Kurs i obuka - kako upravljati marketingom

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: pojmom marketing; marketing planom i njegovim segmentima; razvojem brenda i upravljanjem odnosima sa klijentima; upravljanjem marketinškim aktivnostima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 18 radnih sati

Smatra se da svi koji su, u okviru svojih kompanija na neki način povezani sa promotivnom delatnošću treba da pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - kako upravljati marketingom. Ova eduakcija namenjena je i PR menadžerima, odnosno onima koji su zaduženi za odnose sa javnošću, kao i direktorima firmi, bez obzira da li su one u privatnom ili državnom vlasništvu. U ciljnu grupu navedenog kursa spadaju i marketing menadžeri, samostalni preduzetnici, kao i svi pojedinci koji kako iz ličnih, tako i iz poslovnih razloga žele da prošire svoja znanja i usavrše poslovne veštine koje se odnose na sferu marketinga.

Oni koji žele da pohađaju pomenutu obuku moraju se za to prijaviti na neki od ponuđenih načina i dati nadležnom službeniku svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona u cilju daljeg uspostavljanja daljeg kontakta. Ovaj postupak može se obaviti lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojih ima više od 20 u čitavoj Srbiji, ali i preko telefona, te slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Vrlo brzo zatim sprovešće se zvanični upis na edukaciju, a o svim detaljima ove procedure prijavljeni će biti na vreme obavešteni. Tako će saznati da moraju lično da dođu u određeno predstavništvo pomenute institucije, u tačno definisano vreme i da donesu naznačenu dokumentaciju, koju će tamo predati ovlašćenom licu.

Prilikom upisa, od polaznika se očekuje i da napomenu na koji način žele da prate nastavu, budući da je organizator za to ponudio različite pristupe koji će zadovoljiti i najzahtevnije kandidate. Pre svega, imaju na raspolaganju mogućnost da časove prate na klasičan način, te da u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije i tamo, u prostorijama koje su opremljene prema svim standardima savremenog obrazovanja, pohađaju predavanja osvedočenih stručnjaka. U ponudi je takođe i online kurs i obuka - kako upravljati marketingom, koji polaznici mogu da prate preko interneta, a uz pomoć svojih računara. U tu svrhu je neophodno da na njih, pre početka edukacije instaliraju specijalni tip softvera, što je prilično jednostavan postupak pa će većina njih najverovatnije uspeti da ga obavi samostalno. Ukoliko se, međutim suoče sa nekim teškoćama ili budu imali nekih pitanja, mogu se svakoga dana u toku radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.Bilo da se opredele za standardni ili rad preko interneta pojedinačni kandidati mogu da se obučavaju individualno, te da dobiju punu pažnju ovlašćenog predavača. Ovde se zapravo edukacija obavlja prema sistemu „jedan na jedan“, što znači da profesor podučava samo jednog polaznika, te tako može da stekne vrlo jasnu sliku o njegovom predznanju, sposobnostima i brzini kojom uči i u skladu sa tim da koriguje i poboljša svoj predavački rad. Prijavljenom se, sa druge strane nudi mogućnost da ostvari vrlo blisku i kvalitetnu komunikaciju sa ovlašćenim stručnjakom, te može da postavlja pitanja, diskutuje, traži objašnjenja ukoliko su potrebna i iznosi svoje mišljenje o konkretnoj temi. Nakon svake etape predavač će komentarisati postignuto i davati kandidatu uputstva za dalji rad, čime će se naravno efikasno postići predviđeni obrazovni ciljevi. Kako se čitav obrazovni proces kod ovakvog pristupa maksimalno usmerava prema samom polazniku, biće mu omogućeno i da precizira kada bi želeo da kurs počne, kao i kojim danima i u koje vreme bi mu odgovaralo da ima časove. Da bi taj raspored, međutim postao zvaničan, moraju ga odobriti nadležni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, jer je potrebno da se uvaže mišljenja i zahtevi svih učesnika u obrazovnom procesu.

Istu priliku da usklade raspored rada sa svojim drugim obavezama i ustaljenim navikama dobiće i kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako upravljati marketingom. U tom slučaju profesor podučava dvoje polaznika koji funkcionišu kao tandem u nastavi, pomažu i usmeravaju jedno drugo, ali mogu i da se međusobno dogovore oko termina i tempa rada koji im oboma pogoduju. Zatim će se u vezi sa tim konsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, pa će ako ova nadležna lica prihvate njihov predlog raditi u skladu sa ritmom koji im najviše odgovara.

U ponudi je takođe i grupna edukacija kada, međutim kandidati ni na koji način ne mogu da definišu plan delovanja niti da na njega utiču. Radi se o tome da je ovakvom nastavom obuhvaćeno više pojedinaca, te se opravdano pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored rada. Budući da svi moraju biti jednako tretirani, nemoguće je udovoljiti njihovim individualnim zahtevima u isto vreme, te je stoga odlučeno da će datum startovanja programa, vreme i učestalost održavanja predavanja da odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene obrazovne institucije, a da će svi članovi grupe morati da mu se priklone i slede ga sve do kraja obuke. Takođe treba naglasiti da je veličina grupe vrlo precizno određena, te da ona ne može da počne sa radom dok za pomenuti pristup ne bude zainteresovano minimalno četvoro kandidata. Smatra se, naime da sa manjim brojem osoba ne može da se uspostavi dovoljno bogata i aktivna interakcija, koja upravo predstavlja zaštitni znak ovakvog modela edukacije. S druge strane, da bi se svim pojedincima omogućilo da postignu odgovarajući napredak i aktivno učestvuju u nastavi, mora se utvrditi maksimalna veličina grupe, te tako ona ne može imati više od 8 članova.


Kada su za pomenuti obrazovni program zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću sprovodi se korporativni seminar - kako upravljati marketingom. Tada takođe kandidati mogu da se obučavaju preko interneta, ali je moguće i da se opredele za klasične časove kada predavanja mogu da prate u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, u samoj kompaniji za koju rade, ali i na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. O svim karakteristikama koje izabrana lokacija treba da poseduje na vreme će biti obavešten ovlašćeni predstavnik konkretne firme, a njegov zadatak će biti i da zajedno sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije odredi kada će edukacija da počne, te kojim danima i u koje vreme će se sprovoditi časovi.

Šta tačno izučava kurs i obuka – kako upravljati marketingom?

Jedan od važnijih segmanata ukupnih poslovnih aktivnosti jeste planiranje marketinga, te će predavači čim stratuje obuka i kurs - kako upravljati marketingom da upoznaju prisutne sa sadržajem marketing plana, te napomenuti da naznačeni postupak ima tri dimenzije. Objasniće tako da se kvalitativna dimenzija odnosi na određivanje politike konkretne kompanije, ciljeva, strategije i načina na koji se ona prevodi u konkretne planove i programe. Zatim će govoriti o kvantitativnoj dimenziji, vezanoj za predmet i vremenski okvir konkretnog planiranja aktivnosti, a predstaviće kandidatima i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove, što se tertira kao vremenska dimenzija datog programa.

Profesori će napomenuti i da se planiranje marketinga odvija u dve faze, koje su povezane na uzročno - posledični način, a one podrazumevaju istraživačko - kreativno delovanje i fino planiranje. Nakon toga će govoriti o postupku istraživanja tržišta, što predstavlja polaznu tačku za kvalitetno upravljanje marketingom i izradu odgovarajućeg plana. Ovlašćeni stručnjaci će istaći da je za valjano donošenje biznis odluka i preduzimanje pravih poteza nužno da se u svakom trenutku u potpunosti poznaje tržište na koje je usmereno delovanje konkretne kompanije. Polaznici će saznati i da pomenuti istraživački proces obuhvata određivanje cilja sprovođenja ispitivanja, prikupljanje i vrednovanje podataka, kako primarnih, tako i sekundarnih, obradu, analizu i interpretaciju dobijenih informacija, te sastavljanje odgovarajućeg izveštaja. Nakon što svaku od naznačenih etapa detaljno objasne i analiziraju, profesori će početi priču o ciljevima i strategiji marketing planiranja.

Dok traje stručni seminar - kako upravljati marketingom kandidati će tako saznati čemu sve služi marketing plan. Ovde će, između ostalog biti reči o poboljšanju upotrebe odgovarajućih resursa, njihovoj alokaciji, podeli uloga i zaduženja konkretnih učesnika u sprovođenju poslovne strategije i o upravljačkom nadzoru. Predavači će napomenutii da marketing startegija zapravo predstavlja proces kojim određeni privredni subjekat svoje poslovne ciljeve transformiše u marketinško delovanje. Njome treba da se odrede ciljevi koje treba postići, tržište na koje valja da se fokusira, te da se precizira koje aktivnosti i resursi treba da budu u tom cilju primenjeni. Svi prisutni na pomenutim časovima biće, takođe upoznati i sa metodama i tehnikama za određivanje uspešnosti marketing startegije.U daljem toku nastave biće reči o prednostima marketing plana, te će polaznici saznati da se ovim postupkom utvrđuju potrebe potrošača ili korisnika, definišu ciljana tržišta na kojima će konkretni subjekat da deluje i preciziraju njegove konkurentske prednosti na kojima se određuje strategija. Benefiti od dobrog marketing plana ogledaju se i u izboru odgovarajučih karakteristika proizvoda ili usluga, njihovoj ceni, načinima distribucije i promocije, a sve u cilju zadovoljavanja potreba korisnika i kupaca i ostvarivanje kvalitetnog poslovanja.

Osobe koje budu pohađale predavanja koja uključuje kurs i obuka - kako upravljati marketingom biće informisane i o načinima za određivanje marketing budžeta, te će im tako predavači objasniti da se to može uraditi na osnovu odgovarajućeg procenta od ostvarenih prihoda. Takođe će istaći da se može definisati fiksni marketing budžet za konkretni cilj, te da se u tu svrhu može upotrebljavati i takozvani prinos na investicije, to jest metoda izračunavanja isplativosti ulaganja u biznisu. Polaznicima će biti predstavljani i pojedinačni činioci koji utiču na određivanje budžeta za marketing, te će se s tim u vezi govoriti o visini profitne margine, izazovima koje donosi veliko ili teško dostupno tržište, novitetima i agresivnoj konkurenciji.

Ovlašćeni predavači će upoznati prisutne i sa tehnikama izračunavanja povraćaja investicija na uložena stredstva i sastavljanjem mesečnih, polugodišnjih i godišnjih izveštaja. Tako će kandidati, kada se završi navedena edukacija biti u potpunosti osposobljeni da uspešno sprovode odgovarajuće marketinške aktivnosti u svojim kompanijama, te tako unaprede saradnju sa aktuelnim klijentima i u kratkom vremenskom roku privuku nove koji će kupovati njihove proizvode ili koristiti usluge koje nude.

U kojim terminima i gde se sprovodi obuka i kurs - kako upravljati marketingom?

Pojedinačni kandidati mogu da prate nastavu sa još nekoliko svojih kolega, to jest da pohađaju grupni seminar - kako upravljati marketingom. Oni će raditi u skladu sa rasporedom utvrđenim od strane koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora i neće moći svojim zahtevima da utiču na datum za startovanje programa, kao ni na vreme i učestalost odvijanja predavanja. ova odluka napraviti plan delovanja koji će svakom pojedincu da odgovara. Veličina grupe je takođe bitan faktor njenog kvalitetnog delovanja, te je stoga precizirano da ona ne može da funkcioniše bez minimalno četiri člana, a da opet ne sme da obuhvata više od njih osmoro.

Oni koji žele da se edukuju u društvu, ali im ne prija dinamična grupna atmosfera mogu da se opredele za poluindividualni model rada, te da časove pohađaju sa još jednim polaznikom. Tada će imati mogućnost da se najpre sa svojim partnerom, a potom i sa ovlašćenim predavačem i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora dogovore u vezi sa rasporedom časova, te da utvrde kada edukacija počinje, u kojim terminima će se održavati časovi i, generalno kakav će biti tempo rada.

Osobe koje smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - kako upravljati marketingom, kada će profesor samo njima držati časove. Predavač je, dakle fokusiran samo na jednog kandidata, te može dobro da ga upozna i uvidi koji mu način prezentovanja informacija najviše odgovara i kojim tempom može najbolje da usvaja nova znanja. Prijavljeni može da komunicira sa svojim profesorom i iznosi svoje stavove o konkretnoj temi, a ovlašćeni stručnjak će davati komentare u vezi sa mišljenjem i idejama koje polaznik bude izložio, čime će mu naravno pomoći da učvrsti kompetencije vezane za datu oblast. Ovi kandidati će takođe moći da u velikoj meri raspored rada prilagode svojim potrebama i ispunjavanju ostalih privatnih i poslovnih obaveza, budući da će zajedno sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora utvrditi termine i tempo održavanje nastave kao, kao i datum startovanja kompletnog programa.

Za bilo koji od prethodno pomenutih modela rada da se odluče, polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica moći će da se obučavaju na klasičan način i da na časove dolaze u moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije, u skladu sa terminima koji su za to određeni. Na raspolaganju im je takođe i online seminar koji se odvija preko interneta, ali za koji su obavezni da se na vreme pripreme. Tačnije rečeno, pre početka predavanja moraju na svoj računar da instaliraju tačno određenu vrstu softvera pomoću koga će moći da se edukuju na ovakav način. Sam postupak nije previše komplikovan, te se veruje da će kandidati moći da ga obave bez ikakvih problema. Međutim, za sve one koji se ne budu snašli obezbeđena je tehnička podrška u svakom predstavništvu pomenute institucije. U tu svrhu se polaznici mogu svakoga dana u toku radnog vremena obratiti nekome od informatičkih stručnjaka koji su tamo zaposleni i tako će efikasno rešiti svoj problem.

Ukoliko rukovodioci određene kompanije smatraju da njihovi zaposleni treba da se upoznaju sa programom koji nudi pomenuta edukacija mogu se obratiti ovlašćenom predstavniku organizatora i dobiti informacije u vezi sa načinom rada predviđenim za ove polaznike. U toj situaciji se, naime sprovodi korporativna obuka i kurs - kako upravljati marketingom koja može da bude organizovana kao nastava preko interneta ili klasični tip časova. U ovom drugom slučaju zainteresovani kandidati mogu da se edukuju u odgovarajućim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, u svom radnom okruženju ili na bilo kojoj lokaciji gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi. Raspored njihovog delovanja, tačnije rečeno datum startovanja edukacije, ali i vreme i učestalost odvijanja predavanja utvrdiće ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koju je za to imenovala kompanija u kojoj rade polaznici.

Po kom principu je organizovan stručni seminar - kako upravljati marketingom?

Izbor onih su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica može da bude klasična nastava ili online kurs i obuka - kako upravljati marketingom. U prvoj varijanti polaznici su dužni da prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, gde će imati predavanja u veoma prijatnom okruženju i u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Osobe koje se opredele za drugu varijantu moraće, međutim da pre nego što časovi počnu na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta će na vreme dobiti potrebna uputstva. Smatra se da ovaj postupak polaznici uglavnom mogu da obave bez ičije pomoći jer ne zahteva posebna informatička znanja, ali se u svakom slučaju, ako budu imali nekih teškoća ili nedoumica mogu obratiti za savet nekome iz ekipe tehničke podrške u svakom predstavništvu navedene institucije.

Na isti način, to jest standardno ili online predavanja mogu da prate i zaposleni u određenoj kompaniji za koje će biti organizovana korporativna nastava. Treba, ipak napomenuti da oni koji budu pohađali klasične časove ne moraju samo da se obučavaju u namenskim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, već se za njih nastava može sprovoditi i u samoj firmi za koju rade, ali i na svakom drugom mestu koje im odgovara pod uslovom da tamo postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok časova i kvalitetno praćenje predavanja. O datumu kada će edukacija da startuje, te o terminima i ritmu održavanja časova zajednički će odlučiti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvo naznačene obrazovne institucije.

Polaznicima je takođe omogućeno i da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije, te tako mogu da rade u paru, to jest da njihov izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako upravljati marketingom. U takvoj situaciji kandidatima je data mogućnost da odrede kada im odgovara da nastava počne, kao i koji termini i učestalost sprovođenja časova bi se najbolje uklopili u njihov ustaljeni životni ritam. Ukoliko se sa tim saglasi njihov predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora, raspored će postati validan i koristiće se do kraja sprovođenja programa.

Takođe je moguće da se ovi polaznici opredele za grupni tip nastave, kada će da prisustvuju predavanjima zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata. Naznačena veličina grupe se smatra optimalnom za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među članovima i adekvatno individualno napredovanje svakog od njih, te se zbog toga mora strogo poštovati. Svi koji se opredele za ovakav pristup treba da znaju i da neće moći ni na koji način da utiču na raspored svojih predavanja, budući da će vreme početka programa, termine i učestalost održavanja časova da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i taj raspored će važiti do kraja edukacije.

Osobe koje se obučavaju u statusu fizičkih lica mogu da se opredele i za individualni seminar - kako upravljati marketingom, te da budu jedine koje će ovlašćeni profesor podučavati. Ovi polaznici će moći da se edukuju sopstvenom brzinom i tako lakše steknu realan uvid u sopstveni napredak, budući da rade zasebno od drugih. Takođe će imati priliku da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa vremenom i ritmom odvijanja predavanja, kao i sa datumom kada će kompletni program da startuje, te tako u velikoj meri pohađanje ove nastave prilagode svom ustaljenom životnom tempu i ostalim obavezama koje imaju.

Koliko po planu traje kurs i obuka - kako upravljati marketingom?

Ukupan nastavni fond predviđen za ovu edukaciju iznosi 18 školskih časova, odnosno preciznije rečeno 810 minuta. Predviđeno je, takođe da polaznici tokom 3 dana imaju 6 časova, to jest da ritam njihovog delovanja iznosi 3 puta po 270 minuta.

Ovaj raspored važi, međutim samo za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako upravljati marketingom, s obzirom na to da u takvoj situaciji o terminima i ritmu sprovođenja časova odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Kandidati koji se opredele za individualni ili poluindividualni model rada imaće takođe isti broj časova, ali njihov tempo delovanja ne mora biti onakav kako je naznačeno. U vezi sa vremenom i ritmom odvijanja nastave oni će se dogovarati sa svojim profesorom i koordinatorom u okviru pomenute obrazovne institucije.

Polaznici za koje se bude sprovodio korporativni seminar - kako upravljati marketingom imaće ukupno 18 školskih časova, ali će raspored njihovih predavanja da utvrdi ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u datom predstavništvu institucije organizatora.

Kome je kurs namenjen: polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad sistema marketinga u kompanijama, bez obzira na kojoj se radnoj poziciji nalazili, kao i direktorima kompanija, te samostalnim preduzetnicima i svima koji ne spadaju ni u jednu od navedenih grupa, a žele da unaprede svoje poslovne veštine u oblasti marketinga.

Ukupno vreme trajanja polazne obuke: 3 dana i to ukupno 18 sati, odnosno svakoga dana po 6 sati (u skladu sa programom).

Materijal za kurs: elektronski i štampani materijal sa primerima je obezbeđen za sve polaznike obuke.

Dodatne napomene:

  • uplata se vrši putem uplatnice (za fizička lica), preko računa (za pravna lica), a nakon dostavljenog Predračuna
  • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika

Spisak gradova za kurs i obuku kako upravljati marketingom

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje