Obuka i kurs za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2

Prema pravilima je definisano da se odredbe računovodstvenog standarda MRS 2 prvenstveno primenjuju na zalihe, te je stoga i naglašeno da bi kvalifikovani eksterni, odnosno interni revizori, kao i računovođe, primarno trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2. Pored toga je definisano i da bi stručnjaci koji su usmereni na pružanje saveta za proces oporezivanja i finansija, svakako ovoj edukaciji trebalo da pristupe, ali naravno i svi ostali koji imaju interesovanje za konkretnu temu.

Prvo se mora izvršiti prijavljivanje, a nakon toga kandidati treba i da se upišu, to jest da dođu lično u predsedništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i prilože svu potrebnu dokumentaciju. Ovlašćeno lice određene poslovnice u kojoj se budu prijavili će ih prethodnog informisati o svim obavezama vezano za upis, kao i o dokumentima koja će tada imati obavezu da prilože.

Uz mogućnost da se prijavi i putem telefona ili da dođe u prostorije ma koje poslovnice ove institucije, svaki zainteresovani takođe ima apsolutno pravo da to učini elektronskim putem. Zahteva se od njega tom prilikom da prvo napiše svoje prezime i ime, a zatim i datum rođenja, te je svakako naročito važno da u mejlu navede i broj svog telefona, jer će ga nedugo nakon toga kontaktirati predstavnik poslovnice organizatora, te ga obavestiti o neophodnim detaljima.


Nastavu zainteresovani mogu da pohađaju ili online ili u poslovnicama navedene institucije, a obe se organizuju kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu. Trebalo bi svaki prijavljeni da se između njih opredeli, to jest da odluči gde će da pohađa stručni seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2 i u skladu sa kojim principom.

Apsolutno svaki kandidat koji bude želeo da časove pohađa u okviru grupne nastave će, svakako imati obavezu prvenstveno da prihvati uslove koji su vezani za njeno sprovođenje, a koje tom prilikom treba da odredi koordinator za nastavu i to upravo u onom predstavništvu organizatora u kome bude bio osnovni uslov ostvaren. Tačnije, kada se najmanje 4 ljudi bude prijavilo, biće odmah posle toga i ispunjen zahtev za nastankom grupe, te će svakako kordinator za nastavu da samostalno odredi kog datuma bi taj vid edukacije trebalo da počne, to jest u kojim terminima će časovi da budu organizovani i po kakvoj će to da bude dinamici. Pred svakog prijavljenog je stavljen zahtev da ispoštuje navedena pravila, pa ako mu nešto od toga i ne bude odgovaralo, te odluči da zahteva izmenu, treba da zna da to nije dozvoljeno kod grupnog vida edukacije.

Kod nastave koja se sprovodi za dve osobe istovremeno, odnosno poluindividualne je zastupljen istovetan princip organizacije kao i kod one koju bi jedna osoba trebalo da prati (individualna). Naime, svako od prijavljenih će se dogovoriti o terminima održavanja i o dinamici, kao i o terminima, sa nadležnim stručnjakom zaduženim za vođenje edukacije, kao i sa zvanično ovlašćenim licem predstavništva organizatora u kome se taj polaznik prijavio.

Svakako je otvorena mogućnost da se organizuje i korporativni kurs i obuka za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2, a to se čini kada nadležni u određenoj firmi budu zahtevali. Zaposleni će nastavu da prate baš onako kako njihov direktor, to jest ovlašćeni predstavnik i koordinator za nastavu odabrane poslovnice budu odredili, jer oni moraju da se dogovore o datumu početka te vrste edukacije, te o dinamici njenog sprovođenja i o terminima. A bude li bio iznet zahtev da se nastava organizuje u sklopu te firme ili na nekom drugom mestu, klijent će biti obavezan da obezbedi optimalne uslove za rad.Kurs i obuka za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2 - plan nastave

Važećim nastavnim programom, a prema čijim smernicama se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2 je, svakako predviđeno da se polaznicima tokom početnog predavanja prezentuju osnovne odredbe ovog standarda, te da im detaljno bude objašnjeno koje sve segmente on sadrži i kada se primenjuje. A budući da će ono tada saznati da se odredbe ovog računovodstvenih standarda primenjuju na zalihe, to će najpre biti govora o temi zaliha, to jest o svim onim troškovima koji su vezani kako za njihovu realnu, tako i za nabavnu cenu. Svakako će polaznici detaljno da budu upoznati i sa dodatnim troškovima, a koji ne mogu da budu u cenu zaliha uključeni.

Nakon toga se definiše detaljno celokupan postupak koji je vezan za samo vođenje zaliha, a sa stanovišta pravilnog obračuna koji se odnosi na razliku u ceni i to u skladu sa odredbama navedenog standarda. Isto tako će biti govora i o takozvanim planskim cenama i o načinu na koji se vode zalihe prema njima, ali će takođe svaki prisutni biti upoznat i sa različitim metodama koje se vrlo često u praksi primjenjuju, a odnose se na pravilno obračunavanje zaliha.

Predviđeno je i da svako ko bude želeo da pohađa stručni seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2 nauči i kako funkcioniše postupak koji se odnosi na svođenje zaliha na neto prodajnu vrednost, a koji je još poznat i kao obezvređenje zaliha.


Predavači će objasniti svim polaznicima i šta uključuje postupak rashodovanja konkretnih zaliha, te će im govoriti i o tome šta je koeficijent obrta zaliha, to jest na koji način se njegova pravilna analiza mora izvršiti-

A sve pomenuto će biti potkrepljeno odredbama MRS 2 računovodstvenog standarda, sa kojima će vrlo detaljno da budu upoznati svi koji ovu edukaciju budu želeli da prate. Pored toga će biti govora i o finansijskim izveštajima, to jest o pravilnom prikazivanju konkretnih informacija o zalihama u napomenama koje idu uz te izveštaje.

Kako je predviđeno da svaki polaznik ovog kursa bude potpuno sposoban da primenjuje sva pravila koja pomenuti standard navodi, te da vrši sve operacije koje su vezane za zalihe, to se podrazumeva da će za vreme trajanja nastave on biti detaljno upoznat i sa praktičnim primerima. A tada će mu biti dodatno objašnjeno i kako, uopšteno funkcioniše princip obrade zaliha, ali i kakve se greške u tom slučaju mogu javiti. Podrazumeva se da će nadležni profesori pojasniti svakom polazniku i na koji način se određeni propusti mogu ispraviti, a da bi sve to bilo prikazano u skladu sa pravilima pomenutog standarda.

Gde i u kojim terminima se održava stručni seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2?

Zahteva se da svako ko bude doneo odluku da se obuči za sprovođenje smernica koje navodi računovodstveni standard MRS 2 već prilikom upisa, ovlašćenom licu institucije organizatora navede hoće li časove da prati po klasičnom principu ili online, to jest da li će to da učini putem individualne nastave, poluindividualne ili grupne. A u skladu sa svim tim informacijama, on će saznati i na kom mestu, to jest u kojim terminima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2.

Radi se o tome da se sva tri pomenuta vida edukacije sprovode na uobičajen način, a koji uključuje mogućnost praćenja časova u bilo kojoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Takođe je predviđeno i da nastava bude organizovana online, pa ako to nekome bude više odgovaralo, obavezan je da instalira tačno određenu vrstu softvera na svoj kompjuter, preko koga će i pohađati predavanja. S obzirom na to da kandidat koji vrši njegovu instalaciju, ponekad može da ima neku nedoumicu ili problem, tada je dovoljno da kontaktira predstavništvo organizatora i zatraži pomoć stručnjaka, koji su za to i specijalizovani.

Posebno je važno da svaki prijavljeni odmah nakon donošenja odluke o mestu na kome će pratiti ovaj seminar, donese i onu koja se odnosi na pohađanje ili individualne ili grupne ili polu individualne edukacije.

Broj polaznika koji bi trebalo da prisustvuju svakoj od njih se, naravno razlikuje, a naveden je i različit princip njihove organizacije. Svakako je najstrožiji onaj koji se poštuje kada se sprovodi grupni kurs i obuka za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2, jer se u tom slučaju od svakoga ko izvrši prijavu zahteva da se pridržava svih pravila koja će organizator da odredi, kao i da bude dovoljno strpljiv, te da sačeka ostvarenje zahteva za nastankom jedne grupe. Najjednostavnije rečeno, zahteva se zvanično prijavljivanje najmanje četvoro kandidata u jednoj od poslovnica, a što se odnosi i na klasičnu i na online edukaciju, te se posle toga pristupa definisanju termina i tempa održavanja, kao i datuma početka. Već smo naglasili da koordinator za nastavu određene poslovnice sve prethodno navedeno određuje, te je stoga posebno važno istaći da neće biti dopušteno, na zahtev bilo kog polaznika vršiti nikakve promene.

Budući da se organizuje i nastava za samo jednog kandidata, naročito je važno naglasiti da je princip njene organizacije isti kao i kada se održava poluindividualna edukacija, s tim da njoj moraju dve osobe da prisustvuju. Sa ovlašćenim licem onog predstavništva u kome su izvršili prijavu i sa profesorom, čija će obaveza biti da nastavu vode, će se svaki kandidat koji je zainteresovan da pohađa poluindividualnu ili individualnu nastavu dogovoriti o načinu na koji će ona biti organizovana. A izuzev definisanja datuma njenog početka, predviđeno je da se oni usaglase i oko brzine po kojoj će se predavanja odvijati, ali i oko termina.

Na zahtev vlasnika bilo koje kompanije, odnosno njenog ovlašćenog predstavnika, svakako može da bude organizovan i takozvani korporativni seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2. Radi se o posebnoj vrsti edukacije, jer je namenjena zaposlenima, pa se može organizovati ili u okviru te kompanije ili u jednoj od poslovnica organizatora ili online, a prema principima grupne, individualne ili poluindividualne nastave.

Po kakvom principu se organizuje obuka i kurs za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2?

Za svaku od ponuđenih vrste nastave važi drugačiji princip sprovođenja, pa se zato i napominje da prvo svaki kandidat mora da se opredeli da li će nastavu da prati samostalno i to putem individualne ili mu više odgovara princip po kome se sprovodi grupni kurs i obuka za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2, dok je takođe u ponudi i ona vrsta nastave za koju je predviđeno da je u isto vreme pohađaju dvoje kandidata,

Naglašavamo da se na klasičan način može organizovati svaka od njih, ali i prema pravilima koja su vezana za online edukaciju.

Dakle, potpuno je jasno i zašto se od svakog pojedinačno kandidata zahteva da se zvanično odluči kako će časove da prati. A prvo i osnovno što mora da zna jeste da je obavezno da ima računara ukoliko želi da časove pohađa online, jer će specijalizovani softver svakako morati na njega da instalira i to obavezno pre početka upravo onog tipa edukacije, koji odluči da prati na taj način.

Dolazak u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford je obavezan ako neko odluči da časove pohađa prema klasičnom principu.

A prisutan je potpuno isti princip organizacije i za individualni i za poluindividualni seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2, dok se samo razlikuje broj kandidata kojima je tada dozvoljeno da predavanja pohađaju. Tačnije, oni će direktno sa ovlašćenim licem institucije organizatora, ali i sa predavačem koji će tada biti nadležan, definisati kako datum početka jedne od tih vrsta edukacije, tako isto i dinamiku po kojoj će ona biti sprovođena i termine.

Grupna obuka podrazumeva sasvim drugačiji princip sprovođenja, najpre zato što se prvo zahteva formiranje jedne grupe, a zatim i zato što svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da se pridržava svih smernica vezano za organizaciju, koje će dobiti tada od koordinatora za nastavu. Svakako je nabitnije da se prijavi dovoljno polaznika, a uzevši u obzir da u okviru određene grupe može da bude od 4 do 8 ljudi, sasvim je jasno da se najmanje četvoro njih prvo mora prijaviti, jer je to navedeno kao osnovni uslov za sprovođenje tog tipa nastave. A tek posle toga, koordinator ima pravo i da napravi grupu, pa da posle toga definiše, samostalno termine održavanja tog tipa edukacije, odnosno datum njenog početka, te dinamiku. Svakako će svaki prijavljeni morati da prihvati sve što bude bilo definisano, a prvenstveno zato što se radi o takvom principu organizacije koji ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena po zahtevu prijavljenih.

Istakli bismo i to da organizujemo posebnu vrstu edukacije, a kada bi časovima trebalo da pristupaju isključivo one osobe koje neka kompanija zapošljava. Vrlo je važno naglasiti da ovlašćeno lice određene kompanije i jedne od poslovnica organizatora, u tom slučaju treba da odrede ne samo kada će korporativna obuka i kurs za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2 da počne i gde će se održati, nego i kakvom bi to trebalo da bude dinamikom i u kojim terminima. Kako je samo u ovom slučaju omogućeno da dođe do izmene mesta održavanja nastave, to je iznet i poseban zahtev za klijenta koji to bude želeo, a vezan je za poštovanje predviđenih karalteristika konkretnog prostora.

Koliko je predviđeno da stručni kurs i obuka za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2 traje?

Polaznik koji nastavu bude želeo da pohađa u grupi, će odmah nakon zvaničnog prijavljivanja minimum četvoro polaznika i kreiranja jedne grupe da dobije sve potrebne informacije, te će tada i saznati koliko će da traje grupna obuka i kurs za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2. u ovom trenutku je predviđeno da se osam školskih časova rasporedi tako da nastava traje 4 dana ukupno, to jest da svakoga od njih polaznici imaju predavanja koja će trajati po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa.

Ipak, kod svih ostalih vrsta edukacije koje su u ponudi, ta informacija će biti kandidatima saopštena naknadno, budući da će oni kako o dinamici održavanja individualne i poluindividualne nastave, tako i o terminima, te svakako o datumu početka, morati da se dogovore sa osobama koje su u određenoj poslovnici ovlašćene za to (nadležni predavač i koordinator za nastavu).

Isto tako, kada se zahteva da bude organizovan korporativni seminar za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2, klijent će u dogovoru sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford definisati ne samo dinamiku održavanja tog tipa edukacije, nego i datum njenog početka, ali i termine.

Spisak gradova kurs i obuku primene odredbi računovodstvenog standarda MRS 2

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje