Obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja

Tema koju obrađuje specijalizovana obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja je naročito zanimljiva osobama koje su kvalifikovane za obavljanje računovodstvenih poslova, ali i svima koji su u odeljenju finansija različitih firmi zaposleni, tako da se upravo te osobe i svrsavaju u ciljnu grupu.

A ko god bude imao interesovanja za praćenje ove edukacije će izvršiti prvo prijavu i to ili preko mejla ili će odabranu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford da kontaktira telefonskim putem, a svakako je dozvoljeno i da dođe lično u prostorije organizatora, kako bi tom prilikom izvršio prijavu. Zahteva se od svakoga ko odluči da prijavljivanje izvrši elektronskim putem, da na konkretnu mail adresu pošalje sve informacije koje su važne, to jest da navede ne samo ime i prezime, odnosno datum rođenja, već obavezno i kontakt podatke, jer će ga u najkraćem mogućem roku po izvršenju prijave ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora obavestiti o svim detaljima koji se odnose na sprovođenje ove edukacije.

Važno je da naglasimo i to da će svaki prijavljeni imati obavezu lično da dođe u prostorije jedne od poslovnica organizatora i da se zvanično upiše. A tada se zahteva i dostavljanje neophodne dokumentacije, s tim da će informacije o tome šta u obaveznu dokumentaciju ulazi dobiti na vreme svako ko bude izvršio prijavu na jedan od pomenutih načina.


Svakako bi prijavljeni morali da znaju da je u ponudi institucije organizatora kako online kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, tako i edukacija koju oni mogu da pohađaju širom naše zemlje, to jest u svakoj poslovnici pomenute institucije. Ako se neko bude opredelio da časove pohađa online, to automatski znači da će morati nastavi da pristupa preko svog računara, ali i da će posebnu vrstu softvera na njega morati da instalira. Naravno da će svakom prijavljenom biti pružene potrebne informacije koje se tiču i samog procesa instalacije tog softvera i načina na koji se taj tip edukacije organizuje, a ako bude postojao neki problem koji on samostalno ne bude mogao da reši, dostupan je u svakom predstavništvu organizatora tim stručnjaka, koji su specijalizovani za pružanje tehničke podrške polaznicima.

Naglasićemo i to da se stručni kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja organizuje na više načina, tako da svako ko bude izvršio prijavu ima mogućnost da potpuno samostalno odabere da li će časove pohađati putem grupne, individualne ili poluindividualne nastave. Ne samo da se razlikuje broj kandidata koji bi trebalo da prisustvuju svakoj od njih, već je sasvim precizno definisan princip organizacije, a sa njim blagovremeno bivaju upoznati svi kandidati koji izvrše prijavu na bilo koji od prethodno navedenih načina,

Važno je da osoba koja odluči časove da pohađa prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave zna da je tom prilikom njena obaveze da se sa nadležnim licem određene poslovnice, ali i sa profesorom koji bi trebalo izabrani tip nastave da vodi, precizno dogovori po kom principu će se ona odvijati. Tačnije, oni će morati da se usaglase oko toga kog tačno datuma će ili nastava za dvoje ili za jednog polaznika da počne, a nakon toga će definisati i termine u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i dinamiku.Kada je u pitanju grupni seminar za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, određivanje načina sprovođenja se prepušta isključivo ovlašćenom licu, ali samo one poslovnice u kojoj bude bio ostvaren osnovni uslov za njen početak, to jest u kojoj se bude najmanje četvoro polaznika zvanično prijavilo. Da malo pojasnimo sve ovo, nastava u grupi se organizuje za najviše 8 kandidata, s tim što je predviđeno da se jedna grupa može formirati tek nakon što minimum četvoro njih bude izvršilo prijavu, pa se zato i zahteva da najpre taj uslov bude zvanično ostvaren. Takođe je važno napomenuti da nijedan kandidat u tom slučaju neće moći da zahteva izmene definisanih detalja, uzevši u obzir da to nije dozvoljeno.

Po potrebi, može da bude organizovan i korporativni seminar za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja i to na bilo koji od do sada navedenih načina, ali klijent može da zahteva i da njegovi zaposleni časove pohađaju u svojoj firmi. Podrazumeva se da će zvanično ovlašćeni predstavnik one kompanije koja želi da njeni zaposleni prisustvuju ovoj edukaciji, sve što se odnosi na način njene organizacije da definiše sa licem koje je zvanično ovlašćeno u jednoj od poslovnica organizatora.


Plan i program stručnog seminara za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja?

Sa tačnim određenjem pojma konsolidovanih finansijskih izveštaja će se tokom uvodnog predavanja upoznati svi polaznici, a predavači će tom prilikom govoriti i o tome šta sve ulazi u njihov sastav.

Isto tako će stručna obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja svim polaznicima omogućiti da nauče i da se u ovoj vrsti izveštaja prikazuju prihodi, odnosno rashodi, kao i imovina, ali i tokovi gotovine, te sopstveni kapital i svi ostali segmenti konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Posle toga će prisutnima biti prezentovane odredbe aktuelnog zakona koje se moraju maksimalno poštovati kada se ova vrsta izveštaja izrađuje, a da bi oni mogli u potpunosti samostalno da sastave konsolidovani finansijski izveštaj moraće da nauče i šta je to krug konsolidovanja, odnosno na koji način on mora odrediti. Nastavnim programom je, takođe predviđeno da se kandidati koji pohađaju ovaj kurs upoznaju adekvatno i sa pojmom kontrole, odnosno sa njenim gubitkom, te da detaljno nauče i koji su to sve takozvani postupci konsolidovanja.

Isto tako će im biti detaljno objašnjeno i kako se obrađuje ulaganje u pravna lica koja su drugačije kontrolisana (zajednička, zavisna i pridružena), to jest kako se svi ti podaci moraju prikazati u finansijskim izveštajima za svako od pravnih lica koje u određenom poslovnom odnosu učestvuje.

Stručni seminar za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja će se posvetiti i temi koja se odnosi na porez na dobit i na njegovo prikazivanje u ovoj vrsti izveštaja, a predviđeno je i da prisutni nauče kako se u konsolidovanim finansijskim izveštajima prikazuju sve vrste poreza, odnosno kako tekući, tako i oni koji su odloženi. Podrazumeva se da će prisutni, između ostalog naučiti i na koji način se moraju sastaviti specijalne vrste konsolidovanih izveštaja, a što je primarno vezano za konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine, odnosno o ostalom rezultatu, kao i o promenama na kapitalu, te će svakako polaznici naučiti i kako se formira konsolidovani bilans uspeha i stanja.

U ovu obuku je uključen i praktičan rad, gde će prisutnima biti navedeni određeni podaci, koje će oni morati pravilno da obrade, a kako bi na taj način pokazali da mogu samostalno da primene sve zakonske odredbe, kao i teorijska znanja koje su prethodno imali prilike da steknu i tako kreiraju zahtevanu vrstu finansijskog izveštaja.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja?

Uzevši u obzir da se svaki kandidat opredeljuje kako će da prati nastavu, to jest gde, on će neophodne informacije da dobije tek kada bude izvršio prijavu, to jest kada se bude odlučio između online i klasične nastave, sa jedne strane, a sa druge između grupne, poluindividualne i individualne edukacije.

Kada je u pitanju klasična obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, treba naglasiti da svaki kandidat koji odluči po tom principu da prati časove, treba u tačno definisanim terminu da lično bude prisutan u prostorijama određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Nasuprot tome, online edukacija podrazumeva da on predavanja može pratiti sa bilo kog mesta, budući da to čini uz korišćenje svog računara. A da bi bio u mogućnosti na taj način da pohađa predavanja, svaki kandidat će morati i da izvrši instalaciju posebne vrste softvera, o čemu će mu sve neophodne informacije biti pružene na vreme. Ako neki polaznik bude imao bilo kakav problem u toku instalacije ovog softvera, on će se svakako obratiti zaposlenima u poslovnici u kojoj je vršio prijavu.

Da bi mogao da bude organizovan grupni kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, potrebno je prvo da bude napravljena grupa, a ona će brojati obavezno najmanje četvoro polaznika, te je predviđeno da najviše osmoro ljudi pohađa ovu vrstu edukacije, uzevši u obzir da se tako garantuje visok nivo kvaliteta edukacije. Princip organizacije tog tipa nastave podrazumeva da sve detalje koji se odnose na njeno sprovođenje, to jest dinamiku održavanja, termine i datum početka, isključivo ima pravo da odredi koordinator za nastavu, ali će on to da učini tek nakon što se prethodno pomenuti uslov bude ostvario. Naglašavamo da prijavljeni mogu da zahtevaju promenu bilo čega od navedenog, ali bi trebalo da znaju da im taj zahtev ne može biti ispunjen, najpre zato što to ne dozvoljava način na koji se ova vrsta edukacije sprovodi.

U slučaju da ne mogu da se uklope u unapred određene termine, odnosno u prethodno definisani datum početka, oni mogu da se odluče časove da prate potpuno samostalno, to jest kroz individualnu nastavu ili sa još jednim polaznikom, a kada se organizuje nastava koja je poznata kao poluindividualna. Zapravo se one organizuju na istovetan način, a on predviđa da svaki prijavljeni određuje, u dogovoru sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora i sa nadležnim profesorom kog datuma će ili poluindividualna obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ili individualna edukacija da počne, zatim po kakvoj dinamici će se časovi odvijati i u kojim terminima će polaznici morati da ih prate.

A gotovo da je potpuno isti princip koji se poštuje prilikom organizovanja specijalističkog korporativnog seminara, s tim što je u tom slučaju predviđeno da polaznici budu samo ona lica koja su u okviru neke kompanije zvanično zaposlena. Pored toga što će se zvanično ovlašćeni predstavnik te firme dogovoriti o datumu početka i o terminima održavanja nastave sa licem koje je u jednom od predstavništava institucije organizatora za to ovlašćeno. Takođe će on sa njim da precizira i po kojoj dinamici će se korporativni kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja organizovati, ali i gde, budući da je dozvoljeno promeniti mesto održavanja ovog tipa nastave. Tačnije, dozvoljeno je da zaposleni časove prate, na primer u okviru svoje firme ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, ali je vrlo važno i da ona u potpunosti adekvatno može da odgovori na tačno određene zahteve, sa kojima će svaki klijent biti na vreme informisan od strane ovlašćenog lica institucije organizatora.

Na koji način se obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja organizuje?

Sve neophodne informacije koje se odnose na način sprovođenja pomenute edukacije, kandidati dobijaju već u trenutku prijavljivanja, zato što oni zavise od njihove odluke, a vezano za vrstu nastave koju žele da pohađaju.

Zapravo je reč o tome da se organizuje individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, a nastava se pohađa ili u određenoj poslovnici institucije organizatora ili online.

Obaveza nam je da napomenemo da je osnovni uslov za formiranje grupe vezan za zvanično prijavljivanje najmanje 4 kandidata, uzevši u obzir da je tom prilikom potrebno da toliko njih izvrši prijavu kako bi određena grupa mogla da bude napravljena. Odmah zatim, ovlašćeno lice predstavništva organizatora, u kome se navedeni uslov bude ostvario će potpuno samostalno da odredi kog datuma će ta vrsta nastave da počne, odnosno u kojim terminima će kandidati pratiti predavanja i naravno, kakvom će to biti dinamikom. Svi prijavljeni će dobiti detaljna objašnjenja o tome, a moraju se obavezati da navedene smernice maksimalno ispoštuju, uzevši u obzir da se ne dozvoljava na njihov zahtev vršiti nikakve izmene.

Kada neko odluči da pohađa stručni seminar za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja potpuno individualno, on će imati i veliku slobodu u odlučivanju vezano kako za datum početka, tako i za dinamiku održavanja časova, to jest za termine. Ustvari se radi o tome da svaki zainteresovani kandidat u tom slučaju sve prethodno pomenuto treba da odredi u dogovoru sa predstavnikom poslovnice u kojoj vrši prijavu i sa nadležnim predavačem. Moramo naglasiti da se poluindividualna nastava odvija potpuno isto kao i ona koju bi trebalo da prati samo jedan kandidat, s tim što je dvoje ljudi prisutno prilikom sprovođenja tog tipa edukacije.

Istaćićemo i vrlo važnu informaciju koja je vezana za zaposlene, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i edukaciju koja je samo njima namenjena, a korporativni kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja se organizuje na vrlo jednostavan način, uzevši u obzir da se zvanično ovlašćenom predstavniku određene firme u tom slučaju dopušta da definiše svaki segment organizacije sa nadležnim licem u odabranom predstavništvu organizatora. Takođe, na zahtev klijenta će moći da bude izvršena i promena mesta održavanja nastave, ali je u tom slučaju posebno bitno da budu ispoštovane sve smernice koje su vezane za osnovne karakteristike tog prostora, a kako bi zaposleni bez ikakvih smetnji mogli tamo nastavu da pohađaju.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja?

S obzirom na to da 8 školskih časova nastave navodi aktuelni program, a po čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, to je organizator definisao da kandidati časove prate na dnevnom nivou u trajanju od po 90 minuta, tako da nastava koja se odvija u formi grupne traje ukupno četiri dana. Naglasili smo da se navedena informacija o trajanju isključivo odnosi na grupni vid edukacije, budući da institucija organizatora u tom slučaju određuje po kojoj dinamici će predavanja da budu organizovana, to jest kada će nastava početi i u kojim terminima će se održavati časovi. Inače, ovlašćeno lice određene poslovnice ima pravp sve to da uradi tek nakon što glavni uslov bude bio ispunjen, odnosno pošto grupa od minimalnog broja članova zvanično bude bila formirana.

A kako je princip prema kome se organizuje poluindividualni i individualni seminar za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, odnosno korporativna edukacija potpuno drugačiji od onoga koji se poštuje prilikom sprovođenja grupne nastave, to znači da će polaznici informacije o trajanju, ali i o svemu ostalom definisati sa profesorom i sa predstavnikom određene poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje