Obuka i kurs za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda

Specijalizovani kurs i obuka za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda je primarno kreiran sa ciljem da osobama koje su na rukovodećim pozicijama u oblasti interne revizije, odnosno njihovim ovlašćenim zamenicima, ali i onima koji su članovi Odbora za reviziju, omogući da se upoznaju sa primenom odredbi ovog standarda, a sa ciljem profesionalnog ocenjivanja interne revizije.

Pored nastave koju će pratiti pojedinačni kandidati, Obrazovni centar Akademije Oxford će, svakako organizovati i onu koja je prvenstveno namenjena osobama zaposlenim u nekoj kompaniji. A način na koji se korporativna obuka organizuje podrazumeva potpuno iste principe kao i kada se sprovodi edukacija za pojedinačne polaznike, ali se i samo u tom slučaju klijentu dozvoljava da zahteva izmenu mesta održavanja edukacije. Podrazumeva se svakako da će se organizator i klijent, to jest njihovi ovlašćeni predstavnici, o svim segmentima sprovođenja tog tipa nastave međusobno dogovoriti.

A od pojedinačnih polaznika se očekuje da se izjasne kako će pohađati nastavu, to jest da preciziraju da li će je pratiti u okviru grupne, poluindividualne ili individualne, ali i da li će je pohađati online ili u izabranom predstavništvu pomenute institucije.


Po vrlo jednostavnom principu se sprovodi klasična obuka i kurs za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda, jer tada svaki prijavljeni predavanja pohađa u poslovnici organizatora u kojoj izvrši prijavu.

Što se tiče online edukacije ona se, sasvim logično organizuje uz korišćenje polaznikovog kompjutera i uz primenu tačno određene vrste softvera. A svako ko je zainteresovan predavanja po tom principu da pohađa će prvo izvršiti instalaciju tog softvera, a zatim će dobiti sve informacije koje su potrebne, kako bi pratio online edukaciju. Takođe će mu biti pružena i adekvatna tehnička podrška, a ukoliko se u toku tog procesa bude javila potreba.

Biće potrebno i da prijavljeni odluče na koji način će časove da prate, to jest da se opredele između poluindividualne, grupne i individualne nastave. Uzevši u obzir da svaka od njih podrazumeva različit broj polaznika i različit princip organizacije, to se podrazumeva da će zainteresovani blagovremeno biti obavešteni o svim detaljima.Ipak, na prvom mestu moramo naglasiti da grupnu nastavu pohađa više njih, to jest od 4 do 8 ih može u određenoj grupi biti prisutno, a edukacija počinje kada se ostvari glavni zahtev, to jest pošto se minimalno četvoro polaznika prijavi i zvanično upiše. A tada će koordinator za nastavu konkretne poslovnice da odredi kada će grupni seminar za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda da počne, te kakvim tempom će časovi da budu sprovedeni i svakako, u kojim tačno terminima će se to odigrati. Sve to će biti naknadno saopšteno prijavljenima, odnosno članovima konkretne grupe, a oni će morati sve to da prihvate, uzevši u obzir da nije dozvoljeno ni u kom slučaju da se vrše izmene.

Ukoliko pojedinačni kandidat iznese zahtev da časove pohađa individualno ili u paru, najpre mora znati da se individualna i poluindividualna edukacija po istom principu organizuju. Zahteva se od svakog prijavljenog koji odabere časove tako da pohađa, da usaglasi termine održavanja, dinamiku i datum početka sa nadležnim predavačem, ali svakako i sa ovlašćenim licem u onom predstavništvu institucije organizatora u kome prethodno bude zvanično izvršio prijavu.

Osnovni uslov koji je neophodno da bude ispoštovan da bi neko mogao da bude upisan, jeste da prvo izvrši prijavu. A to može učiniti ili dolaskom u predstavništvo organizatora ili preko telefona, te slanjem svojih podataka na zvaničnu mail adresu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Vrlo je važno da tada, osim svog prezimena i imena, dostavi i informacije o datumu rođenja, tako i podatke za kontakt.

Brzo posle toga će svaki prijavljeni detaljno da bude obavešten o postupku upisa, a naglašavamo da je njegova obaveza lično da bude tada prisutan i svakako, da donese svu zahtevanu dokumentaciju, a informacije o tome šta je u nju uključeno će blagovremeno da dobije od organizatora.

Nastavni program stručne obuke za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda

Najvažnije je da svaki polaznik ovog specijalizovanog seminara bude upoznat sa programom koji je vezan za osiguranje i unapređenje kvaliteta, a primenom čijih smernica se reguliše upravo procenjivanje kvaliteta interne revizije. Ali, moramo takođe naglasiti da, iako se stručna obuka i kurs za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda primarno fokusira na pomenute standarde, činjenica je da se mnogo veća pažnja obraća na standarde S 1311 i S 1312, jer su upravo njihove odredbe prvenstveno vezane za postupak kako internih, tako i eksternih ocena kvaliteta. Predavači će sve prisutne naučiti i šta je potrebno da urade kako bi poslovne aktivnosti bile u potpunosti uređene prema pravilima pomenutih standarda, a biće reči i o praktičnoj primeni pomenutog programa.

Vrlo je važno da se aktuelna pravila konkretnih međunarodno priznatih standarda primenjuju u poslovanju, te da se maksimalno korektno i poslovna aktivnost u konkretnom preduzeću upravo sa tim odredbama usaglašava, tako da će prisutni dobiti sve potrebne informacije o toj oblasti.

A isto tako će profesori govoriti i o pojmu osiguranja kvaliteta, ali i o zakonskom okviru koji se tada mora primeniti, te će prisutne naučiti i koje su sve aktivnosti neophodne da bi se konkretni program implementirao u poslovanje nekog pravnog lica.

Mada je je predviđeno da fokus pomenute edukacije bude stavljen na internu reviziju, svakako će biti reči i o procesu koji je vezan za eksternu procenu kvaliteta poslovanja određene kompanije. Naročito je važno napomenuti da će specijalizovani seminar za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda da obradi i temu koja je posebno bitna, a koja se odnosi na različite metode koje se primenjuju u situaciji kada je potrebno proceniti da li je interna revizija kvalitetna ili ne.

Naravno da će na praktičnim primerima profesori objasniti polaznicima ovog kursa i koliko je važno uspostaviti adekvatnu poslovnu saradnju sa osobama koje će bidi zadužene da izvrše procenu u konkretnom slučaju, to jest sa eksternim revizorima.

Sa tačno određenim odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije će, isto tako prisutni detaljno da budu upoznati, jer se upravo pne vrlo često primenjuju u praksi. A podrazumeva se, takođe da će stručni kurs i obuka za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda posebno predočiti polaznicima koje sve obaveze imaju nadležna lica u određenoj firmi, vezano za pravilnu primenu interne revizije i to sa aspekta pomenutih međunarodnih standarda.

Trebalo bi da apsolutno svaki polaznik ove edukacije u potpunosti ovlada celokupnim postupkom koji je vezan za procenu kvaliteta interne revizije u okviru određenog pravnog lica, to jest da zna koje odredbe i aktuelnog zakona i međunarodno priznatih standarda tom prilikom se moraju poštovati.

Na kom mestu i u kojim terminima se organizuje kurs i obuka za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda?

Upravo onog trenutka kada bude doneo odluku da li će da pohađaju online ili klasičnu edukaciju, prijavljeni kandidati će saznati mesto na kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda.

Naravno, online nastava se može pratiti sa apsolutno bilo kog mesta, uz uslov da zainteresovani kandidat ima lični računar i da on koristi stabilnu konekciju, te je vrlo važno i da specijalizovani softver, pre početka edukacije koju želi da pohađa na njega instalira.

A za klasičan princip je vezana ona vrste nastave koja se odnosi na organizaciju predavanja u predstavništvu organizatora.

Tačne termine u kojima bi trebalo časovi da se organizuju, ali i dinamiku njihovog održavanja, kao i datum početka će doznati svaki prijavljeni kandidat, tek onda kada se bude opredelio između pohađanja grupne, nastave u paru ili individualne.

Jasno je određen način na koji se svaka od njih organizuje, ali je isto tako definisan i broj polaznika koji tada moraju uzeti učešće. Naime, između četvoro i osmoro polaznika ima pravo da pohađa nastavu u grupi, dok individualnu polaznik treba potpuno samostalno da prati, a dvoje kandidata pristupa poluindividualnoj edukaciji.

Osobe koje budu odlučile da predavanja pohađaju u formi nastave u grupi će nakon prijave sačekati da se dovoljno polaznika prijavi, odnosno da zvanično bude napravljena jedna grupa. Zatim će koordinator za nastavu u okviru te poslovnice odrediti kog datuma će stručni seminar za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda da počne, te kakvom dinamikom će se predavanja organizovati i u kojim će to da bude terminima. A kada sve pomenute informacije saopšti pojedinačnom polazniku, on mora da ih prihvati, pošto se izmene nijednog prethodno definisanog segmenta ne smeju izvršiti, ukoliko članovi konkretne grupe to budu želeli.

Mnogo je manje zahtevan princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u paru ili za individualnog polaznika, jer tada svako od njih pomenute detalje vezane za organizaciju časova određuje dogovorom sa nadležnim licima konkretnog predstavništva institucije organizatora, to jest sa profesorom, ali i obavezno sa koordinatorom za nastavu, koji je u toj poslovnici ovlašćen.

Sem one edukacije koju bi trebalo pojedinačni kandidati da prate, ova obrazovna institucija može da organizuje i nastavu koja je striktno namenjena radnicima nekog preduzeća. A korporativna obuka uključuje gotovo istovetan princip kao i prilikom organizacije nastave za pojedinačnog polaznika ili za dvoje njih. Naime, tada se ovlašćeni predstavnik kompanije koja ima interesovanje za ovu edukaciju, dogovara sa koordinatorom za nastavu bilo kog predstavništva institucije organizatora o tome kog datuma bi predavanja trebalo da počnu, te kakvom dinamikom bi zaposleni trebalo da ih pohađaju i u kojim terminima. Svakako će u tom slučaju precizirati i mesto na kome će korporativni kurs da bude sproveden, uzevši u obzir da je to jedini slučaj kada organizator dozvoljava izmene. A jedini zahtev koji mora da bude ispunjen, ukoliko klijent zahteva da zaposleni, recimo nastavu pohađaju u okviru svoje kompanije, jeste da određeni prostor ispuni sve standarde koji su tada predviđeni.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda?

Na samom početku bi trebalo da naglasimo da se način sprovođenja ove edukacije razlikuje u zavisnosti od toga da li se organizuje poluindividualni, grupni ili individualni kurs i obuka - za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda, to jest da li se nastava sprovodi online ili po onom principu koji se tretira kao klasični.

Isto tako bi trebalo naglasiti i da Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da klijentima ponudi organizaciju korporativnog kursa, a ta vrsta edukacije može da bude sproveden prema istim pravilima koja se primenjuju kada nastavu pohađaju pojedinačni polaznici. Jedini izuzetak je vezan za mesto održavanja časova, jer samo tada postoji mogućnost da dođe do njegove promene, to jest da se dozvoli zaposlenima predavanja da pohađaju na nekoj drugoj lokaciji, ali isključivo ako ona ispunjava određene uslove.

Kod poluindividualne i individualne nastave se primenjuje potpuno isti princip organizacije, a važno je naglasiti da u tom slučaju svako ko izvrši prijavu ima obavezu da detalje vezano za sprovođenje nastave za dvoje ili za jednog polaznika, definiše precizno sa kordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj prijavu izvrši i sa stručnim licem, čija će dužnost biti da edukaciju vodi.

A grupna obuka i kurs za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda bi trebalo da se organizuje po potpuno drugačijem principu, s tim da od četvoro ljudi do osmoro njih najviše ima dozvolu da tom prilikom prisustvuje nastavi. Ukoliko se ostvari osnovni uslov, odnosno nakon što se prijavi najmanji broj polaznika potrebnih za nastanak jedne grupe, ovlašćeni predstavnik određene poslovnice institucije organizatora će definisati na koji način će se nastava odvijati. Zapravo, to podrazumeva podrazumeva da će on odrediti dinamiku održavanja časova i termine, te da će precizirati i datum početka grupnog vida edukacije. Svi prijavljeni će vrlo brzo posle toga dobiti i potrebne podatke o tome, a pred njih je svakako iznet i zahtev da ih maksimalno poštuju, što je u skladu sa pravilima koja navodi princip organizacije za grupni tip edukacije.

Specijalizovani kurs i obuka za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda - trajanje

Ako prilikom upisa kandidat bude naveo da želi stručni seminar za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda da pohađa u grupi, organizator će mu saopštiti koliko će nastava da traje, ali i u kojim terminima će časove da pohađa i naravno, kada će početi, ali tek nakon što se najmanje 4 ljudi za praćenje te nastave bude prijavimo.

Tako je predviđeno da na dnevnom nivou oni imaju predavanja u trajanju od po 2 školska časa, a uzevši u obzir da je u nastavnom planu 8 školskih časova, to znači da grupni vid edukacije 4 dana ukupno traje.

Međutim, ukoliko nekog kandidata interesuje korporativni seminar ili, pak pojedinačnog polaznika poluindividualna ili individualna obuka i kurs - za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda, potrebno je da se o tačnom trajanju dogovori sa osobama koje su u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford zadužene za to.

Spisak gradova za kurs i obuku za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1300 standarda

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje