Pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika

Prema odredbama pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika, te izmenjenog i dopunjenog Zakona o stečaju sprovodi se pripremni seminar za stečajnog upravnika. Ciljna grupa na koju je usmerena ova edukacija odnosi se na sve one koji ispunjavaju propisane uslove za sticanje pomenute licence. Dotične osobe, pre svega moraju biti državljani Republike Srbije koji su stekli visoko obrazovanje. Pravila, takođe nalažu da ne mogu prolaziti proveru znanja za poslove sertifikovanog stečajnog upravnika ukoliko nisu 3 godine bili zaposleni u svojstvu osobe sa visokom stručnom spremom ili isti period vremena proveli obavljajući poslove vezane za stečajne postupke.

Organizator navedene edukacije predvideo je nekoliko načina za njeno sprovođenje, te se tako polaznicima najpre nudi mogućnost da se opredele između standardnog i rada preko interneta. Klasični časovi održavaće se u adekvatno i savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, gde će kandidati dolaziti u skladu sa rasporedom koji budu dobili.

Online nastava podrazumeva praćenje predavanja pomoću računara, na koji je u tom cilju potrebno blagovremeno instalirati specijalni tip softvera. Većina polaznika bez ičije pomoći uspeva da obavi ovaj postupak, s obzirom na to da uopšte nije težak niti zahteva stručna informatička znanja, ali je za one koji se suoče sa nekim problemima obezbeđena odgovarajuća tehnička podrška, koju će im pružiti eksperti zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Treba naglasiti da su svi koje interesuje pripremna obuka i kurs za stečajnog upravnika obavezni da, u cilju prijave na edukaciju daju određenom službeniku organizatora svoje lične podatke, koji obuhvataju ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Dotični postupak mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici naznačene institucije, ali i elektronskim putem ili preko telefona. Vrlo brzo nakon završenog prijavljivanja, kandidati će biti obavešteni o tačnom datumu upisa i dokumentima koja je u tu svrhu potrebno da pribave. Uz to će im biti naglašeno da pomenutoj proceduri, koja se uvek održava u odgovarajućem predstavništvu organizatora moraju neizostavno lično da prisustvuju. Nakon sprovođenja kompletnog programa edukacije, polaznici će dobiti potvrdu o završenoj pripremnoj nastavi, za koju je ova institucija sertifikovana, te će na osnovu toga podneti prijavu za polaganje ispita za sticanje zvanja licenciranog stečajnog upravnika.

Ukoliko radnici određenog preduzeća žele da pohađaju ova stručna predavanja, sprovešće se korporativna edukacija, koju je moguće pratiti uživo ili online. No, bitno je da zainteresovani kandidati znaju da se klasični časovi ne moraju samo odvijati u prijatnom ambijentu određenog predstavništva pomenute obrazovne institucije, već i u njihovom radnom prostoru, te na svakoj drugoj lokaciji gde postoje neophodni uslovi za neometani tok i praćenje predavanja. Kompanija u kojoj rade prijavljeni odrediće svog zvaničnog predstavnika, a on će imati zadatak da u dogovoru sa koordinstorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora precizira vreme startovanja ovog programa, kao i termine časova i generalni ritam rada.

Pojedinačni polaznici, međutim mogu da biraju između samostalnog, grupnog ili partnerkog rada, te će tako oni čiji izbor bude individualni pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika dobiti maksimalnu posvećenost predavača, ali i mogućnost da aktivno učestvuju u nastavi. Kod ovakvog pristupa akcenat je stavljen upravo na vrlo živu komunikaciju između profesora i kandidata i mogućnost da se vrlo realno sagledaju postignuća u obrazovnom radu. Tok i intenzitet edukacije se u najvećoj mogućoj meri prilagođavaju samom polazniku, te će on imati priliku i da se izjasni o terminima za održavanje časova i za startovanje nastave, kao i o tempu delovanja koji će najmanje remetiti njegove dotadašnje navike i obaveze. Ukoliko taj raspored ovlašćeni predstavnik organizatora i profesor koji vodi obuku budu smatrali pogodnim, on će početi zvanično da se primenjuje i dati kandidatima priliku da se edukuju uz manje stresa i pritisaka.Pomenuta pogodnost obezbeđena je i za polaznike koji se opredele za individualni model rada, kada će predavanja zajedno pohađati po dvoje kandidata. Među njima mora postojati spremnost za saradnju, kao i dobra dvosmerna komunikacija i dopunjavanje, pa uspeh zasigurno neće izostati. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog delovanja za koji postoje pouzdani pokazatelji da u velikoj meri povećava motivaciju za sticanje novih zanja i veština.

Osobe koje najbolje deluju kada su okružene drugima i kojima prija dinamična radna atmosfera mogu da odaberu grupni pripremni seminar za stečajnog upravnika, koji se odvija prema rasporedu definisanom od strane koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora. Radi se o tome da će ovo službeno lice imati ekskluzivno pravo da precizira kada će tačno program početi da se sprovodi, kao i vreme i učestalost održavanja časova, jer na taj način niko u grupi neće biti povlašćen u odnosu na ostale. Naime, pretpostavlja se da bi svakom članu odgovarao različit plan delovanja, te je prosto nemoguće ispuniti sve njihove želje u istom trenutku. Zbog toga im je neophodno naglasiti da ni u kom pogledu neće moći da utiču na tempo rada, kao i da će možda morati da sačekaju da se steknu potrebni uslovi za funkcionisanje grupe. Za to je, zapravo neophodno da bude prijavljeno minimalno 4, a najviše 8 osoba, jer bi u suprotnom bilo nemoguće ostvariti kvalitetan grupni rad, razviti bogatu interakciju i istovremeno omogućiti svakom polazniku da u ovom procesu bude dovoljno aktivan.

Čime se tačno bavi pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika?

Da bi se kandidati u potpunosti pripremili za polaganje ispita koji će im omogućiti da postanu licencirani stečajni upravnici, moraju ovladati različitim oblastima prava i zakona, značajnim za obavljanje ovih poslova. Zbog toga će pripremna obuka i kurs za stečajnog upravnika da obuhvati i detaljno obradi sve teme koje podrazumeva Pravilnik o programu i načinu polaganja pomenutog ispita. Na početku edukacije ovlašćeni predavači će predstaviti prisutnima oblik organizacije našeg pravosudnog sistema, a zatim će posebno govoriti o krivičnom pravu, kojim se definišu kazne i sankcje za počinioce dela koja su u suprotnosti sa aktuelnim zakonskim odredbama. Polaznicima će potom biti objašnjen i, veoma bitan za ovu edukaciju pojam stečajnog prava, a takođe će dobiti tumačenja stvarnog i obligacionog prava. Kandidati će uz to saznati i da se prethodni stečajni postupak, zapravo pokreće u cilju utvrđivanja razloga za glavni stečajni postupak, koji se po pravilima preduzima na predlog dužnika, poverioca i likvidacionog upravnika.

Na narednim časovima predavači će se baviti stečajnom masom, koju čine novčana sredstva pribavljena na nekoliko predviđenih načina, kao i potraživanja koja su izmirena za vreme stečajnog postupka. Svi koji budu pohađali pripremni seminar za stečajnog upravnika upoznaće se i sa definisanim načinom za unovčavanje i deobu stečajne mase, kao i sa oblicima sprovođenja izvršnog i parničnog postupka. Stručnjaci koji vode edukaciju će se nadalje baviti posebnim stečajnim postupcima i modalitetima za pobijanje dužnikovih radnji, a zatim će polaznicma napomenuti da postoji međunarodni stečaj, te im navesti u kojim se situacijama primenjuju odredbe koje se na njega odnose. Prisutni će takođe biti upoznati i sa postupkom reorganizacije stečajnog dužnika, koji se sprovodi u cilju efikasnijeg namirivanja dugovanja, posebno ako je u ekonomskom smislu preporučljivo da on nastavi svoje poslovanje. Profesori će se osvrnuti i na privatizaciju, to jest na postupak prebacivanja državne imovine u privatnu svojinu, koji se često koristi kod kompanija u stečaju, a upoznaće kandidate i sa pravnim normama kojima se definišu sve pojedinosti radnog odnosa, a koje se određuju kao radno pravo. Prisutnima će zatim biti predstavljene osnove finansija, ekonomije i računovodstva, pošto će im to svakako veoma koristiti kada postanu licencirani stručnjaci za naznačenu oblast.

Na časovima koje uključuje pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika polaznici će se upoznati i sa osnovama knjigovodstva, što će im omogućiti da budu upućeni u predviđene načine evidentiranja finansijskih promena, kao i sa pravom koje obezbeđuju hartije od vrednosti, odnosno dokumenata kojima se jemče odgovarajuće kamate, zarade, dividende ili novčana nadoknada. Kandidatima će biti takođe predstavljen i slučaj osporavanja potraživanja, kada će odgovarajući poverilac biti upućen u parnicu, a biće im do detalja objašnjena i procedura zaključivanja stečajnog postupka. Ovladavši navedenim oblastima ali i diskutujući sa profesorom i drugim polaznicima, svi prisutni će biti potpuno spremni da steknu licencu za stečajnog upravnika, što predstavlja vrlo odgovoran i nimalo jednostavan posao.

Gde i u koje vreme se održava pripremni seminar za stečajnog upravnika?

Ne samo u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, već i na ma kom drugom mestu koje poseduje potrebne tehničke karakteristike za neometan obrazovni rad mogu se odvijati klasični časovi namenjeni zaposlenima u nekom preduzeću. Korporativna pripremna obuka i kurs za stečajnog upravnika može da se pohađa i online, a termine sprovođenja predavanja, njihovu učestalost, kao i datum početka kompletne edukacije odrediće sporazumno službeno lice koje istupa u ime kompanije za koju rade polaznici i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Pojedinačnim kandidatima se takođe nudi mogućnost pohađanja klasičnih frontalnih predavanja. Ona se prema utvrđenom rasporedu sprovode u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene tako da u potpunosti zadovoljavaju zahteve savremene nastave.

Ovi polaznici imaju i opciju da rade preko interneta, za šta će morati da se na odgovarajući način pripreme. Od njih se, naime očekuje da pre početka online edukacije na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva. Iako je ovaj postupak prilično jednostavan i uglavnom kandidati uspevaju samostalno da ga obave, uvek bude i pojedinaca kojima je pomoć potrebna. Oni se svakoga dana, tokom radnog vremena mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije i dobiti odgovarajuu tehničku podršku.

Osobama koje žele da rade u većem društvu namenjen je grupni pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika, koji se takođe može pohađati klasično ili preko interneta, od čega će naravno zavisiti i mesto na kome će se polaznici edukovati. Da bi jedna grupa mogla kvalitetno da funkcioniše neophodno je da se za ovakav pristup izjasni najmanje četvoro polaznika, ali je istovremeno precizirano da ona ne sme imati više od 8 članova. Oni kroz proces učenja prolaze zajedno, aktivno usvajajući znanja kroz međusobnu saradnju i interakciju, te će svakako aktivniji članovi grupe pomoći onima koji su povučeniji i uzdržaniji da se na adekvatan način istaknu i iskažu svoje mišljenje o konkretnoj temi. Ovaj oblik delovanja je, zapravo najbolja priprema polaznika za rad u okviru određene kompanije ili organizacije, budući da će tamo gotovo uvek morati da budu tolerantni i na suptilan način izraze svoje stavove. Da bi se svim članovima grupe omogućio isti status, a i s obzirom na to da nije moguće istovremeno ispuniti sve njihove zahteve, neće im biti omogućeno da utiču na raspored rada. Stoga će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka edukacije da odredi isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Oni koji vole da uče u prisustvu drugih, ali da to ne bude veliki broj ljudi mogu da odaberu popuindividualni pripremni seminar za stečajnog upravnika, koji se pohađa u paru. Ovi polaznici deluju kao tandem, jedno drugom predstavljaju oslonac, pomažu se i sarađuju. Ovlašćeni predavač ih vodi putem novih saznanja, istovremeno insistirajući na toleranciji i poštovanju sagovornika i njegovog mišljenja, te svaki član ovog para dolazi podjednako do izražaja. Kandidati koji se opredele za ovakav pristup mogu da se međusobno dogovore i preciziraju kada bi želeli da nastava počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi im najviše odgovarali. O tome će obavestiti svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora, te će ako se oni saglase ovaj raspored biti zvanično usvojen.

Individualni način rada, namenjen pojedinačnim polaznicima se takođe može, uz saglasnost predavača i koordinatora za nastavu u okviru pomenute institucije, sprovoditi u terminima i tempom koje sam kandidat odredi. Ovakav pristup akcenat stavlja na intenzivnu komunikaciju između stručnjaka koji vodi obuku i konkretnog polaznika. Sagledavši sve lične osobine, mogućnosti i sposobnosti osobe koju podučava, profesor će tome što je moguće više prilagoditi tok edukacije, a takođe će moći za kratko vreme da dobije povratne informacije o postignutom napretku. Opisani model nastave osamostaljuje polaznika i razvija mu samopouzdanje, budući da može realno da sagleda svoje uspehe, kao i one oblasti na kojima bi još valjalo da se poradi.

Na koji način se sprovodi pripremna obuka i kurs za stečajnog upravnika?

Kako bi svi polaznici mogli nastavu da prate na način koji najmanje remeti njihovu dnevnu rutinu i ispunjavanje ostalih obaveza, organizator je predvideo da časovi mogu da se pohađaju na više načina. Tako će kandidati čiji izbor bude klasični pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika dolaziti u odgovarajućim terminima u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Tamo će za njih, u prostorijama koje su namenjene kvalitetnom odvijanju obrazovnog procesa biti održavana frontalna predavanja.

Ostalim polaznicima nudi se mogućnost online rada, kada će nastavu pratiti preko interneta. Pre početka sprovođenja časova ovlašćeni stručnjaci će uputiti svakog kandidata koji se opredeli za ovu opciju kako da na svoj računar instalira posebnu vrstu softvera, što je postupak koji će najverovatnije uspeti da obavi bez ičije pomoći. Ipak, ako se u tome ne bude snašao baš najbolje, može da se obrati nekome iz tima tehničke podrške koji funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora.

Bilo da žele da predavanja prate uživo ili preko interneta, pojedinačni polaznici imaju mogućnost da rade potpuno samostalno i u potpunosti se osposobe za obavljanje određenih delatnosti. Nakon što ovlašćeni predavač izloži, protumači i demonstrira konkretno gradivo, podstaknuće dotičnog kandidata da o tome iznese sopstveno mišljenje i postavi pitanja o svemu što nije dovoljno pojašnjeno. Budući da u ovom obrazovnom procesu učestvuje samo dvoje ljudi, raspored rada može biti prilično fleksibilan. Stoga će polazniku biti omogućeno da predloži datum kada bi želeo da počne sa obukom, kao i termine i ritam održavanja predavanja koji mu najviše odgovaraju. Ukoliko ovaj raspored prihvati nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije, on će početi zvanično da se primenjuje, što će konkretnom kandidatu omogućiti da lako uklopi angažovanje oko ove edukacije u svoj dnevni ritam.

Osobe koje bi želele da rade zajedno sa još jednim polaznikom mogu da se opredele za poluindividualni pripremni seminar za stečajnog upravnika. Među njima će svakako da se, tokom nastave uspostavi živ verbalni dijalog, te misaono i afektivno sučeljavanje, pa će iznoseći sopstveno i uvažavajući mišljenje svog partnera oni produbiti znanja i proširiti kompetencije. Kandidati koji rade tandemski će takođe moći da se usaglase oko datuma startovanja programa, ali i oko vremena i učestalosti održavanja časova ali će, da bi njihov predlog postao validan morati da dobiju pristanak svog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Oni kojima prija stalna aktivnost i vrlo dinamično okruženje mogu da se odluče za grupnu nastavu, koja se sprovodi prema specifičnim pravilima. Pre svega, treba naglasiti da je jedan od važnijih uslova za uspešan rad grupe upravo njena veličina. Stoga je preciznim pravilima određeno da ona ne može da bude formirana dok se barem četvoro polaznika ne prijavi za ovakav oblik pohađanja časova. Sa manjim brojem kandidata ne bi bila uspostavljena raznovrsna interakcija i sučeljavanje mišljenja među članovima grupe, te bi izostala i glavna poenta ovakvog tipa edukacije. Takođe je naglašeno da predavanja ne može zajedno da prati više od 8 osoba, jer u suprotnom ne bi bilo dovoljno vremena ni prilika da svi polaznici koji čine grupu izraze svoje mišljenje, a najverovatnije bi prodorniji i ambiciozniji članovi delovali na štetu onih koji su povučeniji i stidljiviji. Iz svega izloženog jasno se zaključuje da svi pojedinci koji grupno pohađaju predavanja moraju imati isti status i niko od njih ne sme biti izdvajan u odnosu na ostale. Budući da je sasvim izvesno da svakome od njih odgovara drugačiji raspored rada, te da nije moguće u isto vreme svima udovoljiti, članovima grupe će biti uskraćena privilegija da odluče kada će početi da se sprovodi konkretni obrazovni program, kao i u kojim terminima i koliko često će se održavati predavanja. Za izradu kompletnog plana rada biće zadužen koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a polaznici će morati da ga se striktno pridržavaju do kraja edukacije.

Posebno je za zaposlene u nekoj firmi koji žele da prate ovu nastavu osmišljena korporativna pripremna obuka i kurs za stečajnog upravnika, koja se donekle razlikuje od ostalih modela rada. Naime, ovi kandidati mogu takođe da odaberu online ili klasičnu edukaciju, ali treba istaći da se časovi orgnizovani prema standardnim pravilima ne moraju održavati samo u odgovarajuće opremljenom prostoru neke poslovnice pomenute institucije. Ovakva predavanja polaznici mogu da prate i u prostorijama same kompanije za koju rade i to za vreme, pre, posle radnog vremena ili u toku pauza, ali i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj postoje tehnički uslovi za neometani tok nastave, praćenje časova i aktivno učešće u procesu učenja. Raspored rada, odnosno vreme i učestalost sprovođenja časova, te datum kada će seminar da počne odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik naznačene kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj instituciji organizatora.

Koliko je predviđeno da traje pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika?

Prema planu organizatora navedena edukacija će trajati 40 školskih časova, dok će dnevno polaznici, u zavisnosti od konkretnog dogovora imati 2 do 3 časa, to jest radiće između 90 i 135 minuta. Prema tom ritmu, pripremni seminar za stečajnog upravnika odvijaće se u toku najmanje 10, a maksimalno 15 dana.

Ovaj tempo delovanja validan je, međutim isključivo za grupni oblik rada, s obtirom na to da je tada koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora jedini nadležan da definiše termine i učestalost održavanja časova, ali i vreme kada će program početi da se sprovodi.

Kod korporativne nastave, međutim broj predviđenih časova će ostati isti, ali njihov raspored može da bude bitno drugačiji od navedenog. Na to će uticati dogovor koji budu postigli ovlašćeni predstavnik naznačene institucije i osoba koja zvanično istupa u ime kompanije čiji radnici treba da pohađaju edukaciju.

Svi oni čiji izbor bude poluindividualna pripremna obuka i kurs za stečajnog upravnika, kao i polaznici koji budu radili prema individualnom principu takođe će se edukovati tokom 36 školskih časova, ali ne moraju imati isti tempo delovanja kao članovi određene grupe. Kandidati koji časove pohađaju samostalno ili u paru će, uz saglasnost svojih predavača i koordinatora za nastavu u datoj obrazovnoj instituciji da odrede kada će tačno početi seminar, te kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja.

Trajanje: 40 školskih časova

Cene

  • Individualna nastava: 40,000 RSD
  • Poluindividualna nastava: 30,000 RSD po polazniku
  • Grupna nastava: 25,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje