Obuka i kurs za implementaciju interne revizije u firmama

Kako je sve važnije da se u kompanijama različite strukture primenjuju pravila koja se tiču interne revizije, jasno je koliko je važno da svi zainteresovani pohađaju specijalizovani seminar za implementaciju interne revizije u firmama. Pored direktora kompanija, te nadležnih lica, ova obuka je namenjena i svakome ko smatra da je potrebno da se upozna sa postupkom primene smernica koje su vezane za ovu vrstu revizije.

Kako je prema pravilima institucije organizatora predviđeno da ovaj kurs bude organizovan po klasičnom principu ili online, to jest da se nastava odvija u okviru grupne, individualne ili poluindividualne, to je svakako predviđeno i da svako ko izvrši prijavu precizira kako će časove da prati.

Iz tog razloga, već prilikom zvaničnog upisa polaznici treba da se o tome izjasne, a kako bi saznali detaljno po kom principu se koji vid nastave organizuje. Dakle, najpre da navedemo da svaki polaznik koga interesuje online kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama mora posedovati kompjuter, ali i obavezno na njega treba da instalira onaj softver, koji je primarno za to i napravljen. A kako u svakoj poslovnici ove institucije postoji i specijalizovani tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku onim polaznicima kojima je to neophodno, to napominjemo da će oni pomoći apsolutno svakome od njih, da bi što jednostavnije taj softver pravilno i instalirao.


Dobro je da navedemo i to da je klasična, zapravo ona edukacija koja uključuje organizaciju predavanja u prostorijama bilo koje poslovnice organizatora, a obe se mogu pohađati u paru, individualno ili u grupi.

Što se tiče poluindividualne nastave, nju bi trebalo da prati dvoje polaznika istovremeno, a predviđen je istovetan način sprovođenja kao i kod one edukacije koja je namenjena isključivo jednom kandidatu (individualna): Radi se o posebno jednostavnom principu organizacije, a on podrazumeva da se pojedinačnom polazniku pruža apsolutna sloboda da precizira kako će se nastava odvijati, to jest da u dogovoru sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora i sa nadležnim profesor, on odredi ne samo datum njenog početka i termine, već i da precizira kakvim tempom će predavanja da budu organizovana tom prilikom.

A grupni seminar za implementaciju interne revizije u firmama podrazumeva potpuno različit način organizacije i prisustvo više osoba nastavi (od 4 do 8 polaznika). Uz to, isključivo koordinator za nastavu predstavništva u kome bude bila napravljena grupa, odnosno u kome se minimalan broj polaznika prijavi, tada ima pravo da odredi na koji način će se nastava u grupi organizovati. Zapravo će on definisati termine njenog održavanja, tačan datum početka i dinamiku, a obavestiće sve prijavljene o tome u najkraćem mogućem roku. Obaveza je organizatora da napomene i to da je zabranjeno vršiti izmene bilo čega od pomenutog, tako da svi polaznici moraju navedena pravila da poštuju.Naravno da može da bude organizovan i korporativni seminar za implementaciju interne revizije u firmama, a ukoliko neki klijent iznese zahtev za tim. Uzevši u obzir da se radi o specifičnoj grupi polaznika, odnosno o radnicima konkretne firme, to i naglašavamo da će organizator poštovati maksimalno sve što klijent bude tom prilikom zahtevao. Isto tako će biti dozvoljeno i da se korporativni kurs organizuje na onaj lokaciji koju će odrediti sam klijent, ali uz uslov da zahtevi koji se podrazumevaju u tom slučaju, budu u potpunosti ispunjeni, tako da zaposleni imaju mogućnost na najbolji način da pohađaju pomenuti kurs.

Neophodno je da svako ko želi pomenutoj edukaciji da prisustvuje prvo izvrši prijavu, to jest da kontaktira odabrano predstavništvo organizatora telefonom ili da to učini u njegovim prostorijama lično, a takođe može da pošalje i elektronsku poruku sa svojim podacima (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona).

Nedugo nakon zvanične prijave će svaki pojedinačni kandidat biti kontaktiran od strane organizatora, a kako bi dobio neophodna obaveštenja. Potrebno je da upisu, svako ko izvrši prijavu prisustvuje lično, te da svu obaveznu dokumentaciju tom prilikom i dostavi.

Specijalizovani seminar za implementaciju interne revizije u firmama - plan nastave

Podrazumeva se da će polaznicima ove edukacije prvo biti objašnjeno šta se tačno podrazumeva pod internom revizijom, to jest kako njena primena utiče na poslovni prostor i koja je, generalno svrha koju ona ima. A predviđeno je i da specijalizovana obuka i kurs za implementaciju interne revizije u firmama omogući zainteresovanima da se upoznaju, ali samo uopšteno sa radom američkog Instituta internih revizora, što je zapravo najrelevantnija svetska organizacija, koja i određuje brojna pravila u ovoj oblasti. Takođe će polaznicima profesori precizno objasniti i koja pravila podrazumeva Međunarodni okvir za profesionalnu praksu, a koji je sačinjen upravo od strane ove institucije.

U skladu sa nastavnim programom, nakon toga polaznici se upoznaju i sa najzastupljenijom definicijom pojma interna revizija, a uče i koje su odgovornosti u tom slučaju prisutne, to jest koja ovlašćenja ima osoba zadužena za implementaciju interne revizije u kompanijama. Svakako će biti govora i osobenostima ovog procesa, ali će prisutni da se detaljno upoznaju i sa svim onim principima koji se moraju primeniti da bi se internom revizijom pravilno upravljamo.

Tokom ovog seminara će, isto tako biti govora i o metodama koje se koriste da bi se pravilno upravljanje rizicima i da bi sistem interne revizije funkcionisao na najoptimalniji način. Ali će polaznicima biti prezentovani i svim oni principi, koji se na svetskom nivou primenjuju kada se interna revizija implementira u poslovanje pravnih lica različite strukture, a što se primarno čini sa ciljem što boljeg i kvalitetnijeg poslovanja.

Uz sve pomenuto, prisutni će se upoznati i sa načinom na koji bi trebalo da izveštavaju nadležne u određenoj firmi, a svakako će biti govora i o osnovnim znanjima vezano za proces korporativnog upravljanja, odnosno onog sistema koji je vezan za interne kontrole. Polaznici će naučiti i šta je potrebno da posmatraju kako bi adekvatno pratili da li i u kojoj meri napreduje primena ovog sistema.

Kako se radi o specifičnoj vrsti edukacije, to je predviđeno i da kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama omogući polaznicima da stečena znanja primene u praksi. Tačnije, nastavnim planom je određeno i da svaki polaznik pojedinačno izradi plan za primenu ove vrste revizije u konkretnoj kompaniji. Odmah nakon što budu završili sa tim radom, polaznici će čuti mišljenje predavača, te će dobiti i informacije o tome gde su u njemu pogrešili, a svakako će im biti objašnjeno i sta je potrebno da učine da do toga ponovo ne bi došlo.

U potpunosti je očekivano da polaznici ovog specijalizovanog seminara ovladaju primenom svih onih pravila koja se odnose na internu reviziju, te da na taj način ostvare napredak u poslovanju bilo kog pravnog lica.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama?

Kada se kandidat bude opredelio po kom principu će nastavu da prati, on će precizno da bude informisan o tome gde i kada se organizuje specijalizovana obuka i kurs za implementaciju interne revizije u firmama.

Poenta je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu sprovodi putem grupne, individualne i poluindividualne, a predviđeno je za svaku od njih da je polaznici mogu pohađati ili online ili u skladu sa klasičnim principom.

Osim one vrste nastave koju bi trebalo pojedinačni kandidati da pohađaju, ova institucija ima mogućnost da organizuje i korporativnu obuku, to jest da omogući zaposlenima u nekoj kompaniji da se osposobe za primenu svih onih pravila, koja su vezane za internu reviziju. A ta vrsta edukacije se organizuje na istovetan način kao i ona koju bi trebalo da pohađaju zainteresovani kandidati pojedinačno, ali je istaknuto da može da bude sprovedena i u prostorijama određene firme, to jest tamo gde klijent bude zahtevao, ali isključivo ukoliko izabrani prostor može da odgovori na tačno određene zahteve.

Sada da se vratimo na nastavu namenjenu pojedinačnim polaznicima, te da kažemo i to da se klasični kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama sprovodi u celoj našoj zemlji, a tačnije u onim gradovima u kojima organizator posluje, to jest u kojima ima predstavništvo.

Kada je u pitanju edukacija namenjena za praćenje online, zahteva se da svaki prijavljeni u tom slučaju poseduje računar, jer će upravo njega tada koristiti kako bi časovima prisustvovao. Inače, taj tip edukacije se sprovodi uz primenu specijalizovanog softvera, a nastava se prati putem takozvanih virtuelnih učionica. Naravno da je omogućeno svakom zainteresovanom da, u slučaju potrebe dobije svu neophodna pomoć u tehničkom smislu, jer je tim stručnjaka zaduženih za to zaposlen u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Prethodno je već navedeno da se i klasična i edukacija koja se sprovodi online mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da praktično govoreći, svaki pojedinačni polaznik treba da odabere hoće li predavanjima pristupati samostalno, to jest putem individualne nastave ili će se, ipak opredeliti da to učini putem grupne, odnosno poluindividualne, koje su takođe u ponudi.

A u slučaju da odluči časove da prati u grupi, neophodno je da pričeka ispunjenje osnovnog zahteva za njihov početak, to jest da prijavu najmanje 4 osobe izvrše. Naime, isključivo nakon toga će kordinator za nastavu u određenoj poslovnici imati mogućnost da napravi jednu grupu i da odredi kada će ona početi, te u kojim terminima će zainteresovani predavanja pratiti i po kakvoj dinamici će se, uopšteno ona odvijati. Takođe se podrazumeva da će svaki pojedinačni član te grupe, odmah nakon toga biti obavešten o svakom segmentu organizacije koji je prethodno definisan, s tim što je dužan i da te smernice poštuje, s obzirom na to da nisu omogućene njihove promene po zahtevu.

Znatno je jednostavniji način na koji se organizuje poluindividualni i individualni kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama, a prvenstveno zato što se zahtevi polaznika maksimalno ispunjavaju. Zapravo će ovlašćeno lice određenog predstavništva organizatora i profesor, koji će jednu od tih vrsta edukacija da vodi, tada da se detaljno dogovore sa osobom koja se prijavila o svemu, to jest preciziraće termine u kojima bi konkretni tip edukacije trebalo da bude organizovan, kao i dinamiku i tačan datum početka.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za implementaciju interne revizije u firmama?

Neophodne podatke vezano za način sprovođenja ove edukacije, svi koji izvrše prijavu dobijaju od ovlašćenog lica predstavnika organizatora u kome se zvanično upišu, ali je pre toga vrlo važno da navedu koju su vrstu nastave od mnogobrojnih odlučili da pohađaju.

Zapravo je reč o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford sprovodi kako klasičnu, tako i online nastavu, odnosno grupnu, individualnu i poluindividualnu.

Jednostavnije rečeno, klasični i online kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama se mogu pratiti individualno, u paru ili u grupi, a o čemu svakako odlučuje prijavljeni. Ali da bi mogao konkretnu odluku da donese, vrlo je važno i da detaljno bude upoznat sa procesom odvijanja svakog od ponuđenih vidova edukacije.

Tako je predviđeno da se klasična nastava održava u celoj zemlji, to jest u gradovima gde pomenuta institucija ima svoju poslovnicu. A svi zainteresovani, u tom slučaju prihvataju obavezu da dolaze u njene prostorije kako bi pratili predavanja prema utvrđenom principu.

Drugačiji je način na koji se organizuje online edukacija, pošto se ona odvija preko kompjutera svakog zainteresovanog kandidata, tako da oni moraju da ga poseduju, te imaju obavezu i da na njega instaliraju softver. A o tome koji je softver u pitanju i kako se on instalira će dobiti sve neophodne podatke od ovlašćenog predstavnika konkretne poslovnice organizatora, a po potrebi će im biti pružena i adekvatna tehnička podrška.

Već smo pomenuli da se oba tipa nastave mogu pohađati ili kroz grupnu edujaciju ili potpuno individualno ili u paru, te je svakako određeno da prijavljeni izaberu kako će predavanja pratiti.

Polaznici kojima odgovara da predavanja pohađaju potpuno samostalno će to učiniti u okviru individualne nastave, a po istim smernicama se organizuje i poluindividualna obuka i kurs za implementaciju interne revizije u firmama. Zapravo, u tom slučaju upravo svaki prijavljeni precizira sa koordinatorom za nastavu poslovnice koju bude lično odabrao i sa onom osobom, koja će edukaciju da vodi, na koji način će se predavanja odvijati. Preciznije, dogovara se o tačnom datumu kada će poluindividualna nastava ili individualna da počne, ali svakako definiše i termine u kojima će časovi da budu organizovani i dinamiku.

Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje edukacija koja podrazumeva prisustvo više polaznika, to jest grupna. A prema pravilima, između četvoro i osmoro ljudi nju može da prati, pa je i sasvim logično što se prvo mora prijaviti najmanji broj kandidata potrebnih za kreiranje grupe, a kako bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. Ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici u kojoj se toliko ljudi bude prijavilo, će odrediti sva pravila, to jest navešće kog datuma će nastava da počne, po kakvoj dinamici i u kojim terminima će se časovi organizovati, pa će onda i obavestiti svakoga ko je član formirane grupe. Posebno je bitno naglasiti da će svaki prijavljeni imati obavezu poštovanja tih smernica, budući da se prema pravilima, ne može dozvoliti vršenje nikakvih izmena.

Potrebno je da ovlašćena lica različitih kompanija kontaktiraju najbliže predstavništvo institucije organizatora ukoliko ih interesuje korporativni seminar za implementaciju interne revizije u firmama. Princip po kome se organizuje edukacija namenjena radnicima te firme je prilično fleksibilan, uzevši u obzir da će se nadležno lice u kompaniji klijenta i u instituciji organizatora dogovoriti o svim neophodnim detaljima vezano za termine održavanja, datum početka i dinamiku, ali je takođe predviđeno da oni definišu i na kom tačno mestu će se nastava sprovodi. Zapravo, postoji mogućnost ne samo da zaposleni časove pohađaju u poslovnici organizatora ili online, već i da to učine u okviru kompanije u kojoj su zaposleni ili, pak na nekoj drugoj lokaciji, a ako to klijent bude zahtevao. U tom slučaju je vrlo važno i da se ispoštuju važeća pravila, to jest da prostor koji klijent bude odabrao, bude usklađen sa standardima koji su aktuelni u tom trenutku.

Stručni kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama - trajanje

S obzirom na to da koordinator za nastavu poslovnice organizatora, u kojoj se dovoljan broj osoba zainteresovanih za grupni vid edukacije prijavi, tada određuje dinamiku njenog održavanja, kao i tačan datum početka i termine, to se podrazumeva da će svi prijavljeni naknadno ove informacije i da dobiju.

A u ovom trenutku je predviđeno da grupna obuka i kurs za implementaciju interne revizije u firmama ukupno 4 dana traje, to jest da 8 školskih časova programa bude raspoređeno na taj način da članovi konkretne grupe imaju u toku jednog dana nastavu u trajanju od po 2 školska časa, odnosno po 90 minuta.

Ipak, prisutan je drugačiji princip organizacije za poluindividualno i individualnu edukaciju, pa polaznici zainteresovani za jednu od njih dogovaraju detalje vezano za trajanje, to jest za dinamiku sa profesorom lično i sa koordinatorom za nastavu poslovnice koju odaberu za prijavljivanje.

Korporativni seminar za implementaciju interne revizije u firmama se organizuje vrlo slično kao prethodno pomenuti vidovi edukacije, što znači da će klijenti saznati koliko bi nastava trebalo da traje kada se zvanično budu dogovarali sa predstavnikom poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za implementaciju interne revizije u firmama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje