Obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama

Budući da su primarno računovođe, odnosno knjigovođe zadužene za izradu finansijskih izveštaja, to su i primarno ljudi koji se tim poslovima bave svrstani u ciljnu grupu osoba kojima je specijalizovani kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama namenjena. Sve to, naravno ne znači da nastavu ne može da prati i neko ko se ovim poslom ne bavi, a edukacija se organizuje u svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i to na klasičan način. A tom prilikom se od zainteresovanih zahteva da dolaze u prostorije onog predstavništva pomenute institucije koje budu odabrali i u terminima koji su definisani principom prema kome se organizuje ona vrsta nastave koju budu lično odabrali.

Pored edukacije koja se organizuje prema klasičnom principu, u ponudi se takođe nalazi i online nastava, a njoj svaki prijavljeni pristupa preko sopstvenog računara, budući da je to navedeno kao osnovni zahtev za praćenje tog tipa edukacije. Vrlo je važno da se svaki polaznik u tom slučaju pridržava pravila koje se odnosi na instaliranje tačno određene vrste softvera, a sve podatke o tome kao i svu neophodnu pomoć, će mu pružiti stručni tim u jednoj od poslovnica organizatora.

Svako ko je zainteresovan, bi trebalo da u toku radnog vremena jedne od poslovnica dođe lično, a kako bi se prijavio za pohađanje izabrane vrste nastave, s tim da je u zvaničnoj ponudi ove institucije i elektronski model prijavljivanja, kao i mogućnost da potencijalni polaznik telefonom kontaktira izabrano predstavništvo institucije organizatora. Obavezni smo da naglasimo da se od kandidata koji odabere tu vrstu prijave, očekuje da u mejlu koji će poslati na zvaničnu adresu organizatora, izuzevsvog imena i prezimena, napiše i kontakt podatke, kao i datum svog rođenja.


Posle toga će biti organizovan upis, a njemu svaki prijavljeni lično ima obavezu da pristupi, kao i da priloži svu potrebnu dokumentaciju, s tim da će sve detalje vezano za to blagovremeno dobiti od ovlašćenog lica određene poslovnice organizatora.

Posebno je važno da napomenemo da se i online i klasična nastava, mogu organizovati u skladu sa tri principa, to jest ili kroz grupnu, odnosno individualnu ili kroz poluindividualnu.

Primarna razlika između ove tri vrste edukacije je vezana za broj kandidata koji bi trebalo da budu prisutni, te je tako određeno da poluindividualnu pohađaju njih dvoje, individualnu samo jedan prolaznik, dok je grupna obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama namenjen za najviše osmoro polaznika, te je predviđeno da ih u jednoj grupi minimum može biti prisutna četvoro.Naravno da je jasno definisan način na koji se organizuje svaka od ponuđenih vrsta nastave, a ovlašćeno lice poslovnice u kojoj kandidat bude vršio prijavu, će mu pružiti sva dodatna objašnjenja.

Datum početka grupnog seminara isključivo zavisi od zainteresovanosti, uzevši u obzir da je jedini uslov koji je potrebno ispuniti da bi taj tip nastave počeo, vezan za nastanak jedne grupe. Zapravo je neophodno da se minimalan broj kandidata prijavi u okviru jedne poslovnice, pa da nakon toga koordinator za nastavu precizno odredi po kom principu će se taj tip predavanja organizovati, a u smislu da precizira kakvom dinamikom i u kojim terminima, ali i kada će tačno da počne.

Nastava u paru, odnosno poluindividualna se sprovodi po istom principu kao i individualni seminar za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, koji bi trebalo samo jedan prolaznik da prati, a radi se o vrlo fleksibilnoj organizaciji. Svaki prijavljeni će, neposredno pre početka da sa profesorom koji bi pomenutu vrstu edukacije trebalo da vodi i sa koordinatorom za nastavu, precizira kada će ona početi, to jest kakvim tempom će se predavanja organizovati i u kojim će to tačno da bude terminima.

Izuzev edukacije namenjene pojedinačnim kandidatima, ova institucija organizuje, po zahtevu klijenta i poseban tip nastave, koji je namenjen onim osobama koje su u određenoj firmi zvanično zaposlene. Princip organizacije korporativnog seminara je takav da se omogućuje svakom klijentu sve detalje vezano za to da odredi zajedno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. Dobro bi bilo da napomenemo i to da se, isključivo po želji klijenta korporativni kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama može organizovati kako u prostorijama određene firme, tako isto i na bilo kojoj drugoj lokaciji, ali isključivo ako je ona odgovarajuća.


Nastavni program stručnog kursa za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama

Koje su to zakonske odredbe koje se primenjuju prilikom kreiranja različitih finansijskih izveštaja je prva tema koja će da bude obrađena u toku ovog seminara. Odmah nakon toga će specijalizovana obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama prisutnima da omogući upoznavanje sa osnovnim karakteristikama specijalnih vrsta izveštaja, poput na primer izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o ostalom rezultatu, ali će biti reči i o takozvanim izveštajima o promenama na kapitalu. Da bi prisutni u potpunosti shvatili tu oblast, predavači će im uz teorijska znanja ponuditi i adekvatne primere, kako bi im pružili mogućnost da vrlo brzo razumeju šta sve treba konkretni izveštaji da sadrže i, uopšteno, na koji način se oni sastavljaju.

Budući da je naročito važno da pomenuti izveštaji budu dostavljeni u jasno definisanim rokovima, to će se polaznici ovog seminara upoznati i sa zakonskim regulativama koje se na taj segment odnose.

Takođe će biti govora i o adekvatnom izboru računovodstvene politike, a polaznici će da se upoznaju i sa određenim izmenama koje su prisutne u zakonskoj regulativi naše zemlje, a za koje je svakako izuzetno važno da budu pravilno primenjene prilikom kreiranja određenih vrsta finansijskih izveštaja. U tom delu će naučiti i kako bi trebalo da izgledaju novi obrasci za finansijske izveštaje, te kako se oni popunjavaju.

Sa napomenama uz finansijske izveštaje će se, takođe prisutni upoznati, a kroz pažljivo odabrane primere će bolje shvatiti i kako se one tumače, to jest kako se prezentuju.

Aktuelnim programom po kome se specijalizovani kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama organizuje je definisano da polaznici imaju obavezu da, u skladu sa podacima koji će im biti dati, izrade određenu vrstu finansijskog izveštaja, a kako bi pokazali da su adekvatno usvojili sva prezentovana teorijska znanja iz ove oblasti.

Kada i gde se održava kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama?

Sve informacije koje su vezane kako da mesto, tako i za termine u kojima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, prijavljeni će da dobiju kada se budu opredelili između svih ponuđenih tipova edukacije.

Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ne samo nastavu po klasičnom principu, nego i online, te je predviđeno da svaki kandidat pojedinačno izabere da li će časove pohađati u grupi, u paru ili individualno.

Naglašavamo da se u poslovnicama ove institucije organizuje klasičan tip nastave, a da svaki polaznik koji bude odabrao časove da pohađa online, to svakako može da učini sa bilo kog mesta, ali se zahteva da ima kompjuter. Takođe je bitno da na njega instalira tačno određenu vrstu softvera, jer će isključivo uz njegovu primenu i biti u mogućnosti da predavanja na taj način prati. Ako se prilikom procesa instalacije dogodi da naiđe na bilo kakvu poteškoću, potrebno je da najbližu poslovnicu organizatora kontaktira, kako bi mu tim stručnjaka pružio odgovarajuću podršku u tome.

Kada se pojedinačni kandidat opredeli gde je nastavu ga prati, svakako je obavezan i da navede jasno da li to želi da učini u grupi, samostalno ili u paru, s obzirom na to da se u okviru ove institucije održava kako grupna, tako i individualna i poluindividualna edukacija.

Način na koji se sprovodi nastava u grupi se svakako smatra najrigoroznijim, dok se individualna i poluindividualna edukacija organizuju po sasvim drugačijem principu, a koji je znatno slobodniji.

Predviđeno je da se prvo najmanje 4 polaznika prijavi, te da se ispuni uslov za kreiranjem jedne grupe, da bi taj tip edukacije počeo. Odmah zatim, zvanično ovlašćeno lice u određenom predstavništvu institucije organizatora treba da precizira po kom principu će se grupna nastava organizovati, to jest da odredi kako datum njenog početka i termine održavanja časova, tako isto treba da definiše i dinamiku, to jest da odredi tempo po kome će predavanja da budu organizovana. A tek kada to sve bude učinio, na propisan način će da obavesti sve koji su prijavu izvršili i oni će svakako morati da se pridržavaju svega što je definisano, budući da pravila ne dozvoljavaju da se izmeni ništa od toga.

Već smo naveli da je princip prema kome se organizuje individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama mnogo fleksibilniji, tako da sve segmente organizacije prijavljeni treba da precizira sa onim osobama koje su u tom slučaju nadležne, to jest sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici.

Pored navedenih tipova edukacije, a koje su prvenstveno namenjene pojedinačnim polaznicima, u ponudi ove institucije se nalazi i specijalizovani, korporativni seminar za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama. Radi se o nastavi koja se organizuje na zahtev klijenta, a koju prate isključivo one osobe koje su u okviru kompanije klijenta zvanično zaposlene. Ukoliko direktor te firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik, odnosno koordinator za nastavu izabranog predstavništva organizatora, koji su i zaduženi za određivanje načina organizacije ove vrste nastave, budu prilikom dogovora procenili da je bolja opcija korporativnu obuku održati u toj firmi, svakako će biti omogućeno da se promeni i mesto njenog održavanja, ali će se posebno voditi računa o ispunjenju uslova koji su precizno određeni.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama?

Kako postoje tri različita načina prema kojima se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, to se podrazumeva da će svaki prijavljeni samostalno da odlučim da li će časove da prati u paru, individualno ili u grupi. A za sve pomenute vrste nastave je predviđeno da budu organizovane i online i direktno u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji.

Kandidati koji budu odabrali da časove prate online će to učiniti sa bilo kog mesta i to uz korišćenje svog računara, ali i uz obavezu instaliranja posebne vrste softvera. Svakako može da se dogodi da kandidat naiđe na neku prepreku prilikom procesa njegove instalacije, a tada je izneta preporuka da odmah kontaktira poslovnicu organizatora u kojoj se upisao, kako bi dobio svu neophodnu pomoć i kako bi instalaciju izvršio na propisan način.

Prilično je slobodan princip prema kome se organizuje ne samo individualni seminar za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, već i poluindividualna nastava, tako da se zainteresovanim polaznicima tom prilikom pruža mogućnost da sa stručnjakom, koji bi jednu od tih vrsta edukacije trebalo da vodi, ali i sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice definiše na koji način će se tip nastave koji želi da prati, odvijati. Pored dogovora o datumu njenog početka, oni će svakako biti u obavezi da se usaglase i oko tačnih termina održavanja časova u okviru individualne ili poluindividualne nastave, te će takođe precizirati i dinamiku po kojoj bi časovi u tom slučaju trebalo da se održavaju.

Od svakog kandidata koji bude želeo da predavanja prati u formi grupne nastave se, na prvom mestu očekuje da bude strpljiv, zato što se mora ostvairti osnovni zahtev za njen početak. Tačnije, neophodno je da se najmanje četvoro kandidata prijavi, odnosno da bude kreirana grupa, da bi organizator mogao da odredi u kojim terminima i kakvom dinamikom će grupni vid edukacije da bude organizovan, ali će tom prilikom, naravno da definiše i datum početka. Naročito je važno napomenuti da svaki kandidat mora da prihvati sve segmente koje će predstavnik određene poslovnice odrediti, uzevši u obzir da nije dozvoljeno da budu izvršene nikakve izmene.

U skladu sa zahtevima nadležnih u nekoj kompaniji se može organizovati i korporativna obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, a takođe se primarno pažnja obraća na ostvarenje zahteva klijenta. Zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije koja ima potrebu da obuči svoje zaposlene za pisanje različitih vrsta finansijskih izveštaja, će se o datumu početka ove specijalizovane edukacije dogovoriti sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice organizatora, a zatim će zajedno da definišu i tačne termine, kao i da se usaglase oko dinamike po kojoj bi časovi u tom slučaju trebalo da budu organizovani. Može se dogoditi da oni tom prilikom procene da je bolje organizovati ovu vrstu nastave na nekom drugom mestu, što je svakako zahtev koji može da bude ispunjen, ali se od klijenta u tom slučaju očekuje da izabere odgovarajući prostor, kako bi zaposleni mogli bez ikakvih smetnji da prate nastavu.

Koliko traje kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama?

Informacije o tačnom trajanju ove edukacije dobijaju isključivo oni kandidati koji se budu opredelili da prate grupni seminar za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama i to samo zato što se tom prilikom definisanje same dinamike, kao i termina održavanja, ali i tačnog datuma početka prepušta zvanično ovlašćenom licu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj se stekao uslov za nastanak jedne grupe, jer se prijavilo minimum 4 osobe.

Taj tip edukacija će trajati 4 dana, a tempo organizacije časova je u tom slučaju svakodnevno po 2, uzevši u obzir da se 8 školskih časova nalazi u programu, po kome se edukacija i organizuje.

A kada je u pitanju kako individualna, isto tako i poluindividualni nastava, podatke o dinamici održavanja predavanja, to jest o trajanju, polaznici saznaju prilikom dogovora, koji će imati sa svojim profesorom i sa ovlašćenim predstavnikom poslovnice koju budu izabrali za prijavu.

Ukoliko se bude javila potreba da bude organizovana korporativna obuka i kurs za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, takođe će informacije o trajanju, klijentima biti dostupne kada se o njima, ali i o svim ostalim segmentima organizacije budu dogovorili sa osobom koja je u određenom predstavništvu institucije organizatora upravo za to i zadužena.

Spisak gradova za kurs i obuku sastavljanja svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje