Obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)

Nevezano za to da li je neko koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) kvalifikovan da samostalno obavlja računovodstvene poslove ili je zaposlen u nekoj kompaniji, a primarno je zadužen da sastavlja finansijske izveštaje, on ima mogućnost da edukaciji pristupa ili preko svog računara ili na klasičan način, što isključivo sve zavisi od odluke koju bude lično doneo.

A pre nego što bude izabrao koju vrstu nastave će da pohađa, to jest na kom tačno mestu, svaki kandidat treba da zvanično izvrši prijavljivanje i to ili u okviru jedne od poslovnica organizatora ili preko mejla, odnosno putem telefona. Uzevši u obzir da je dozvoljeno prijavu izvršiti i elektronskim putem, to moramo naglasiti da izuzev imena i prezimena, svaki će kandidat navesti i informacije o datumu rođenja, kao i broj telefona.

Lično prisustvo svakog prijavljenog je obavezno prilikom zvaničnog upisa, a posebno je važno da on tada priloži i svu neophodnu dokumentaciju, s tim da će informacije o tome da dobije na vreme od ovlašćenog predstavnika one poslovnice u kojoj će i da izvrši prijavu.


Omogućeno je, dakle da svaki kandidat lično odabere kako će nastavu da prati, uzevši u obzir da se organizuje online i klasična obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), a da se časovi sprovode ili za više polaznika istovremeno, kada se organizuje grupni vid edukacije ili za jednu osobu (individualna nastava) ili poluindividualna, koju će pratiti dvoje kandidata.

Obavezno je da svako ko bude odlučio da časove prati online, njima pristupa preko sopstvenog kompjutera, s tim da će svakako namenski softver na njega da instalira. A ako u toku tog procesa bude imao ma kakve teškoće, potrebno je da kontaktira određenu poslovnicu organizatora, kako bi mu bila ukazana neophodna pomoć.

Kod poluindividualne nastave je predviđen isti način organizacije kao i kod individualne, a tada bi svaki prijavljeni kandidat trebalo da se o detaljima vezanim za datum početka, dinamiku i termine u kojima će da se održavaju predavanja, sa zvanično ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu organizatora i sa nadležnim predavačem. Radi se o tome da se pomenuta vrsta edukacije organizuje za tačno određeni broj osoba, tako da ih u jednoj grupi može biti maksimalno osmoro, a potrebno je najmanje četiri kandidata da izvrše prijavu, kako bi uslov za njen početak bio ispunjen. Isključivo onda kada se to bude dogodilo će koordinator za nastavu određene poslovnice da odredi kog datuma će časovi početi, odnosno u kojim bi terminima oni trebalo da budu organizovani i po kakvoj dinamiti će ih polaznici pohađati. Nakon što sve to bude definisano, svaki prijavljeni će da dobije precizne informacije, a neophodno je naglasiti da se u potpunosti očekuje pridržavanje definisanih termina i dinamike održavanja, kao i datuma početka, uzevši u obzir da nije dopuštena mogućnost ni za kakvu izmenu.

U skladu sa zahtevima klijenata će da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), a tom prilikom se sprovodi takav način organizacije da ovlašćeno lice određene kompanije pored datuma početka, definiše i termine održavanja i dinamiku i to direktno sa ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu organizatora. Dozvoljeno je da bude izmenjeno i mesto održavanja tog tipa edukacije, a ako izabrani prostor ispunjava tačno određene zahteve i ako pomenuta lica tada budu to smatrala za najbolje rešenje.
Plan i program stručne edukacije za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)

Tokom drugog dela ove edukacije je predviđeno da se polaznici upoznaju sa najznačajnjim odredbama ostalih 7 standarda u oblasti finansijskog izveštavanja, a koji su priznati na međunarodnom nivou.

Standard koji nosi oznaku MSFI 5 će prvi biti predstavljen svakome ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), a njegove odredbe se odnose na stalnu imovinu koja je vezana za prestanak poslovanja ili je namenjena za prodaju. Odmeravanje fer vrednosti je naredna tema sa kojom će se polaznici upoznati, to jest sa smernicama koje navodi MSFI 13 standard.

Stručna obuka će se zatim usmeriti na MRS 16 međunaordno priznati standard, čije se odredbe vezuju kako za nekretnine, tako isto i za opremu, odnosno za postrojenja. Zatim će predavači da objasne polaznicima ovog kursa i na koji način se primenjuje MRS 20 standard, kojim se regulišu računovodstveni poslovi vezano za državna davanja i za proces obelodanjivanja državne pomoći.

Biće reči i o pravilnoj primeni pravila međunarodno priznatog standarda koji se odnosi na vrednost imovine i njeno umanjenje, a koji nosi oznaku MRS 36.

Svakako će biti govora i o pravilima koja se primenjuju kada je u pitanju nematerijalna imovina, a tom prilikom će prisutni da dobiju sva potrebna znanja koja se tiču MRS 38 standarda. Poslednji segment ove edukacije se odnosi na MRS 40 standard, čije se odredbe odnose na investicione nekretnine.

Kako je programom prema čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) predviđeno da se sprovodi i praktičan deo edukacije, to se podrazumeva da će kandidati biti u mogućnosti da pokažu u kojoj su meri razumeli predavanja, to jest da li su shvatili na koji način se konkretne odredbe svih pomenutih standarda moraju pravilno primeniti.

Podrazumeva se da će polaznici ovog kursa biti u mogućnosti da, na osnovu stečenih znanja vode savremeno računovodstvo, ali i da sastavljaju finansisjke izveštaje koji su vezani za obe vrste nekretnina, to jest kako za one koje primarno služe da bi se u njima obavljala određena delatnost, tako i za one koje su namenjene davanju u zakup. Takođe će biti osposobljeni i da pristupe prikazivanju konkretnih elemenata u finansijskim izveštajima, a tom prilikom se posebna pažnja obraća i na njihovu fer vrednost.

S obzirom na to da će profesori tokom predavanja da govore i o dopunama svih standarda kojima se bavi stručni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), ali će im predstaviti i sve izmene koje su prisutne u njihovim novijim verzijama, to će prisutni moći i da ih pravilno implementiraju u svoj rad.

Na kom mestu i kada se organizuje kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)?

Samim tim što postoji tri tipa edukacije, a oni se organizuju na dva načina, sasvim je jasno i zašto informacije o tome gde i kada se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) svi prijavljeni dobijaju tek kada odluče kako će nastavu da prate.

Da budemo malo precizniji, prvo naglašavamo da je u ponudi grupna, individualna i polu individualna obuka, a svaka od njih može da bude praćena direktno u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora ili online.

Dakle, prvo će prijavljeni odlučiti da li im više odgovara da predavanja prate online ili da im prisustvuju u jednoj od poslovnica organizatora. Ako se njihova odluka bude odnosila na online edukaciju, svakako će časove pratiti preko računara, koji moraju da poseduju, s tim da posebnu vrstu softvera na njega treba, pre početka izabranog tipa nastave pravilno da instaliraju. Sve informacije koje se odnose na sam tok instalacije, ali i neophodnu pomoć će u tom slučaju da dobiju svi polaznici koji se odluče predavanja da prate na taj način.

Obavezan je svaki prijavljeni da se opredeli da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili će to učiniti u društvu sa još jednom osobom (poluindividualna nastava).

Koga god interesuje individualni ili poluindividualni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), trebalo bi da zna da će morati detalje vezano za organizaciju nastave da precizira kako sa profesorom koji će biti nadležan, isto tako i sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj se bude prijavio. A izuzev određivanja datuma početka, to uključuje definisanje detalja koji se odnose na dinamiku održavanja časova i na termine.

Sasvim se razlikuje princip po kome se organizuje grupni vid edukacije, a njoj prisustvuje između četvoro i osmoro kandidata. Prvo što se mora naglasiti jeste da se minimalan broj osoba mora prijaviti, kako bi bila napravljena jedna grupa i kako bi se stekao osnovni uslov za njen početak. A tek kada se dovoljno lica u okviru određenog predstavništva bude prijavilo, zvanično ovlašćeno lice će biti u mogućnosti najpre da oformi grupu, pa posle toga i da odredi u kojim terminima će polaznici nastavu da pohađaju i kakvom dinamikom, te kog datuma će predavanja početi. Dužni smo da naglasimo da kod ovog tipa nastave nije dozvoljeno vršiti nikakve promene, tako da ako neki kandidat čak i bude izneo taj zahtev, na primer za izmenu definisanih termina, organizator to neće moći da uzme u obzir i ispuni.

U bilo kojoj poslovnici organizatora se može, a na zahtev klijenta organizovati i korporativni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), što se svrstava u posebnu vrstu edukacije, prvenstveno zato jer joj prisustvuju samo zaposleni određene kompanije. Vrlo je sličan način na koji se organizuje ovaj tip edukacije onome koji se primenjuje kada se sprovodi nastava namenjena za jednog ili za dva kandidata, pa zato i naglašavamo da će tom prilikom zvanično ovlašćeno lice one kompanije koja je zainteresovana definisati sve uslove sa predstavnikom određene poslovnice organizatora. Moramo naglasiti da je u pojedinim situacijama dozvoljeno da korporativni seminar bude organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, ali da se tada moraju ispoštovati zahtevi, koji su vrlo jasno određeni, a odnose se na osobenosti onog prostora u kome bi zaposleni trebalo da pohađaju predavanja.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)?

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford može da ponudi više tipova edukacije, to se i princip prema kome se organizuje stručni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) definiše isključivo na osnovu informacija koje će dati svaki kandidat pojedinačno, a vezano za tip nastave koji želi da prati.

Prijavljeni prvo moraju da znaju da se nastava organizuje u skladu sa pravilima koja su vezana kako za individualnu i poluindividualnu nastavu, tako i za grupnu, s tim da je predviđeno da svaka od njih bude sprovedena na jedan od dva načina, to jest ili online ili u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora.

Ukoliko se polaznici budu odlučili da časove prate u okviru grupne nastave, njima će biti predočena obaveza koje se moraju pridržavati, a ona se odnosi na zvaničan početak predavanja. Od četvoro do maksimalno osmoro ljudi čini jednu grupu, te je iz tog razloga neophodno da se minimum 4 kandidata prijavi, kako bi grupa bila napravljena, to jest da bi ta vrsta nastave počela. Uzevši u obzir da je princip organizacije takav da zvanično ovlašćeno lice poslovnice u kojoj se navedeni zahtev ostvari treba da definiše na koji način će se nastava odvijati, to znači da će on odmah nakon kreiranja grupe odrediti kada će nastava da počne, kojom dinamikom će se časovi organizovati i u kojim tačno terminima. Zatim će obavestiti na propisan način svakoga ko je prethodno izvršio prijavu, ali je posebno bitno naglasiti da se neće izmeniti ništa od toga ako prijavljeni to bude zahtevao.

Kod individualne i poluindividualne nastave se primenjuje isti princip organizacije, kojim se pruža velika sloboda prijavljenima. Tačnije, oni sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu određuju kako dinamiku održavanja i termine, tako isto i datum njenog početka.

Moguće je organizovati i edukaciju namenjenu zaposlenima u određenoj firmi, a princip po kome se organizuje korporativni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) je ujedno i vrlo fleksibilan. U tom slučaju će zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije da detalje koji se odnose na organizaciju odredi u dogovoru sa licem koje je za to nadležno u određenom predstavništvu institucije organizatora. Može se dogoditi da se prilikom dogovora dođe do zaključka da je bolje da zaposleni časove prate u svojoj kompaniji ili, pak na nekoj drugoj lokaciji, ali tada moraju biti maksimalno ispoštovani konkretni zahtevi, sa kojima će stvari klijent detaljno da bude upoznat.

Koliko će da traje kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)?

Kako je principom organizacije za grupni vid edukacije predviđeno da institucija organizatora definiše ne samo trajanje, odnosno dinamiku, već i termine i datum početka, to je i za sasvim jasno zbog čega isključivo polaznici koji žele da pohađaju grupni seminar za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo) dobijaju od organizatora tu informaciju.

Zapravo, ova edukacija će trajati ukupno četiri radna dana, ali isključivo kada se odvija u formi grupne nastave. Ukupno osam školskih časova će biti raspoređeno tako da svakoga dana polaznici imaju predavanja u trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa.

Osnovni razlog zbog čega kandidati koje interesuje nastava u paru ili individualni kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo), ne mogu da od organizatora dobiju informaciju o trajanju, jeste zato što je predviđen takav princip organizacije u okviru koga se njima prepušta da sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom definišu sve detalje, pa tako i dinamiku.

A način na koji se organizuje edukacija namenjena zaposlenima je vrlo sličan prethodno navedenom, tako da će klijent te informacije imati kada ih bude definisao sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica pomenute institucije, koja i organizuje ovaj vid edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku primene međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje