Obuka i kurs - savladajte osnove sistema obračuna troškova

Primarno ovlašćene računovođe, a zatim i lica koje su kvalifikovana za obavljanje poslova kontrole su svrstana u ciljnu grupu kandidata kojima je stručna obuka i kurs - savladajte osnove sistema obračuna troškova namenjena. tome treba dodati i sve one osobe koje su u odeljenju finansija određene kompanije zaposlene, odnosno svakoga ko, uopšteno ima dodira sa oblašću poslovnih finansija i ima potrebu u pomenutoj oblasti da stekne adekvatna znanja.

Inače, tokom godine se ova edukacija organizuje i to u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim da je u ponudi i ona vrste nastave koja podrazumeva praćenje časova online. Pored toga je navedena informacija da se i online i klasični tip edukacije mogu sprovoditi u skladu sa jednim od tri principa koja su aktuelna u ovoj instituciji, a što zapravo znači da svako ko izvrši prijavu treba i lično da odabere da li će časove pohadati u grupi, individualno ili sa još jednom osobom, to jest putem poluindividualne nastave.

Sve to će morati kandidati da navedu kada se budu upisivali, jer tada moraju lično da dođu u predstavništvo ove institucije i obavezno, da dostave svu zahtevanu dokumentaciju. Svakako će neposredno pre toga oni i izvršiti prijavu, a tom prilikom mogu da kontaktiraju odabranu poslovnicu telefonom ili da dođu lično u njene prostorije, te naravno imaju i onu mogućnost koja podrazumeva slanje mejla sa svim aktuelnim podacima (datum rođenja, prezime, ime i broj telefona).


Budući da se online seminar - savladajte osnove sistema obračuna troškova može pohađati sa bilo kog mesta, jer ga polaznik prati preko svog računara, to je i iznet zahtev da on svakako ima računar i da tačno određenu vrstu softvera na njega instalira. Tehnička podrška će biti pružena svakome ko bude za tim imao potrebu, pošto tim stručnjaka koji su za to zaduženi, postoji u svakoj poslovnici ove institucije.

Od svakoga ko se opredeli da časove pohađa na klasičan način se tom prilikom i očekuje da predavanja prati u predstavništvu organizatora u onom gradu u kome bude želeo.

Kod grupne nastave je predviđeno da između 4 i 8 kandidata bude prisutno, a ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici će, tek pošto se za to steknu uslovi, odrediti kako će se taj tip edukacije sprovesti. Zapravo će definisati kog datuma tačno će nastava da počne, odnosno u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kakva će dinamika tada da bude primenjivana. Sve te informacije će ubrzo dobiti svaki prijavljeni, ali je neophodno naglasiti da pre toga minimum četvoro njih treba prijavu da izvrši. Podrazumeva se da ništa što ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice bude definisao neće moći, po zahtevu pojedinačnog polaznika da bude promenjeno.

Svakako ova institucija ima mogućnost da organizuje i nastavu za radnike zaposlene u nekoj kompaniji, a samo se korporativni kurs i obuka - savladajte osnove sistema obračuna troškova može organizovati na nekom drugom mestu. Tačnije, dozvoliće se ispunjenje zahteva klijenta koji smatra boljom opcijom da lica koja zapošljava nastavu prate ili u svojoj firmi ili na nekoj drugoj lokaciji, s tim da ona mora određene standarde u potpunosti da zadovolji. Inače, taj tip edukacije će da bude sproveden prema onim principima koje budu odredili zajedno predstavnik jedne od poslovnica organizatora i određene kompanije.Šta izučava kurs i obuka - savladajte osnove sistema obračuna troškova?

Kako uopšteno funkcioniše princip obračuna troškova je prva tema koja će biti prezentovana tokom ove edukacije, s tim da će posle toga predavači pristupiti detaljnoj analizi, a kako bi polaznicima što bolje približili konkretnu temu i omogućili im da jasno sagledaju važnost pravilnog obračuna troškova i uticaj tog procesa na poslovanje određenog pravnog lica.

Odmah zatim će specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove sistema obračuna troškova da obradi i temu koja se odnosi na definisanje nosilaca troškova, ali i na mesta i učinke troškova. Svakako će prisutnima biti pružena mogućnost i da se upoznaju sa različitim sistemima i metodama koje se tokom ovog postupka primenjuju, a sve da bi na osnovu konkretnih informacija mogli da odluče koji od svih tih sistema je najbolje primenjivati u određenoj situaciji.

Predviđeno je, isto tako da se detaljno govori o najčešće primenjivanim sistemima za obračun troškova, te će se polaznici prvo upoznati sa pravilima koja se primenjuju kada se vrši obračunavanje troškova prema aktivnostima, a zatim i kada se to čini uz analizu planskih i stvarnih troškova. Nakon što budu pažljivo prezentovani svi navedeni sistemi, prisutni će imati zadatak da urade i praktičan rad. Naime, predavači će im pružiti informacije, a oni će, zatim morati da primene upravo onaj sistem obračuna koji je poželjan u tom slučaju, te će na taj način pokazati i u kojoj meri su tačno razumeli ovu oblast. Svakako će se pristupiti zajedničkoj analizi urađenog praktičnog rada svakog polaznika, te će svakome od njih ponaosob i biti ukazano na greške koje u radu postoje, a predavači će im svakako objasniti i šta je trebalo da učine drugačije, to jest kako moraju pristupati obračunu da se takvi propusti ne bi događali.


Podrazumeva se da će polaznici biti upoznati i sa odredbama aktuelnog zakona, a koje se svakako moraju primeniti kada je potrebno izvršiti obračun i učinaka i troškova.

Sa odredbama računovodstvenog standarda MRS 2, a koje se primenjuju kada se vrši obračun zaliha će, isto tako sve prisutne precizno da upozna specijalizovani seminar - savladajte osnove sistema obračuna troškova. A tom prilikom će biti reči i o postupku kalkulacije cena, kao i o ceni koštanja, te njenoj dodatnoj kalkulaciji. Posebno će se prisutni upoznati i sa procesom kalkulacije cena, a koja je poznata i kao diviziona.

Polaznici ovog seminara će imati priliku da nauče i kako obračun troškova utiče na celokupan poslovni proces, a primarno na njegovo planiranje, a zatim i na kontrolu. Takođe će profesori da im objasne i kako taj proces utiče na sprovođenje konkretne politike poslovanja, te zbog čega je vrlo važno da se taj postupak pravilno vodi.

Gde se i kada organizuje kurs i obuka - savladajte osnove sistema obračuna troškova?

Samo na osnovu podataka koje će izneti prilikom upisa, a vezano za tip nastave koji želi da pohađa, svaki prijavljeni će saznati na kom mestu i u kojim terminima se organizuje stručna obuka i kurs - savladajte osnove sistema obračuna troškova.

Zapravo se radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima čak tri načina sprovođenja predavanja (individualna, grupna i poluindividualna nastava), a svaki od njih podrazumeva specifičan način organizacije. Takođe je definisano, prema pravilniku da se sve one mogu organizovati ili u poslovnicama te institucije ili preko interneta, a što opet sve zavisi od odluke prijavljenih.

Poluindividualni tip nastave je onaj koji je predviđen za dvoje polaznika, a individualnu edukaciju svako prati pojedinačno, s tim što je princip koji se primenjuje prilikom njihove organizacije sasvim isti. Ustvari se radi o vrlo jednostavno načinu, jer svako ko izvrši prijavu, te naglasi da časove želi da prati individualno ili u paru, određuje u dogovoru sa ovlašćenim licem određene poslovnice i sa predavačem kog datuma bi ona trebalo da počne, te svakako definiše i tačne termine u kojima će časovi da se sprovode i dinamiku.

Od onih polaznika koji se opredele za grupni seminar - savladajte osnove sistema obračuna troškova se očekuje da se pridržavaju i to u potpunosti svih smernica koje će tada da dobiju od ovlašćenog lica u poslovnici organizatora u kojoj se budu pre toga prijavili i upisali. Najvažnije je da se četiri osobe najmanje prijavi, kako bi konkretna vrsta edukacije počela, a predviđeno je da najviše 8 polaznika može nastavu u grupi da prati. Sve to važi i za online i za onu edukaciju koja se sprovodi u skladu sa pravilima klasične, a praktično odmah nakon ispunjenja pomenutog uslova se pravi grupa i koordinator za nastavu određuje, na prvom mestu datum početka seminara, a posle toga svakako definiše i dinamiku, kao termine u kojima će predavanja da budu organizovana.

Pored svega do sada pomenutog, naglašavamo da se može održati i nastava koju će pratiti samo osobe zaposlene u određenom preduzeću. Tada koordinator za nastavu poslovnice koju klijent lično odabere i predstavnik konkretne firme treba da odrede kako dinamiku održavanja korporativnog kursa, tako i datum njegovog početka i termine. Ističemo da samo u ovom slučaju može da bude data dozvola za izmenom mesta održavanja časova, ali se klijent maksimalno mora pridržavati tačno navedenih pravila, jer konkretni prostor svakako treba da zadovolji određene zahteve, a kako bi njegovi zaposleni predavanja pratili na najkvalitetniji mogući način.

Kako se organizuje specijalizovani seminar - savladajte osnove sistema obračuna troškova?

Pored klasične edukacije, a koju Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje na više od 20 lokacija, to jest u svakom svom predstavništvu, u ponudi se nalazi i online kurs i obuka - savladajte osnove sistema obračuna troškova. Kandidati koji odluče predavanja po tom principu da prate, to čine uz korišćenje ličnog kompjutera, uz obavezu da pre početka izvrše pravilnu instalaciju određenog softvera na njega. Uz to što će od organizatora dobiti sve potrebne informacije koje se odnose na sam tok instalacije, oni će svakako biti detaljno obavešteni i o principu organizacije one nastave koju budu izabrali da pohađaju. Naglašavamo da ova institucija zapošljava i stručnjake koji su, primarno usmereni na pružanje adekvatne tehničke podrške kandidatima tokom postupka instalacije namenskog softvera.

Princip organizacije i online i klasične nastave podrazumeva da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između praćenja predavanja u paru ili u grupi, te potpuno individualno.

A izuzev razlike u broju osoba koje treba da prisustvuju konkretnom vidu nastave, uočljiva je i ona koja se odnosi na način njihove organizacije. Ističemo da dvoje kandidata pohađa poluindividualni seminar - savladajte osnove sistema obračuna troškova, te da između 4 i 8 njih treba da bude prisutno kada se organizuje grupni vid edukacije, a jedna osoba pristupa praćenju individualne nastave.

Zapravo je najrigorozniji princip po kome se organizuje edukacija u grupi, uzevši u obzir da prijavljeni najpre imaju obavezu da se strpe, jer je neophodno da ih bude najmanje četvoro u jednoj grupi, a posle toga treba i da apsolutno prihvate sve što koordinator za nastavu jedne od poslovnica bude odredio. Reč je o tome da nakon ispunjenja osnovnog uslova, to jest prijave dovoljnog broja kandidata i formiranja grupe, ovlašćeno lice institucije organizatora treba da odredi kog datuma će edukacija početi, odnosno po kom principu će se odvijati, budući da on definiše i dinamiku i termine njenog održavanja.

Ali zato sve što je prethodno navedeno ne važi kada se organizuje individualna obuka i kurs - savladajte osnove sistema obračuna troškova, kao i poluindividualna edukacija, pošto svako ko je za takav način praćenja nastave zainteresovan, direktno sa predstavnikom odabrane poslovnice i sa predavačem, čija će biti obaveza da individualnu ili poluindividualnu nastavu vodi, precizira kojim tempom će se predavanja organizovati, te kada će časovi da počnu i u kojim terminima će ih kandidati pohađati.

Uz nastavu namenjenu pojedinačnim polaznicima, organizator omogućuje i sprovođenje takozvane korporativne obuke, koja je prvenstveno namenjena osobama zaposlenim u kompaniji klijenta. Ustvari je prilično jednostavan način na koji se ta vrsta edukacije organizuje, pošto je klijentu dozvoljeno da svaki segment definiše direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica. Moramo napomenuti i to da lokacija održavanja nastave može da bude promenjena samo u slučaju sprovođenja korporativnog kursa, tako da zaposleni, recimo predavanja mogu da prate i u okviru svoje kompanije, a ako to bude bilo definisano dogovorom između klijenta i organizatora.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - savladajte osnove sistema obračuna troškova?

Nastavni fond za svaki tip edukacije je potpuno isti, ali se njihovo trajanje razlikuje, jer dinamiku kod grupne nastave definiše koordinator, a kod poluindividualne i individualne o tome brinu polaznik, predavač i predstavnik konkretne poslovnice.

Iz tog razloga moramo naglasiti da samo kandidati koje zanima grupna obuka i kurs - savladajte osnove sistema obračuna troškova podatke o tačnom trajanje nastave dobijaju odmah po formiranju grupe.

Predviđeno je da ta vrsta edukacije traje četiri dana, to jest da svakoga od njih polaznici predavanja prate u trajanju od po dva školska časa, pošto ih je 8 ukupno zastupljeno u važećem nastavnom programu.

Uzevši u obzir da je gotovo isti princip po kome se organizuju individualna i poluindividualna nastava, kao i korporativni seminar - savladajte osnove sistema obračuna troškova, jasno je da i polaznici i predstavnici zainteresovanih kompanija treba da u dogovoru sa ovlašćenim licima konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford preciziraju i te informacije.

Spisak gradova za kurs i obuka "Savladajte osnove sistema obračuna troškova"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje