Kurs i obuka za grafički dizajn I

Svi programi koji čine deo Adobe paketa, a koji je poznat kao Creative Suite su uvršteni u program koji podrazumeva obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni, čija je osnovna svrha da kandidati nauče na koji način može da se izvrši kompletno dizajnersko rešenje i to kako u oblasti pripreme za štampu, tako i u oblasti web dizajna.

A to, zapravo znači da će oni tokom trajanja ove specifične obuke da nauče da koriste program Adobe Illustrator, odnosno Adobe Photoshop, kao i program Adobe Indesign, a sa osnovnim ciljem da savladaju i njihovo korišćenje na osnovnom nivou, kako bi mogli da potpuno samostalno izrade dizajnersko rešenje za korporativni identitet konkretne kompanije, to jest da mogu sami da izrade memorandum, flajer, plakat, logotip i slične sadržaje.

Kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni se odvija u celoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome se nalaze poslovnice Akademije Oxford. Oni kandidati koji su zainteresovani da pohađaju nastavu mogu da se prijave cele godine i to ili putem telefona jedne od poslovnica, odnosno da dođu lično i izvrše prijavu ili imaju i mogućnost da na mejl adresu navedenu na oficijelnom sajtu ove institucije pošalju sve podatke koji su važni za prijavu, a što podrazumeva najpre ime i prezime kandidata, odnosno broj telefona za kontakt, zatim grad u kome žele da pohađaju nastavu, te za koji tip obuke su zainteresovani. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni kandidat u mejlu da navede i specijalne zahteve u slučaju da ih ima, a poput na primer datuma kada mu odgovara da nastava počne.Moramo da naglasimo i to da se obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni odvija na dva načina, to jest u formi individualne, odnosno grupne nastave. Svaki zainteresovani kandidati bi trebalo da navede koji tip obuke želi da pohađa i to već prilikom prijavljivanja, kako bi ga zaposleni dodatno informisali. U principu, individualna nastava koja je namenjena svakom pojedinačnom kandidatu podrazumeva i da on ima mogućnost da se sa svojim profesorom dogovori ne samo oko termina kada želi da pohađa časove, nego i oko dinamike održavanja časova, tako da jedino mora da prihvati tačno određeno trajanje.

Što se tiče drugog oblika nastave, to jest grupne, kandidati koji se odluče za ovaj vid pohađanja obuke prihvataju kako tačno određeno trajanje i termine koji su precizno definisan, tako i dinamiku kojom bi oni trebalo da se održavaju, a koja je isto tako sasvim jasno određena.

Trebalo bi da naglasimo i to da je uslov da bi kandidatima bilo dozvoljeno da prate nastavu osnovno poznavanje rada u okviru Windows operativnog sistema, a svaki predavač koji je dužan da sprovodi nastava u okviru ovog kursa, osim što poseduje izuzetno visok nivo profesionalnih znanja, takođe ima i dosta radnog iskustva, čime kvalitet nastave podiže na znatno viši nivo.Šta obuhvata kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni?

Kao što smo već pomenuli, od svih kandidata koje zanima kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni se zahteva poznavanje rada u Windows okruženju, a oni će se tokom trajanja ove obuke upoznati sa programima Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, odnosno Adobe Indesign, kako bi naučili da izrađuju kompletno dizajnersko rešenje, te će savladati sva znanja neophodna za pripremu za štampu, kao i za oblast web dizajna.

Na početnom nivou Adobe program Illustrator je namenjen vektorskom crtanju, odnosno oblasti dizajniranja i najčešće se koristi kada se radi dizajniranje za štampu, dok je program Adobe Photoshop namenjen za obradu fotografija, to jest njihovo kreiranje i usklađivanje sa zahtevima, a program Adobe Indesign podrazumeva savladavanje dizajniranja kataloga, te publikacija sa više strana, odnosno knjiga, novina i drugih sličnih sadržaja.

Na samom početku ove obuke, iskusni predavači će kandidate prvo upoznati sa programom Adobe Illustrator, odnosno sa njegovim osnovnim karakteristikama i sa pojmom vektora i bitmapa. Zatim će savladati osnovna podešavanja i naučiti kako se crtaju neki od osnovnih oblika, ali i kako se sa njima radi, to jest na koji način se menjaju dimenzije objekata, te kako se oni pomeraju i kako se vrši njihova rotacija i selektovanje. Sledeći segment nastavnog plana jeste učenje crtanja i to slobodnom rukom, te korišćenja Pen i Free Transform alata. Kandidati će u ovom delu obuke naučiti i na koji način se vrši finalna obrada crteža i kako on može da se promeni. Takođe će da savladaju i način rada sa nekoliko objekata, odnosno naučiće da koriste pomoćne linije i na koji način može da se izvrši grupisanje konkretnih objekata. Savladaće i sva znanja neophodna za postizanje njihovog poravnanja i ostale detalje koji podrazumevaju rad sa nekoliko objekata.

Kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni dalje podrazumeva učenje pojma konture, gde će se polaznici upoznati sa svim onim operacijama koje su vezane za korišćenje kontura, da bi nakon toga savladali korišćenje boja u programu Adobe Illustrator. Posle toga uče i kako se popunjava unutrašnjost objekta, odnosno na koji način se vrši njegovo bojenje, ali i koji sve stilovi postoje, odnosno teksture, kao i različite šare. Uz to će da nauče da koriste i sve alate koji se primenjuju prilikom bojenja unutrašnjeg dela objekata.

TESTOVI


Rad sa tekstom i to kako običnim, tako i onim tekstom koji se koristi u konturi je tema sledećeg dela tokom ovog kursa, a tu će polaznici da nauče da koriste različite efekte kojima se uređuje tekstualni sadržaj. Podrazumeva se da će da nauče da koriste i specijalne efekte i to kako u programu Adobe Illustrator, tako i efekte koji se preuzimaju iz programa Photoshop. Savladaće i rad sa slojevima, a profesori će ih upoznati i sa korišćenjem različitih dopunskih alata koji su dostupni u ovom programu. Završni segment dela obuke vezan za Adobe Illustrator je usmeren na savladavanje znanja vezanih za rad sa bitmapama, gde će se kandidati najpre upoznati sa razlikom između bitmapa i vektora, odnosno profesori će im ukazati na različite probleme koji mogu da se jave prilikom korišćenja bitmapa i uputiće ih na njihovo adekvatno rešavanje, da bi potom naučili i kako se vrši priprema za štampu i to kako za digitalnu, tako i za ofset štampu. Ovde će se polaznici kursa upoznati i sa različitim tipovima, odnosno formatima fajlova koji se najčešće koriste, a prvenstveno sa PDF formatom, odnosno sa TIFF, EPS i AI formatom.

U drugom delu ove obuke kandidati će da nauče da rade u programu Adobe Photoshop, tako da kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni u ovom segmentu podrazumeva prvo upoznavanje sa osnovnim karakteristikama pomenutog programa, odnosno sa načinom kreiranja novih dokumenata u njemu i korišćenjem osnovnih alata. Polaznici zatim uče na koji način funkcionišu slojevi, odnosno kako se radi sa bojama, te kako se vrši odabir konkretne boje iz dostupne Color palete, ali i na koji način se koriste konkretni alati vezani za boje.

Zatim će da savladaju i rad sa gumicama i četkicama, a naučiće i kako se vrši korišćenje alata namenjenih za retuširanje konkretne fotografije. Fokus ovog dela obuke je usmeren na savladavanje znanja neophodnih za obradu fotografija, tako da polaznici uče najpre kako se vrši skeniranje konkretne fotografije, odnosno kako se koriste alati poput kropovanja i na koji način funkcionišu sve dostupne komande vezane za obradu fotografija. Takođe će da nauče i kako se radi sa slojevima, odnosno kako se oni brišu i na koji način može da se promeni redosled, te kako se stvara providnost, ali i grupisanje konkretnih slojeva ili njihovo spajanje. Uz to će da nauče i da koriste različite komande koje su dostupne, a vezano za rad sa slojevima, te će savladati i znanja potrebna za obradu teksta u programu Adobe Photoshop, kao i ona znanja koja se primenjuju za rad sa filterima, a naučiće i kako se vrši priprema za štampu obrađene fotografije u ovom programu.

Kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni u svom trećem delu je vezana za osposobljavanje kandidata da koriste program Adobe Indesign, tako da će prvo upoznati sa ovim programom i njegovim osnovnim osobinama, odnosno sa svim dostupni alatima i paletama, te sa postupkom kreiranja novog dokumenta, ali i sa obradom onoga koji već postoji. Naravno, u ovom delu obuke će naučiti i kako se čuva konkretan dokument u programu Adobe Indesign, ali i na koji način može da se izvrši izmena konkretnih mernih jedinica, te kako funkcionišu dostupne palete i to prvenstveno palete različitih alata, te one za kontrolu.

Polaznici će da nauče i da koriste funkciju zumiranja, odnosno lenjire, a zatim i različite dostupne alate za crtanje i selekciju. Predavači će ih upoznati i sa korišćenjem pomoćnih linija popunjavanja objekta i izrade kontura, a naučiće i da rade sa više objekata i to u smislu da će naučiti kako ih treba grupisati, odnosno poravnati, te kako treba da koriste različite funkcije koje su dostupne.

Vrlo bitan deo rada sa programom Adobe Indesign je vezan i za korišćenje boja, tako da će se polaznici prvo upoznati sa tim šta znači razlaganje boja, odnosno koje sve vrste paleta postoje, a zatim i kako se formiraju posebne boje i sve ostale detalje koji se odnose na primenu dostupne teorije boja. Naučiće i da rade sa tekstom i to u smislu da će savladati korišćenje svih dostupnih alata za transformisanje, a predavači će ih upoznati sa načinom uvoza tekstualnih sadržaja iz nekih drugih programa, odnosno naučiće na koji način se vrši formatiranje konkretnog teksta. U ovom delu obuke polaznici će da nauče i koje sve vrste stilova postoje i kako se oni primenjuju u konkretnom slučaju, to jest na koji način se upravo uz primenu stilova može izvršiti prelom teksta.

Nakon toga će ih upoznati sa različitim formatima slika, a prvenstveno sa vektorima i bitmapama, te će ih naučiti kako se stvara okvir za konkretne slike, a prema iznetim zahtevima, odnosno na koji način se uvoze slike koje je potrebno obraditi. Polaznici će u ovom segmentu obuke da nauče i kako se radi sa onim dokumentima koji broje više strana, a potom i kako se vrši numeracija konkretnih strana, te na koji način treba formirati zaglavlje i podnožje na nekoj strani.

Stvaranje senki i korišćenje ostalih efekata u okviru konkretnih objekata, odnosno korišćenje efekata kod okvira je takođe tema sa kojom se upoznaju svi polaznici ove obuke. Nastavni plan i program podrazumeva i da će oni naučiti kako se vrši priprema za štampu svih onih dokumenata koje su izradili u pomenutom programu. Kada kandidat bude savladao obuku i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni on će primenom stečenih znanja da bude u potpunosti sposoban da odgovori na zahteve najpre za izradom korporativnog identiteta određene firme, čime će u velikoj meri poboljšati svoje profesionalne kvalitete.

Kako se odvija nastava u okviru obuke Adobe paket za grafički dizajn - početni?

Svaki kandidat koji se prijavljuje da pohađa obuku i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni bi trebalo tom prilikom da navede i da li je zainteresovan da nastavu pohađa individualno ili u grupi, budući da su to dva tipa nastave koje Akademija Oxford sprovodi u ovom slučaju.

Svi oni kandidati koji su zainteresovani za grupnu obuku, treba da prihvate sve što je jasno definisano u ovom slučaju, a što se odnosi i na trajanje i na termine, ali isto tako i na dinamiku održavanja nastave, tako da se sve to ne može promeniti. Zapravo, termini se možda i mogu promeniti, ali samo u slučaju da svi polaznici koji čine jednu grupu to zahtevaju, a da koordinatoru za nastavu u toj poslovnici iznesu i zvaničan zahtev za promenu termina. Ukoliko tom prilikom kordinator utvrdi da promena termina neće da utiče na ostale obuke koje se u konkretnoj poslovnici odvijaju, može da dođe do promene termina, ali ovo ne spada ni u kom slučaju u uobičajenu praksu.

Kada je reč o individualnoj nastavi, kandidati treba da prihvate samo tačno određeno trajanje, a sve ostalo, odnosno termini i dinamika prema kojoj se održava nastava se određuju na osnovu dogovora koje kandidat ima sa svojim profesorom.

Kome je namenjena obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni?

Moglo bi se reći da je pohađanje obuke Adobe paket za grafički dizajn - početni namenjeno svakome ko, na prvom mestu poseduje osnovno znanje korišćenja Windows operativnog sistema, stim da kandidati treba da budu zainteresovani i da nauče grafički dizajn, odnosno da savldaju rad u sva tri programa koji su predmet obuke (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe Indesign), a sa primarnim ciljem da nauče da izrađuju korporativni identitet konkretne kompanije.

Trajanje kursa Adobe paket za grafički dizajn - početni

Obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni ima različito trajanje, koje varira u zavisnosti od izbora kandidata da li želi da nastavu pohađa u grupi ili individualno.

Ako mu najviše odgovara rad u grupama, koje uvek broj je od najmanje troje do maksimalno osmoro polaznika, to podrazumeva ne samo tačno određene termine, nego i trajanje, odnosno dinamiku po kojoj se održavaju časovi. Ti kandidati treba nastavu ukupno da pohađaju 60 školskih časova, a dinamika u ovom slučaju podrazumeva dva školska časa dva puta nedeljno, to jest po 90 minuta nastave dva puta u toku jedne nedelje.

Individualna nastava podrazumeva samo tačno utvrđen nastavni fond i to je u ovom slučaju 40 školskih časova. A oni su raspoređeni onako kako odgovara konkretnom polazniku i njegovom predavaču, to jest kako se oni dogovore.

Koliko košta kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni?

Kako trajanje, tako i cena ove vrste obuke isključivo zavisi od odluke svakog pojedinačnog kandidata kom tipu nastale želi da prisustvuje.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Mesto i vreme održavanja obuke Adobe paket za grafički dizajn - početni

Kurs i obuka Adobe paket za grafički dizajn - početni se odvija u celoj zemlji, tačnije u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford. Ovo se posebno odnosi na individualnu nastavu, jer ona može da se održi vrlo brzo pošto svaki zainteresovani kandidati sa predavačem dogovori detalje vezane ne samo za datum početka ove vrste obuke, već i za termine, odnosno za dinamiku po kojoj bi oni trebalo da se održavaju.

Grupna obuka može da se održi tek kada se u jednoj od poslovnica prijavi minimalno troje kandidata, budući da je to osnovni zahtev za formiranje jedne grupe. A posle toga će svi kandidati koji su se prijavili da budu obavešteni o tačnom datumu kada ova vrsta nastave počinje, odnosno o terminima i dinamici po kojoj će časovi da budu održavani.

Dodatne napomene:

  • svi oni kandidati koje zanima obuka i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni se prijavljuju u toku cele godine lično u jednoj od poslovnica, odnosno mogu i da pošalju mejl na zvaničnu mejl adresu koja postoji na sajtu Akademije Oxford i da navedu sve bitne podatke (prezime i ime, broj telefona, tip obuke za koji su zainteresovani, poslovnica u kojoj žele da pohađaju nastavu, datum od kada ima odgovara da je pohađaju i slično), a mogu i da odabranu poslovnicu kontaktiraju i putem telefona i tako se prijave
  • u poslovnici u kojoj i prate nastavu, kandidati vrše sva plaćanja, a po cenovniku koji je validan u tom trenutku
  • Akademija Oxford može da izađe u susret kompanijama koje žele da obuku i kurs Adobe paket za grafički dizajn - početni pohađaju njeni zaposleni, ukoliko je to potrebno

Spisak gradova za kurs i obuku za Adobe paket

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje