Obuka i kurs - standardi MRS 12, MRS 19 i MRS 37

Pored samostalnih računovođa, predviđeno je da stručni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 treba da pohađaju i ona lica koja u okviru određene firme imaju dužnost da sastavljaju finansijske izveštaje, jer će se oni tokom trajanja ove edukacije upoznati sa primenom svih pomenutih standarda, a čije odredbe se odnose kako na regulisanje primanja zaposlenih, tako i na porez na dobit, odnosno na potencijalnu imovinu, obaveze i rezervisanja.

Trebalo bi da svako ko želi u toj oblasti da se edukuje zna da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje nastavu u skladu sa pravilima individualne, grupne i poluindividualne, to jest da se svaka od njih može pohađati online i u brojnim poslovnicama ove institucije. Upravo zato što je ponuda vrlo obimna, to svaki prijavljeni treba da se opredeli kako će časove da prati, ali je takođe važno naglasiti da izuzev nastave za pojedinačne polaznike, pomenuta institucija organizuje i onu edukaciju, koju prvenstveno treba da pohađaju radnici koji su zaposleni u nekoj firmi. Tada se vrlo vodi računa da zahtevi klijenata budu ostvareni, to jest da njihovi zaposleni časove pohađaju baš onako kako im najviše odgovara, pa zato i jeste predviđeno da se ovlašćeno lice u onoj kompaniji koja je zainteresovana za ovu obuku, o načinu edukacije detaljno dogovara sa koordinatorom za nastavu bilo kog predstavništva institucije organizatora. Tako će oni zajedno odlučiti da li će zaposleni časove da prate kroz grupnu ili poluindividualnu, odnosno individualnu nastavu. A svakako će biti i posebno važno da odluče da li će ona biti organizovana u jednoj od poslovnica organizatora ili online, odnosno na nekoj drugoj lokaciji, što je zapravo dozvoljeno samo kada se sprovodi taj tip edukacije.

Što se tiče pojedinačnih polaznika, njima je na raspolaganju, sa jedne strane poluindividualni, grupni i individualni kurs i obuka za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37, a sa druge online i klasična vrsta edukacije. Baš zato se od svakog prijavljenog i zahteva da svoju odluku o načinu pohađanja ove edukacije saopšti ovlašćenom predstavniku one poslovnice u kojoj se bude prijavio, jer će nakon toga moći da dobije sve potrebne informacije o načinu na koji se ona sprovodi.


Kada je u pitanju stručni seminar koji se organizuje online, tada zainteresovani imaju obavezu nastavu da pohađaju isključivo preko svog računara, ali i da pre početka, na njega instaliraju softver i to prema pravilima. Naročito je važno da napomenemo i to da institucija organizatora zapošljava stručnjake čija specijalnost je pružanje tehničke podrške onim polaznicima koji imaju neki problem tokom instalacije, tako da će im biti omogućeno da ga na najbrži i najlakši mogući način otklone.

A ako neko bude doneo odluku predavanja da pohađa na klasičan način, zapravo se podrazumeva da prihvata obavezu da dođe lično u jednu od poslovnica pomenute institucije i da tu prati časove.

Vrlo je jednostavan način na koji se organizuje individualni kurs, a on podrazumeva potpuno isti princip kao i kada časove treba da pohađaju dvoje polaznika u isto vreme, a u kom slučaju se sprovodi takozvana poluindividualna edukacija. Svi prijavljeni se tada obavezuju da sa nadležnim profesorom, to jest sa kordinator za nastavu onog predstavništva u kome su se prijavili, preciziraju po kom principu će se onaj vid nastave koji žele da prate odvijati. Tačnije, definisaće prvo kog datuma će početi poluindividualni ili individualni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37, a odmah posle toga će da odrede i kakvom bi to trebalo da bude dinamikom, to jest u kojim terminima.Kada neko odluči da ovaj kurs pohađa sa više polaznika, on mora da zna da se grupni vid edukacije, zapravo organizuje prema vrlo strogim pravilima, te da se ne dozvoljava menjati apsolutno nijedan segment, koji će tada da definiše ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora. Jednostavnije govoreći, najpre mora da se minimum 4 kandidata prijavi u jednoj od poslovnica, te da navede da upravo tu vrstu edukacije želi da prati. Odmah nakon toga koordinator za nastavu definiše pravila po kojima će se ta edukacija odvijati, a u smislu da precizira kog datuma bi trebalo grupna obuka da počne, te u kojim terminima će časove polaznici da prate i na kraju, svakako da definiše i dinamiku njenog održavanja. Naveli smo prethodno da se svaki polaznik koji odluči predavanja da prati na taj način, u potpunosti mora pridržavati svih tih smernica, budući da nije u tom slučaju dozvoljeno da nijedna izmena, po zahtevu polaznika, bude izvršena.

Važno je da svako ko prethodno izvrši prijavu lično prisustvuje upisu, te da svakako u tom trenutku priloži i svu onu dokumentaciju koja zvanično spada u obaveznu. Takođe je bitno i da pre upisa bude izvršena prijava, a zainteresovanim licima je na raspolaganju mogućnost prijavljivanja online, zatim preko telefona odabranog predstavništva pomenute institucije i lično. Svakako obavezno mora biti ispoštovano pravilo o podacima koje mora da navede svako ko bude odlučio da prijavu izvrši elektronski, jer je tada vrlo važno da izuzev svog imena i prezimena, dostavi i informacije o datumu svog rođenja, kao i kontakt podatke.


Šta izučava seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37?

U kojim tačno prilikama se primenjuje svaki od pomenutih računovodstvenih standarda je prva i osnovna tema sa kojom će specijalizovani kurs i obuka za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 da upozna zainteresovane, a nakon toga će jedan po jedan standard biti obrađivan u skladu sa nastavnim programom.

Pored ostalog će prisutni naučiti, recimo da se MRS 12 računovodstveni standard odnosi na porez na dobitak, dok su primanja zaposlenih regulisana standardom MRS 19, a potencijalna imovina i obaveze, kao i rezervisanja, računovodstvenim standardom MRS 37.

Nakon što se budu precizno upoznali sa njihovim poljem primene, polaznicima ove edukacije će predavači objasniti i kako se primenjuje odlaganje poreskih obaveza, a u skladu sa pravilima konkretnog standarda, te će ih naučiti i koje su to komponente prisutne prilikom troškova rezervisanja, ali i koje vrste rezervisanja sve postoje. Takođe će biti reči i o unošenju svih tih promena u izveštaje o ostalom rezultatu, kao i u bilanse uspeha.

Nastavnim planom je svakako predviđeno i da se svako ko bude pohađao stručni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 osposobi da potpuno samostalno obrađuje odložena poreska sredstva, kao i odložene poreske obaveze, ali i da nauči na koji način se vrši njihovo prikazivanje u bilansima.

Uzevši u obzir da se obrađuje i tema koja je vezana za pravilnu obradu oporezive i računovodstvene dobiti, to se podrazumeva i da će svaki polaznik naučiti da sasvim samostalno odredi šta je privremena razlika između tih vrsta dobiti, a šta stalna. Prema pravilima nastavnog programa je, isto tako predviđeno i da se kroz praktične primere svaki prisutni upozna sa pravilnom primenom svakog od navedenih standarda, a tom prilikom će im predavači objasniti i koje se greške najčešće u praksi viđaju, to jest kako je potrebno postupiti da do njih ne bi ni došlo.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37?

Potpuno je za očekivati da svakog kandidata zanima kada i gde se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37, pa zato moramo naglasiti da on te informacije može da dobije tek pošto samostalno bude doneo odluku da li će pohađati online ili klasičnu edukaciju, to jest da li će predavanja pratiti kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu.

Kod poluindividualne i individualne edukacije je prisutan potpuno isti način organizacije, to jest tada svako ko izvrši prijavu definiše ne samo termine u kojima će se nastava održavati, nego i tačan datum njenog početka, kao i dinamiku.

A ukoliko neki kandidat bude odlučio da pohađa grupni seminar, od njega neće zavisiti ništa od toga, budući da on ima obavezu u tom slučaju da prihvati apsolutno sve što organizator bude odredio. Tačnije rečeno, svaki polaznik prvo treba da zna da u jednoj grupi sme da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi, to jest da se mora prvo minimalan broj njih prijaviti i kreirati jedna grupa, a kako bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. Pošto se navedeni zahtev bude ispunio, koordinator za nastavu će kreirati jednu grupu, a posle će odmah da odredi kada će nastava da počne, u kojim terminima će predavanja da se sprovode i po kakvoj će to da bude dinamici, te će naravno svakoga ko je izvršio prijavu i da o tome obavesti. Napominjemo da se ne dozvoljava da bude ispunjen zahtev nijednog kandidata koji je vezan za izmenom bilo čega od prethodno navedenog, budući da se primenjuje naročito rigorozan princip organizacije.

Preostalo nam je da navedemo i to da se korporativni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 takođe može organizovati i to ili u svakoj našoj poslovnici ili online, a postoji mogućnost i da klijent iznese zahtev da zaposleni edukaciji pristupaju u svojoj kompaniji. Tada se, naravno navedeni zahtev ispunjava, ali uz uslov da klijent tada ispoštuje sve smernice koje su vezane za osobenosti odabranog prostora. Naravno da će se koordinator za nastavu jedne od poslovnica organizatora i predstavnik zainteresovane kompanije dogovoriti ne samo o mestu održavanja te vrste edukacije, nego i o tome da li će zaposleni predavanja da prate u grupi ili možda individualno, te u paru.

U skladu sa kojim principima se organizuje obuka i kurs za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37?

Trebalo bi da svako ko donese odluku da pohađa ovu vrstu edukacije ima na umu činjenicu da se stručni kurs i obuka za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 može pohađati kako individualno, tako i u paru, ali i u grupi, a da Obrazovni centar Akademije Oxford željenu vrstu edukacije može da organizuje i online i na klasičan način, tako da, praktično rečeno svaki prijavljeni ima mogućnost da izabere na koji način će nastavu da prati i gde će to da učini.

Za klasičan vid edukacije je specifično to što se predavanja organizuju u svakom predstavništvu ove institucije, a ona se nalaze na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji.

Takođe je bitno da svaki kandidat koji izrazi želju predavanja da prati online zna da tada treba časove da pohađa preko sopstvenog kompjutera, s tim da u tom slučaju svakako ima obavezu da na njega instalira određeni tip softvera, A nastava se organizuje putem takozvanih virtuelnih učionica, tako da kandidati koji za tim budu imali potrebe, svakako mogu da dobiju i svu neophodnu tehničku podršku tokom procesa instaliranja te vrste softvera.

Da bi započeo grupni kurs, potrebno je razumljivo da bude napravljena jedna grupa, a to iziskuje prijavljivanje 4 kandidata minimum, s tim što je, takođe precizno definisano da najviše 8 ljudi ima pravo tu vrstu edukacije da pohađa. U tom slučaju, dinamiku po kojoj će se nastava organizovati, termine i datum početka, ima pravo samo da odredi zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica, a tačnije baš one u kojoj se konkretni uslov bude ostvario. Svakako će prijavljeni na tačno određen način da budu obavešteni o svim pravilima koja će morati da budu ispoštovana od strane svakog pojedinačno kandidata, pošto se ne dozvoljava ni u kom slučaju sprovoditi izmene.

Prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave se primenjuje potpuno drugačiji princip, tako da se dozvoljava svim prijavljenima da preciziraju najpre kog datuma će konkretni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37 da počne, ali i u kojim terminima i kakvom dinamikom će se odvijati i to sa zvanično ovlašćenim predstavnikom upravo one poslovnice u kojoj se i prijavljuju, te sa nadležnim predavačem.

Naravno da će pomenuta institucija organizovati i edukaciju namenjenu zaposlenima u sklopu neke kompanije, a takođe se i tom prilikom sprovodi vrlo slobodan princip organizacije. Naime, dozvoljava se svakom klijentu da se sa osobom koja je u određenoj poslovnici organizatora ovlašćena, dogovori ne samo o terminima i o dinamici održavanja korporativnog seminara, nego i o datumu njegovog početka, kao i o mestu na kome bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju. Samo u tom slučaju je dozvoljeno da se lokacija na kojoj se nastava sprovodi promeni, ali isključivo ako se radi o prostoru koji u potpunosti odgovara tačno definisanim karakteristika, s tim da će sa njima na vreme svaki klijent da bude detaljno upoznat.

Koliko traje seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37?

Ukupno će 4 dana da traje stručna obuka i kurs za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37, a kandidati će imati časove u trajanju od po 90 minuta, što je ustvari po dva školska časa i to u toku jednog dana. Ovako je 8 školskih časova nastave raspoređeno isključivo ako se kandidati budu odlučili da je pohađaju u formi grupne, a naravno da će ih neposredno pre početka, to jest nakon kreiranja jedne grupe, o svim neophodnim detaljima obavestiti ovlašćeno lice onog predstavništva u kome je ispunjen uslov za početak tog tipa edukacije.

Međutim, svi kandidati koji ipak budu odlučili časove da pohađaju ili individualno ili sa još jednom osobom, a kada se organizuje poluindividualni vid nastave, će sve podatke koji se odnose najpre na dinamiku, a zatim i na datum početka, kao i na termine, precizirati sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu predstavništva organizatora u kome zvanično i budu prijavu izvršili.

Praktično rečeno, sve to isto se podrazumeva i kada je u pitanju korporativni seminar za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37, jer se ovlašćeno lice određene kompanije o načinu sprovođenja tog tipa nastave dogovara sa predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku primene računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje