Obuka i kurs - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina

Neophodno je da svako ko je u nekoj banci angažovan u okviru pravne službe ili u onom odeljenju koje je specijalizovano za upravljanje kolateralima, svakako zna na koji način se procenjuje tržišna vrednost i opreme i mašina, pa su baš iz tog razloga upravo ova lica primarno svrstana u ciljnu grupu kandidata kojima je specijalizovani kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina namenjena. Podrazumeva se, svakako da bi toj edukaciji valjalo da prisustvuju i zaposleni u finansijskim sektorima preduzeća, kao i one osobe koje su zaposlene na radnom mestu sudskog veštaka, a njihovo usmerenje je vezano za veštačenje u oblasti ekonomije i mašinstva.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvaničan organizator pomenute edukacije, na više od 20 lokacija u celoj zemlji ima predstavništva, to je i svakome ko ima interesovanja za ovu specijalizovanu obuku, omogućeno da lično izvrši prijavu u bilo kojoj poslovnici. Isto tako je predviđeno i da se prijava vrši ili preko broja telefona ili na elektronski način, a tada se zahteva da polaznik informacije o sebi (datum rođenja, ime i prezime), te broj telefona, mail - om pošalje na oficijalnu adresu ove obrazovne institucije.

Vrlo brzo pošto bude zvanično izvršio prijavu na jedan od opisanih načina, svaki kandidat će da bude kontaktiran, a kako bi tom prilikom dobio sva potrebna obaveštenja od ovlašćenog lica organizatora i saznao na koji način se sprovodi edukacija i kako funkcioniše upis.


Inače je zahtevano da svaki prijavljeni bude lično prisutan kada bude bio organizovan upis, s tim da tom prilikom ima obavezu svu potrebnu dokumentaciju da dostavi.

Pored organizacije nastave u svakom predstavništvu ove institucije, a na uobičajen način, svim zainteresovanima je dozvoljeno i da se odluče za online seminar - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina. A u tom slučaju je naveden zahtev da oni poseduju kompjuter, a na njega će obavezno i instalirati tačno određeni tip softvera, o čemu će prethodno biti obavešteni. U svakoj poslovnici ove institucije su zaposleni i oni stručnjaci čija je obaveza da pružaju tehničku podršku svim onim kandidatima koji imaju neki problem kada vrše instalaciju softvera, pa će im na taj način biti omogućeno da ga uspešno instaliraju, a kako bi nesmetano pratili online nastavu.

Od svakog prijavljenog se, isto tako očekuje i da potpuno samostalno donese odluku kako će klasičnu ili online nastavu pratiti, a u smislu da se opredeljuje između grupne edukacije, te individualne ili poluindividualne.Grupna edukacija podrazumeva prisustvo više osoba, a tačno je određeno da ih u konkretnoj grupi sme biti najviše osmoro, te najmanje četvoro. Kako se zna precizan broj polaznika, tako je i potpuno jasno da mora zvanično da bude napravljena jedna grupa da bi nastava mogla da počne. Tačnije, tek pošto se minimalan broj kandidata prijavi, ona će biti formirana, a organizator će definisati termine održavanja časova i datum početka, kao i dinamiku. Svaki prijavljeni će da bude obavešten o načinu organizacije nastave, ali se mora naglasiti da se promene ni datuma početka, ali ni dinamike održavanja, kao ni termina svakako ne vrše ako neki prolaznik zahteva, pa se jednostavno očekuje da svi oni prihvate smernice koje će im dati organizator.

Budući da je način na koji se organizuje individualni i poluindividualni kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina mnogo jednostavniji, nego kada je potrebno sprovesti grupni vid edukacije, to moramo napomenuti da je prilično velika sloboda data svakom kandidatu. Naime, očekuje se od njega da precizira kako termine održavanja i tačnu dinamiku, tako i datum početka nastave koja je kreirana za jednog ili za dvoje polaznika, direktno sa osobama koje su u konkretnoj poslovnici organizatora to zadužene, to jest sa nadležnim profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Kako ova institucija sprovodi pomenuti kurs i specijalno za zaposlene u nekoj organizaciji, to se dozvoljava samo u tom slučaju i da časovi budu organizovani na drugoj lokaciji, a ukoliko se bude smatralo da to najviše odgovara polaznicima, to jest zaposlenima u toj kompaniji. Vrlo je važno i da odabrani prostor zadovolji tačno definisane zahteve, s tim da će organizator klijenta o tome detaljno obavestiti. Inače se primenjuje takav princip organizacije gde klijent svaki segment dogovara precizno sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva organizatora.


Plan i program stručne obuke - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina

Nastavnim planom po kome se ova obuka sprovodi je određeno da se u toku uvodnog predavanja svi prisutni upoznaju sa samim pojmom procene vrednosti, te da saznaju iz kog razloga se taj postupak vrši, u kojim prilikama i koja ograničenja podrazumeva vršenje procesa njihove procene.

Specijalizovani kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina će naročitu pažnju usmeriti i na savladavanje postupka pripreme procene, a tom prilikom će se polaznici detaljno upoznati i sa pojmom identifikacije i to kako mikro, tako i makro identifikacije, te će naučiti i kako se pristupa postupku pregleda opreme i mašina.

Odmah nakon toga će biti govora o troškovima i pristupu proceni sa finansijskog stanovišta. Takođe će učesnicima ovog kursa biti pojašnjeno i po kom principu funkcioniše onaj pristup proceni koji je znan i kao tržišni, a na koji će svakako biti i stavljen fokus predavanja. Isto tako je predviđeno da se prisutni upoznaju sa različitim metodama koje se prilikom procene opreme i mašina, to jest definisanja njihove tržišne vrednosti najčešće u praksi primenjuju.

Kako bi trebalo tačno da izgleda izveštaj o proceni opreme i mašina, to jest šta bi trebalo sve od podataka da sadrži i koja je njegova tačna forma, će takođe saznati svi polaznici pomenute obuke. A da bi im bilo još lakše da ovu oblast shvate, predavači će se pobrinuti da to potkrepe praktičnim primerima.

Očekuje se da svaki polaznik po završetku pohađanja ove edukacije bude detaljno upoznat sa celokupnim postupkom procene tržišne vrednosti kako opreme, tako i mašina, te da može potpuno samostalno da ga sprovede, ali i da izvrši sve neophodne pripremne radnje, odnosno da izradi specijalizovani izveštaj i to uz maksimalno poštovanje zahtevane forme.

Isto tako bi trebalo i da može da definiše koja procena je pripremljena na odgovarajući način, a u okviru koje je, možda došlo do određenih propusta, te će, sasvim sigurno moći i da ih oklone u najkraćem mogućem roku.

Gde i u kojim terminima se organizuje kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina?

Neophodne podatke koje se odnose kako na mesto na kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina, tako i na termine u kojima bi zainteresovani trebalo nastavu da pohađaju, oni zapravo dobijaju kada iznesu svoju odluku o vrsti nastave koju će da pohađaju (individualna, grupna ili poluindividualna), to jest pošto se opredele da li će je pohađati online ili će to učiniti po onom principu koji se smatra klasičnim.

Isti je način na koji se organizuju nastava namenjena jednom i dvoma polaznicima, odnosno individualna i poluindividualna, a predviđeno je tada da se svako od njih o apsolutno svakom segmentu dogovara direktno sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, te sa onom osobom koja će izabranu vrstu edukacije i da vodi.

Ipak, sasvim je drugačiji princip koji se poštuje kada se organizuje grupni kurs, a primarno zato što organizator definiše po kom principu će se nastava sprovoditi, te zato što se zahteva ostvarenje osnovnog uslova za njen zvaničan početak. Naime, od četvoro do osmoro kandidata ima pravo da prisustvuje nastavi u grupi, te je naročito važno da se minimalan broj njih prvo prijavi, da bi nakon toga mogla da bude napravljena grupa. Tek kada se to bude desilo, koordinator za nastavu kreira grupu i određuje kada će časovi da počnu, u kojim terminima će da budu održavani i u skladu sa kakvom dinamikom. Sve to, naravno saopštavaju na propisan način prijavljeniima, te jasno navode da nema mesta nikakvim izmenama, jer to nije aktuelnim pravilnikom uopšte dozvoljeno.

Otvorena je mogućnost i za organizaciju korporativne obuke i to ili na bilo koji od do sada navedenih načina ili u prostorijama koje će, tom prilikom zainteresovani klijenti da odredi. Jasno je da promena lokacije iziskuje maksimalno poštovanje pravila, to jest da klijent mora obezbediti prostor koji je odgovarajući, a organizator će ga sasvim sigurno o svim detaljima obavestiti. Inače, predstavnik zainteresovane firme će izneti sve zahteve organizatoru, te će se oni zajedno usaglasiti ne samo oko datuma početka pomenute vrste edukacije, nego i oko dinamike njenog održavanja, te oko termina u kojima će se korporativni kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina održati.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina?

Kako postoji više tipova edukacija u ponudi, tako je i jasno da se načini njihove organizacije razlikuju, to jest da od svakog prijavljenog zavisi koji tip nastave će pratiti.

Klasični kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina je ona vrsta nastave kod koje se predavanjima pristupa direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok se online prati isključivo preko kandidatovog kompjutera, koji on obavezno mora da poseduje, ukoliko časove želi tako da prati. Takođe je bitno naglasiti da se taj tip edukacije sprovodi kroz virtuelne učionice, a uz primenu specijalizovanog softvera, koji svaki prijavljeni ima obavezu prethodno da instalira. Zainteresovanima će biti pružena adekvatna tehnička podrška, ako se dogodi da naiđu na neku poteškoću u toku samog procesa instalacije.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina, prijavljeni moraju znati da tada nastavi prisustvuje između njih četvoro i osmoro, a predstavnik određene poslovnice organizatora tom prilikom definiše prema kakvom principu će se nastava odvijati. Naime, tek nakon što 4kandidata bude zvanično izvršilo prijavu u toj poslovnici, biće ispunjen uslov za nastanak grupe, tako i da će koordinator za nastavu moći da odredi kog datuma tačno će ova edukacija početi, ali će svakako tom prilikom da precizira i u kojim terminima će polaznici pratiti predavanja, to jest kojim tačno tempom će se ona organizovati. Prilikom obaveštavanja svakog pojedinačnog polaznika o tim detaljima, biće napomenuto da on nema pravo da zahteva nikakvu izmenu, to jest da čak i ako bude izneo takav zahtev, on neće biti ispunjen, budući da pravila to ne dozvoljavaju.

Upravo zato što je vrlo strog princip prema kome se nastava u grupi organizuje, u ponudi ove institucije se nalaze i individualna, odnosno polu individualna edukacija, a koje podrazumevaju znatno jednostavniji način organizacije. Zapravo, koordinator za nastavu predstavništva u kome je kandidat izvršio prijavu, kao i profesor koji je nadležan za sprovođenje jedne ili druge vrste nastave, ali i prijavljeni, treba zajedno da se usaglase oko toga kog datuma tačno će početi nastava za dvoje ili za jednog kandidata, te u kojim terminima i po kakvoj dinamici će časovi da budu održani.

A gotovo da je potpuno isti princip koji se primenjuje kada je potrebno organizovati korporativni seminar - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina, samo što u tom slučaju nastavu treba da prate radnici određene firme. Predstavnik te kompanije će se sa koordinatorom za nastavu bilo koje poslovnice organizatora dogovoriti o svim segmentima organizacije, a čak može da bude dopušteno i da se ta vrsta edukacije organizuje na nekoj drugoj lokaciji, uz uslov da je ona odgovarajuća, to jest da u njoj polaznici bez ikakvih poteškoća predavanja mogu da prate. Pomenuta lica će se dogovoriti najpre o tome gde će biti organizovana korporativna obuka, a zatim i kog datuma će ona početi, te po kakvoj dinamici će predavanja da budu provedena i u kojim terminima.

Koliko će da traje kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina?

U skladu sa važećim nastavnim programom, a koji obuhvata 8 školskih časova nastave ukupno, grupna obuka i kurs - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina će trajati četiri dana, tako da će polaznici imati obavezu na dnevnom nivou da pohađaju predavanja u trajanju od po 90 minuta, a što je ustvari po dva školska časa dnevno.

Ipak, naglašavamo da će detaljne informacije o dinamici dobiti svaki kandidat koji bude imao interesovanje da prati grupni tip nastave, a tek nakon što se najmanje 4 zainteresovanih bude prijavilo, to jest pošto bude bila kreirana grupa.

Kod individualne, ali i poluindividualne edukacije se nastava sprovodi u skladu sa potpuno drugačijim principom, pa je tako predviđeno da zainteresovani kandidati informacije o tačnom trajanju dobiju prilikom dogovora sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice i sa nadležnim predavačem.

A kako je u ponudi i takozvani korporativni seminar - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina, te se i on organizuje vrlo slično kao i individualna, odnosno poluindividualna nastava, jasno je da će svaki klijent podatke o trajanju imati na raspolaganju kada se bude dogovorio sa ovlašćenim predstavnikom izabrane poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje