Kurs i obuka za Adobe paket za web dizajn I

Osnovni kurs koji je namenjen svakome zainteresovanom da se osposobi za rad sa kompleksnim internet sajtovima, a u okviru koga će se upoznati sa osnovnim korišćenjem programa Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash se odvija u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford.

Kandidati koji su zainteresovani da pohađaju obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - početni neizostavno moraju da poznaju rad u Windows operativnom sistemu.

A ako ispunjavaju taj uslov i žele da nauče kako se koriste pomenuti programi, mogu da se cele godine prijave u jednoj od naših poslovnica koje se nalaze kako u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, odnosno Kragujevcu i Jagodini, tako i u Čačku, Subotici, Ćupriji, Kraljevu i mnogim drugim gradovima u Srbiji. U slučaju da im ne odgovara da lično dođu u jednu od poslovnicama da bi izvršili prijavu, mada se one nalaze na vrlo lako dostupnim lokacijama u svim gradovima, zainteresovani kandidati mogu i da prijavu izvrše putem telefona, odnosno da na mejl adresu koja postoji na zvaničnom sajtu ove institucije pošalju sve podatke koji su bitni za prijavu, a što uključuje ne samo ime i prezime i broj telefona za kontakt, već i poslovnicu u kojoj žele da pohađaju nastavu, te bi trebalo i da navedu da li ih zanima individualna ili grupna obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - početni, kao i da jasno naznače datum, odnosno period u godini kada bi im odgovaralo da pohađaju ovu obuku.Svi kandidati koje zanima rad u grupama bi trebalo da znaju na prvom mestu da se radi uvek u manjim grupama, tako da ih može biti najviše osmoro, a da bi se jedna grupa formirala mora se ispuniti osnovni uslov, te da se u konkretnoj poslovnici prijavi najmanje tri kandidata. Ovde je vrlo važno naglasiti i da se nastava odvija tačno utvrđenom dinamikom i to u tačno određenim terminima, a da je i njeno trajanje definisano važećim nastavnim planom. Sve što smo pomenuli za grupnu, uglavnom se ne odnosi na individualnu nastavu, osim što je i kod nje tačno definisano trajanje, a svi ostali detalji su samo stvar dogovora između profesora i konkretnog kandidata (početak održavanja nasstave, termini, dinamika).Šta obuhvata kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni?

Nastavni plan i program ove obuke je praktično podeljen u tri celine, tako da se svakome od pomenutih programa posvećuje posebna pažnja.

U okviru prve oblasti se kandidati upoznaju sa osnovnim korišćenjem programa Adobe Fireworks, gde najpre uče šta sve podrazumeva ovaj program i koje su njegove karakteristike, a zatim ih profesori upoznaju i sa pojmom World Wide Web, gde uče i šta je web dizajn, odnosno kako se izrađuju takozvane web prezentacije i koje su njihove osnovne karakteristike. Polaznici će na samom početku ove obuke i da se upoznaju sa različitim tehnologijama poput HTML - a, CSS - a, te Actionscript - a, JavaScript - a i drugih, a naučiće i kako se radi sa bazama podataka, odnosno na koji način se mogu izraditi takozvani Flash sajtovi. Šta je to domen, ali i kako se vrši zakup domena, kao i šta je hosting i kako je najbolje odabrati adekvatnu hosting kompaniju će isto tako da nauče svi polaznici ovog kursa.

A nakon toga sledi deo vezan za prezentovanje programa Adobe Fireworks gde će predavači polaznicima na najbolji mogući način prezentovati sve prednosti korišćenja ovog programa, ali i njegove mane, te će ih uputiti u znanja vezana za korišćenje ovog programa i ostalih dostupnih programa namenjenih web dizajnu. Tu će da uče i vektorsko crtanje i to osnovnih oblika, a zatim uče i kako se vrši rotiranje i pozicioniranje konkretnih objekata, odnosno naučiće i šta je skaliranje i kako je potrebno izvršiti ga. Posle toga prelaze na druge opcije vezane za manipulaciju objektima, gde uče pored ostalog šta su pomoćne linije, te kako se one koriste, a zatim i kako se vrši grupisanje konkretnih objekata, odnosno njihovo raspoređivanje i poravnanje, ali i kako se izrađuju složeni objekti i to od nekoliko prostih. Uz to će da nauče i kako funkcionišu neke jednostavnije, ali i složenije popune, odnosno šta su bitmapi i kako se sa njima. Sem toga će se upoznati i sa korekcijama vezano za boje, odnosno naučiće šta su takozvane tonske i kolorne korekcije, ali i kako se koriste alati čija namena podrazumeva da se uklone određeni nedostaci.

Kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni podrazumeva da će kandidati u ovom delu naučiti da rade i sa različitim efektima, te će se upoznati i sa maskama i filterima, odnosno sa takozvanim Photoshop Light efektima. A na kraju će savladati i znanja potrebna za osnovni rad sa tekstualnim sadržajima, gde će steći i osnovna znanja vezana za web tipografiju, te će se upoznati i sa različitim tipovima alata koji se primenjuju prilikom obrade teksta u ovom programu. Naučiće i na koji način se vrši izrađivanje prototipa jednog sajta, to jest kako se povezuje nekoliko stranica, ali i kako treba napraviti Pop - up meni, odnosno na koji način se može izvršiti optimizacija sadržaja konkretnog web sajta za web, to jest kako se izrađuje finalna verzija jednog sajta. A neposredno pre toga će da nauče i na koji način treba izraditi PDF verziju tog sajta.

TESTOVI


U drugom delu ovog kursa svi polaznici će da nauče da koriste program Adobe Dreamweaver na osnovnom nivou, a što znači da će se najpre upoznati sa svim relevantnim pojmovima, poput na primer web dizajna, odnosno web developmenta, ali će i naučiti kako se koriste HTML i HTTP protokoli, odnosno HTML i JavaScript editori, te kako se koriste različiti brauzeri i koja je razlika između njih. A predavači će im dodatno pojasniti pojam hostinga i domena, odnosno sa načinom registracije konkretnog domena, te će svi polaznici da nauče i kako se radi sa konkretnim fajlovima. Zatim sledi savladavanje znanja vezanih za rad sa tekstualnim sadržajima, a što znači da će polaznici ne samo da nauče kako se unosi tekst, već će i da nauče šta je hipertekst i takozvani hiperlinkovi, te će saznati i koje sve vrste linkova postoje, ali i na koji način se vrši formatiranje konkretnog teksta, odnosno svih unetih linkova.

Predavači će ih nakon toga upoznati sa načinom obrade slika u ovom programu, gde će kandidati na prvom mestu da nauče kako se konkretne slike moraju optimizovati za web, ali će da ih nauče i koji sve formati slika postoje. Takođe će da ih upoznaju i sa korišćenjem različitih alata koji se koriste za obradu fotografija u pomenutom programu, a predavači će ih upoznati i sa načinom na koji se vrši ubacivanje konkretnih slika na jednu stranicu, te kako se slika može prikazati kao link. A uz sve pomenuto, polaznici tokom ove obuke uče i kako se u programu Adobe Dreamweaver radi sa tabelama i to u smislu da uče na koji način se ona koristi da bi se prikazali podaci, to jest da bi se izvršilo adekvatno pozicioniranje određenih elemenata na jednoj stranici. Poseban akcenat u ovom segmentu obuke je stavljen i na upoznavanje kandidata sa principom sklapanja stranica, a sve uz pomoć tabela.

Pored svega toga, obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - početni podrazumeva i da se kandidati upoznaju sa CSS - om, te sa mnogobrojnim interaktivnim elementima koji se prikazuju na stranici, poput na primer Flash dugmića ili menija. Naučiće, takođe i da izrađuju kontakt formulare, odnosno predavači će ih upoznati sa načinom izrade različitih struktura obrazaca za online verziju, kao i sa načinom na koji se ubacuju dugmići za taj obrazac, te kako se vrši validacija za konkretan formular, a da bi na kraju bili upoznati i sa različitim elementima koji se smatraju dodatnim sadržajem, kao što je na primer Flash sadržaj koji maksimalno obogaćuje web sajt. Osnovni cilj ovog dela obuke jeste da svi kandidati nauče i na koji način se konkretna web prezentacija postavlja na internet.

A u poslednjem, trećem delu ovog kursa se polaznici uče kako treba koristiti program Adobe Flash na osnovnom nivou, što znači da počinju od učenja vezano za otvaranje, to jest kreiranje novog dokumenta. Naučiće i kako se koriste opcije pomoći u ovom programu, odnosno na koji način može da se radi i sa nekoliko dokumenata u Flash - u, te kako se ispravlja već postojeći dokument u ovom programu. Uz to će da nauče i da crtaju osnovne oblike, odnosno da vrši njihovo selektovanje, kao i manipulaciju njima, a upoznaće se i sa različitim modovima, te alatima koji se koriste za crtanje u programu Flash.

Naravno, kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni podrazumeva i da će polaznici naučiti kako se koriste boje u programu Adobe Flash, ali i kako se radi sa simbolima, odnosno sa različitim alatima i menijima, kao i sa panelima vezanim za transformacije. Sem toga, naučiće da rade i sa okvirima i scenama, ali će ih predavači upoznati i sa vrlo važnim segmentom koji je usmeren na upoznavanje rada sa slikama, gde se prvenstveno fokusiraju na upoznavanje korišćenja vektora i bitmapa. A tu, takođe uče i kako se manipuliše o konkretnim slikama, odnosno na koji način se može izvršiti uvoz slika i koji sve formati postoje, a upoznaće se i sa osnovama animacije, ali će da nauče i kako se radi sa tekstom, te na koji način se konkretan tekst može dodati određenom fajlu u ovom programu. A profesori će ih upoznati i sa korišćenjem animacije, te uče i kako se radi sa zvukom, ali i videom, a kako bi konkretna prezentacija bilo što kvalitetnije urađena.

Kako se odvija nastava u toku kursa Adobe paket za web dizajn - početni?

Obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - početni se odvija i prema pravilima grupne i individualne nastave, što znači da svaki polaznik bira koju vrstu obuke želi da pohađa.

U slučaju da se odluči za individualnu nastavu mora znati da je tačno definisano njeno trajanje, stim da se o terminima kada bi nastava trebalo da se održava, odnosno o dinamici kojom on pratiti nastavu. Takođe, svaki polaznik se prilikom prijavljivanja, sa profesorom koji će biti zadužen za njegovu obuku dogovara o datumu kada individualna nastava treba da počne.

A sa druge strane, kada je u pitanju grupni kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni polaznici se tu prilagođavaju ne samo trajanju koje je tačno utvrđeno, odnosno terminima, nego i tačno definisanoj dinamici po kojoj se ovaj vid nastave održava.

Mada se to ne radi često, postoje i oni trenuci kada može da dođe do promene tačno utvrđenih termina u okviru grupne nastave, to jest onda kada svi članovi jedne grupe, koja može da broji od od troje do osmoro polaznika, izjasne da žele da se termin izmeni. Oni će, zatim ovaj zahtev da upute profesoru, to jest koordinator za nastavu u određenoj poslovnici, koji će da proceni da li bi promena tog termina mogla da ima uticaja na ostale kurseve koji se u poslovnici odvijaju, te da donese odluku o dozvoli za izmenom termina.

Kome je obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - početni namenjena?

Kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni je namenjena svakome ko, na prvom mestu poseduje dovoljan nivo znanja korišćenja Windows operativnog sistema, a ko ujedno ima i želju da se upozna sa oblašću web dizajna, to jest da savlada znanja koja podrazumevaju korišćenje programa Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash.

Koliko traje kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni?

Grupna i individualna nastava podrazumevaju tačno određeno trajanje, koje se naravno razlikuje, tako da kandidati koji se odluče za obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - početni, a koja se odvija prema smernicama grupne nastave imaju ukupno 60 školskih časova (60 puta po 45 minuta). Budući da je i dinamika po kojoj se održavaju časovi u okviru grupne nastave jasno definisana, ona podrazumeva da polaznici imaju nastavu dva puta u toku jedne sedmice i to u trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa.

A kod individualne nastave je tačno određeno samo njeno ukupno trajanje, dok se termini i dinamika utvrđuju dogovorom između polaznika i predavača. Nastavni fond za individualnu obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - početni podrazumeva ukupno 40 školskih časova (40 puta po 45 minuta).

Koja je cena obuke Adobe paket za web dizajn - početni?

Na cenu ove obuke utiče izbor svakog pojedinačnog kandidata, to jest odluka da li želi da pohađa individualnu ili grupnu nastavu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - početni?

U svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih Akademija Oxford broji u celoj zemlji, a u kojima se prijavi dovoljan broj kandidata, da bi bila jedna grupa oformljena se odvija grupna nastava, a to zapravo podrazumeva da je neophodno najmanje troje prijavljenih, kako bi se ispunio uslov za početak njenog organizovanja. Po ispunjenju ovog uslova se svi prijavljeni obaveštavaju najpre o datumu kada počinje obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - početni, kao i o tačnim terminima.

Individualna nastava se odvija upravo u onoj poslovnici u kojoj se kandidat prijavi, to jest u kojoj želi da je pohađa. Ona počinje kada se on usaglasi sa profesorom i to u terminima koji su, takođe stvar dogovora između predavača i kandidata.

Dodatne napomene:

  • kandidati se za polaganje ove obuke prijavljuju u toku cele godine lično u jednoj od poslovnica, odnosno putem telefona ili preko mejla (mejl adresa na koju treba poslati podatke za prijavu se nalazi na zvaničnom sajtu Akademije Oxford)
  • ukoliko neka kompanija želi da omogući svojim zaposlenima pohađanje ove obuke, a postoje i posebni zahtevi, nastojaćemo da im izađemo u susret
  • sva plaćanja koja podrazumeva obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - početni klijenti vrše u onoj poslovnici u kojoj pohađaju nastavu, a u skladu sa važećim cenovnikom

Spisak gradova za kurs i obuku za Adobe paket

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje