Obuka i kurs - otpis kamate

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je vrlo važna i za nju su zaduženi stručnjaci koji su zaposleni u okviru pravne službe neke kompanije, a koji su na prvom mestu obavezni da maksimalno štite interese te firme pred brojnim poreskim organima, tako da slobodno možemo reći i da je stručna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji tim osobama prvenstveno namenjena. Pored toga je predviđeno i da ona lica čija dužnost je da rukovode sektorom finansija u određenom preduzeću, takođe treba da pohađaju ovaj seminar, te apsolutno svako ko ima potrebu da stekne znanja u okviru pomenute oblasti.

Naravno da će neko ko želi navedenu obuku da pohađa prvo izvršiti prijavu, a zatim će dostaviti i svu potrebnu dokumentaciju i doći lično u odabrano predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi se zvanično upisao.

Najpre je omogućeno prijavu da svaki zainteresovani izvrši preko telefona, ali svakako ima mogućnost da to učini i dolaskom u predstavništvo ove institucije, te može prijavu da pošalje i elektronski. A ako se odluči za poslednji od pomenutih načina, on će zapravo poslati mejl na adresu organizatora, a od podataka je potrebno da sem imena i prezimena, te datuma rođenja, ostavi i broj svog telefona, budući da će u najkraćem mogućem roku nakon prijavljivanja biti kontaktiran, kako bi dobio sve relevantne informacije vezano za proces upisa i organizacije nastave.


Uz klasični tip edukacije, ova institucija takođe organizuje i nastavu online, a definisano je da se i jedna i druga sprovode putem poluindividualne, grupne ili individualne nastave.

Online seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kandidat će pratiti uz korišćenje posebnog tipa softvera, a njega će morati na svoj računar pravilno da instalira pre početka izabrane vrste edukacije. Svakome kome to bude bilo potrebno će biti pružena adekvatna tehnička podrška, a kako bi u što kraćem roku taj softver pravilno instalirao.

Pod pojmom klasične nastave se smatra ona koja uključuje organizaciju predavanja u prostorijama predstavništva organizatora.

Ukoliko neko bude izrazio želju da pohađa nastavu u paru ili takozvanu poluindividualnu, imaće mogućnost da svaki segment njene organizacije on sam definiše sa onim osobama koje su u predsedništvu organizatora ovlašćene za to, odnosno sa predavačem i sa zvaničnim koordinatorom za nastavu. Naglašavamo da se onaj vid edukacije koji treba samo jedan polaznik da pohada, to jest individualna nastava organizuje u skladu sa istovetnim principom.Grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji podrazumeva potpuno drugačiji princip organizacije, jer je odluka o svim segmentima sprovođenja te vrste nastave prepuštena zvanično ovlašćenom licu poslovnice organizatora. Naime, kada se najmanje 4 osobe u jednoj od poslovnica prijave, sa željom da prate nastavu u grupi, koordinator će je prvo formirati, a posle i odrediti kada će da počne, kojim tempom će se časovi organizovati i kada tačno, odnosno u kojim terminima odvijati. Sve to će, naravno biti predočeno prijavljenima, s tim da će se oni obavezati da prihvate navedena pravila, budući da način na koji se ova vrsta edukacije organizuje ne dozvoljava promenu nijednog segmenta koji predstavnik te poslovnice organizatora prethodno bude definisao.

Da bi mogla da bude organizovana ona vrsta edukacije koju bi samo zaposleni u nekoj kompaniji trebalo da pohađaju, neophodno je da se ili direktor te firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik i koordinator za nastavu određene poslovnice usaglase oko toga kako bi ona trebalo da bude sprovedena. A uz dogovor o dinamici održavanja i terminima, predviđeno je da oni preciziraju i kada će korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga u skladu prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da počne i gde će tačno da bude održana nastava. Zapravo se samo tada dozvoljava da se časovi organizuju na nekom drugom mestu, ali ukoliko ono ispunjava tačno određene zahteve. Inače, ovaj vid edukacije može da bude organizovan na bilo koji od načina koji je predviđen i za pojedinačne polaznike.


Nastavni plan seminara za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Koja sve pravila uključuje aktuelni Zakon o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, ali i koje je tačno polje njegovog delovanja, to jest u kojim situacijama se njegove odredbe moraju primanjivati, su pitanja na koja će specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dati odgovore prisutnima, već na samom početku.

Svakako je predviđeno i da oni budu detaljno upoznati sa pojmom glavnog poreskog duga i sa svim onim porezima koji se navedenim zakonom regulišu. Profesori će, takođe detaljno prisutnima da objasne i šta tačno podrazumeva situacija u kojoj poreski dug miruje, te kada se može izvršiti otpis kamate, ali i otpis kamate i duga prema različitim osnovama, a primarno kada je u pitanju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Prisutni će da dobiju informacije i o plaćanju poreskog duga u celini, ali i na rate, te će biti upoznati i sa onom situacijom koja se odnosi na neizmirivanje obaveza, a kada će predavači da im ukažu na sve posledice do kojih bi tada moglo da dođe.

Svakako će stručni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji posvetiti pažnju i onim situacijama koje se svrstavaju u posebne, a kojom prilikom treba da bude izvršen otpis kamate i mirovanje poreskog duga.

Tačna definicija pojma zastarelosti će biti prezentovana polaznicima ove edukacije, ali će dobiti i informacije o tome kada do nje dolazi, te šta se smatra pod prekidom zastarelosti.

Vrlo je važno da svaki polaznik ovog kursa bude detaljno upoznat i sa svim odredbama pomenutih zakona koja se odnose na izmirivanje obaveza, te će u tom delu da bude reči i o prinudnoj naplati, odnosno o odlaganju obaveza plaćanja poreskog duga.

Isto tako će prisutni da nauče i kako se podnosi zvaničan zahtev za odlaganje, te će se upoznati i sa celokupnim postupkom koji se na odlaganje plaćanja odnosi.

Pošto bude završio sa pohađanjem ove obuke, svaki kandidat će biti sasvim sposoban da pravilno primenjuje odredbe navedenih zakona, te da maksimalno korektno izvršava sve one obaveze koje konkretno pravno lice ima, a vezano za plaćanje poreskog duga. Takođe će moći i da iskoristi sva prava koja su data ovim zakonima, te će maksimalno da iskoristi sve prednosti koje njihova primena može da ima.

Kada i gde se sprovodi kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Tek onog trenutka kada bude odlučio da li će pohađati individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu, to jest kada se bude opredelio između mogućnosti da stručni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji prati online ili po uobičajenom principu, svaki prijavljeni će dobiti potrebne informacije koje se odnose i na vreme održavanja odabrane vrste edukacije i na mesto.

Dakle, grupna nastava se može organizovati za tačno definisan broj osoba, tako da ih najviše osmoro tada sme biti prisutno, te je prijavljivanje najmanje četiri osobe navedeno kao glavni uslov ne samo za nastanak grupe, nego i za zvaničan početak ovog tipa edukacije. Koordinator za nastavu poslovnice u kojoj bude bio ostvaren uslov za početak nastave, prvo će da napravi grupu, te će posle da definiše termine održavanja nastave, dinamiku i datum početka, A potom će i sve prijavljene kandidate da o tome obavesti na tačno određen način. Kada oni budu dobili sve potrebne informacije, vrlo je važno da ih se pridržavaju, s obzirom na to da se ne dopušta menjati ih po njihovom zahtevu.

Znatno manje je zahtevan način na koji se organizuje individualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a on je potpuno isti kao i kada se sprovodi nastava za dvoje kandidata, odnosno poluindividualna. Datum početka edukacije, kao i termine i brzinu njihovog sprovođenja tada treba zajedno da preciziraju, sa jedne strane profesor i koordinator za nastavu, sa druge prijavljeni kandidati lično.

Takođe je otvorena mogućnost i za organizaciju ove edukacije specijalno za radnike zaposlene u nekoj kompaniji, a ona se sprovodi prema smernicama koje će definisati koordinator za nastavu jedne od poslovnica i klijent, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik određene firme. Pored mogućnosti da se korporativna obuka organizuje na bilo koji od načina koji je predviđen i za pojedinačne polaznike, samo u tom slučaju se može dozvoliti da nastava bude organizovana van prostorija poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali se zahteva da to bude prostor koji maksimalno zadovoljava određene uslove.

Prethodno smo pomenuli da se svi navedeni tipovi edukacije mogu organizovati na dva načina, to jest da kandidati imaju izbor između mogućnosti da predavanja prate online ili na klasičan način.

Preko kandidatovog računara se organizuje online kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, pa je i obaveza svakog prijavljenog da instalira namenski softver na njega, jer će baš njega i koristiti kako bi mogao da prati časove na taj način. Tim stručnjaka čija specijalnost je pružanje tehničke podrške je, naravno zaposlen u svakom predstavništvu pomenute institucije, te će oni kandidatima kojima to bude bilo potrebno, svakako pružiti adekvatnu pomoć, a kako bi oni pravilno tu vrstu softvera instalirali.

Još je preostalo i to da napomenemo da svaki kandidat koji odluči na predavanja prati po uobičajenom principu, treba da im pristupa u prostorijama institucije organizatora, a koje su smeštene na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji.

Kako se organizuje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Prema pravilima koja se poštuju u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford određeno je da svaki pojedinačni polaznik samostalno vrši odabir između mogućnosti da nastavu prati online ili u prostorijama predstavništva organizatora, odnosno između praćenja nastave individualno, u grupi ili u paru.

Kada se neko odluči da pohađa individualni ili poluindividualni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zapravo prihvata princip njihove organizacije koji je prilično jednostavan. Tom priliko svaki prijavljeni treba da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj se prijavljuje i sa predavačem, koji će da vodi tip nastave koji on odluči da pohađa, usaglasi oko načina organizacije. Preciznije rečeno, svi oni zajedno će odrediti kada će početi individualna ili poluindividualna edukacija, te kojim tempom će časovi da budu organizovani i u kojim bi to trebalo da bude terminima.

A u slučaju da je njegova odluka vezana za praćenje nastave u grupi, moramo naglasiti prvo to da grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ne može početi odmah nakon što pojedinačni kandidat izvrši prijavu, jer je potrebno da to učini najmanje njih četvoro. Naime, jednu grupu čini od 4 do 8 kandidata, pa je zato i iznet navedeni uslov, tako da će organizator prvo oformiti grupu, a zatim i definisati po kom principu će se nastava odvijati, to jest odrediće dinamiku njenog održavanja, datum početka i termine, pa će onda i da obavesti sve koji su se prijavili. Kako je reč o prilično strogom načinu organizacije, to se automatski podrazumeva i da ništa od pomenutog neće biti promenjeno, a ukoliko se dogodi da kandidatu ne odgovara.

Trebalo bi da naglasimo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i specijalizovanu vrstu nastave, to jest onu koja je primarno namenjena radnicima određene firme. Zapravo se u tom slučaju organizuje korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to uz poštovanje zahteva svakog pojedinačnog klijenta. Princip organizacije je prilično jednostavan i uključuje dogovor između koordinatora za nastavu predstavništva organizatora i lica koje je u nekom preduzeću za to nadležno. Pored toga što će se dogovoriti o datumu kada bi polaznici trebalo da počnu sa praćenjem ove edukacije, oni će isto da se usaglase i oko dinamike i termina njenog održavanja. A kako se može dogoditi da oni tada procene da je bolje promeniti mesto na kome će nastava biti održana, u smislu da zaposlenima više odgovara predavanja da pohađaju u okviru svoje matične kompanije, to će i pomenuti uslov biti ispunjen. Ipak, da bi zaposleni mogli časove da prate na tačno propisan način, od klijenta je zahtevano da ispoštuju sva pravila koja se odnose na tačno određene karakteristike koje odabrani prostor mora da zadovolji u potpunosti.

Koliko traje seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Koordinator za nastavu u onoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj se bude najmanje 4 osobe prijavilo za praćenje grupne nastave, će da odredi kako dinamiku po kojoj će se grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji organizovati, tako i termine, ali će svakako da definiše i kog datuma će polaznici početi sa pohađanjem časova po tom principu.

Uzevši u obzir da 8 školskih časova navodi nastavni program ove edukacije, to je određeno da ona traje 4 dana, to jest da po dva školska časa nastave polaznici imaju tokom jednog dana.

A kako je način na koji se organizuju individualna i poluindividualna nastava drugačiji, to znači da će svaki prijavljeni tačne informacije o njenom trajanju, to jest o dinamici prema kojoj će predavanja da budu organizovana dobiti kada bude definisao sve segmente organizacije sa nadležnim licima određene poslovnice organizatora, odnosno sa svojim profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom te institucije.

Isto tako će i klijent koga interesuje korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji sve te podatke da dobije tek kada ih bude precizirao sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva institucije organizatora.

Spisak gradova za primenu odredbi Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga prema pravilima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje