, ali bi trebalo i da bude upoznat sa celokupnim postupkom koji je poznat kao diskontovanje i eskontovanje. Svakako će polaznici ovog kursa biti u mogućnosti da izračunaju kako nominalnu, tako i efektivnu, ali i konformnu kamatnu stopu, te će u potpunosti ovladati postupkom koji se odnosi na pravilno matematičko računanje diskontovane vrednosti anuiteta i njegove akumulirane vrednosti.

A uz sve pomenuto, polaznici ove edukacije će biti upoznati ne samo sa rešavanjem poteškoća vezano za reprogram, to jest za konverziju kredita, već i sa pravilnom implementacijom brojnih finansijskih instrumenata, koje je naročito važno u tom slučaju koristiti. Isto tako će svako od njih naučiti i da kreira amortizacione planove različite vrste, kao i da samostalno sprovede celokupan proces koji je vezan za investicioni fond i njegovo formiranje.

Sva stečena znanja, a koja pojedinačni kandidat bude kasnije primenjivao u praksi, će izuzetno dobro uticati kako na poboljšanje kvaliteta njegovog rada, tako i na celokupan bankarski sektor, u okviru koga je on zaposlen.

Na kom mestu i u kojim terminima se održava stručni seminar - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru?

Da bi bilo koji kandidat dobio informacije o tome gde se organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, odnosno kada, on svakako mora da bude siguran koji tip edukacije od mnogobrojni koji su u ponudi, želi da pohađa.

Najpre, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje onaj vid nastave koji se smatra klasičnim, a on uključuje pohađanje predavanja u prostorijama pomenute institucije, to jest u poslovnicama koje se nalaze u brojnim gradovima. Zatim može da bude organizovana i ona vrsta nastave koja podrazumeva da je kandidat prati online, a za tu svrhu on mora da koristi svoj računar, to jest da predavanjima pristupa uz korišćenje posebne vrste softvera, koji će svakako imati obavezu pre početka odabrane vrste nastave, na svoj kompjuter i da instalira. Bude li se javila potreba bilo kog polaznika da dobije pomoć vezano za proces instalacije, neophodno je da se obrati najbližoj poslovnici institucije organizatora, a kako bi tim stručnjaka rešio konkretni problem.

Budući da se organizuju i jedan i drugi vid edukacije kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu, to je takođe važno da se svaki kandidat odluči na koji način će pratiti predavanja.

Organizator je definisao da jednu grupu čini od četvoro do osmoro ljudi, pa se stoga i zahteva minimalan broj prijavljenih za nastanak konkretne grupe, a posredno i za početak tog tipa edukacije. Uzevši u obzir da se tom prilikom sprovodi takav princip organizacije gde svaki prijavljeni prihvata datum početka, koji će definisati koordinator za nastavu poslovnice u kojoj je ispunjen navedeni uslov, kao i termine i dinamiku, prema kojoj će časovi da budu organizovani, vrlo je važno da svaki kandidat zna da se na njegov zahtev ništa od toga neće izmeniti.

Moramo naglasiti da je potpuno drugačiji način na koji se organizuje individualni i poluindividualni seminar - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, te da je on svakako maksimalno fleksibilan. Zapravo se u tom slučaju odluka o terminima održavanja i o dinamici, kao i o datumu početka prepušta ne samo prijavljenom, nego i onom stručnjaku koji će voditi edukaciju, kao i nadležnom koordinatoru za nastavu u poslovnici u kojoj se taj kandidat bude prethodno prijavio.

Istakli bismo i to da u skladu sa zahtevima klijenata, ova institucija može da sprovede i poseban tip edukacije, a koji je primarno namenjen tačno određenoj grupi polaznika, to jest radnicima neke kompanije. Naglašavamo da se korporativna obuka može organizovati na ma koji od do sada navedenih načina, a sve u skladu sa dogovorom koji će nadležno lice određene firme imati sa predstavnikom institucije organizatora. Takođe je isključivo u tom slučaju dopušteno da nastava bude održana na nekom drugom mestu, a uz uslov da to bude prostor koji je usklađen sa pravilima.

Kako se specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru organizuje?

Iako se najčešće polaznici opredeljuju da pohađaju grupni seminar - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i nastavu za po jednog polaznika (individualna), kao i za njih dvoje ( poluindividualna). A za sve njih je predviđeno dvojako sprovođenje, to jest ili online ili u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Kod sprovođenja nastave u grupi je prisutan najstrožiji princip organizacije, a primarno zato što se prvo od svakog prijavljenog zahteva da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za zvaničan početak te edukacije, a zatim i zato što je neophodno da svako od njih prihvati ne samo dinamiku održavanja i termine, nego i datum početka, pošto u tom slučaju samo ovlašćeno lice poslovnice organizatora ima dozvolu da sve to odredi. Što se tiče samog uslova koji mora biti ispunjen, on se odnosi na prijavljivanje dovoljnog broja kandidata, to jest njih četvoro, a inače maksimalno 8 osoba može da bude prisutno u jednoj grupi. Kada bude ispunjen uslov i određeno kako će se taj vid edukacije organizovati, biće zvanično obavešten i svaki prijavljeni, a on će imati obavezu da sve to ispoštuje, jer te na njegov zahtev nikakva izmena ne može primeniti.

Prema istom principu se organizuje individualni i poluindividualni kurs i obuka - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, a zainteresovani imaju apsolutno pravo u tom slučaju da se samostalno dogovore o načinu sprovođenja one vrste nastave koju žele da pohađaju i to sa profesorom i sa ovlašćenim licem određene poslovnice, tako da će svi oni definisati najpre datum početka individualne ili poluindividualne edukacije, a zatim i termine u kojima će predavanja da budu održana, kao i tempo njihovog sprovođenja.

Nama je ostalo da naglasimo i to da ispunjavamo zahtev svakog klijenta koga interesuje korporativna obuka. Naime, zaposleni u nekoj kompaniji mogu časove da pohađaju u formi grupne, poluindividualne i individualne nastave, a u poslovnicama institucije organizatora i online, s tim da može biti naveden i zahtev da se zaposlenima omogući da časove pohađaju kako u okviru svoje firme, tako i na nekoj drugoj lokaciji, a koja ispunjava zahteve koji su tačno određenim. Inaače, u ovom slučaju se sprovodi prilično slobodan princip organizacije, tako da se o svemu dogovaraju klijent i organizator.

Koliko je definisano da traje kurs i obuka - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru?

Uzevši u obzir da je princip organizacije grupne nastave takav da svaki prijavljeni treba apsolutno da prihvati datum početka, koji će da odredi organizator i to tek nakon što bude formirana grupa, ali će svakako da definiše i dinamiku i termine održavanja, samo je tada omogućeno da prijavljeni saznaju ranije koliko će specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru da traje.

Nastavni plan sadrži 15 školskih časova ukupno, a za grupnu nastavu je predviđeno da traje sedam dana, tako da će prijavljeni sve neophodne informacije koje se odnose na preciznu dinamiku, po kojoj će predavanja da budu organizovana, dobiti odmah nakon ispunjenja osnovnog uslova za početak tog tipa edukacije.

A da bi osobe koje žele da pohađaju ili poluindividualni kurs ili individualni mogle da dobiju informaciju o trajanju odabrane vrste nastave, moraće da se dogovore o tačnoj dinamici njenog održavanja sa nadležnim licem određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom.

Isto tako će i zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije koja je zainteresovana za korporativni seminar - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru, te podatke imati kada ih bude precizirao sa ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice, jer je tako predviđeno da bude organizovana nastava za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje