Obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje

Kako je u pitanju specifična vrsta analize, koja se sprovodi da bi bio kreiram izveštaj ove vrste, to je na prvom mestu naglašeno da je stručni kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje namenjena svakoj osobi koja je u nekoj kompaniji zaposlena u odeljenju finansija, s tim da bi časove trebalo da pohađaju i osobe koje su angažovane u različitim firmama koje se bave konsultantskim poslovima. Uz to se u ciljnu grupu polaznika, svakako mogu svrstati i investicioni, kao i finansijski savetnici, zatim menadžeri sektora finansija, te uopšteno svako ko iz nekog razloga želi da nauči na koji način se ova vrsta izveštaja kreira.

Prvo što mora svako ko je zainteresovan da se sa ovim tipom analize upozna da uradi, jeste da se prijavi i to ili direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili elektronskim putem, kao i preko broja telefona odabranog predstavništva ove institucije. Ako nekom bude najviše odgovaralo da prijavu izvrši elektronskim putem, onda će on na zvaničnu mail adresu poslati kako svoje ime i prezime, tako i informacije za kontakt, ali je svakako važno i da u tom slučaju navede kog datuma je rođen.

Nakon toga će dobiti sve informacije o principu organizacije nastave, kao i o postupku samog upisa, a kada je neophodno da dođe u određenu poslovnicu i da dostavi svu dokumentaciju koja je potrebna. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni kandidat da bude detaljno obavešten o tome šta je sve u obaveznu dokumentaciju svrstano.


Osnovni uslov koji apsolutno mora da bude ostvaren da bi prijavljeni mogao da sazna ne samo kada će pohađati nastavu, nego i kada, te koliko će ona da traje, jeste da se samostalno svaki kandidat odluči da li će nastavu pohađati u paru, individualno ili u grupi, to jest da li će to da učini online ili će da dolazi u jednu od poslovnica organizatora, a kako bi pratio nastavu koja se tamo organizuje na klasičan način.

Online obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje će da bude organizovana na tačno određen način, a polaznik će je pratiti preko namenskog softvera, koji će prethodno instalirati na svoj računar. Ako neki kandidat bude imao bilo kakvu nedoumicu ili teškoću tokom procesa instaliranja tog softvera, može biti sasvim uveren da će mu tim stručnjaka u poslovnicama organizatora pomoći da taj problem reši na najbolji mogući način.

Posle definisanja mesta na kome će pohađati nastavu takođe je potrebno da se kandidat odluči kako će da je pohađa, to jest da li kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu.Jasno je da je različit broj kandidata kojima je dozvoljeno da prisustvuju svakoj od njih, ali moramo naglasiti da se razlikuje i princip prema čijim pravilima se sve one organizuju.

Smatra se da je najstrožiji način koji se primenjuje prilikom sprovođenja nastave u grupi, uzevši u obzir da svaki prijavljeni treba da se pridržava smernica koje će tada definisati ovlašćeno lice organizatora, te je svakako neophodno i da bude dovoljno strpljiv, te da sačeka prijavljivanje minimalno četvoro kandidata, budući da će tek posle toga biti ostvaren uslov koji je potreban da bi ta vrsta nastave zvanično mogla da započne. Najjednostavnije rečeno, budući da u grupama treba da bude prisutno između četvoro i osmoro polaznika, prvo se mora sačekati prijavljivanje minimalnog broja članova, pošto se tek posle toga može kreirati jedna grupa. A kada se u nekoj poslovnici to bude dogodilo, njen zvanično ovlašćeni predstavnik će morati da odredi, na prvom mestu kog datuma će grupni seminar - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje da počne, a odmah zatim i dinamiku njegovog održavanja, kao i tačne termine, te će svakog prijavljenog o tome da obavesti. Posebno je važno da svaki kandidat bude informisan da nijedan zahtev za promenu ne može da bude ostvaren, pošto to aktuelnim pravilnikom nije dozvoljeno.

Svakako se može pohađati i nastava namenjena za jednog ili za dvoje kandidata, s tim da se individualna i poluindividualna edukacija organizuju na mnogo slobodniji način. Svako ko odabere tako da pohađa predavanja, neposredno pre početka će morati da se sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora i sa licem koje će biti zaduženo za sprovođenje te vrste edukacije, usaglasi oko svih segmenata organizacije, a u smislu da će oni zajedno definisati kako tačne termine održavanja i datum početka, isto tako i tempo sprovođenja individualne ili poluindividualne nastave.


Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje, prvo moramo napomenuti da su polaznici tada zapravo radnici neke firme, a da se nastava organizuje na bilo koji od načina koji je prethodno pomenut, s tim da je dozvoljeno promeniti mesto njenog održavanja, a ukoliko se to bude smatralo neophodnim. Naime, ovlašćeno lice određene kompanije i institucije organizatora će imati obavezu da zajedno definišu po kom principu će se ta vrsta edukacije organizovati, pa ukoliko tada budu doneli odluku da zaposleni časove prate na nekom drugom mestu, biće obavešteni precizno i o karakteristikama koje taj prostor mora da zadovolji u potpunosti.

Program i plan stručne obuke - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje

Kakva vrsta analiziranja, odnosno izveštavanja je u pitanjuje, zapravo prva tema koju će specijalizovana obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje da obradi, a tom prilikom će prisutni saznati na koji način se ona vrši, uopšteno. Odmah nakon toga će predavači govoriti o tome koliko je značajno da ova vrsta analize bude izvršena i na koji način ona ima uticaja na celokupno poslovanje određene kompanije.

Takođe će tokom stručne obuke, polaznici biti upoznati detaljno sa celokupnim konceptom ove vrste izveštavanja, ali će im takođe biti prezentovane i različite vrste takozvanih Due diligence izveštaja, Posebno će da bude obraćena pažnju na sve ono što konkretni izveštaj treba da sadrži, tako da će se detaljno sa njegovom strukturom svi prisutni upoznati.

A da bi taj tip izveštaja mogao da bude izrađen, potrebno je sprovesti tačno određene aktivnosti, tako da će profesori objasniti prisutnima i koje su to sve radnje koje osoba zadužena za kreiranje ovog izveštaja mora da uradi, pre nego što zvanično pristupi njegovom kreiranju. Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i koje su sve vrste dokumenata u vezi sa pomenutim tipom izveštaja, odnosno na koji način se svaki od njih mora sastaviti i šta je potrebno sve da sadrži.

Svaki polaznik ove edukacije će da nauči, sasvim sigurno koliko je konkretna analiza bitna i kako se ona, korak po korak sprovodi, a očekuje se da u potpunosti ovlada pravilnim načinom izrazde Due diligence izveštaja. Biće mu i sasvim jasno koje su to sve informacije važne za njegovo kreiranje, to jest kako one imaju uticaja na poslovanje bilo koje kompanije.

Svakako će, stručni kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje omogućiti prisutnima da nauče i kako kreiranje ove vrste izveštaja utiče na postupak preuzimanja preduzeća, to jest na sve one transakcije koje se tom prilikom sprovode. A predavači će omogućiti prisutnima da kroz različite primere iz prakse savladaju sve pomenute oblasti, tako da bi oni trebalo nakon završetka ove edukacije da potpuno samostalno mogu da sprovedu sve pripremne radnje vezane za kreiranje Due Diligence izveštaja, ali i da sam izveštaj kreiraju u skladu sa aktuelnim informacijama i pravilima.

Na kom mestu i kada se kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje održava?

Kako se organizuje poluindividualna, individualna i grupna obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje, a trebalo bi da svaki polaznik izabere da li će jednu od njih pratiti po klasičnom principu ili online, to svaki pojedinačni polaznik tek po donošenju zvanične odluke koji vid edukacije će da prati, zapravo i dobija informacije o mestu, odnosno vremenu njenog održavanja.

Neko ko bude odlučio da predavanja pohađa potpuno individualno ili prema pravilima nastave u paru, odnosno poluindividualnu, će automatski pristupiti dogovoru sa ovlašćenim predstavnikom upravo one poslovice organizatora u kojoj zvanično bude izvršio prijavu za pohađanje jedne od ovih vrsta nastave, kao i sa predavačem, čija će obaveza biti da tu vrstu edukacije sprovodi.

Suprotno od toga, grupni seminar - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje se odvija po principu da svaki prijavljeni polaznik treba da ispoštuje datum početka, koji će definisati predstavnik institucije organizatora, ali i termine u kojima će se časovi održavati, kao i dinamiku, a što sve zajedno definiše koordinator za nastavu i to tek nakon ispunjenja glavnog zahteva. Zapravo je vrlo važno da se četiri osobe najmanje prijavi u okviru određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, jer je toliko njih potrebno da bi bila oformljena određena grupa. Definisano je da ovoj vrsti nastave može da prisustvuje osmoro kandidata maksimalno, budući da se upravo na taj način omogućuje visok kvalitet edukacije. Pošto ovlašćeno lice bude definisalo sve pomenuto, kandidati će da budu na propisan način obavešteni i zahteva se da oni ispoštuju sve to, jer je u pitanju takav vid organizacije, da se ne dozvoljava izmena nijednog detalja.

Dobro bi bilo da istaknemo i to da se korporativni kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje, takođe u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi, a zapravo se radi o specifičnoj vrsti nastave, jer nju prate radnici zaposleni u okviru neke kompanije. Vlasnik ili direktor zainteresovane firme, odnosno lice koje ima potrebna ovlašćenja, će sa koordinatorom za nastavu i to ma kog predstavništva organizatora, da se dogovori najpre o tome kog datuma bi trebalo ta vrsta nastave da počne, a nakon toga i u kojim terminima će polaznici predavanja da pohađaju i prema kakvoj dinamici. Bude li se dogodilo da prilikom preciziranja detalja oni procene da bi zaposlenima više odgovaralo časove da prate u kompaniji u kojoj rade, organizator će u potpunosti adekvatno odgovoriti i na taj njihov zahtev. Ipak, naročito je bitno naglasiti da odabrana lokacija mora da poseduje tačno određene osobenosti, a o čemu će precizne informacije da dobije svaki klijent, jer je svakako neophodno da kvalitet edukacije bude na visokom nivou.

Prema kakvom principu se organizuje obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima više vrsta edukacije, to se i princip njihovog sprovođenja razlikuje. Tako je, recimo u ponudi online kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje, a nju polaznik pohađa preko svog računara, to jest uz korišćenje tačno određene vrste softvera. Kada se bude za pohađanje časova na ovaj način opredelio, on će svakako biti u obavezi da taj softver i instalira, a u skladu sa pravilima. Ako, eventualno bude imao bilo kakvu nedoumicu u vezi sa procesom instalacije, dobiće neophodnu pomoć od članova tima za tehničku podršku, koji je angažovan u svakoj poslovnici ove institucije.

Bitno je napomenuti i to da se edukacija koja podrazumeva klasičan princip sprovođenja, zapravo organizuje u prostorijama predstavništva institucije organizatora, a tom prilikom svaki zainteresovani dolazi i lično prisustvuje predavanjima i to u tačno definisanim terminima.

Za klasičnu i za online edukaciju je predviđeno da budu organizovane na jedan od tri načina, to jest ili kroz nastavu u grupi ili u paru, odnosno putem one koja se organizuje prema pravilima individualne nastave.

Kako je tačno određeno da se grupna obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje organizuje za 4 do 8 ljudi najviše, to je i sasvim jasno zbog čega je prvo vrlo važno da se minimalan broj kandidata prijavi zvanično za pohađanje nastave u grupi, a kako bi ona uopšte mogla i da počne. Tek pošto se toliko ljudi bude prijavilo, koordinator za nastavu u toj poslovnici će odrediti na koji način će se nastava odvijati, a zapravo to znači da će on imati obavezu da samostalno definiše u kojim se tačno terminima časovi da budu organizovani, odnosno po kakvoj će to biti dinamici i naravno, kada će grupni vid edukcije da započne. Informacije o svemu tome će da dobije naknadno svaki prijavljeni kandidat, koji će svakako morati da se navedenih smernica pridržava, budući da ako bude zahtevao promenu bilo čega, to mu neće biti omogućeno, pošto nije dozvoljeno aktuelnim pravilnikom po kome se ta vrsta edukacije organizuje.

A ukoliko kandidati budu izneli zahtev da nastavu pohađaju kroz poluindividualni ili, pak individualni seminar - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje, od njih će se zahtevati da se pridržavaju pravila vezano za organizaciju nastave. Naime, princip po kome se edukacija za jednog ili dvoje polaznika organizuje je vrlo specifičan, jer svako od prijavljenih tada treba o terminima održavanja, kao i o datumu početka i o dinamici, da se detaljno dogovori upravo sa onom osobom koja je u jednoj od poslovnica organizatora zvanično za to i ovlašćena.

U ponudi ove institucije se isto nalazi i ona vrsta nastave za koju je predviđeno da mogu da je prate samo osobe koje su u nekoj kompaniji zaposlene. Kada se uzme u obzir činjenica da se korporativna obuka organizuje tako da se svakom klijentu dozvoljava da o načinu njenog sprovođenja definiše detalje sa predstavnikom određene poslovnice organizatora, jasno je da se taj tip edukacije sprovodi baš onako kako svakom klijentu odgovara. Međutim, postoji još jedna olakšica koja se primenjuje samo u ovom slučaju, a ona se odnosi na izmenu mesta na kome bi nastava trebalo da bude održana. Tačnije, ako predstavnik neke firme to bude želeo, organizator će sasvim sigurno da se potrudi da mu i taj zahtev ispuni, s tim što klijent u tom slučaju ima obavezu da obezbedi prostor sa tačno definisanim karakteristikama.

Koliko će da traje kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje?

Podrazumeva se da će polaznici koji se opredele da pohađaju individualni ili poluindividualni seminar - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje sve one podatke koji se odnose kako na trajanje, odnosno dinamiku održavanja nastave, tako i na termine, ali isto tako i na zvaničan datum njenog početka, da dobiju onog trenutka kada se sa ovlašćenim licem poslovnice u kojoj zvanično vrše prijavu i sa predavačem, budu dogovorili, jer je tako definisano pravilima po kojima se ova dva tipa edukacije organizuju.

Nasuprot tome, grupna obuka i kurs - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje podrazumeva da će odmah nakon zvaničnog prijavljivanja minimalno 4 osobe, koje su zainteresovane da predavanja prate sa više polaznika, koordinator za nastavu odrediti i to ne samo dinamiku njenog održavanja, nego i datum početka, kao i termine. A samim tim je predviđeno da predavanja koja se odvija u formi grupne nastave budu održavana u trajanju od 4 dana, to jest da se 8 školskih časova programa prati dinamikom od po 2 školska časa u toku jednog dana.

Za korporativni seminar, takođe važi pravilo da će klijent informacije o dinamici i o datumu njegovog početka, kao i o tačnom trajanju, definisati sa nadležnim licem one poslovnice koju tom prilikom bude kontaktirao.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da sastavljate Due diligence izveštaje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje