Obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa

Uzevši u obzir da je pojam faktoringa relativno nov na našem tržištu, to se javila potreba da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa, a kako bi se svi zainteresovani na što bolji način upoznali sa ovim pojmom i počeli da ga primenjuju, sve sa ciljem da poslovni proces u okviru svoje kompanije poboljšaju.

Naglašavamo da, u principu, ovu edukaciju može da prati svako ko je zaposlen u kompanijama koje se primarno bave izvozom, ali i svako ko je zadužen za obavljanje komercijalnih poslova, te naravno, bilo ko ko ima potrebu da se sa navedenim postupkom upozna, a kako bi ga primenjivao u svom poslovanju.

Organizator ove obuke, Obrazovni centar Akademije Oxford, tokom cele godine sprovodi ovu edukaciju i to putem individualne, grupne i poluindividualne nastave, s tim da je naglašeno da sva tri tipa edukacije mogu da budu organizovana ili online ili u predstavništvu institucije organizator.


Individualni kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa podrazumeva prisustvo samo jedne osobe, dok je poluindividualna nastava namenjena za dvoje kandidata, a način na koji se one organizuju je vrlo jednostavan. U tom slučaju se svakom zainteresovanom kandidatu dozvoljava da se o terminima održavanja jednog ili drugog tipa edukacije, ali i o dinamici, te o datumu početka, precizno dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom one poslovnice u kojoj je prethodno izvršio prijavu i sa licem koje će voditi izabrani tip nastave.

Kada je u pitanju edukacija koja se sprovodi u grupi, princip njene organizacije se u velikoj meri razlikuje u odnosu na prethodno pomenuti. Dakle, svaki kandidat će prvo imati obavezu da sačeka prijavljivanje najmanje 4 polaznika, uzevši u obzir da je upravo to navedeno kao osnovni uslov za početak ovog vida edukacije, jer se tek po prijavljivanju minimum toliko osoba jedna grupa može oformiti. Koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se to bude dogodilo će vrlo brzo posle toga da precizira kada će grupni tip nastave početi, odnosno kakvom dinamikom će se predavanja organizovati i u kojim terminima. A nakon toga će na propisan način svakog prijavljenog o tome da obavesti, ali moramo naglasiti da ne postoji mogućnost izmene definisanih detalja. Budući da organizator naročitu pažnju obraća na visok kvalitet nastave, to je naglašeno da se najviše osmoro kandidata u jednoj grupi može naći.

Uz nastavu za pojedinačne kandidate, ova institucija može da organizuje i korporativni seminar za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa, a radi se o vrsti edukacije koju samo radnici određene firme mogu da pohađaju. Upravo zato što se nastoji da budu ispunjeni zahtevi svakog zainteresovanog klijenata, ovaj vid edukacije, po potrebi može da bude sproveden i na bilo kojoj drugoj lokaciji, ali uz uslov da su njene karakteristike usklađene sa pravilima, o kojima će predstavnik određene kompanije detaljno da bude informisan. Svakako se pomenuti tip nastave organizuje na prilično slobodan način, što znači da se direktor neke firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik o svakom segmentu organizacije mora dogovoriti sa osobom koja je u jednoj od poslovnica organizatora nadležna.Nastava koja se organizuje online iziskuje da svaki zainteresovani kandidat predavanjima pristupa preko sopstvenog kompjutera, ali će biti obavezan da posebnu vrstu softvera na njega instalira i to prema pravilima. Podrazumeva se da će ovlašćeno lice poslovnice organizatora u kojoj on bude vršio prijavu da ga informiše o svemu tome, a ako bude postojala potreba pružiće mu i pomoć, da bi konkretni softver što brže instalirao.

Ko god se opredelili za klasičnu edukaciju treba da dolazi u učionice, koje se nalaze u predstavništvu ove institucije i to u bilo kom gradu, jer će predavanja tu i da budu organizovana.

Prijavljivanje je moguće izvršiti bilo kog dana, a u radno vreme odabrane poslovnice organizatora lično, te je svakako otvorena i mogućnost prijavljivanja putem mejla ili broja telefona. Svi oni kandidati koji budu odlučili da prijavu izvrše elektronskim putem bi, svakako trebalo u tom mejlu da osim svog imena i prezimena, napišu kako datum rođenja, tako i kontakt podatke.

Nakon što budu izvršili prijavu, svi kandidati će biti informisani o postupku upisa, a obavezni su da dođu lično u predstavništvo institucije organizatora i da dostave svu potrebnu dokumentaciju, s tim da će prethodno biti obavešteni o tome šta sve spada u obaveznu dokumetaciju potrebnu za upis.

Plan i program specijalizovane obuke za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa

Prvo pitanje na koje bi stručna obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa trebalo da pruži adekvatan odgovor jeste šta je to faktoring i koji su njegovi osnovni principi. Sa načinom sprovođenja ovog postupka će, takođe profesori detalno da upoznaju sve polaznike ove edukacije, ali će im, naravno ukazati i na brojne prednosti koje implementacija faktoringa ima na celokupan poslovni proces određene kompanije.

Budući da je novijeg datuma, mnogi direktori preduzeća još uvek nisu shvatili koliko je postupak finansiranja na ovaj način važno primenjivati, tako da će svi polaznici da budu posebno upoznati i sa aktuelnim zakonskim regulativama u toj oblasti.

Predviđeno je, takođe da predavači ukažu prisutnima i na one situacije koje se smatraju potencijalno rizičnim kada se ovaj proces sprovodi, ali će im isto tako biti precizno objašnjeno i šta je to takozvani dvofaktorski faktoring i kako se on primenjuje na međunarodnom nivou.

Sa celokupnom procedurom implementacije ovih pravila će vrlo detaljno biti upoznat svaki polaznik ovog kursa, a takođe će da bude sve potkrepljeno najboljim primerima iz prakse. Na taj način će polaznici imati mogućnost da sva teorijska znanja koja su usvojili u toku predavanja, potkrepe i praktičnim, te će tako biti mnogo sposobniji da pravila vezana za faktoring primenjuju i u svom poslovanju, a po završetku praćenja ove edukacije.

Podrazumeva se i da će predavači, vrlo precizno ukazati prisutnima na koji način se vrši procena različitih poslova u okviru kojih se može primeniti postupak faktoringa, a specijalizovani kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa će se, takođe pozabaviti i njegovom primenom na međunarodnom nivou, što će naročito pogodovati osobama koje su zaposlene u firmama čija delatnost je prvenstveno usmerena na izvoz.

U kojim terminima i se organizuje stručni kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa?

Trebalo bi da se svaki prijavljeni kandidat odluči između tri tipa edukacije koja su u ponudi (grupna, poluindividualna i individualna nastava), te da isto tako samostalno donese odluku da li će izabranu vrstu edukacije da pohađa online ili u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kom slučaju se organizuje klasični kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa.

Od apsolutno svakoga ko se opredeli za online vid edukacije se zahteva da ima računar, a pre početka odabrane vrste nastave je vrlo važno i da na njega instalira poseban tip softvera. Informacije koje se odnose i na sam tok ovog vida edukacije i na postupak instalacije namenskog softvera će svaki zainteresovani kandidat da dobije od ovlašćenog lica one poslovnice organizatora u kojoj se bude prijavljivao.

A kada je u pitanju nastava u grupi, prvo što svaki prijavljeni mora da zna jeste da mora najmanje 4 kandidata zvanično da u toj poslovnici izvrše prijavu, nakon čega se formira grupa, što i jeste glavni zahtev za početak te vrste nastave. Grupna obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa podrazumeva prisustvo više osoba u isto vreme, to jest od četvoro do osmoro njih najviše, a kada bude bila kreirana grupa od minimalnog broja članova, biće određeno i po kom principu se nastava odvija. Kod ove vrste edukacije, zvanično ovlašćeni predstavnik određene poslovnice definiše sve, to jest kako tačan datum početka, tako i dinamiku, odnosno termine u kojima će predavanja da budu organizovana. Apsolutno sve što koordinator za nastavu određene poslovnice bude definisao se neće promeniti ako to pojedinačni kandidat bude zahtevao, budući da je u pitanju vrlo rigorozan princip organizacije.

Polaznici koje zanima ili poluindividualni ili individualni seminar za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa, će imati priliku da sa licima koja su u određenoj poslovnici organizatora ovlašćena, to jest sa nadležnim predavačem i sa koordinatoromn za nastavu, odredi na koji način će se ili edukacija za jednu ili za dve osobe organizovati. A pod tim se misli na definisanje termina održavanja poluindividualne ili individualne nastave, odnosno dinamike i datuma njihovog početka.

Trebalo bi da naglasimo da uvek postoji mogućnost da bude ostvaren zahtev klijenta koga interesuje korporativna obuka, to jest koji svojim zaposlenima želi da omogući da se osposobe na adekvatan način za implementaciju faktoringa, a kako bi time izvršili pozitivan uticaj na poslovanje svoje firme. Način na koji se taj tip nastave organizuje ide u prilog svakom klijentu, budući da on sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora određuje po kom principu će se edukacija za zaposlene odvijati, s tim da je otvorena mogućnost i da se izmeni mesto njenog održavanja. Sa tim u vezi moramo naglasiti da prostor koji klijent tom prilikom bude izabrao mora da bude usklađen sa definisanim pravilima, jer je to jedini uslov da se izvrši promena mesta održavanja nastave.

Na koji način se organizuje stručna obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa?

Svi prijavljeni blagovremeno dobijaju informacije koje se odnose na način organizacije one vrste nastave koju budu izabrali da pohađaju, uzevši u obzir da je već poznata informacija da Obrazovni centar Akademije Oxford ima brojne vrste edukacije u ponudi.

A pored nastave koja se odvija na klasičan način i to u poslovnicama pomenute institucije, svakako može da bude sproveden i online kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa. Od svakoga ko je zainteresovan za praćenje edukacije online se zahteva da na svoj kompjuter, koji naravno mora da poseduje, instalira posebnu vrstu softvera. Svakako će stručni tim poslovnice u kojoj se konkretni polaznik bude prijavio, a u slučaju da postoji potreba za tim, svakome od njih pružiti neophodnu pomoć prilikom instaliranja tog tipa softvera.

Sasvim je jasno da je klasičan vid nastave onaj koji uključuje organizaciju časova u poslovnicama organizatora, a one se u Srbiji nalaze na više od 20 lokacija.

Grupni seminar za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa je predviđen za veći broj ljudi, to jest za četvoro do najviše osmoro polaznika, a časovi se u tom slučaju organizuju tek nakon što se minimalan broj kandidata bude prijavio i pošto organizator bude definisao termine i dinamiku njihovog održavanja, kao i tačan datum početka. Uzevši u obzir da se radi o prilično strogom načinu organizacije nastave, to se od svih prijavljenih i zahteva da se pridržavaju svega navedenog, pošto čak i ako budu zahtevali izmenu nekog segmenta, to neće biti uzeto u obzir.

Princip po kome se organizuje edukacija namenjena za jednog ili za dvoje kandidata je, generalno potpuno drugačiji od onoga koji uključuje rad u grupi. Preciznije govoreći, svako ko se opredeli da časove prati na jedan od pomenutih načina će datum početka one vrste nastave koju bude izabrao da pohađa definisati zajedno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, ali je vrlo važno da oni preciziraju i dinamiku po kojoj će se časovi organizovati, kao i da zajedno definišu termine.

U okviru navedene institucije može da bude organizovana i korporativna obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa, što je u stvari, najjednostavnije rečeno nastava za zaposlene. U tom slučaju, predstavnik određene kompanije sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice organizatora, određuje kako će se ta vrsta nastave odvijati, a u smislu da zajedno definišu i dinamiku i termine održavanja časova, kao i datum početka. Naravno da je dozvoljena mogućnost da klijent iznese zahtev da bude promenjena lokacija održavanja nastave, a ako bude procenjeno da će polaznicima tako biti olakšano praćenje predavanja. Podrazumeva se da to mora biti odgovarajući prostor, a svaki klijent će biti obavešten o zahtevima koje on, neizostavno mora da ispuni.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa?

Ukupno osam školskih časova je predviđeno važećim programom, po kome se stručna obuka i kurs za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa organizuje, a samo u situaciji kada se polaznici opredele za grupni vid edukacije, oni malo pre njenog početka dobijaju informaciju koja se odnosi na trajanje. Razlog za to jeste što organizator samo kod grupnog tipa edukacije definiše tačnu dinamiku, te određuje termine i datum početka, a sve to tek pošto bude bila formirana grupa od najmanjeg broja polaznika.

Dakle, grupni vid edukacije će polaznici pratiti 4 dana ukupno, a tom prilikom je definisana dinamika od po dva školska časa tokom jednog dana.

Kako se organizuje i poluindividualna i individualizovana nastava i to prema potpuno drugačijem principu od grupne, predviđeno je da se ne samo o dinamici, nego i o svim ostalim segmentima vezano za sprovođenje jedne od pomenutih vrsta edukacije, polaznici dogovaraju sa nadležnim licima poslovnice u kojoj se prijavljuju.

Ali i način na koji se organizuje korporativni seminar za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa je, svakako drugačiji u odnosu na grupni vid edukacije, jer predstavnici zainteresovane kompanije takođe informacije o trajanju dobijaju naknadno, to jest dogovaraju se i o tome i o datumu početka, te o dinamici sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva organizatora.

Trajanje kursa: 6 školskih časova

Cena:

Individualna nastava: 15,000 RSD

Spisak gradova za obuku i kurs primene faktoringa u okviru poslovnog procesa

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje