Posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj

Svako ko ima veze sa Nemačkom, u smislu da je ili u toj zemlji radio i stekao uslove potrebne za penziju ili želi da se zaposli u Nemačkoj, odnosno ima nekog člana porodice koje u toj zemlji živi i radi, pa je neophodno da se izvrši spajanje porodica, treba da ima na umu i da mora ispoštovati sva pravila koja su navedena na zvaničnom sajtu Ambasade Republike Nemačke. Isto se odnosi i na popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize, ali i na zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke. Upravo su to sve usluge koje zainteresovanima nudi Akademija Oxford, sve u želji da rastereti klijente maksimalno, te da im omogući da kroz celokupan proces prođu što je moguće jednostavnije.


Posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj

Popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize

Nije jednostavno posebno ukoliko se prvi put susrećete sa ovim postupkom, budući da postoje neophodne vize za ulazak u Nemačku. A da bi sve to moglo da bude sprovedeno u skladu sa pravilima, potrebno je da vas neko detaljno uputi u to kako u praksi funkcioniše popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, odnosno kako se vrši zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke i na kraju kako se vrši preuzimanje viza.

U principu sve zavisi od toga sa kojim razlogom neko želi da poseti ovu zemlju, odnosno da li je u pitanju spajanje porodice ili zapošljavanje, te obrazovanje i usavršavanje. Naravno da u svim slučajevima mora biti izvršeno i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, što će svakako Akademija Oxford preuzeti na sebe i na taj način u velikoj meri ljudima olakšati.

Podrazumeva se da stručnjaci koji imaju iskustva u tome i koji su angažovani tom prilikom znaju i da popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize u Nemačkoj nije nimalo jednostavan posao. Zato će korak po korak uputiti klijenta u to koja dokumenta najpre treba da pripremi, odnosno za koja dokumenta je neophodno da izvrši i prevođenje sa srpskog jezika na nemački.

Na svu sreću, Prevodilački centar Akademije Oxford može da ponude i ovu uslugu klijentima, uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači deo tima ove institucije. Međutim, ukoliko je neophodna i overa Apostille pečatom, to podrazumeva da ipak klijent mora samostalno tu vrstu overe da izvrši, prosto zato što je ona u nadležnosti osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije. Ali nema sumnje da će stručnjaci koji budu bili angažovani za popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize u Nemačkoj na vreme informisati klijente i o tome da li je potrebna overa dokumenata tim pečatom, kako bi celokupan proces bio znatno pojednostavljen.

Zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke

Nakon što klijent bude izneo sve detalje zaposlenima u okviru Aakademije Oxford o tome zbog čega mu je potrebno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, odnosno o tome da li je zainteresovan za zapošljavanje, spajanje porodice ili možda obrazovanje i usavršavanje, kao i da li mu je potrebno i popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, moći će da dobije informacije i o tome kako se vrši zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, što će svakako zaposleni u okviru ove institucije činiti umesto njega ako se tako dogovore.

Zapravo je vrlo važno da klijent detaljno predstavi svoju situaciju, jer će upravo to pomoći zaposlenima Akademije Oxford da ga upute u to koja sve dokumenta treba da pripremi, te za koja od njih je neophodan prevod sa srpskog na nemački jezik, odnosno overa sudskog tumača i eventualno overa Haškim ili Apostille pečatom, posle čega će uslediti i uslužno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke.

Isto tako se podrazumeva da će klijent na vreme da bude informisan o tome kako treba da se ponaša kada ode u Ambasadu Republike Nemačke, odnosno koja dokumenta treba da ponese i slične detalje.

Spajanje porodica

S obzirom na to da postoje situacije kada se jedan od članova porodice živi i radi u Nemačkoj, a ostali članovi su u Srbiji, to je i sasvim očekivano da mnogi ljudi žele da izvrše spajanje porodice, kada je takođe potrebno i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke i naravno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize.

Vrlo je važno da svi koji su zainteresovani za spajanje porodice imaju na umu koja dokumenta treba da ponesu kada je njihov termin u ambasadi, o čemu će ih svakako obavestiti zaposleni u okviru Akademije Oxford, koji će izvršiti i uslužno popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize, odnosno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke.

Podrazumeva se da će klijenti dobiti informaciju i o tome da moraju platiti taksu za izdavanje vize, a čija je visina navedena precizno u informatoru na zvaničnom sajtu ambasade Republike Nemačke.

Isto tako će dobiti informacije u i o tome da ambasada te zemlje nema uticaja na vreme koje je potrebno za obradu zahteva za spajanje porodice.

Zapošljavanje u Nemačkoj

Ukoliko je u pitanju osoba, koja želi da radi u Nemačkoj, podrazumeva se da će biti potrebno izvršiti zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, odnosno da je popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje neophodna, a u čemu će svakom zainteresovanom pojedincu svakako pomoći zaposleni u okviru Akademije Oxford.

S obzirom na to da postoje različite kategorije ljudi koji su angažovani za zapošljavanje u Nemačkoj, a samim tim i za dobijanje vize, to je izuzetno važno da klijent detaljno uputi zaposlene u konkretnoj poslovnici u to po kom osnovu želi da vrši zapošljavanje, jer će od toga i zavisiti koja dokumentacija mu je potrebna, odnosno za koja dokumenta će biti neophodno prevođenje sa srpskog na nemački jezik, zatim overa od strane sudskog tumača i eventualno overa Apostille ili Haškim pečatom, ukoliko je to propisano aktuelnim zakonom.

Podrazumeva se da će klijent dobiti informacije i o tome koje su sve diplome priznate na teritoriji Republike Nemačke, odnosno kako u praksi funkcioniše nostrifikacija i o sličnim detaljima koji su vrlo bitni za zapošljavanje u Nemačkoj i za dobijanje vize u toj zemlji.

U zavisnosti od toga o kojoj kategoriji radnika je reč, zavisiće i koja dokumenta će biti potrebna, a podrazumeva se da uzevši u obzir da Akademija Oxford posreduje u tom smislu što nudi uslugu koja se odnosi i na zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke i na popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje, u velikoj meri celokupan postupak može da olakša.

Tim pre što su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u svim poslovnicama ove institucije u našoj zemlji, tako da će klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na nemački jezik, odnosno overa prevedenih dokumenata od strane sudskog tumača moći i te usluge da dobiju u najkraćem mogućem roku. Ipak, ono što jeste obaveza svakog klijenta u konkretnom slučaju jeste što će morati da obrađena dokumenta overi Apostile pečatom, a ukoliko tako navodi aktuelni zakon, o čemu će svakako na vreme i da bude obavešten.

Nema sumnje da će popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize kako za spajanje porodice, tako isto i za zapošljavanje, ali i u svakoj drugoj situaciji, te zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, a što će izvršiti Akademija Oxford po zahtevu klijenta, u velikoj meri pojednostaviti celokupan proces i pomoći klijentu da kroz njega prođe na najlakši mogući način.


Popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize

Ko god je imao priliku i da razmišlja o tome da se zaposli u Nemačkoj ili izvrši spajanje porodica, a ukoliko je nek član porodice već na radu u toj zemlji, te generalno da pribavi vizu zarad obrazovanja i usavršavanja, bez imalo sumnje zna da se radi o procesu koji nije nimalo jednostavan. Ne samo da se vrši popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, nego i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, ali i prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački jezik, zatim njihova overa od strane sudskog tumača i eventualno overa Apostille pečatom, poznatim i kao Haški pečat, a ukoliko je tako propisano zakonom, što je sve proces koji traje i prilično je zahtevan.

Ali, tu je Akademija Oxford da pomogne svima koji žele da pribave vizu za Nemačku, u smislu da njeni zaposleni vrše ne samo zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, nego je u ponudi i popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, kao i prevodi dokumenata sa srpskog na nemački jezik, odnosno maksimalno olakšavanje celokupnog postupka.

Uslužno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize

Iako je i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke jedna od usluga koju vrši Akademija Oxford, ono što je mnogo važnije jeste popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, a što je proces kome treba pristupiti vrlo odgovorno. Baš zato se od klijenta zahteva da informiše zaposlene u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, a koje želi da angažuje za tu uslugu, o svim detaljima.

Stvar je u tome da se popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize u velikoj meri razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju zapošljavanje u Nemačkoj, odnosno obrazovanje i usavršavanje ili spajanje porodica.

A na osnovu zahteva klijenata će zaposleni u okviru konkretne poslovnice Akademije Oxford detaljno obavestiti svakoga od njih o tome koja dokumenta treba da pripreme, odnosno za koja će im biti potrebno prevođenje sa srpskog na nemački jezik i overa od strane sudskog tumača, što je svakako usluga koju takođe Akademija Oxford nudi, uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači u timu svake poslovnice te institucije u našoj zemlji.

Isto tako će klijent biti obavešteni o tome da li postoji zahtev za overu Haškim ili apostille pečatom, kao i o tome da se ta vrsta overe ne nalazi u nadležnosti Akademije Oxford, već u nadležnosti osnovnih sudova na području Republike Srbije, pa ću u tom smislu klijent biti u obavezi da tu vrstu overe izvrši, ako bude bilo neophodno.

Koja su dokumenta potrebna za zapošljavanje u Nemačkoj?

Da bi klijent mogao da sazna koja dokumenta treba da pripremi za zapošljavanje u Nemačkoj, prvo mora navesti kojoj kategoriji pripada, odnosno da li je njegova diploma nostrifikovana ili nije. Uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnog Zakona o doseljavanju stručne radne snage, koji važi na području Republike Nemačke, a čiji određeni članovi navode obavezu državljana zemalja koje nisu članice EU, definisano je i koja dokumenta su potrebna za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj.

Vrlo je važno da klijenti na vreme budu informisani o tome kako u praksi funkcioniše postupak nostrifikacije njihove diplome, kao i o tome da je nakon što bude izvršeno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj, odnosno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, te naravno dobijanja vize, vrlo važno i da raskinu radni odnos koji imaju u svojoj matičnoj zemlji, što je svakako i navedeno na zvaničnom sajtu tog diplomatskog predstavništva u našoj zemlji.

Treba napomenuti i to da se donekle dokumenta razlikuju na osnovu kategorija radnika, a u smislu da li je u pitanju visokokvalifikovana stručna radna snaga ili medicinsko osoblje, bilo sa nostrifikovanom diplomom, bilo sa potvrdom o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome, odnosno osoba koju zanima zapošljavanje u Nemačkoj zato što želi da traži radno mesto u toj zemlji, kao i osoba koja je zainteresovana za zapošljavanje u Nemačkoj, a na osnovu nostrifikovane diplome o stručnom obrazovanju, koja je potpuno ili delimično nostrifikovana. Sve to utiče i na postupak popunjavanja i pripreme kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj, te se podrazumeva da će klijenti na vreme biti obavešteni o tome koja dokumenta će im biti potrebna, te za koje će im biti neophodni prevodi sa srpskog na nemački jezik i slično.

Popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za spajanje porodica

Ako je jedan supružnik na radu u Nemačkoj, onda postoji mogućnost za spajanje porodice, kada se vrši popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize u takvim situacijama.

Podrazumeva se da Akademija Oxford i u tom slučaju pruža tvoje usluge, tako da će biti izvršeno i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke po zahtevu klijenta zainteresovanog za spajanje porodica, ali i popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize.

S obzirom na to da je vrlo precizno navedeno koja dokumenta je potrebno pripremiti, to znači da će klijent svakako na vreme biti obavešten o svemu tome, kao i o tome za koja dokumenta se zahteva prevođenje sa srpskog na nemački jezik, te overa od strane sudskog tumača i eventualno overa takozvanim Haškim ili Apostile pečatom.


Zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke

Mnogi ljudi danas odlučuju da zaposlenje potraži u drugim zemljama, tako da je zapošljavanje u Nemačkoj i dalje aktuelno, a ima i onih koji su zainteresovani za spajanje porodica, te za obrazovanje i usavršavanje u toj zemlji. U svakom slučaju je neophodno i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, odnosno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, što se često karakteriše kao prilično kompleksan proces.

Međutim, da bi klijentima koji su za to zainteresovani bilo maksimalno olakšano, Akademija Oxford nudi i uslužno popunjavanje i pripremu kompletnu dokumentacije za dobijanje vize, ali i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, te prevođenje dokumenata sa srpskog na nemački jezik i overu prevedenih dokumenata od strane ovlašćenog sudskog tumača, koji se u timu te institucije nalazi. Ukoliko je neophodna i overa Apostille ili Haškim pečatom, svi klijenti će biti na vreme informisani o tome da je takva vrsta overa u nadležnosti osnovnih sudova, te će biti upućeni naravno i u detalje vezano za postupak vršenja overe Haškim ili Apostille pečatom, ukoliko se to zahteva.

Kako se vrši zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke?

Da bi po zahtevu klijenta moglo da bude izvršeno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, neophodno je najpre da bude izvršeno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize po različitim osnovama.

U principu, najčešće se ljudi odlučuju za spajanje porodica ili za zapošljavanje u Nemačkoj, a podrazumeva se da se dokumenta razlikuju od slučaja do slučaja, odnosno u zavisnosti od toga kojoj kategoriji zaposlenih to lice pripada, te sa kojom diplomom se prijavljuje i slično.

Maksimalno se poštuju odredbe Zakona o doseljavanju stručne radne snage prilikom definisanja toga kojoj kategoriji lice pripada, a koje je zainteresovano za zapošljavanje u Nemačkoj. U tom smislu se razlikuje i popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, o čemu će naravno svako od njih da bude na vreme i informisan.

Isto to se odnosi i na spajanje porodica, jer u velikoj meri dokumenta zavise i od toga da li supružnici imaju maloletno dete ili decu, ali i na dobijanje vize sa ciljem obrazovanja i usavršavanja u Nemačkoj.

Zato i jeste vrlo važno da klijent koga interesuje popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, a pre nego što bude izvršeno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, koji će te usluge izvršiti po njegovom zahtevu i o tome po kom tačno osnovu želi da zatraži vizu, te se podrazumeva da klijent treba i da dostavi sva propisana dokumenta za koja je potrebno izvršiti i prevod sa srpskog na nemački jezik, kao i overu od strane sudskog tumača i eventualno overu Apostille ili Haškim pečatom.

A nakon što bude izvršeno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za Nemačku, Akademija Oxford će u ime klijenta da izvrši i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke. Zatim će informisati klijenta o tome kako bi trebalo da se ponaša tom prilikom, odnosno šta može da očekuje kada ode u ambasadu u zakazanom terminu.

Isto tako će klijent da bude upućen i u to kako se prema pravilima vrši preuzimanje vize, odnosno koliko ambasada republike Nemačke navodi da je okvirno potrebno vremena da zahtev za izdavanje vize bude obrađen.

U velikoj meri će uslužno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, kao i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke olakšati klijentu celokupan postupak pribavljanja vize i odlazak u tu zemlju.


Spajanje porodica

Jedan od čestih razloga zbog kojih su klijenti zainteresovani za uslužno popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize u Nemačkoj, odnosno za zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, a što je usluga koju po zahtevu vrši Akademija Oxford, jeste i spajanje porodica.

Ukoliko je jedan supružnik u Nemačkoj, gde živi i radi, a sada drugi supružnik želi da mu se pridruži, neophodno je da najpre bude pripremljena odgovarajuća dokumentacija, a zatim i popunjena, te da bude izvršeno i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, što će po zahtevu klijenata izvršiti Akademija Oxford u njegovo ime i tako u velikoj meri celokupan postupak olakšati.

Posebno je važno napomenuti da je za spajanje porodica značajno i to da li supružnici imaju maloletno dete ili ne, jer će tada biti neophodna odgovarajuća dokumenta, a o čemu će klijenta svakako zaposleni u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford na vreme da informišu, kako bi bilo izvršeno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za spajanje porodice, a potom i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke.

Popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za spajanje porodica

Podrazumeva se da će Akademija Oxford uslužno po zahtevu klijenata da izvrši i popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize za Nemačku, ukoliko je u pitanju spajanje porodica.

Nakon što budu izvršeni i prevodi dokumenata sa srpskog na nemački jezik, kao i overa od strane sudskog tumača, što su takođe usluge koje su dostupne u okviru ove institucije, uzevši u obzir da su u timu svake poslovnice Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, odnosno overa Haškim ili Apostille pečatom, a ako to navodi zakon, moći će da bude izvršeno i uslužno zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, čime će celokupan postupak pribavljanja vize za spajanje porodica biti maksimalno olakšan.

Podrazumeva se da će klijenti, uslovno rečeno biti informisani i o tome da je potrebno da plate i taksu za izdavanje vize, a čija je visina je precizno navedena u informatoru na zvaničnom sajtu ambasade Republike Nemačke u Republici Srbiji.

Takođe će klijenti moći blagovremeno da saznaju i koliko okvirno, prema podacima sa zvaničnog sajta ambasade te zemlje može da traje obrada zahteva i gde mogu da provere da li je njihova viza za spajanje porodice u Nemačkoj završena, te kada mogu da je preuzmu.


Zapošljavanje

Uzevši u obzir da se mnogi ljudi odlučuju za zapošljavanje u Nemačkoj, to oni moraju biti precizno upućeni u sve detalje koji se odnose i na pribavljanje odgovarajuće vize za tu zemlju. U tom smislu Akademija Oxford im stoji na raspolaganju, a ukoliko im je potrebno uslužno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, te zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke.

Međutim, pre toga klijenti moraju detaljno da budu informisani o tome šta navodi Zakon o doseljavanju stručne radne snage, čija pravila važe u tom slučaju, odnosno odredbe koje se odnose na stručne kadrove iz država koje nisu članice Evropske Unije.

Popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj

Izuzetno je značajno izvršiti najpre postupak nostrifikacije stečene diplome, kako bi moglo da bude izvršeno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj, a potom i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, što uslužno možete izvršiti Akademija Oxford ako to klijent bude zahtevao.

Nakon što postupak nostrifikacije bude bio završen, klijent će steći potvrdu o priznanju, odnosno licencu za vršenje delatnosti ili potvrdu o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome, posle čega u određenim slučajevima ima obavezu i da polaže ispit, a ako to navodi dokument o priznavanju diplome za konkretno zanimanje.

Pre nego što bude izvršeno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize, klijent mora detaljno da uputi zaposlene u okviru Akademije Oxford, a koji će u njegovo ime uslužno da izvrše i pripremu, odnosno popunjavanje kompletne dokumentacije za dobijanje te vize, kao i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke, o tome kojoj tačno kategorije zaposlenih on pripada, kako bi na osnovu toga mogao i da dobije sve informacije o tome za koja dokumenta će mu biti neophodni prevodi sa srpskog na nemački jezik, ali i overa prevedenih dokumenata od strane sudskog tumača, te eventualno overa Apostille ili takozvanim Haškim pečatom, što je u nadležnosti osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije.

Najbitnije je svakako da bude izvršena nostrifikacija diplome u skladu sa pravilima, a zatim i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke.

S obzirom na to da postoji i ubrzani postupak za zapošljavanje stručne radne snage, to klijenti koji su za takvu vrstu usluge zainteresovani treba svakako na vreme da se raspitaju o detaljima, posle čega može da bude izvršeno uslužno popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize i zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke.

Svakako će klijenti biti u obavezi i da plate taksu za izdavanje vize, čija visina je vrlo jasno definisana i i dostupna na zvaničnom sajtu ambasada Republike Nemačke u Republici Srbiji, a koja se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema pravilima navedenim na sajtu tog diplomatskog predstavništva.

Treba imati na umu i to da se popunjavanje i priprema kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju visoko kvalifikovana stručna radna snaga, odnosno da li je reč o ubrzanom postupku za stručnu radnu snagu ili je u pitanju medicinsko osoblje sa diplomom, koja je potpuno ili delimično priznata. Isto tako postoje i kategorije za zapošljavanje u Nemačkoj koje se odnose na traženje zaposlenja u toj zemlji, odnosno na zapošljavanje sa nostrifikovanom diplomom o stručnom obrazovanju, ali koja može biti i delimično i potpuno nostrifikovana. Samim tim se naravno razlikuju i dokumenta koja klijenti treba da pribave, ali u svakom slučaju je zakazivanje termina u ambasadi Republike Nemačke neophodno, što će Akademija Oxford izvršiti po zahtevu klijenata, kao i popunjavanje i pripremu kompletne dokumentacije za dobijanje vize za zapošljavanje u Nemačkoj. U velikoj meri će na taj način pomoći klijentima da kroz celokupan proces pribavljanja vize za Nemačku prođu što je moguće jednostavnije i lakše.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje