Kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku

Kako je svima verovatno dobro poznat podatak da se portugalski jezik smatra jednim od najbrže rastućih u celom svetu, to i nije za iznenađenje činjenica da sve veći broj poslovnih ljudi teži da ga usavrši, a kako bi mogao nesmetano da ostvaruje saradnju sa izvornim govornicima portugalskog jezika. A upravo to i jeste osnovni cilj koji specijalizovani kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku pred sobom ima, stim da ne postoji ograničenje za zainteresovane u smislu njihovog zaposlenja, jer je pohađanje ovog kursa podjednako namenjeno i osobama koje su trenutno zaposlene i onima koje nisu, a žele da usavrše veštine poslovnog komuniciranja na portugalskom jeziku, kako bi time poboljšali najpre svoju radnu biografiju, a potom i šanse za pronalazak kvalitetnijeg zaposlenja.

Najvažnije je da naglasimo da Akademija Oxford može da organizuje po zahtevu zainteresovanih kompanija čak i korporativnu obuku, a koju će pohađati određeni broj zaposlenih. A da bi i korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku mogla adekvatno da odgovori na zahteve koje te firme, neophodno je da ovlašćena lica te firme iznesu zahteve predstavniku Akademije Oxford kao i da sa njim definišu sve detalje koji su bitni za njeno organizovanje, a koji pored ostalog uključuju ne samo dogovor o mestu organizovanja, već isto tako i dogovor o načinu sprovođenja korporativnog tipa nastave.

Kada je u pitanju obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku koji se organizuje za pojedinačne polaznike, moramo naglasiti da Akademija Oxford sprovodi nastavu dvojako, tako da osim mogućnosti da je prate preko interneta, svi zainteresovani takođe mogu da se odluče i da pomenuti kurs pohađaju u prostorijama našeg predstavništva u bilo kom gradu. Takođe, oni moraju imati na umu i da se uz nastavu u grupi, u našoj ponudi nalazi i kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku koja je namenjena pojedinačnim polaznicima (individualna nastava), kao i ona koju treba da pohađa dve osobe u isto vreme (poluindividualni kurs).


A pre nego što se svako pojedinačno opredeli, on svakako mora i da poseduje adekvatne informacije koje se odnose na postupak njihovog sprovođenja, budući da se ovi tipovi nastave organizuju prema različitim principima. Tako, na primer onaj polaznik koji se opredeli da pohađa nastavu u paru ili se odluči za individualnu obuku, ima pravo da u dogovoru sa profesorom koji će da je vodi, a uz asistenciju koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici, definiše sve što se na njenu organizaciju odnosi, što znači da će oni precizirati prvo datum kada će izabrana vrsta nastave da počne, a zatim i da će se zajedno dogovoriti oko termina, te da će isto tako zajedno precizno odrediti i po kojoj dinamici će se konkretna vrsta nastave sprovesti.

Ali zato svi oni polaznici koji se budu opredelili da ovu obuku prate u formi grupne nastave imaju dužnost da prihvate unapred određene termine njenog održavanja, kao i dinamiku, a od njih se zahteva takođe i da sačekaju ispunjenje osnovnog uslova za njeno održavanje. Tačnije, to znači da prvo mora da bude kreirana grupa koja će da broji najmanji broj polaznika i to kako za online, tako i za obuku koja se sprovodi u našim poslovnicama, pa tek onda može grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku i da bude organizovana. Podrazumeva se da će u međuvremenu prijavljeni da pristupe testiranju, to jest da izvrše proveru nivoa znanja portugalskog jezika, a kako bi se na taj način utvrdilo da li im je uopšte dozvoljeno da pomenuti kurs pohađaju.

Što se tiče načina prijavljivanja, svi koji to žele mogu bilo kog dana u toku godine da dođu lično u jednu od poslovnica organizatora i izvrše prijavu. A ukoliko im taj način ne odgovara iz ma kog razloga, oni prijavu mogu da izvrše preko telefona izabrane poslovnice, te isto tako imaju mogućnost i da na mail naše institucije pošalju podatke koji su relevantni za prijavu, stim da su obavezni u tom slučaju da navedu i u kom gradu žele da prate nastavu, odnosno gde žele da pristupe upisivanju i testiranju.Kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku - nastavni program

Ne samo da će polaznici za vreme trajanja ovog kursa da nauče na koji način je potrebno voditi poslovne pregovore, te kako treba komunicirati sa izvornim govornicima portugalskog jezika putem telefona ili mejla, kao i lično, već će steći i znanja koja se odnose na način funkcionisanja i komuniciranja poslovnih ljudi koji se tim jezikom koriste. A sve pomenuto su samo neke od oblasti koje obrađuje obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku, budući da će prisutni imati prilike da savladaju različite veštine koje se odnose na komuniciranje u poslovnom okruženju, a bez obzira da li komuniciraju sa svojim kolegama, poslovnim partnerima ili nadređenima u kompaniji u kojoj su zaposleni.

Podrazumeva se da će oni na samom početku ove obuke da nauče i koje su to razlike najuočljivije u ponašalju ljudi iz naše zemlje i onih čiji je maternji jezik upravo portugalski, tako da će naučiti i kako je potrebno da im se predstave prilikom ličnog ili kontakta preko telefona. Da bi kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku zaista bila kompletna, te obradila različite segmente komuniciranja u poslovnom segmentu, predavači će prisutnima pojasniti i princip sastavljanja radne biografije, to jest CV - ja, kao i motivacionog pisma na portugalskom. Uz to će navesti i poželjni način ponašanja prilikom razgvora za posao koji se obavlja sa licima kojima je to maternji jezik.

Svi prisutni će imati prilike da se upoznaju i sa načinom zakazivanja sastanka putem telefona, kao i sa pravilnim načinom razmene informacija tim putem, te će profesori da se osvrnu i na pravila koja su prisutna u pisanoj varijanti ovog jezika, a primarno na vođenje poslovne korespondencije na portugalskom kroz pisma ili elektronsku poštu. Tu će, pored ostalog da nauče i kako se sastavlja mejl za potencijalnog poslovnog partnera koji se konkretnim jezikom služi, ali i na koji način bi valjalo da polaznik odgovori na mejl koji mu to lice uputi, te će naučiti i kako se faks ili pisma koriste kao sredstva komunikacije u poslu.

Kako sa veštinama vođenja poslovnih pregovora, tako i sa načinom organizovanja i sprovođenja poslovnih sastanaka će kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku takođe upoznati sve prisutne polaznike. Ne samo da će u tom delu oni da nauče kako se konkretni pregovori, odnosno sastanak zakazuju, te kada se vrši potvrda dogovorenog termina, već i na koji način se ponaša u situaciji kada je potrebno odložiti ili otkazati prethodno zakazani sastanak ili pregovore. Biće reči i o različitim taktikama koje se primenjuju kada se pristupa pregovaranju, ali i o pravilnom vođeenju tog procesa, a u smislu da će naučiti kako je potrebno razgovarati sa sagovornicima, te izraziti određene stavove koji se zastupaju i sve one detalje čija primena će imati za cilj da se konkretni poslovni sastanak uspešno završi, te da pregovori budu završeni u vašu koristi.

Da bi prezentacija koja se prikazuje poslovnim partnerima koji se koriste portugalskim jezikom bila uspešna, neophodno je da bude pripremljena sa puno pažnje, a kako bi ostavila pozitivan utisak na učesnike tog sastanka. Upravo sa umećem pripreme i izrade prezentacije će se upoznati i svako ko bude pratio ovu obuku, ali će tom prilikom steći i praktična znanja. Radi se o tome da obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku, uz teorijski podrazumeva takođe i praktični deo u onim segmentima gde je to predviđeno nastavnim programom. Simuliranje brojnih situacija, odnosno praktične vežbe koje se na taj način izvode treba da podstaknu sve polaznike ovog kursa da što lakše primene znanja koja su stekli za vreme trajanja predavanja.

A prisutni će savladati i one veštine koje se odnose na postupak izrade različitih poslovnih izveštaja na portugalskom jeziku, te sa načinima ponašanja koje je potrebno primeniti u formalnim ili, pak u neformalnim situacijama, a sa govornicima konkretnog jezika.

Na koji način se organizuje obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku?

Svako ko vrši prijavu, na prvom mestu mora da izabere između nastave koja se organizuje u prostorijama konkretne poslovnice Akademije Oxford i one koja se sprovodi preko interneta. Ako polaznika interesuje online kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku trebalo bi da zna da se ona organizuje putem računara, a kroz primenu pažljivo dizajniranog softvera.

Ma za koju od pomenutih tipova nastave da se neko odluči, on svakako bira da li želi da je prati individualno ili u grupi, a u našoj ponudi je i poluindividualna vrsta nastave, koju istovremeno pohađa dva polaznika.

Da bi mogao da sazna detalje vezane za njihovu organizaciju, neophodno je da prilikom upisa svako pojedinačno navede koja ga vrsta nastave zanima. Napominjemo da se i online obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku, kao i ona koja se sprovodi u našim poslovnicama organizuju kroz pomenute tipove nastave. Onaj polazni koji se bude odlučio da prati pomenuti kurs u grupi, moraće da sačeka prijavljivanje najmanje četiri polaznika, to jest formiranje jedne grupe, stim da se maksimalno njiho osmoro može u njoj naći. Važno je da svi zainteresovani znaju da isključivo Akademija Oxford ima pravo da odredi u kojim terminima i po kojoj dinamici će se ova vrsta nastave organizovati.

A ako nekome ne odgovara taj princip sprovođenja obuke, on ima mogućnost da se opredeli za individualnu ili poluindividualnu nastavu. Zapravo, polaznik koji bude izabrao jednu od njih, ima mogućnost da je pohađao onda kada to odgovara njemu i profesoru, uzevši u obzir da se oni u tom slučaju dogovaraju i oko termina i oko tačne dinamike, ali takođe preciziraju i datum početka.

Za koga je namenjena obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku?

Bez obzira da li je neko trenutno zaposlen ili ne, a ima želju da veštine komunikacije na pomenutom jeziku poboljša i podigne na profesionalni nivo, ima pravo da pohađa ovu obuku.

Međutim, postoji jedno ograničenje za sve koje zanima kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku, a odnosi se na nivo poznavanja portugalskog jezika. Kako se nastava organizuje baš na portugalskom jeziku, to se i zahteva da svaki prijavljeni na inicijalnom testu, koji radi neposredno pre početka izabrane vrste obuke pokaže nivo znanja jezika koji je usklađen sa B1 nivoom CEFR - a (The Common European Framework for languages).

Kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku - trajanje

Iako je potpuno isti nastavni programi za individualnu i za poluindividualnu, kao i za grupnu vrstu nastave, činjenica je da svaka pomenuta obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku može da različito traje.

Tako 32 školska časa, a koliko je određeno nastavnim fondom da traje ova obuka, polaznici koji se opredele za individualnu ili poluindividualnu nastavu, mogu da rasporede onako kako to odgovara njima i njihovim profesorima, dok su dinamika i termini kod grupne vrste nastave jasno definisani od strane zvaničnog organizatora.

Mesto i vreme održavanja kursa poslovne komunikacije na portugalskom jeziku

Osim online, nastava se organizuje i u poslovnicama Akademije Oxford širom Srbije, a svako pojedinačno se prilikom upisa odlučuje gde će da pohađa pomenutu obuku. Svakako se podrazumeva da korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku može da bude sprovedena i u prostorijama određene kompanije, ako se tako zahteva, ali je važno naglasiti da će predstavnik naše institucije sve detalje vezane za organizaciju te vrste kursa da dogovori sa ovlašćenim predstavnikom zainteresovane firme.

Što se tiče klasičnog načina organizovanja nastave, to jest za pojedinačne polaznike, od njih se očekuje da nakon što se opredele za mesto njenog pohađanja, svakako odluče i da li će je pratiti individualno ili im više odgovara nastava u paru, to jest u grupi. Na osnovu toga će i biti informisani o datumu početka, ali isto tako će saznati i prema kojoj dinamici se ta vrsta nastave organizuje, to jest u kojim tačno terminima, uzevši u obzir da one naravno podrazumevaju različit način organizovanja.

Tako, recimo onaj polaznik kome iz ma kog razloga više odgovara da nastavu pohađa u grupi, prvo ima obavezu da pričeka da se jedna grupa koja broji najmanje četiri polaznika oformi, a zatim je takođe dužan da se pridržava termina i dinamike koje tada može samo organizator da odredi. A onaj polaznik kome takav princip organizovanja ne odgovara i to iz bilo kog razloga, ima mogućnost da pohađa druge tipove nastave. Naime, poluindividualni kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku, kao i individualna vrsta nastave se sprovode po sasvim drugačijem principu, jer onaj polaznik koji se za njih opredeli treba da sa profesorom koji će voditi pomenutu obuku odredi ne samo datum održavanja, nego i dinamiku, kao i da sa njim precizira termine.

Dodatne napomene:

  • svi polaznici su dužni da urade test provere znanja pre početka nastave, a vrlo je važno i da tada pokažu nivo koji odgovara B1 poznavanju portugalskog jezika, usklađeno sa pravilima koja određuje Zajednički evropski referentni okvir za jezike
  • sve obaveze koje ima vezano za plaćanje, polaznik će da u tačno dogovorenom roku izvrši u poslovnici u kojoj pohađa ovu obuku ili u kojoj je vršio upisivanje
  • svako koga interesuje obuka i kurs poslovne komunikacije na portugalskom jeziku ima pravo da se cele kalendarske godine prijavi direktno u jednoj od poslovnica naše institucije, a to može da uradi i preko mejla ili broja telefona jedne od njih

Spisak gradova poslovne komunikacije na portugalskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje