Obuka i kurs za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19

Sa pravilnom primenom računovodstvenog standarda MRS 19 će, naravno da se upozna svako ko bude doneo odluku da specijalizovani seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 pohađa, ali je prvenstveno navedeno da bi to trebalo da budu osobe koje su ovlašćene računovođe, to jest koje su kvalifikovane za obavljanje revizorskih poslova. Ali je, isto tako predviđeno i da svako ko se bavi konsultantskim uslugama u oblasti finansija ili je, pak angažovan na poslovima vezanim za procenu, odnosno poresko savetovanje, takođe treba da pristupi praćenju nastave. Svakako se podrazumeva da bilo ko ko poseduje osnovna znanja u oblasti finansija, ima mogućnost da se prijavi, a kako bi pratio navedenu vrstu kursa.

Bilo kog dana u toku godine, a u radno vreme konkretne poslovnice, se može izvršiti prijava, s tim da polaznik svakako ima pravo i da prijavu izvrši telefonskim putem, to jest da svoje podatke pošalje na mail ili da lično dođe u izabrano predstavništvo pomenute institucije. Kada on odluči da elektronski izvrši prijavu, tada je vrlo važno da na mail adresu institucije organizatora pošalje poruku u kojoj će navesti kako svoje ime i prezime, tako i datum rođenja, ali i informacije za kontakt, to jest broj telefona.

Nakon prijavljivanja će svaki kandidat da bude detaljno obavešten o postupku upisa, s tim što mora znati da mu mora lično prisustvovati, te je vrlo važno i da svakako dostavi svu potrebnu dokumentaciju, a podatke o tome šta u nju ulazi će dobiti od strane ovlašćenog lica određene poslovnice.


Vrlo je važno da svako ko izvrši prijavu zna da od njega zavisi na koji način će nastavu pohađati, to jest od njegove odluke, pošto izuzev individualne, može da bude organizovana i poluindividualna i grupna nastava, a bilo koja od njih se sprovodi u formi klasične ili online edukacije.

Stručni seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 koji podrazumeva sprovođenje nastave u grupi, zapravo podrazumeva prisustvo od minimum 4 do maksimum 8 polaznika, kao i tačno utvrđene termine održavanja, odnosno dinamiku i datum početka. Naime, koordinator za nastavu svakog predstavništva organizatora će prvo sačekati da se stekne uslov za kreiranje grupe, to jest za početak tog tipa edukacije, a to znači da će se minimum četvoro kandidata prvo prijaviti u okviru tog predstavništva. Naravno, posle toga će definisati sve prethodno pomenuto i obavestiti svakog kandidata koji je prijavljen, ali je naša dužnost da naglasimo i to da se sve što predstavnik te poslovnice bude odredio neće promeniti, a ako to određeni kandidat bude izneo kao zvaničan zahtev i to samo stoga što je takav princip organizacije.

Kandidati koji ne budu mogli da prihvate takav način sprovođenja nastave će se, svakako opredeliti ili za onu koju će pratiti samostalno ili za onu koja podrazumeva prisustvo dvoje polaznika. A i individualni i poluindividualni kurs i obuka za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 predviđaju sasvim isti princip organizacije, te naglašavamo da se u tom slučaju maksimalno ostvaruju zahtevi i želje svakog zainteresovanog. Uz dogovor o datumu početka nastave za jednog ili za dvoje polaznika, predviđeno je da se oni, takođe usaglase i oko dinamike, prema kojoj bi nastava trebalo da bude sprovedena, te će svakako da definišu i u kojim će se terminima predavanja organizovati.


Uzevši u obzir da postoji opcija organizovanja specijalizovane edukacije za zaposlene u nekom preduzeću, to svaki klijent koga interesuje korporativna obuka ima pravo da kordinatoru za nastavu i to bilo koje poslovnice organizatora iznese apsolutno sve zahteve koji se odnose na princip sprovođenja tog tipa nastave. Takođe, njemu je dato pravo i da zahteva od organizatora da dozvoli izmenu mesta na kome će taj tip edukacije da bude održan, s tim što je vrlo važno i da on bude usklađen sa važećim pravilima. Inače, ovlašćeno lice one firme koja želi zaposlenima da omogući pohađanje ove edukacije će svakako morati sa osobom, koja je zvanično za to ovlašćena u jednoj od poslovnica organizatora, da se dogovori o tome kada će taj tip edukacije početi, te u kojim terminima i po kakvoj dinamici će časovi u tom slučaju da budu održavani.Nastavni program stručne edukacije za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19

Kako svako ko se bavi računovodstvenim poslovima ili ima veze sa sektorom finansija u okviru određene firme, sasvim sigurno zna da se upravo naknade zarada i njihov obračun smatraju vrlo složenim, to je i sasvim jasno zbog čega je kreirana specijalizovania obuka i kurs za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19. A zapravo bi predavači trebalo tom prilikom da maksimalno pojednostave prisutnima sva pravila koja podrazumeva računovodstveni standard MRS 19, kako bi oni što lakše mogli da ih u praksi primenjuju.

Dakle, u toku uvodnog predavanja će svi oni da budu upoznati sa sadržinom pomenutog standarda, ali i sa njegovim osnovnim odredbama, a zatim će uslediti fokusiranje na tačno određene segmente. Preciznije govoreći, prvo će biti govora o klasičnom načinu obračuna zarada, ali će ipak mnogo više pažnje biti posvećeno obračunu zarada u posebnim prilikama. A to znači da će ovaj specijalizovani kurs omogućiti prisutnima da nauče kako funkcioniše ta vrsta obračuna za one naknade koje se odnose na dane godišnjeg odmora koji nisu iskorišćeni, a odmah posle toga će precizno objasniti prisutnima i na koji način se odredbe ovog standarda moraju primeniti kada neki kandidat odlazi u penziju, te je potrebno izvršiti obračun rezervisanja za njegovu otpremninu. Uz to je nastavnim planom omogućeno da se svaki kandidat detaljno upozna sa onom vrstom postupka koji se mora primeniti ako je neophodno isplatiti jubilarne nagrade zaposlenim licima. Podrazumeva se da će svi ovi segmenti biti pokriveni adekvatnim praktičnim primerima, tako da će svaki kandidat vrlo jednostavno imati mogućnost da se bolje upozna sa navedenim oblastima.

Uz sve do sada pomenuto, ova vrsta edukacije omogućuje svakom polazniku da nauči i šta su to takozvana odložena poreska sredstva, a koja su vezana za rezervisanje naknade zaposlenima, te kako se sve to reguliše prema pravilima kako pomenutog računovodstvenog standarda, tako i onog koji je označen kao MRS 12. Tada će, svakako naučiti ne samo po kom principu se vrši njihov obračun, već i kako je potrebno proknjižiti sve te transakcije, ali će im predavači takođe objasniti i na koji način ne mora izvršiti priznavanje, a kada se izrađuje poreski bilans i to za porez na dobit.

Budući da je, kao što smo na samom početku naveli, primena ovog standarda prilično zahtevna, to se podrazumeva da će svako ko bude pohađao stručni seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 takođe da se upozna i sa različitim situacijama koje se smatra kao problematične, a vezane su za implementaciju smernica koje navedeni standard navodi.

Naglasili bismo da će apsolutno svaki kandidat steći dovoljno znanja da može ovu vrstu obračuna bez ičije pomoći da izvrši, te i da pravilno primeni one odredbe pomenutog standarda koje su tom prilikom posebno važne.

Kada se i gde organizuje kurs i obuka za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19?

Svaki će polaznik pojedinačno prilikom zvaničnog prijavljivanja da iznese odluku da li želi časove da pohađa individualno, odnosno u grupi ili sa još jednom osobom, jer je u ponudi kako individualna i grupna, tako i poluindividualna obuka i kurs za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19. Takođe je predviđeno i da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu održava u svojim poslovnicama i to u skladu sa klasičnim principom, ali je u ponudi i ona vrsta edukacije koja se organizuje online.

Da bi dobio potrebne informacije o mestu i vremenu održavanja nastave, apsolutno svako ko vrši prijavu će biti u obavezi da se između svih ponuđenih vidova edukacije opredeli i da tu svoju odluku saopšti kada se bude upisivao.

Ako njegova odluka bude vezana za onaj tip nastave koji podrazumeva samostalno prisustvo kandidata nastavi, on mora da ima na umu da se po istom principu organizuje i ona vrsta edukacije za koju je određeno da dvoje kandidata nastavu prate. Radi se o posebnoj vrsti edukacije, koja se organizuje na vrlo specifičan način, uzevši u obzir da će svaki prijavljeni termine održavanja nastave, odnosno datum njenog početka i dinamiku, da odredi sa onim osobama koje su nadležne za to u jednoj od poslovnica organizatora. A to, ustvari znači da se on sa predavačem i sa zvaničnim koordinatorom za nastavu, svakako mora dogovoriti o svemu tome.

Naravno da se grupni kurs i obuka za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 organizuje za više ljudi i po drugačijem principu, tako da će prvo da bude zahtevano prijavljivanje minimalno 4 kandidata, jer se tek posle toga može i kreirati jedna grupa. A nakon toga će predstavnik određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da odredi prema kom principu će se nastava odvijati. Tačnije, on definiše kog datuma će grupna edukacija da počne, pa posle toga određuje i termine u kojima će se predavanja organizovati, kao i brzinu njihovog sprovođenja, to jest dinamiku. Svi prijavljeni će biti adekvatno informisani o definisanom načinu na koji bi grupna edukacije trebalo da bude organizovana, ali se mora napomenuti da uopšte nije dozvoljeno menjati ni datum početka, ni dinamiku održavanja, a ni termine, uzevši u obzir da to nije predviđeno aktuelnim pravilima.

A ako se bude javila potreba da određeni broj zaposlenih u okviru neke organizacije nauči na koji način se pravila MRS 19 računovodstvenog standarda moraju primeniti u konkretnoj situaciji, onda će organizator da sprovede specijalnu vrstu edukacije, to jest takozvani korporativni seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19- Svaki zahtev klijenta u tom slučaju će biti ispunjen, a on će se dogovarati sa predstavnikom određene poslovnice organizatora o svemu, te čak postoji mogućnost da se ostvari i zahtev onog klijenta koji smatra potrebnim da bude izmenjena lokacija na kojoj će se nastava održavati. A ako ga on bude zvanično izneo, svakako će biti informisan i o svemu što konkretni prostor mora da ispuni, kako bi zaposleni mogli bez ikakvih teškoća ovu vrstu nastave da prate.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19?

U svojoj ponudi, Obrazovni centar Akademije Oxford ima tri vrste nastave, koje se sprovode u skladu sa pravilima kako online, tako i klasičnog tipa edukacije.

A princip prema kome se organizuje online kurs i obuka za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 je, sasvim jasno, usmeren na pohađanje predavanja putem računara svakog pojedinačnog polaznika, tako da je upravo to i navedeno kao osnovni zahtev za pohađanje časova na taj način. Inače se taj tip edukacije pohađa putem virtuelnih učionica, a svaki zainteresovani će morati i da poseban tip softvera instalira na njega, kako bi mu bilo omogućeno časove da prati online. Kako se ponekad događa da kandidati imaju teškoće u toku instalacije tog softvera, to će im biti svakako omogućeno da na najbolji mogući način reše određeni problem, uzevši u obzir da tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške postoji u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Nasuprot tome, klasična edukacija uključuje pohađanje časova u svakom gradu u kome ova institucija ima poslovnicu, s tim da u definisanim terminima, svaki kandidat koji želi časove tako da prati, treba da lično dođe u izabranu poslovnicu.

Budući da se oba pomenuta tipa nastave organizuju ili za po jednu osobu ili za njih dvoje (poluindividualna nastava) ili u formi grupne, to je i istaknut zahtev da apsolutno svako ko izvrši prijavu, jasno navede koji vid edukacije mu najviše odgovara da pohađa.

Tako se na primer, grupna obuka i kurs za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 organizuje na vrlo strog način, jer se od svakog prijavljenog tada zahteva da ispoštuje sve što će koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj bude bio ispunjen osnovni uslov za početak, da definiše. Da pojasnimo, u grupama biva prisutno od četvoro do osmoro ljudi, jer je tako predviđeno aktuelnim pravilnikom, te nastava zapravo može da počne isključivo kada se najmanji broj polaznika prijavi. Dakle, nakon što 4 osobe zvanično izvrše prijavu i navedu da žele da pohađaju nastavu u grupi, to znači da će koordinator imati mogućnost da je formira, a zatim i da se opredeli kada će ona početi, kojim tempom će se časovi organizovati i takođe, da definiše termine. Budući da on to sve samostalno treba da odredi, svakako o tome obaveštava prijavljene i jasno navodi da se oni moraju toga pridržavati, jer je organizacija takva da se izmene ne dozvoljavaju.

Naravno da može da bude organizovana i nastava koju će kandidat samostalno da prati, to jest individualna, a isti je princip po kome se sprovodi i ona kojoj je potrebno da prisustvuje dvoje polaznika istovremeno, koja je znana i kao poluindividualna. Svakako će prijavljeni u tom slučaju morati da odrede kog datuma tačno će nastava da počne i to sa zvanično ovlašćenim licem u jednom od predstavništava organizatora, ali i sa profesorom, koji bi trebalo individualnu ili poluindividualnu edukaciju da vodi. A pošto definišu datum, zajedno će odrediti i brzinu odvijanja nastave (dinamiku), ali i u kojim će terminima predavanja da budu održavana.

Manje - više je isti princip kada se organizuje takozvani korporativni seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19, uzevši u obzir da apsolutno svaki klijent u tom slučaju treba sa onom osobom, koja je u jednoj od poslovnica organizatora ovlašćena, da se dogovori na koji način će zaposleni da pohađaju predavanja. A tom prilikom će oni precizirati ne samo dinamiku i termine održavanja časova, nego će isto tako da odrede i kog datuma će edukacija da počne. Vrlo je važno i da se opredele da li će se nastava odvijati online ili u jednoj od poslovnica organizatora, s tim da se dozvoljava da časovi budu sprovedeni i u okviru te kompanije, to jest na onoj lokaciji koju bi klijent tada trebalo da odredi. A da bi taj zahtev mogao da bude ispunjen, klijent mora da odabere isključivo prostor koji zadovoljava karakteristike koje su tačno određene i sa kojima će, naravno on biti precizno upoznat prilikom dogovora.

Koliko traje kurs i obuka za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19?

Moramo naglasiti da jedino oni kandidati koji odluče grupni seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 da pohađaju, zapravo i imaju mogućnost da pre njegovog početka, od organizatora dobiju informaciju koliko će ta vrsta nastave da traje. A sve to je isključivo navedeno zato što je način organizacije grupne nastave takav da predstavnik institucije organizatora ima pravo jedini da donese odluku kako o trajanju, tako i o datumu početka nastave, ali isto tako i o terminima, a što čini tek pošto se najmanji broj osoba bude prijavio.

Ukupno 4 dana će ta vrsta nastave da traje, ali sve dodatne informacije o dinamici će polaznici dobiti tek nakon formiranja grupe, s tim što je za sada određeno da to bude po dva školska časa u toku jednog dana, jer je 8 časova navedeno u važećem nastavnom programu, prema čijim smernicama se ta vrsta edukacije i organizuje.

Shodno tome što je potpuno drugačiji način sprovođenja nastave, to svako koga zanima ili poluindividualna ili individualna edukacija, zapravo podatke o trajanju dobija tek nakon što bude definisao sve segmente organizacije i to kako sa nadležnim profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj prethodno bude i izvršio prijavu.

Bitno je naglasiti da se i korporativni seminar za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19 organizuje na vrlo sličan način, kao i prethodno pomenuti vidovi edukacije, tako da će zainteresovani klijent i saznati koliko dugo će njegovi zaposleni pratiti nastavu, tek nakon što bude imao dogovor sa predstavnikom određene poslovnice o tome.

Spisak gradova za kurs i obuka "Obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje