Obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine

Kako ona lica koja su zaposlena u finansijskom sektoru različitih kompanija, tako i ona čije je radno mesto vezano za sektor skladišta ili komercijale, su pozvana da pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine. Predviđeno je, takođe da nastavu pohađaju i sve one osobe koje u okviru neke firme obavljaju poslove vezano za oblast prava i kontrole, a svakako bi bilo dobro da privatni preduzetnici i ovlašćeni revizori, isto tako odluče da pohađaju ovaj kurs.

Nastava se organizuje u skladu sa tačno utvrđenim pravilima i programom, a tokom cele godine je dopušteno izvršiti prijavu ili putem telefona ili ličnim dolaskom zainteresovanog kandidata u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, a takođe je omogućeno prijavu izvršiti i elektronskim putem. Naglašavamo da je obavezno navesti ime i prezime kandidata u elektronskoj poruci, kao i datum njegovog rođenja, ali i njegov broj telefona, uzevši u obzir da će koordinator za nastavu poslovnice u kojoj on bude izvršio prijavu, svakako morati da ga kontaktira, te da mu pruži sve potrebne informacije u vezi sa načinom upisa i uopšteno, principom organizacije nastave.

Ono što svaki prijavljeni mora da uradi jeste da u prostorije jedne od poslovnica dođe lično, da bi mogao zvanično da se upiše, s tim da je takođe obavezan svu potrebnu dokumentaciju tada da dostavi.


Inače, princip organizacije ove edukacije je specifičan u tom smislu što se organizuje više vrsta nastave, a svaki prijavljeni treba da izabere na koji način će predavanja da prati.

Jednostavnije rečeno, on odlučuje da li će pohađati individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu, to jest da li će časove da prati u jednoj od poslovnica pomenute institucije ili će se opredeliti da to učini preko računara, odnosno online.

Grupni kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine je takav vid edukacije, koji podrazumeva da se nastavi pristupa sa više polaznika, a da svako od njih u potpunosti treba da prihvati dinamiku po kojoj će časovi da se održavaju, odnosno utvrđene termine i datum početka, pošto sve to ima dužnost da odredi zvanično ovlašćeno lice upravo one poslovice organizatora u kojoj je ispunjen uslov za formiranje grupe. Radi se o tome da je predviđeno prisustvo od najmanje četvoro i najviše osmoro kandidata prilikom praćenja ove vrste edukacije, pa je to i osnovni razlog zbog čega se prvo mora oformiti grupa, to jest prijaviti minimalan broj lica, a kako bi institucija organizatora mogla da odredi po kom principu će se nastava odvijati. Naravno da će svi prijavljeni odmah po definisanju načinu sprovođenja edukacije da dobiju sva potrebna obaveštenja, ali se mora naglasiti da se svaki kandidat apsolutno mora obavezati da poštuje navedena pravila, s obzirom na to da se ne dozvoljava vršiti nikakve izmene, a ukoliko to neko bude želeo.Napominjemo da svaki kandidat kome iz nekog razloga ne bude odgovarao prethodno pomenuti princip organizacije, svakako ima mogućnost da pohađa nastavu u paru ili onu koja je namenjena samo jednoj osobi. Zapravo se i poluindividualna i individualna edukacija organizuju na sasvim isti način, a on je u najvećoj meri prilagođen zahtevima kandidata. Kada se neko opredeli časove da pohađa na jedan ili drugi način, on će svakako morati da se vrlo precizno dogovori sa nadležnim predavačem, odnosno sa koordinatorom za nastavu o tome kako će se individualna ili poluindividualna nastava odvijati, to jest definisaće najpre tačan datum njenog početka, a potom i termine, te dinamiku, u skladu sa kojom bi trebalo da budu sprovedena predavanja.

Korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine je isto u zvaničnoj ponudi institucije organizatora, a način na koji se taj tip nastave sprovodi podrazumeva da će klijent, to jest predstavnik određene kompanije sve detalje koji se odnose na organizaciju edukacije za zaposlene, precizno da definiše sa predstavnikom određene poslovnice organizatora. Samo u tom slučaju se dopušta da polaznici nastavu prate na nekoj drugoj lokaciji, s tim da se moraju ispoštovati tačno određeni uslovi. A podrazumeva se da će se zvanično ovlašćeno lice neke firme dogovoriti sa koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica da li će se nastava odvijati u formi grupne, individualne ili poluindividualne, to jest da li će se organizovati online, u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora ili u okviru firme koja je za pomenutu edukaciju zainteresovana.


Nastavni plan stručnog kursa - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine

Sa značajem poznavanja celokupnog postupka koji je vezan za potpisivanje obaveza i imovina će predavači upoznati, u toku uvodnog predavanja sve prisutne. A tom prilikom će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine da bude primarno usmerena na prezentovanje važnosti ove vrste popisivanja, te će svakako prisutni u tom delu biti vrlo precizno upoznati i sa odredbama aktuelnog zakona, a koje se moraju pravilno primenjivati kada se vrši popis. Zapravo će im biti prezentovana ona zakonska akta kojima se reguliše kako celokupan proces popisa, tako i rokovi koji moraju da budu ispoštovani.

Najpre će biti obrađen postupak popisivanja obaveza, tako da će prisutni naučiti, između ostalog i kako funkcioniše taj tip popisa, a kada je potrebno obraditi poreze i zarade zaposlenih, odnosno dugoročna rezervisanja ili, pak davanja, te ostale segmente koji spadaju u popis obaveza pravnog lica.

Naredni deo koji uključuje stručni seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine se odnosi na pravilno popisivanje imovine određene firme, te je predviđeno da profesori govore prvo o pravilnom popisu nekretnina, a zatim i opreme, ali i postrojenja, kao i potraživanja, te zaliha i svih ostalih stavki, koje se svrstavaju u imovinu konkretnog preduzeća.

A kako je zakonom regulisano da se ove dve vrste potpisa vrše na različit način kod onih lica koja se oporezuju paušalno i kod onih koja funkcionišu prema principu vođenja poslovnih knjiga, to je svakako predviđeno nastavnim programom da se prisutni vrlo precizno upoznaju prvo sa tim po kom principu se popisivanje vrši u zavisnosti od tipa pravnog lica, ali i da uoče određene razlike među tim vrstama popisa.

Isto tako će ova edukacija omogućiti zainteresovanima da nauče i kako se popisivanje obaveza i imovine mora izvršiti kod onih lica koja koriste budžetska sredstva, s tim da će posebna pažnja biti obraćena na one situacije koja se smatraju vanrednim, a u kojima se svakako mora izvršiti pomenuti popis. Zapravo se misli na to da će prisutni naučiti kako funkcioniše popisivanje obaveza i imovine kada se vrši primopredaja dužnosti ili, pak onda kada dođe do stečaja i u sličnim vanrednim situacijama.

Kako osoba koja je zadužena za vršenje ovog popisa mora da popunjava i tačno definisanu dokumentaciju, to stručni seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine omogućuje svakom polazniku da nauči i šta treba da sadrži onaj dokument koji se odnosi na plan rada stručne komisije za popis, ali i koje vrste izveštaja se tada popunjavaju, to jest rešenja, te će im profesori prezentovati i mnoga druga dokumenta koja se tada koriste.

Nakon toga će oni morati stečena znanja da primene u praksi, budući da će im predavači navesti informacije koje će oni morati da unesu u konkretna dokumenta, a samim tim će i pokazati na licu mesta, da li su i u kojoj tačno meri prihvatili znanja, koja su im predavači neposredno pre toga i prezentovali.

Na kom mestu i kada se stručni kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine održava?

Koga god zanima da se u navedenoj oblasti edukuje, prvo mora da izvrši prijavu, a tada i da navede kako će nastavu pohađati, da bi mogao da dobije tačne informacije o mestu njenog održavanja i o terminima.

Specijalizovani seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine se sprovodi prema pravilima individualne, poluindividualne i grupne nastave, a zainteresovani takođe biraju i između klasične i online edukacije.

Svaka osoba koja odluči da časove pohađa u okviru grupe, nakon prijavljivanja mora da sačeka zvanično ispunjenje glavnog zahteva za njen početak, a koji se odnosi na prijavljivanje minimalnog broja članova potrebnih za nastanak jedne grupe. Samim tim što od četvoro do osmoro ljudi može da pohađa ovu edukaciju, to znači da se upravo 4 polaznika mora prijaviti, da bi organizator odredio termine održavanja, dinamiku i datum početka, a zatim i detaljno o svemu tome obavestio prijavljene. Moramo napomenuti da je prisutan takav princip organizacije kod grupne edukacije da se nijednom prijavljenom ne dozvoljava ispunjenje zahteva vezano za izmene definisanih detalja.

A budući da je u ponudi i individualni i poluindividualni vid edukacije, to je obavezan svako ko je zainteresovan nastavu da prati na jedan od tih načina, da se odluči kada želi da počne da pohađa predavanja, odnosno kojom dinamikom mu najviše odgovara da to čini i u kojim terminima, a posle će sve to da precizira sa nadležnim profesorom i sa zvaničnim koordinatorom za nastavu određene poslovnice.

Korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine predstavlja edukaciju koja je isključivo zaposlenim licima u nekoj kompaniji namenjena, pa se samim tim nastoji da budu ispunjeni zahtevi klijenta i to na apsolutno najbolji način. Tako je predviđeno da se ili vlasnik, odnosno direktor te firme ili njen ovlašćeni predstavnik, o datumu kada će početi nastava za zaposlene, odnosno o dinamici njenog održavanja, ali i o tačnim terminima, dogovori sa osobom koja je u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford upravo za to i ovlašćena. Valjalo bi da naglasimo da se ta vrsta edukacije može organizovati i u sklopu firme koja je zahteva, to jest na onoj lokaciji za koju se proceni da više odgovara zaposlenima. Međutim, potrebno je da to bude prostor sa tačno definisanim karakteristikama, a o njima će, naravno svaki klijent pojedinačno dobiti precizna obaveštenja, kojih se mora pridržavati.

Kako se sprovodi obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine?

Ne može se precizno reći na koji način se organizuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine, uzevši u obzir da će to zavisiti od svakoga ko bude izrazio želju da je pohađa.

Naime, kandidati imaju izbor između online i klasične nastave, sa jedne strane, odnosno grupne, poluindividualne i individualne, sa druge strane. Dakle, oni odlučuju i o mestu održavanja i o svim ostalim segmentima organizacije, budući da vrše izbor između svih pomenutih tipova edukacija.

Ko god se opredeli da časove pohađa samostalno, to jest kroz individualnu nastavu, treba da ima na umu da se ona organizuje na potpuno istovetan način kao i ona vrsta edukacije koju treba da pohađa dvoje polaznika istovremeno, a koja je još poznata i kao poluindividualna. Zapravo je svima njima tada dozvoljeno da se sa stručnim licem, koje će da vodi odabranu vrstu nastave, ali i sa osobom koja je u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford za te poslove ovlašćena, dogovori o načinu njene organizacije, u smislu da definiše kog datuma tačno će jedna ili druga vrsta edukacije početi, ali i da precizira kada bi trebalo da budu organizovana predavanja i kojom brzinom će polaznik da ih pohađa.

Ipak, sve to ne važi kada je u pitanju grupna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine, zato što taj tip edukacije ne može da počne pre nego što se stekne uslov za nastanak grupe, odnosno pre nego što najmanje 4 osobe budu prijavu izvršile. Zapravo će tek posle toga zvanično ovlašćeno lice u toj poslovnici organizatora ima pravo da formira grupu i da odredi na koji način će se nastava odvijati, to jest da samostalno definiše najpre kada će ona početi, zatim kojim tempom će se predavanja odvijati i svakako, u kojim će to tačno da bude terminima. A o tome će svakog prijavljenog na jasno definisan način da obavesti, ali se svako od njih maksimalno mora pridržavati svega toga, zato što je princip njenog sprovođenja takav da se izmene uopšte ne dozvoljavaju.

Preostalo nam je da napomenemo i to da se online seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine organizuje isključivo preko polaznikovog računara, a na koji je on obavezan da instalira tačno određenu vrstu softvera. Sa informacijama koje se odnose na celokupan proces njegovog instaliranja će, naravno biti upoznat svaki zainteresovani, a bilo kakav problem koji se tom prilikom bude pojavio će biti rešen uz pomoć tima stručnjaka svake poslovnice institucije organizatora.

Što se tiče one edukacije koja se smatra klasičnom, od svakog zainteresovanog se u tom slučaju zahteva da u prostorijama izabranog predstavništva organizatora prati predavanja i to u tačno definisanim terminima.

Koliko će kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine da traje?

Zvaničnu informaciju o trajanju kako individualne vrste nastave, tako i poluindividualne, svaki prijavljeni će da dobije upravo onog trenutka kada uslove organizacije bude definisao, sa jedne strane sa zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice u kojoj se bude prethodno upisao, a sa druge, sa nadležnim profesorom.

Tako isto, kada se sprovodi korporativni seminar - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine važi pravilo da klijent definiše sve segmente organizacije, pa tako i trajanje edukacije, sa koordinatorom za nastavu bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ali zato, kada neko odluči časove da pohađa u formi grupne nastave, on će biti obavezan da prihvati ne samo trajanje, koje tada određuje organizator, nego i termine održavanja, ali i dinamiku s tim da se taj tip edukacije organizuje tek nakon što se minimalan broj kandidata prijavi zvanično i pošto se kreira jedna grupa.

Uzevši u obzir da ukupno 8 školskih časova ima u nastavnom planu po kome se stručna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine sprovodi, to je organizator odredio da kandidati imaju u toku jednog dana po 90 minuta nastave, a što je zapravo po 2 školska časa dnevno, pa tako grupni vid edukacije traje 4 dana ukupno.

Spisak gradova za kurs i obuka "Upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje