Obuka i kurs - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca

Bilo koja osoba koja je specijalizovana za bavljenje poslovima interne revizije u različitim bankama ili ona koja je kvalifikovana za vršenje eksterne revizije bi, svakako trebalo da pohađa ovu obuku.

Institucija organizatora je tačno definisala pravila po kojima se seminar organizuje, tako da je navedeno da svaki polaznik, praktično govoreći određuje ne samo gde će pohađati nastavu, nego i po kom principu će to učiniti.

Stvar je u tome da se edukacija može pratiti online ili u skladu sa principima koji važe za klasičnu nastavu, a predviđeno je da se putem individualne, grupne ili poluindividualne organizuju oba tipa edukacije.


Svaki će polaznik, kada se bude zvanično upisivao reći kako će nastavu pratiti, a tada će dobiti i sve bitne informacije vezano za način organizacije. Najpre mora da se odluči hoće li dolaziti u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi pohađao nastavu na klasičan način ili će online da prati predavanja. U situaciji kada se odluči za online vid edukacije, on svakako mora imati kompjuter preko koga će da prati časove, ali i na njega treba da instalira softver, koji je za tu svrhu i kreiran. A što se tiče samog postupka instalacije, svi zainteresovani će dobiti potrebne informacije, pa ako ne budu mogli to da učine samostalno, obratiće se stručnjacima koji pružaju tehničku podršku, kako bi u što kraćem roku uspešno izvršili njegovo instaliranje.

Princip rada koji se primenjuje kada se grupni seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca organizuje je naročito zahtevan, zato što svaki polaznik ima obavezu da prihvati odluku organizatora koja je vezana kako za dinamiku odrzavanja i termine, tako isto i za datum početka tog tipa edukacije. Pored toga, on se obavezuje i da prihvati činjenicu da se grupna nastava može organizovati isključivo ukoliko se ispune zahtevi za to, a da bi se to dogodilo potrebno je najmanje 4 kandidata zvanično da se prijavi u jednoj od poslovnica organizatora, te da naglase da li će grupnu nastavu pohađati po klasičnom principu ili online. Apsolutno sve što definiše organizator u tom slučaju, svi prijavljeni imaju obavezu da prihvate, jer je prisutan takav način organizacije, gde se ne dozvoljavaju nikakve izmene definisanih detalja.

A ukoliko se neki polaznik odluči da nastavu pohađa individualno ili sa još jednom osobom, to jest putem poluindividualne edukacije, on će imati mnogo više slobode u odlučivanju o principu organizacije odabrane vrste nastave. Jednostavnije rečeno, sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom će taj polaznik da se dogovori kada će da počne individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca, a sa njima će definisati i dinamiku po koji će časovi da budu organizovani, kao što če da odredi i tačne termine u kojima će se oni održati.Uzevši u obzir da se može organizovati i nastava za zaposlene, to naglašavamo da se tom prilikom primenjuje vrlo specifičan princip organizacije. Od svakog klijenta, to jest ili od vlasnika ili od predstavnika određene firme se tada zahteva da se sa koordinator za nastavu u poslovnici organizatora i to bilo kojoj, detaljno dogovori po kom principu će radnici te firme nastavu da pohađaju. A ne samo da će se oni dogovoriti o uobičajenim detaljima, to jest o terminima održavanja, zatim o dinamici i o datumu početka, nego će isto tako definisati i na kom mestu će se korporativna obuka i kurs - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca organizovati. Iako se najčešće nastava sprovodi u prostorijama firme u kojoj su polaznici zaposleni, ona svakako može po želji klijenta da bude sprovedena i na nekom drugom mestu, ali je naročito važno da to bude prostor koji odgovara zadatim zahtevima.

Šta izučava kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca?

Uzevši u obzir da ovoj specijalizovanoj edukaciji najpre pristupaju kvalifikovana stručna lica, to bi svaki polaznik trebalo da bude upoznat sa time šta se podrazumeva pod pojmom pranja novca, ali će svakako predavači u toku uvodnog predavanja ukratko da se osvrnu i na njegovu definiciju i na osnovne karakteristike, te će prisutnima svakako objasniti i šta se tačno misli pod finansiranjem terorizma u bankama.

Nakon toga će stručni seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca da se pozabavi temom koja se odnosi na prezentovanje različitih mera, a koje se primenjuju tom prilikom. Biće reči i o odredbama aktuelnog zakona vezano kako za sprečavanje finansiranja terorizma kroz banke, tako i za sprečavanje procesa koji je poznat kao pranje novca.

Podrazumeva se, takođe da će im detaljno biti objašnjeno i koje su sve to radnje koje moraju biti preduzete da bi se rizik od ovih situacija sveo na minimum, a takođe će im precizno biti objašnjeno i kako se planira revizija ovih sistema. Nakon što savladaju oblast vezanu za njeno planiranje, polaznici će naučiti i koje su sve to faze prisutne prilikom implementacije revizije sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca, a naročiti akcenat će predavači u tom delu staviti i na nedostatke tog procesa.

Stručni kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca će, naravno da obradi i onu temu koja se odnosi na primenu svih onih metoda čija je svrha primarno vezana za što bolje funkcionisanje pomenutog sistema, a sa osnovnim ciljem da se konkretna banka što bolje zaštiti.

Različite revizorske tehnike će, takođe biti prezentovane svim polaznicima ove edukacije, tako da će oni naučiti i u kom slučaju se određena tehnika mora primeniti, a kako bi imala maksimalno pozitivan efekat.

Uz brojne primere iz prakse, predavači će polaznicima ovog seminara omogućiti da mnogo jasnije sagledaju sve aspekte koji su vezani za reviziju konkretnih sistema. A dobro je da naglasimo i to da seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca uključuje i praktičan deo. Naime, nastavnim planom je predviđeno da nadležni profesori prisutnima tada daju određene podatke vezano za rad odabrane banke, pa da oni izvrše pripremu za postupak revizije tih sistema.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca?

Onog trenutka kada bude naveo odluku da li želi predavanja da prati u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave, svaki polaznik će saznati kada se održava obuka i kurs - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca. A nakon što bude precizirao da li mu više odgovara časove da pohađa online ili prema pravilima koja podrazumeva klasičan vid edukacije, dobiće i potrebne informacije o mestu na kome će nastava da bude održana.

Prvo ćemo naglasiti da se poluindividualna nastava sprovodi na onaj način koji je predviđen i za edukaciju koju bi trebalo da pohađa samo jedna osoba, to jest individualnu. Neophodno je da se o terminima održavanja onog tipa nastave koji odabere da prati, polaznik direktno dogovori sa osobom koja je zvanično ovlašćena u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom koji će voditi edukaciju, a sa njima određuje i kog datuma tačno će nastava početi i kojim tempom će biti održavani časovi u tom slučaju.

U ponudi navedene institucije je isto tako i grupni kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca, s tim da se ta vrsta nastave sprovodi prema potpuno drugačijem principu. One osobe koje izaberu na taj način da prate predavanja, automatski prihvataju da dinamiku održavanja, termine i datum njihovog početka odredi zvanično ovlašćeno lice predstavništva institucije organizatora. Međutim, ta vrsta edukacije ne može da bude organizovana kada polaznik poželi, jer se mora najpre ostvariti uslov za njen početak. A kako od četvoro do maksimalno osmoro ljudi ima pravo da nastavu pohađa u okviru jedne grupe, to je i logično da se prvo mora minimalan broj njih prijaviti, da bi bila formirana grupa, što se svakako odnosi na oba tipa edukacije, to jest i na online i na klasičnu. Na zahtev kandidata se neće izvršiti izmene ničega što koordinator za nastavu bude naveo, jednostavno zato što princip organizacije ove vrste nastave ne dozvoljava takve promene.

Svi oni polaznici koji se opredele časove prema klasičnom principu da pohađaju, takođe tada u potpunosti prihvataju pravila koja taj vid lokacija podrazumeva, te se i obavezuju da im lično prisustvuju u predstavništvu organizatora, a ona se nalaze u mnogim gradovima naše zemlje, tako da polaznik samostalno bira u kome od njih će predavanja pratiti.

Sa bilo kog mesta može da se prati online seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca, uzevši u obzir da se preko računara predavanja tada pohađaju, ali uz obavezu korišćenja određenog softvera, koji će svaki prijavljeni samostalno da instalira na svoj računar, što je u potpunosti u skladu sa važećim pravilima. Desi li se da pojedinačni kandidat ima bilo kakvo pitanje vezano za njegovu instalaciju, ili možda tom prilikom naiđe na neku teškoću, dopušteno mu je da odmah kontaktira konkretnu poslovnicu organizatora, a kako bi dobio svu neophodnu pomoć.

Posebna vrsta edukacije koju bi trebalo da prate samo radnici neke kompanije se isto tako nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije. Uzevši u obzir da se primenjuje fleksibilan princip organizacije, ističemo da organizator samo tada dozvoljava klijentima, koji to smatraju potrebnim, da iznesu zahtev za izmenu lokacije na kojoj će zaposleni časove da pohađaju. Naime, korporativna obuka će biti organizovana ili online ili u okviru prostorija određene kompanije, odnosno institucije organizatora, te na bilo kojoj drugoj lokaciji, a čije karakteristike odgovaraju tačno određenim zahtevima, sa kojima će biti upoznat svaki klijent na vreme. Takođe, važno je napomenuti da se ovlašćeno lice one firme koja je zainteresovana za organizaciju ovog vida edukacije, kao i koordinator za nastavu bilo koje poslovnice organizatora, neposredno pre početka korporativnog kursa moraju dogovoriti kada će on početi, to jest u kojim terminima tačno i po kakvoj dinamici će se predavanja tom prilikom organizovati.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca?

Sve smernice u vezi sa principom koji se poštuje prilikom održavanja ove edukacije, prijavljeni dobijaju onog trenutka kada se prijave, to jest upišu zvanično. Zapravo se radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi tri načina za pohađanje nastave, tako da se organizuje individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca, a svaka od tih vrsta nastave se može pohađati na dva načina, to jest online ili klasično.

Izuzev edukacije koju bi trebalo da prate pojedinačni polaznici, pomenuta institucija svakako može po želji nekog klijenta, to jest vlasnika određene firme ili, pak njenog ovlašćenog zastupnika, da organizuje i nastavu koju će pohađati zaposleni. Predviđeno je da taj tip edukacije bude organizovan na bilo koji od načina koji je omogućen i za pojedinačne polaznike, ali samo tom prilikom časovi mogu da budu sprovedeni na drugom mestu, a primarno u prostoru koji bude odredio klijent. Naročito je važno da svi definisani uslovi tada budu u potpunosti ispoštovani, a o karakteristikama konkretnog prostora koje moraju biti tada zadovoljene, će da bude informisan svaki pojedinačni klijent posebno.

Potrebno je napomenuti da se klasična obuka i kurs - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca odnosi na onaj tip edukacije koji uključuje održavanje predavanja u poslovnicama organizatora. Kandidati koji su za nju zainteresovani, imaju obavezu da dolaze u terminima koji će biti precizno određeni, a kako bi časove pohađali.

Ali, kada je u pitanju online nastava, ona se prati preko računara, koji svaki prijavljeni mora imati, a prethodno je obaveza zainteresovanih, takođe i da izvrše instaliranje namenskog softvera u skladu sa pravilima.

Podrazumeva se da će prijavljeni doneti odluku i kako će klasičnu ili online nastavu pohađati, ali treba da znaju da grupni seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca uključuje prisustvo od četvoro do osmoro ljudi, dok individualnoj nastavi treba da pristupi samo jedan kandidat, a dvoje njih pohađa poluindividualnu, koja je poznata i pod drugačijim nazivom - nastava u paru.

Najzahtevniji je način na koji se grupni tip edukacije organizuje, jer najpre mora minimalno 4 kandidata da izvrši prijavu, a osmoro najviše ih sme prisustvovati predavanjima u jednoj grupi, budući da tako organizator omogućuje izuzetno visok kvalitet edukacije prisutnima. Datum početka nastave će biti određen kada se bude navedeni broj kandidata prijavio i nakon što organizator bude zvanično formirao jednu grupu, a isto tako će koordinator za nastavu konkretne poslovnice definisati i kakvom dinamikom će se grupni vid edukacije odvijati, te svakako mora da odredi i u kojim će terminima polaznici pratiti predavanja. Odmah posle toga će svi oni biti zvanično obavešteni o ovim detaljima koje će, naravno poštovati u najvećoj mogućoj meri, pošto je upravo tako predviđeno pravilima.

Mnogo je jednostavniji način na koji se poluindividualni kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca organizuje, kao i ona vrsta edukacije koja je namenjena samo jednoj osobi. Naime, u tom slučaju svaki prijavljeni ima pravo da sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu predstavništva u kome se upisao, te sa stručnim licem koje će voditi edukaciju, precizira ne samo u kojim terminima bi časovi trebalo da budu organizovani, nego i po kakvoj će to tačno biti dinamici, to jest kada će, uopšteno poluindividualna nastava ili individualna da počne.

Koliko će trajati kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca?

Oni kandidati koji budu želeli da nastavu prate u grupi će od koordinatora one poslovnice u kojoj se prijavljuju, da dobiju sve informacije koje se odnose kako na trajanje, tako i na termine održavanja časova, ali i na datum početka, budući da je odluka o tome prepuštena tim licima.

Grupni seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca će da traje 5 dana, a 10 školskih časova nastavnog programa je predviđeno da članovi jedne grupe pohađaju dinamikom od po 90 minuta dnevno (2 školska časa).

Sako kome više odgovara da predavanja prati individualno ili u okviru poluindividualne nastave, će saznati tačno trajanje prilikom dogovora koji će imati sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa stručnjakom, koji će jednu ili drugu vrstu nastave da sprovodi.

A korporativna obuka i kurs - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca podrazumeva vrlo sličan princip organizacije, kao i nastavak za jednog ili za dvoje polaznika, tako da će svaki klijent informacije o trajanju definisati sa nadležnim licem u odabranom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje