Kurs i obuka za grafički dizajn II

Da bi zainteresovani kandidat mogao da pohađa obuku i kurs Adobe paket za grafički dizajn - napredni neophodno je, na prvom mestu da poznaje rad u okviru Windows operativnog sistema, odnosno da poseduje osnovna znanja koja se odnose na rad u tri programa iz Adobe paketa i to kako da znaju da koriste Adobe Illustrator, te Adobe Photoshop, tako i da su savladali rad u programu Adobe Indesign, budući da je reč o naprednom nivou znanja u okviru ovog kursa.

Svi kandidati mogu prilikom prijavljivanja da odluče koji tip nastave ih zanima, uzevši u obzir da Akademija Oxford kurs i obuku Adobe paket za grafički dizajn - napredni organizuje u skladu sa pravilima koja navodi grupna, odnosno individualna nastava. Samim tim se od njih i očekuje da prihvate sve smernice koje su vezane za ove dve vrste nastave, odnosno da se u svakom slučaju prilagode tačno utvrđenom trajanju, a što je zajedničko za oba tipa kursa. Međutim, dok kod grupne nastave kandidati treba da prihvate i tačno utvrđeno dinamiku po kojoj se odvijaju predavanja, odnosno termine u kojima se časovi održavaju, to kod individualne nastave ne važi, već se oni direktno sa koordinatorom za nastavu određene poslanici i sa profesorom dogovaraju o dinamici i o terminima kada bi nastava trebalo da se održava.

Profesori koji su zaduženi da sprovode nastavu u toku ove obuke su visokokvalifikovani IT stručnjaci specijalizovani za rad u oblasti grafičkog dizajna i to sa bogatim profesionalnim iskustvom, tako da će oni maksimalno svoja iskustva preneti i polaznicima kursa, a što će im uz znanja koja su predviđena nastavnim planom, sigurno biti od koristi kada budu počeli da se bave ovim poslom samostalno.


Naglašavamo i to da se nastava održava u toku cele godine, te da se individualna obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - napredni sprovodi u onim poslovnicama u kojima se i izvrši prijava, dok se za sprovođenje grupne nastave mora sačekati da se u jednoj od poslovnica prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika.

Uz mogućnost da poslovnicu u kojoj želi da pohađa nastavu kandidat kontaktira putem telefona i tako se prijavi, on može i da to izvrši lično i to u svakoj od poslovnica, a uz to može i da na mejl adresu navedenu na zvaničnoj web prezentaciji ove institucije pošalje podatke za prijavu (ime, prezime, kontakt telefon, tip nastave koji želi da pohađa i ostali detalji).Šta podrazumeva kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - napredni?

Kako je reč o naprednom kursu, to je sasvim očekivano da prijavljeni kandidati poseduju znanje rada u programima koji su predmet ove obuke, odnosno Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, kao i Adobe Indesign, tako da predavači počinju da ih uče najpre kako se koriste četkice u programu Adobe Illustrator, odnosno koje sve vrste četkica postoje i koje su prisutne u pomenutom programu, a koje je potrebno skinuti sa weba. Polaznici će zatim naučiti šta su simboli i koji sve vrste simbola postoje, odnosno koji alati se koriste u toku njihove obrade. Potom će da se upoznaju i sa svim onim simbolima koji dolaze uz program Adobe Illustrator, a predavači će ih naučiti i da samostalno izrađuju simbole prema ličnom dizajnu. Pored svega toga će ih upoznati i sa korišćenjem simbola kako u oblasti grafičkog, tako i u oblasti web dizajna, a nakon toga sledi savladavanje znanja vezanih za 3D opcije u ovom programu, gde kandidati prvenstveno uče koji su sve alati prisutni vezano za perspektivu i kako funkcionišu 3D efekti, to jest koji postoje i na koji način se mogu koristiti.

Naredni segment ovog prvog dela obuke je usmeren na upoznavanje kandidata sa pojmom providnosti, odnosno sa transparencijom u ovom programu, gde se oni pored ostalog upoznaju i sa Blend modovima. A posle toga će naučiti i da rade sa različitim objektima, te će se nakon toga upoznati i sa osnovnim pravilima web dizajna, gde će naučiti na koji način se program Adobe Illustrator primenjuje za web dizajn.

Predavači ih nakon toga upoznaju i sa naprednim korišćenjem programa Adobe Photoshop, gde oni prvo uče o različitim alatima vezanim za selekciju i maske. Pored ostalog, u ovom delu će naučiti i na koji način se koristi Pen, odnosno tekstualni alat i kako se određena selekcija čuva. Takođe će da nauče i kako se vrši manipulacija kanalima, odnosno koji sve alati za retuširanje se koriste, a u ovom delu obuke uče i kako funkcioniše proces maskiranja, to jest kako da koriste bitmap i vektorske maske, ali isto tako će naučiti i da postoje situacije kada ih ne treba koristiti, gde će ih profesori upoznati konkretno sa tim situacijama.

Kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - napredni podrazumeva i da se kandidati upoznaju sa posebnim načinom obrade fotografija, a koja je poznata kao nedestruktivna i gde oni uče da koriste različite vrste alata za retuširanje. Zatim uče i kako se nanosi boja, ali i na koji način se koristi maska umesto gumice. Uz to će da nauče i šta su Smart objekti i Smart filteri, te kako se oni koriste . Takođe će u ovom delu kursa da nauče i koji se sve filteri koriste kada je potrebno poboljšati kvalitet konkretne fotografije, odnosno koji se koriste ako ima potrebe obraditi konkretnu fotografiju umetnički.

Upoznaju se i sa korišćenjem brojnih alata dostupnih u ovom programu, a koji su posebno namenjeni vektorskom crtanju, gde će ih profesori upoznati i sa različitim tipovima manipulacija koje se koriste kod vektorskih objekata. Naučiće i kako je potrebno izvršiti uvoz tih objekata sa interneta, odnosno iz nekih drugih aplikacija, kao i kako se tekst može kreativno upotrebiti. A u toku savladavanja znanja vezanih za napredno korišćenje programa Adobe Photoshop kandidati uče i koje sve vrste Blend modova postoje, poput na primer kontrast i invazivnih, te se upoznaju sa onim modovima koji su namenjeni za rad sa određenim komponentama jedne boje, zatim sa Normal i Darken modovima i drugim.

TESTOVI


Završni deo ovog segmenta obuke se odnosi na korišćenje Actions panela, gde kandidati uče pored ostalog i kako rešavati eventualne probleme koji možda mogu da iskrsnu prilikom njegovog korišćenja, a savladaće i znanja potrebna da bi izradili takozvanu panoramsku fotografiju, te će naučiti i kako se radi sa HDR - om.

Poslednji deo nastavnog plana i programa koji podrazumeva kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - napredni se odnosi na savladavanje naprednog korišćenja programa Adobe Indesign. Kandidati u ovom delu najpre uče na koji način se radi sa složenim dokumentima u ovom programu, a u smislu da se određeni dokument podeli na nekoliko poglavlja, to jest fajlova, pa uče i kako se više poglavlja može povezati u knjigu.

U napredno korišćenje programa Adobe Indesign spada i upoznavanje sa sravnjivanjem konkretnih stilova, odnosno unosom endnota i fusnota, kao i linkova. A polaznici zatim uče i na koji način se vrše automatske korekcije u konkretnom dokumentu, te će nakon toga da nauče i kako se u ovom programu radi sa tabelama, odnosno najpre kako se ona kreira, a zatim i kako se menjaju njeni redovi, ćelije ili kolone, te kako se može napraviti Header i Footer konkretne tabele. Poznavanje efekata u ovom programu je vrlo bitan segment njegovog korišćenja na naprednom nivou sa kojim će se svi polaznici ovog kursa upoznati, tako da će naučiti najpre koji sve stilovi postoje i kako se koriste.

A u završnom delu ove obuke vezano za korišćenje programa Adobe Indesign na naprednom nivou, kandidati se upoznaju sa pripremom i objavljivanjem knjige na internetu, gde uče između ostalog i sve detalje, počev od redosleda konkretnih objekata na strani jedne knjige, odnosno izrade tabela i sadržaja, pa do ubacivanja takozvanih metapodataka. Tu će da nauče i kako se vrši priprema grafike koja je urađena u pomenutom programu, odnosno na koji način se priprema naslovna strana za objavu, ali i kako se eksportuju konkretni fajlovi u takozvani PUB format i potom kako se eknjiga objavljuje na mreži.

Koji tipovi kursa Adobe paket za grafički dizajn - napredni postoje?

Kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - napredni se odvija kako prema smernicama individualne nastave, ali isto tako i kao nastava u grupi. A od svakog kandidata pojedinačno zavisi za koju vrstu obuke će se odlučiti, pa se i očekuje da kandidati u trenutku prijavljivanja navedu koja vrsta nastave iz zanima, gde će ih zaposleni u konkretnoj poslovnici upoznati sa svim neophodnim detaljima.

Najjednostavnije rečeno, individualna nastava je namenjena svakome ko ne može da se uklopi u one termine koji su tačno određeni, kao što je to slučaj recimo sa grupnom nastavom, a uzevši u obzir da prijavljenim kandidatima pohađanje individualne nastave daje naročito veliki stepen slobode. Pod tim mislimo najpre da kandidati u ovom slučaju treba jedino da prihvate dužinu trajanja obuke koja ne može ni u kom slučaju da se menja, a sve ostalo oni lično dogovaraju sa svojim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica Akademije Oxford. A to znači da oni mogu da da dogovore ne samo datum kada bi trebalo da počne obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - napredni, nego i kojim tempom će se odvijati, to je dinamikom, ali i u kojim tačno terminima.

Kada je u pitanju grupna nastava, tu svaki kandidat treba da prihvati kako datum početka nastave, tako isto i termine u kojima će se časovi odvijati, ali i trajanje ove vrste obuke, odnosno dinamiku po kojoj bi trebalo nastava da se održava. Inače, grupe su uvek manje, a kako bi kvalitet nastave i dalje ostao na visokom nivou, budući da je upravo po tome ova institucija i poznata u celoj zemlji. Grupe broje od troje kandidata najmanje, do osmoro najviše, pa iako ovo ne spada u ustaljenu praksu, činjenica je da se čak i kod grupne nastave mogu promeniti termini, ali samo u nekim situacijama. A te situacije podrazumevaju da je prvo potrebno da polaznici koji čine konkretnu grupu iznesu ovaj zahtev zvanično svom profesoru, koji će da kasnije prenese njihov zahtev koordinatoru za nastavu u toj poslovnici. Kada koordinator bude proučio taj zahtev, on će da proveri prvo da li bi eventualna promena termina imala negativan uticaj na ostale obuke koje se u toj poslovnici održavaju, pa tek ukoliko je siguran da ta promena ne može da ima nikakav negativni efekat na ostale kurseve, on će odobriti promenu termina, ali još jednom naglašavamo da to nije tako često prisutno u praksi.

Kome je kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - napredni namenjena?

Pohađanje ovog kursa je namenjeno svakome ko poseduje osnovna znanja u oblasti rada sa programom Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe Indesign, a ko uz to ima i želju da stečena znanja nadogradi.

Uz poznavanje rada u pomenutim programima, očekuje se i da zainteresovani kandidat odlično poznaje rad u Windows okruženju.

Koliko traje obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - napredni?

Ono što je zajedničko za grupnu i individualnu nastave u ovom slučaju, jeste da je trajanje ove obuke precizno određeno u oba slučaja.

Tako obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - napredni, a koja se odvija prema pravilima individualne nastave podrazumeva nastavni fond od ukupno 40 školskih časova, a što je u stvari nastava u trajanju od 40 puta po 45 minuta. Kod ove vrste obuke kandidati se o terminima i o dinamici kada bi trebalo časovi da budu održani dogovaraju sa svojim predavačem.

Nastavni program za grupnu nastavu čini ukupno 60 školskih časova. Dinamika po kojoj se oni održavaju podrazumeva dva puta nedeljno po 90 minuta nastave, to jest dva puta sedmično po dva školska časa.

Koliko košta kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - napredni?

Cena ove obuke varira u zavisnosti od toga da li kandidat želi da pohađa individualnu ili grupnu nastavu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs Adobe paket za grafički dizajn - napredni?

Nastava se odvija u toku cele godine u svim gradovima u kojima se nalaze poslovnice Akademije Oxford, a ovo se prvenstveno odnosi na oblik nastave poznat kao “jedan na jedan”, to jest na individualnu obuku. Razlog zbog čega je to tako, jeste što se kod grupne nastave mora sačekati da se u jednoj od poslovnica prijavi onolik kandidata koliko je dovoljno da bi nastava mogla da bude organizovana, to jest da se oformi jedna grupa, a u pitanju je troje kandidata. Stoga, onog trenutka kada se bude ovaj uslov ispunio, svi koji su se prijavili dobijaju zvanično obaveštenje najpre o datumu kada nastava počinje da se održava, ali i o terminima. Tom prilikom polaznici dobijaju konkretne informacije kojih je potrebno da se pridržavaju, dok kandidati koji se odluče za individualnu nastavu sa svojim profesorom dogovaraju tačan datum početka nastave, to jest termine i po kojoj dinamici će se časovi odvijati.

Dodatne napomene:

  • svi zaposleni koji rade u istoj kompanijia, a žele da pohađa ovu obuku, te imaju neke posebne zahteve, mogu da očekuju određeno prilagođavanje nastavnog programa, ako postoji potreba za tim, te će u tim situacijama Akademija Oxford maksimalno da nastoji da ispuni njihove zahteve
  • prijavljivanje je moguće u toku cele kalendarske godine i to direktno u svim poslovnicama u celoj zemlji, a zainteresovanim kandidatima je na raspolaganju i mogućnost kontakta putem telefona, kao i slanje mejla sa svim relevantnim podacima (mejl adresa na koju treba poslati prijavu je navedena na sajtu pomenute institucije)
  • sve poslove vezane za plaćanje ove obuke kandidati vrše direktno u poslovnici u kojoj treba i da pohađaju nastavu

Spisak gradova za kurs i obuku za Adobe paket

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje