Obuka i kurs - savladajte osnove forenzičkog računovodstva

Najjednostavnije rečeno, specijalizovani seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva bi trebalo da pohađa svako ko je zaposlen u bilo kojoj banci, odnosno onaj ko je kvalifikovan za obavljanje brokerskih i procentiteljskih poslova, te svako ko ima dodira sa finansijskim sektorom, bez obzira da li je u njemu samo zaposlen ili je zadužen za njegovo vođenje. Isto tako je predviđeno i da edukaciju pohađaju lica koja su zaposlena na poziciji investicionih savetnika, odnosno oni čije je radno mesto vezano za detektovanje i smanjivanje kriminala u privredi, te svako ko ima potrebu ili želju da savlada korišćenje različitih metoda, a koje su vezane za ovu vrstu računovodstva.

Svakako će se Obrazovni centar Akademije Oxford pobrinuti da svakom zainteresovanom omogući da pohađa onu vrstu nastave, čiji principi organizacije će mu najviše odgovarati. Ali pre nego što dođe do toga da se opredeli između više tipova edukacije koje ova institucija organizuje, svaki zainteresovani ima obavezu da izvrši prijavu, a posle toga i da se upiše.

U radno vreme poslovnica organizatora, a u toku cele kalendarske godine, se vrši prijava i to ili putem telefona određenog predstavništva ove institucije ili ličnim dolaskom zainteresovanog, a dozvoljeno je, naravno i da kandidat pošalje svoje podatke na mail organizatora (prezime i ime, datum rođenja, broj telefona).


Nedugo nakon što bude izvršio prijavu, svaki će kandidat da lično dođe u najbližu poslovnicu pomenute institucije, a kako bi se upisao. Najvažnije je da se on pridržava informacija koje će dobiti od ovlašćenog lica organizatora, te da svu obaveznu dokumentaciju priloži u trenutku upisa.

Pomenuli smo već da postoji nekoliko načina za pohađanje nastave, odnosno da od svakog pojedinačnog polaznika zavisi ne samo kako će je pratiti (u grupi, individualno ili u paru), nego i na kom mestu će to učiniti, uzevši u obzir da se uz klasičan vid edukacije organizuje i ona nastava koju kandidati prate online.

Poluindividualni seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, koji će pohađati dvoje polaznika, se organizuje na isti način kao i ona vrsta nastave kojoj pristupa isključivo samo jedan kandidat. A tu se radi o prilično fleksibilnom principu sprovođenja predavanja, budući da se kordinator za nastavu poslovnice u kojoj je kandidat izvršio prijavu, kao i predavač koji je zvanično nadležan za njeno sprovođenje, o datumu početka, kao i o dinamici i o terminima, dogovara sa svakim prijavljenim.Ali je zato potpuno drugačiji princip koji se poštuje kada se organizuje nastava u grupi, prvenstveno zato što svaki kandidat mora ne samo da sačeka da se zvanično ostvari najvažniji zahtev za njen početak, to jest da bude napravljena jedna grupa, nego i zato što on apsolutno mora da prihvati odluku organizatora vezano za termine održavanja tog tipa edukacije, odnosno datum njenog početka i dinamiku. Zapravo se radi o vrlo rigoroznom principu organizacije, te ako kandidat od organizatora eventualno bude zahtevao da bude izvršena promena bilo čega, on mora da zna da to neće biti dozvoljeno.

Naglašavamo da se i korporativni kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva nalazi u zvaničnoj ponudi organizatora, a tu se radi o specifičnom vidu edukacije, uzevši u obzir da samo ona lica koja određena kompanija zapošljava tada imaju pravo časove da prate. Princip organizacije je manje - više sličan onome koji se poštuje prilikom održavanja nastave za dvoje ili za jednog polaznika, s tim da se tada o načinu organizacije dogovara direktor zainteresovanog preduzeća ili ovlašćeno lice, direktno sa koordinatorom za nastavu bilo koje poslovnice organizatora. Postoji još jedan izuzetak kod ovog tipa edukacije, a on je vezan za mesto njenog održavanja, budući da samo tada ono može da bude promenjeno, s tim da svaki klijent treba da bude upoznat sa obavezama koje u tom slučaju mora da ispuni, a kako bi korporativna nastava na lokaciji koju on bude izabrao, mogla da bude održana.

Stručni kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva - nastavni program

Iako je u pitanju relativno novi pojam za poslovne subjekte koji funkcionišu na teritoriji naše zemlje, činjenica je da je forenzičko računovodstvo izuzetno važno, a naročito u savremenom poslovnom svetu. Iz tog razloga će uvodno predavanje koje uključuje specijalizovani seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva biti posvećeno upravo preciznom definisanju ovog pojma, odnosno razgovoru o onim situacijama kada se određena pravila moraju implementirati, ne bi li se utvrdile različite vrste manipulacija u finansijskim izveštajima.

Takođe će prisutni biti upoznati i sa osnovnim ciljem koji ova edukacija ima, a on je vezan za pravilno primenjivanje svih onih metoda koje se koriste u praksi, a kako bi u što kraćem roku bile otkrivene različite vrste manipulacija, koje se svakako mogu javiti u finansijskim izveštajima. Podrazumeva se, naravno da će polaznici biti detaljno upoznati sa sadržinom finansijskih izveštaja, a profesori će im prikazati i praktično kako bi određeni finansijski izveštaj trebalo da izgleda, sve sa ciljem da oni na taj način što bolje shvate šta sve u njemu mora da bude sadržano.

Nakon toga će biti reči o principima koji se primenjuju kada bi trebalo da se zaključi da li je određeni finansijski izveštaj kvalitetan ili, ipak prilikom njegove izrade možda nisu ispoštovana sva pravila, te se smatra nekvalitetnim. Odmah posle toga će predavači objasniti prisutnima i šta se sve smatra pod manipulacijama, to jest na koji način se one mogu uočiti u izveštajima ove vrste. A tom prilikom će biti govora i o pravilnom analiziranju skrivenih gubitaka, odnosno takozvanih latentnih rezervi, te će svakako prisutni biti upoznati i sa onim procesom koji se primenjuje kada je potrebno izvršiti pravilno analiziranje vanbilansnih pozicija.

Kreativno računovodstvo je još jedna od tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove forenzičkog računovodstva da upozna zainteresovane, ali je vrlo važno naglasiti da će predavači govoriti i o kreativnom izveštavanju na polju finansija, te će uporediti klasičnu finansijsku analizu sa takozvanom kreativnom i ukazati polaznicima na osnovne razlike između njih.

Jedan od principa koji su važni za uočavanje različitih manipulacija u finansijskim izveštajima jeste i takozvana kvantitativna analiza crvenih indikatora, a u okviru koje je prisutno više modela, sa kojima će, naravno svi prisutni detaljno biti upoznati. A nakon toga će biti predstavljena i kvalitativna analiza crvenih indikatora, gde će kandidati da nauče kako se ona vrši, to jest na koji način se može implementirati kada je potrebno primeniti pravila vezana za forenzičko računovodstvo.

Predviđeno je da svako ko bude pohađao navedenu edukaciju nauči i da sasvim samostalno analizira finansijske izveštaje, te da precizno utvrdi i da li u njima ima određenih manipulacija, to jest da li uopšteno, postoje rizici za poslovanje. A podrazumeva se, isto tako da će, na osnovu znanja koja im omogućuje ovaj specijalizovani kurs, svaki polaznik biti osposobljen da prilično tačno zaključi da li je prisutna takozvana kreativna računovodstvena praksa, a koje se ne smatra adekvatnom, to jeste da li određeni pravni subjekt treba da se boji konkretnog rizika, u situaciji kada stupa u poslovne odnose sa nekim drugim pravnim licem.

Preciznije govoreći, osoba koja se bude osposobila za ovu oblast, a kroz pohađanje pomenute vrste edukacije, će biti u mogućnosti da primenjuje sve standardne i nestandardne metode, a kako bi na što bolji način analizirala konkretne finansijske izveštaje, te u njima utvrdila određene propuste koji i te kako mogu da imaju negativne posledice na poslovanje pravnog lica. Samim tim, svaki polaznik može da bude siguran i da će, vrlo brzo po završetku ovog kursa imati priliku da stečena znanja primeni u praksi, budući da forenzičko računovodstvo ulazi na velika vrata u poslovanje brojnih pravnih lica na teritoriji naše zemlje.

Stručni seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva - vreme i mesto održavanja

Od odluke svakoga ko vrši prijavu za praćenje ove edukacije zavisi, u principu i mesto, ali i vreme njenog održavanja, kao i svi ostali segmenti koji su, generalno vezani za sprovođenje nastave.

Zapravo je reč o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje tri vrste nastave, to jest grupnu, individualnu i poluindividualnu, a da se svaka od njih sprovodi ili online ili na klasičan način.

Kada je u pitanju klasična obuka i kurs - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, to je ustvari vid edukacije koji podrazumeva organizaciju predavanja u brojnim poslovnicama pomenute institucije, dok je online onaj tip nastave koji će polaznik da pohađa sa bilo kog mesta gde je njegovom računaru omogućeno da koristi stabilnu vezu sa internetom. Ovom prilikom se, takođe zahteva da svaki prijavljeni ispoštuje vrlo važno pravilo, koje se odnosi na instaliranje softvera specijalno načinjenog upravo za praćenje ove edukacije. A omogućeno je svakome od njih i pružanje adekvatne podrške, odnosno pomoć prilikom postupka instalacije, ukoliko za tim bude bilo potrebe.

Bez obzira da li se opredeli za online ili, pak za klasičnu vrstu nastave, svaki prijavljeni će morati da zvanično donese odluku da li će časove pohađati potpuno samostalno, a kroz takozvanu individualnu nastavu ili mu više odgovara da to učini u društvu sa još jednim kandidatom, kada se sprovodi poluindividualni vid edukacije, te je svakako u ponudi i nastava u grupi, s tim što je tada predviđeno prisustvo više kandidata, tačnije između četvoro i osmoro njih.

Naglašavamo da se poluindividualni kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva organizuje na isti način kao i nastava predviđena za samo jednog polaznika, a da se tada svakom zainteresovanom dozvoljava da, u dogovoru sa svojim profesorom i sa ovlašćenim licem u određenom predstavništvu institucije organizatora, definiše po kom principu će se časovi odvijati. Tačnije, oni se dogovaraju, na prvom mestu o tome kada će da počne ili individualna ili poluindividualna edukacija, a posle toga preciziraju i dinamiku sprovođenja časova, kao i termine.

Mnogo je rigorozniji način koji se poštuje kada se sprovodi nastava u grupi, jer se od svakog prijavljenog zahteva da maksimalno ispoštuje sve što će tada definisati ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora. Radi se o tome da je, najpre neophodno da se minimalno 4 polaznika prijavi u jednoj od poslovnica, a bez obzira da li ih zanima klasična ili online grupna edukacija. Nakon toga će ovlašćeno lice da kreira konkretnu grupu, u kojoj inače maksimum osmoro ljudi sme da bude prisutno, pa kada se to sve bude dogodilo, koordinator za nastavu preuzima na sebe obavezu da definiše datum početka ove vrste edukacije, zatim dinamiku i termine održavanja časova. A svakako će, odmah posle toga precizno da obavesti svakoga ko je član konkretne grupe, te moramo istaći da ako neki kandidat bude u tom slučaju zahtevao da se promeni bilo šta od navedenog, treba da zna da to neće biti omogućeno, a samo zato što važeći pravilnik, po kome se sprovodi ova vrsta edukacije to ni u kom slučaju ne dozvoljava.

Zvanično se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, to jest onaj tip edukacije koji isključivo imaju dozvolu da pohađaju zaposleni u nekoj kompaniji. O tačnim terminima u kojima će oni pratiti časove, odnosno o dinamici, kao i o datumu početka, te generalno o načinu sprovođenja ove vrste nastave, se dogovaraju ovlašćeno lice te firme i izabrane poslovnice organizatora. Morali bismo da naglasimo i to da se u pojedinim slučajevima omogućuje da zaposleni nastavu prate najpre u svojoj kompaniji, to jest na onoj lokaciji koju će klijent tom prilikom da zahteva, ali se mora naglasiti da konkretni prostor mora biti opremljen u skladu sa pravilima.

Prema kom principu se sprovodi obuka i kurs - savladajte osnove forenzičkog računovodstva?

Način na koji se organizuje ova vrsta edukacije svakako će primarno zavisiti od toga da li kandidat želi da pohađa časove online ili direktno u jednoj poslovnici organizatora, odnosno od toga da li mu više odgovara poluindividualni kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, individualna nastava ili grupna.

Najvažnije je da se on, već prilikom upisa zvanično opredeli koju vrstu nastave želi da prati, a u smislu da se odluči da li će to učiniti kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, jer će nakon toga saznati po kom principu se ona organizuje. A uz to se očekuje da donese odluku i o tome da li će lično da dolazi u jednu od poslovnica organizatora, kako bi pratio klasičan vid edukacije ili će se, ipak opredelili da nastavu pohađa preko interneta i to uz korišćenje svog računara.

Neko ko se odluči da pohađa online seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, mora nastavu da prati preko ličnog kompjutera, a da bi to mogao nesmetano da učini, važno je i da poseban tip softvera instalira na njega. Informacije vezano za taj proces će dobiti svaki zainteresovani, a isto tako ukoliko mu bude bila potrebna pomoć ili tehnička podrška, institucija organizatora će mu je omogućiti u najkraćem mogućem roku.

Princip koji se poštuje kada se organizuje nastava u grupi je prilično strog, jer se u tom slučaju zahteva od svakog prijavljenog ne samo da bude strpljiv, nego svakako i da ispoštuje sve smernice o načinu organizacije te vrste edukacije, a koje će dobiti direktno od ovlašćenog lica u određenoj poslovnici organizatora. Da budemo precizniji, te da naglasimo vrlo važnu informaciju, a koja se odnosi na zvaničan početak nastave u grupi, uzevši u obzir da je to isključivo uslovljeno prijavljivanjem dovoljnog broja polaznika, to jest kreiranjem određene grupe. Radi se o tome da u njoj sme biti prisutno najmanje 4 osobe, pa je zato upravo prijavljivanje tolikog broja kandidata istaknuto kao osnovni uslov za početak edukacije, a takođe je precizno definisano da najviše 8 kandidata ima pravo da prati ovu vrstu nastave. Naša je obaveza da svakog pojedinačnog kandidata obavestimo da se sve što ovlašćeno lice određene poslovne bude odredilo u tom slučaju, to jest dinamiku održavanja, termine i datum početka, svakako ne menja, a ukoliko neki kandidat zahteva.

A kako je u ponudi i individualni kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, odnosno poluindividualna vrsta nastave, to moramo naglasiti da se one sprovode na vrlo jednostavan i potpuno isti način. Preciznije govoreći, svako ko izvrši prijavu sa željom da nastavu prati na jedan od tih načina, će biti u obavezi da datum početka edukacije za jednog ili za dvoje polaznika odredi zajedno sa ovlašćenim predavačem i koordinatorom za nastavu, a sa njima će definisati i tačne termine u kojima će časovi da budu organizovani, kao i dinamiku.

Pomenućemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da ispuni zahtev bilo koje kompanije, a koja je zainteresovana za specijalizovani, takozvani korporativni seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva. A tom prilikom će zaposleni u određenoj firmi imati mogućnost da nastavu prate upravo po onom principu koji će zajedno definisati njihov direktor i lice koje je u predsedništvu institucije organizatora ovlašćeno za to. Postoji mogućnost da klijent iznese zahtev da njegovi zaposleni časove prate na nekom drugom mestu, kao na primer u okviru svoje matične kompanije, ali on tada biti mora biti precizno upoznat sa svim karakteristikama koje određeni prostor apsolutno mora da ispuni, kako bi nastava mogla da bude sprovedena prema aktuelnim pravilima.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva?

Predviđeno je da grupni seminar - savladajte osnove forenzičkog računovodstva kandidati pohađaju ukupno 4 dana, a svakoga od njih će imati po 2 školska časa nastave. Naglašavamo da je 8 školskih časova nastavnog programa ovako raspoređeno samo kada se polaznici odluče da predavanja prate u formi grupne nastave, uzevši u obzir da predstavnik poslovnice u kojoj je formirana grupa, to jest one u kojoj se najmanje četvoro polaznika zvanično prijavilo, samo kod tog tipa nastave određuje po kakvoj dinamici će se predavanja organizovati, odnosno kada će ta vrsta edukacije da počne.

A kada je u pitanju ili nastava za jednog ili za dvoje kandidata, to jest individualna ili poluindividualna, naglašeno je da će se prijavljeni i o dinamici održavanja, ali i o datumu početka, to jest o terminima, precizno dogovarati sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa nadležnim predavače.

S obzirom na to da je princip po kome se organizuje korporativna obuka i kurs - savladajte osnove forenzičkog računovodstva, takođe usmeren na to da klijent precizira detalje vezano za organizaciju direktno sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora, to on informacije o trajanju ima na raspolaganju tek nakon što ih bude sa tom osobom i definisao.

Trajanje: 8 školskih časova

Cena

Individualno:19,500 RSD

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove forenzičkog računovodstva"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje