Obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)

U principu, svako ko u okviru radnog mesta na kome je zaposlen ima obavezu da se bavi kreiranjem finansijskih izveštaja, je pozvan da pohađa specijalizovani seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo). Podrazumeva se, naravno da je neophodno makar osnovno znanje iz oblasti finansija, tako da bi edukaciji trebalo da pristupe i ovlašćene ili samostalne računovođe, kao i knjigovođe i apsolutno svakom ko ima zahtevani nivo znanja, a želi da ih na ovaj način upotpuni.

Obrazovni centar Akademije Oxford je zvanični organizator nastave, a budući da je u pitanju institucija koja ima poslovnice na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji, to svako ko bude želeo časove da pohađa na klasičan način ima mogućnost najbližu poslovnicu ove institucije da kontaktira. Takođe se organizuje i online edukacija, te se u tom slučaju od svakog prijavljenog zahteva da obezbedi računar, kako bi mogao predavanja da prati. Neposredno pre početka će svaki prijavljeni da dobije neophodne informacije, koje se odnose na proces instalacije posebnog tipa softvera, ali će mu, po potrebi biti pružena i svaka vrsta pomoći, a u slučaju da naiđe na bilo kakav problem tom prilikom.

Za klasičan i online vid edukacije je planirano da se organizuju na jedan od tri načina, budući da je u ponudi ove institucije kako grupna obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo), tako isto i poluindividualna, te individualna nastava.


Organizator je tačno definisao princip sprovođenja svih tih tipova edukacija, tako da će svaki prijavljeni blagovremeno biti informisan o neophodnim detaljima.

Najbitnije je da svako ko bude želeo časove da prati u okviru grupne nastave, ima na umu vrlo važnu informaciju, a to je da taj tip edukacije počinje isključivo onda kada se minimalno četvoro polaznika prijavi, jer se na taj način ispunjava osnovni zahtev za početak te vrste edukacije. Budući da zvanično ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica organizatora ima obavezu da odredi po kom principu će se grupni vid nastave odvijati, to će termine i dinamiku njenog održavanja, ali i datum početka on da odredi tek pošto se dovoljan broj osoba koje su zainteresovane za praćenje te vrste nastave bude prijavilo. Obaveza je organizatora da naglasi da osmoro ljudi najviše može pohađati edukaciju na ovaj način, a da ni u kom slučaju neće biti izmenjeno ništa od onoga što predstavnik određene poslovnice bude izmenio, a ako neki kandidat bude imao potrebu za tim, trebalo bi da se opredeli za ostale tipove edukacije koji su u ponudi.

Najpre je važno naglasiti da se individualni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) organizuje isto kao i nastava u paru, odnosno poluindividualna. Zapravo se radi o tome da svaki prijavljeni u dogovoru sa profesorom, koji je nadležan i sa koordinatorom za na nastavu poslovnice u kojoj vrši prijavu, treba da definiše na koji način će se odabrana vrsta nastave odvijati, to jest oni će zajedno odrediti kog datuma će početi, kakvom dinamikom će se odvijati i u kojim terminima.Trebalo bi da naglasimo i to da ova institucija može da organizuje i korporativnu vrstu edukacije, a njoj isključivo imaju pravo da prisustvuju ona lica koja su u okviru zainteresovane firme zaposlena. Organizator će u najvećoj mogućoj meri ostvariti zahteve klijenta, tako da će zvanično ovlašćeno lice te kompanije imati pravo da se o načinu sprovođenja te vrste edukacije dogovara direktno sa predsednikom određene poslovnice institucije organizatora. U slučaju da prilikom dogovora bude izneta procena da je bolje za zaposlene da korporativni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) bude organizovan u okviru njihove firme ili na nekoj drugoj lokaciji, predstavnik institucije organizatora će svakako nastojati da taj zahtev ostvari. Najvažnije je u tom slučaju da svaki klijent bude upoznat sa zahtevima, koje određeni prostor mora da ispuni, te da ih se, naravno u potpunosti pridržava.

Pre nego što bude došao lično u jednu od poslovnica organizatora i dostavio su potrebnu dokumentaciju, kako bi se upisao, svaki polaznik će morati i da se prijavi. A prijavu može da izvrši preko telefona, lično ili putem mejla, s tim što je naglašeno da osim imena i prezimena, svaki kandidat mora u tom mejlu da naznači i kada je rođen, te da navede i broj svog telefona, a kako bi ga u najkraćem mogućem roku kontaktirao predstavnik određene poslovnice organizatora.


Program stručnog kursa za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)?

Budući da je u pitanju prvi deo edukacije koja se odnosi na implementaciju pravila različitih međunarodno priznatih standarda u oblasti računovodstva, to će svaki polaznik u toku ovog seminara biti u prilici da se upozna sa odredbama ukupno 7 računovodstvenih standarda, a kako bi mogao na što pravilniji način da ih primenjuje tokom svog budućeg rada.

Prvi standard koji će stručna obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) da predstavi jeste MRS 1, a on je najpre vezan za prezentovanje finansijskih izveštaja.

Nakon toga će biti reči o onom standardu koji se odnosi na rad sa izveštajima o tokovima gotovine, a koji nosi oznaku MRS 7. Takođe će profesori da pojasne polaznicima i koje su najvažnije smernice koje navodi standard označen kao MRS 8, a kojim se reguliše računovodstvena politika, kao i različite promene koje se javljaju u okviru računovodstvenih procesa, te greške do kojih tom prilikom najčešće dolazi.

Na koji način je neophodno primeniti smernice međunarodnog standarda MRS 10, a kojim se regulišu događaji posle izveštajnog perioda je tema naredne oblasti kojom će se baviti stručni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo).

Sledeći standard koji će biti obrađen u toku ove edukacije nosi oznaku MRS 11 i odnosi se na ugovore o izgradnji, a posle toga će profesori govoriti prisutnima o odredbama standarda MRS 18, kojima se prvenstveno regulišu prihodi.

Poslednji međunarodno priznati standard koji će biti obrađen u toku ove edukacije je vezan za postupak rezervisanja, ali i za potencijalnu imovinu, te za potencijalne obaveze i označen je kao MRS 37.

Nastavnim programom ove obuke je predviđeno da se u određenim segmentima svim prisutni uključuju u razgovor koji se odnosi na eventualne probleme koji mogu da se jave prilikom implementacije odredbi svih ovih standarda.

Svaki polaznik ove obuke će nakon njenog završetka da bude adekvatno osoposobljen da može samostalno da implementira smernice koje navode svi pomenuti standardi, a čime će sigurno i nivo svog poslovanja da maksimalno unapredi. Samim tim će moći da pripremi i izveštaj o tokovima gotovine, kao i izveštaj o ostalom rezultatu, a moći će jasno da protumači i bilo koju vrstu finansijskih izveštaja. Takođe će znati i da definiše adekvatnu računovodstvenu politiku, ali i da u potpunosti ispoštuje sva pravila koja se odnose na obelodanjivanje transakcija, kao i na njihovo priznavanje, zatim balansiranje i merenje.

Najjednostavnije rečeno, polaznici ove edukacije će steći sasvim zadovoljavajući nivo znanja vezano za primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), a što će sasvim izvesno imati pozitivan uticaj na posao kojim se bave.

Kada i gde se održava specijalizovani kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)?

Stručna obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) se organizuje u skladu sa tri različita principa, to jest kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu nastavu, a definisano je da se svi ti tipovi edukacije mogu sprovoditi ili online ili na onaj način koji se smatra klasičnim, a u kom slučaju se časovi organizuju u prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kada je u pitanju online vrsta edukacije, predavanja se prate preko računara svakog zainteresovanog polaznika, a uz korišćenje posebne vrste softvera, koji će on svakako imati obavezu da instalira pre početka odabrane vrste nastave. Uzevši u obzir da u svakoj od poslovnica institucije organizatora funkcioniše i stručni tim, koga čine osobe specijalizovane za pružanje tehničke podrške u ovom slučaju, polaznici imaju pravo da im se obrate, ako budu imali bilo kakvih poteškoća u toku instalacije tog softvera.

Posebno je važno napomenuti da je tačno određen broj osoba koje bi trebalo da prate sva tri tipa edukacije, tako da poluindividualnu nastavu pohađaju dvoje kandidata istovremeno, individualnu samo jedan, a za grupnu nastavu je definisano da treba da joj prisustvuje maksimalno osmoro polaznika, s tim da je četvoro njih neophodno da izvrše prijavu, kako bi mogao da bude organizovan taj tip nastave.

Zapravo se radi o tome da tačan početak grupne nastave može da bude određen tek nakon što se toliko osoba bude prijavilo, uzevši u obzir da se to smatra osnovnim zahtevom za njen početak. Odmah nakon što taj uslov bude bio ostvaren će ovlašćeno lice te poslovnice morati da odredi kog tačno datuma će grupni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) da počne, ali će svakako definisati i dinamiku po kojoj će časovi da se održavaju i termine. Prijavljeni će adekvatno biti obavešteni na vreme o načinu sprovođenja pomenute vrste nastave, a njihova je obaveza da se svega toga maksimalno pridržavaju, s obzirom na to da je u pitanju takav princip organizacije koji uopšte ne dozvoljava nikakve izmene po zahtevu polaznika.

Nastava se može organizovati i za po jednu osobu, odnosno za dvoje polaznika u isto vreme, a u tom slučaju svaki prijavljeni treba sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice organizatora i sa nadležnim profesorom da se dogovorim oko tačnog datuma početka one vrste nastave koju bude želeo da pohađa, te da sa njima definiše i termine, odnosno dinamiku održavanja časova.

Moramo napomenuti da se organizuje i korporativni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo), a ako to nadležna lica u nekoj firmi budu zahtevala. Taj vid edukacije se može organizovati isto kao i natava koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, a princip je takav da se ovlašćeno lice određene firme i koordinator za nastavu jedne od poslovica dogovaraju o svemu. Isto tako će biti dozvoljeno da bude promenjeno i mesto na kome će se nastava održati, ali je tom prilikom bitno da svaki zainteresovani klijent bude upoznat sa obavezama koje konkretni prostor mora da zadovolji, a da bi se predavanja nesmetano odvijala.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)?

Da bi svaki prijavljeni mogao da dobije informaciju na koji način se organizuje specijalizovani kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo), od njega se očekuje da se opredeli koji tip edukacije od ponuđenih će da pohađa.

A u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi kako klasična, tako i online nastava, s tim da svaki kandidat treba da se opredeli da li će predavanja pratiti u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Polaznici koji vrše prijavu za praćenje poluindividualne ili individualne nastave, tom prilikom u dogovoru sa ovlašćenim licem predstavništva u kome se upisiuju i sa stručnjakom, koji će određenu vrstu nastave da vodi, precizira kog datuma tačno će ili nastava za dvoje polaznika ili za jednog početi, odnosno određuje u kojim će to da bude terminima i prema kakvoj dinamici će se časovi sprovoditi.

A ukoliko neko, ipak bude odlučio da pohađa grupni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo), on prvo mora da sačeka prijavljivanje minimalno četvoro polaznika, uzevši u obzir da tek nakon toga može da bude napravljena jedna grupa, odnosno da bude ostvaren glavni uslov za početak te vrste edukacije. Odmah pošto u jednoj od poslovnica bude bio ispunjen pomenuti uslov, koordinator za nastavu treba da odredi u kojim terminima će polaznici pohađati časove, kada će nastava da počne i kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani. Kada bude definisao sve to, on će zvanično da informiše svakog prijavljenog pojedinačno, a zahteva se od kandidata da maksimalno poštuju navedene smernice, s obzirom na to da aktuelna pravila ne dozvoljavaju ispunjenje zahteva kandidata koji žele promenu bilo čega vezano za sprovođenje nastave u grupi.

Takođe bi trebalo da napomenemo i to da te korporativna obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) nalazi u našoj ponudi, a da se licu koje je u zainteresovanoj kompaniji ovlašćeno za to, dozvoljava da precizira na koji način će se nastava odvijati i to sa koordinatorom za nastavu one poslovnice organizatora, koju tom prilikom klijent bude kontaktirao. U slučaju da se tada proceni da bi eventualno promena mesta održavanja edukacije bila bolja varijanta za zaposlene, to će biti dozvoljeno, s tim da se zahteva da budu ispoštovana sva pravila. Naravno da se pomenuti tip edukacije može organizovati na bilo koji od prethodno navedenih načina, a predviđeno je da ovlašćeno lice u zainteresovanoj kompaniji odluči da li će njegovi zaposleni edukaciju pratiti u okviru grupne, individualne ili poluindividualne nastave, to jest da odluče gde će da je pohađaju.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)?

Uzevši u obzir da predstavnik institucije organizatora treba da donese odluku o tome u kojim terminima će se grupna obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo) organizovati, kakvom dinamikom i kog datuma će početi, a da sve pomenuto određuje odmah nakon što bude bila formirana konkretna grupa, jedino u tom slučaju prijavljeni dobijaju blagovremeno informaciju o trajanju te vrste edukacije.

Tako je predviđeno da nastava koja se organizuje u grupi ukupno traje 4 dana, uzevši u obzir da u nastavnom programu ima 8 školskih časova, a organizator je predvideo da ih polaznici pohađaju dinamikom koja podrazumeva po dva školska časa u toku jednog dana.

Ipak, svi oni kandidati koji budu želeli nastavu da prate u formi individualne ili poluindividualne će saznati koliko će odabrana vrsta edukacije da traje, kada se budu dogovorili sa predstavnikom jedne od poslovnica i sa profesorom kako o tome, tako i o terminima održavanja, te o datumu početka.

A kako je isti princip po kome se organizuje korporativni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo), to se podrazumeva da će zaposleni pratiti nastavu onoliko dugo koliko to budu odredili dogovorom nadležni u toj kompaniji i u jednoj od poslovnica organizatora, koji osim dinamike održavanja časova, treba da preciziraju i kada će ta vrsta edukacije da počne, odnosno u kojim će tačno terminima zaposleni da prate časove.

Spisak gradova za kurs i obuku primene međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje