Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za estonski jezik

Neophodno je da svako ko želi da odgovori adekvatno na zahteve konkursa za sudske tumače za estonski jezik na prvom mestu poseduje dokaz da konkretni jezik odlično poznaje. Svakako nije navedeno da to mora biti diploma specijalizovane institucije, već je dovoljno da kandidat prilikom konkurisanja priloži potvrdu koja je validna, a uz čiju pomoć će dokazati na propisan način da taj jezik na visokom nivou poznaje. Mada ne često, ali se može desiti da pojedinac navedeni dokument nije u prilici da obezbedi, pa se tada pristupa polaganju ispita, za koji će se pobrinuti nadležna državna institucija.

Podrazumeva se, isto tako da prijavljeni moraju ispuniti i druge zahteve, te je neophodno da imaju isti takav nivo znanja i svog maternjeg jezika, to jest srpskog.

Naglašavamo da Ministarstvo pravde Republike Srbije navedeni konkurs raspisuje kada dođe do deficita ovih stručnjaka u nekom gradu, pa stoga i nije moguće navesti u kom mesecu, odnosno kog datuma će konkurs da bude raspisan.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za estonski jezik

Inače, lica koja budu propisno odgovorila na sve zahteve će dobiti Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za estonski jezik, a zatim će shodno pravilima polagati i zakletvu i to u okviru nadležnih institucija. Tada će oni zvanično da se obavežu da će voditi računa o podacima koji im budu bili dostupni, odnosno da će tokom pružanja usluga voditi računa i o poslovnoj tajni, a u skladu sa pravilima.

Najpre sudski prevodilac za estonski jezik ima obavezu da odgovara u najkraćem mogućem roku na zahtev suda, to jest različitih državnih institucija koje žele da ga angažuju, ali nesmetano može te usluge da pruža i svakome ko ima potrebu za njima, bez obzira da li ih zahteva određeno pravno lice ili pojedinac.

Da bi zainteresovani mogao propisno da odgovori na zahteve ovog konkursa, neophodno je da dostavi i potvrdu o pohađanju ove edukacije, a prvo se mora prijaviti za njeno pohađanje.

TESTOVI


S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik organizuje na nivou celog Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest u svakom predstavništvu, podrazumeva se da prijava može biti izvršena lično ili neposrednim telefonskim kontaktom, kao i elektronskim putem (na mejl). Važno je da kandidat dostavi osnovne informacije o sebi, a što znači kako svoje ime i prezime, tako i datum rođenja, s tim što je takođe obavezan i da tom prilikom ovlašćenom licu pruži informacije za kontakt.

Neposredno pre nego što bude bio zvanično organizovan upis, svaki prijavljeni će dobiti precizno obaveštenje o svim onim dokumentima, koja će tada morati da priloži, a svakako će muo biti naglašeno i da je obavezno njegovo lično prisustvo.

Navedena institucija organizuje nastavu na klasičan način, to jest u prostorijama svakog svog predstavništva u zemlji, ali je omogućena i opcija da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik prati online. svakako je predviđeno da polaznik izabere i da li će časove pohađati u grupi, kada nastavi prisustvuje od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi ili sasvim samostalno (individualna edukacija).Dakle, mora se napomenuti da kandidati koji izaberu opciju online pohađanja časova, to čine preko svog kompjutera, a uz prethodno instaliranje precizno određenog softvera. Kako institucija organizatora u svom timu ima i brojne IT stručnjake, to će svaki pojedinac koji ne uspe taj softver da instalira, imati mogućnost da dobije i stručnu tehničku podršku.

Uslov za početak grupne nastave je, naravno vezan za prijavljivanje minimalnog broja polaznika, uzevši u obzir da organizator tek posle toga određuje kako će se nastava odvijati. Tačnije, prijavljeni u svakoj poslovnici moraju da poštuju dinamiku koja je određena na nivou cele institucije, a koordinator za nastavu pojedinačnih poslovnica određuje datum početka i termine održavanja grupne nastave. Naglašeno je da sve to nije podložno promenama budući, da se radi o naročito strogim pravilima.

Podrazumeva se da je dostupna i opcija praćenja nastave individualno, a kojom prilikom se izlazi u susret zahtevima pojedinca, tako da se praktično govoreći, individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik organizuje baš onako kako njemu najviše odgovara. Naime, očekuje se od svakog prijavljenog da se oko datuma početka predavanja usaglasi sa osobom, koja će voditi edukaciju i sa onom, koja je na nivou poslovnice zadužena za organizaciju nastave. isto tako je naročito bitno da oni preciziraju kako termine, u kojima će časovi da budu održavani, tako isto i dinamiku njihovog sprovođenja.

Koje teme obrađuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik?

Tokom trajanja ove specijalizovane edukacije je predviđeno da polaznici savladaju korak po korak celokupan postupak obrade dokumenata, to jest da se detaljno upoznaju sa svim zahtevima, koje sudski prevodilac za estonski jezik mora da ispuni.

Takođe će u završnom delu, obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik biti usmerena na samo konkurisanje, to jest na mogućnost sticanja ovog zvanja.

Prvo će profesori da upute prisutne u sam proces obrade dokumenata, sa akcentom na upoznavanje sa pravnom terminologijom, to jest sa svim onim pojmovima sa kojima sudski tumač za konkretni jezik svakako ima dodira.

Prisutnima će biti objašnjeno i kako treba da funkcioniše postupak dostavljanja dokumenata na obradu, kada će saznati i zbog čega se iziskuje da svaki klijent na uvid priloži originalna dokumenta. Ukratko će se osvrnuti i na onu situaciju, kada pojedinac dostavi sadržaje na obradu, a za koje je prevod sa estonskog jezika na srpski ili u nekoj drugoj varijanti urađen, ali nedovoljno stručno.

Akcenat će biti usmeren na upoznavanje prisutnih sa celokupnim procesom obrade svih onih dokumenata za koja se rade prevodi sa srpskog jezika na estonski ili u suprotnom smeru, ali će takođe objasniti prisutnima i kako funkcioniše taj postupak, kada je u pitanju prevođenje sa srpskog jezika na francuski ili sa estonskog na ruski jezik, odnosno na različite strane jezike ili, pak u drugačijem smeru.

Na koji način se tarifiraju usluge sudskih tumača će, takođe saznati svaki polaznik, ali će im profesori prvo tokom predavanja, a posle i u okviru vežbi objasniti na koji način moraju pravilno voditi evidenciju usluga koje pružaju, s tim da će im detaljno objasniti i kako se popunjava Dnevnik stranaka i poslova.

Biće reči i o greškama, koje sudski prevodilac za estonski jezik ponekad može da učini tokom obrade dokumenata, a fokus će profesori usmeriti na primere u tom slučaju. Naime, oni će na taj način prisutnima omogućiti da shvate koje su to najčešće greške i kako se mora postupati, a da se one ne bi javljale uopšte u praksi.

Iako Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima i posebnu vrstu edukacije, koja omogućuje polaznicima da se upoznaju sa uslugom usmenog prevoda, ipak će se i kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik dotaći i te teme. Zapravo se radi o tome da ovi stručnjaci u određenim slučajevima moraju da pruže uslugu kako konsekutivnog, tako i prevoda uz pomoć šapata, kada je uključen i estonski jezik, pa je neophodno da poseduju osnovna znanja. Svakako, ukoliko žele da se zaista specijalizuju za pružanje te usluge, onda bi trebalo da se odluče i za namensku edukaciju, koja se u ovoj instituciji takođe organizuje.

Predviđeno je da završni deo nastave bude usmeren isključivo na teoriju, to jest na prezentovanje informacija o mogućnostima dodatne edukacije i o apliciranju na konkurs za sudske tumače za estonski jezik. Pored ostalog profesori će govoriti o tome zbog čega Ministarstvo pravde naše zemlje nije nigde navelo datum kada raspisuje konkurs, a takođe će prisutnima biti objašnjeno i koji su to uslovi, koji moraju biti ispunjeni, da bi neko dobio Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za estonski jezik.

Biće govora i o polaganju zakletve, a prisutnima će posebno biti ukazano na činjenicu da se obuka i kurs estonskog jezika isto tako nalazi na listi edukacija, koje institucije organizatora ima u ponudi.

Još je ostalo da naglasimo da dokument koji će dobiti svaki polaznik ove edukacije, to jest potvrdu o njenom pohađanju, predstavlja sastavni deo konkursne dokumentacije, koji je obavezno da bude priložen.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik - termini i mesto održavanja

Odluku o terminima u kojima će biti održana edukacija, ali i o mestu će doneti svaki pojedinačni polaznik, to jest dobiće informacije o tome nakon što izabere šta mu od ponuđenih opcija više odgovara. Radi se o tome da se sa jedne strane se organizuju online i klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik, a sa druge polaznici biraju između individualne i grupne edukacije.

Prvo moramo napomenuti da su vrlo stroga pravila, po kojima se nastava za veći broj polaznika organizuje, jer se prvenstveno zahteva ispunjenje uslova za početak, to jest formiranje grupe, a koja mora brojati minimalan broj članova. A kako je pravilnikom određeno da od 4, pa do najviše 8 polaznika prisustvuje grupnoj edukaciji, jasno je da se prvo mora četiri osobe prijaviti u određenom predstavništvu. Sve što se odnosi na sprovođenje nastave definiše koordinator određene poslovnice, tako da polaznici moraju prihvatiti i dinamiku održavanja, kao i datum početka i termine. Ako se bude dogodilo da nekome ne odgovara ono što organizator definiše, mora imati na umu da se zahtevi za promenama od strane polaznika ne prihvataju, jer su pravila vrlo strogo definisana.

Upravo iz tog razloga se i navodi da polaznici, koji ne uspeju da odgovore na zahteve grupne edukacije, imaju na raspolaganju mogućnost da nastavu prate samostalno. Tačnije, individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik podrazumeva fleksibilna pravila, jer se u najvećoj mogućoj meri ispunjavaju želje polaznika. Zapravo se nastava organizuje onako kako on dogovori sa osobom, koja je zvanično ovlašćena u konkretnoj poslovnici, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem. Izuzev dogovora oko termina u kojima će se individualna edukacija sprovoditi, potrebno je da oni preciziraju i prema kakvoj će dinamici to biti, te da odrede naravno i kog datuma će nastava početi.

Pravila navode i obavezu svakog pojedinca da izabere hoće li grupnu, odnosno individualnu nastavu pratiti online ili u skladu sa tradicionalnim principima, kada se časovi sprovode direktno u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Uslovljen je posedovanjem računara svaki pojedinac koga interesuje online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik. Takođe je važno i da on ispoštuje pravilo o instaliranju softvera na sopstveni kompjuter, a obezbeđena je i pomoć informatičkih stručnjaka svim onim kandidatima, koji se ne snađu dobro tom prilikom.

Po kom principu se organizuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik?

Svako ko izvrši prijavu će morati zvanično da se upiše, ali je vrlo važno i da se tom prilikom opredeli kako će časove pohađati, a u smislu da izabere između opcija praćenja nastave na klasičan način i online, te u grupi ili individualno.

Kada pojedinac donese odluku da predavanja pohađa u skladu sa klasičnim principom, od njega se očekuje da u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u dogovoreno vreme bude prisutan, jer će se u njenim prostorijama časovi u tom slučaju i organizovati.

Suprotno od toga, online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik dozvoljava polazniku da časove prati odakle god mu to odgovara, budući da će to činiti preko kompjutera. Svakako se podrazumeva da na određenom mestu mora imati vezu sa internetom, ali i da je obavezan prethodno da na svoj kompjuter potpuno samostalno instalira softver, koji će mu omogućiti da časove pohađa. Budući da se u svakoj poslovnici ove institucije nalazi i specijalizovani tim stručnjaka za tehničku podršku, to znači da svaki pojedinac u slučaju bilo kakvih poteškoća treba da im se obrati, a kako bi taj program uspešno i pravilno instalirao.

U slučaju da se neko opredeli časovima da prisustvuje u okviru grupne nastave, mora na prvom mestu da bude informisan o važnosti formiranja jedne grupe, jer bez toga nastava ne može da bude sprovedena nastava. A tek posle prijavljivanja minimum 4 osobe se ostvaruje uslov za nastankom grupe i osoba koja je u okviru konkretnog predstavništvo organizatora ovlašćena, tada treba da odredi kog datuma će početi grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik, ali će da definiše i tačne termine, u kojima će časovi da budu održani. Od svakog pojedinca se očekuje da se definisanih pravila pridržava u potpunosti, a biće naglašeno da se dinamika organizacije nastave određuje na nivou cele institucije, te da ta pravila važe za svaku poslovnicu.

Uz to što je mnogo jednostavniji način organizacije individualne nastave, on podrazumeva i davanje veće slobode pojedincima. Tačnije, u tom slučaju se od njih očekuje da se zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim profesorom dogovore kako oko datuma kada će individualna edukacija početi, tako i oko termina sprovođenja časova, te svakako zajedno preciziraju i kakvom će to biti dinamikom, tako da je praktično govoreći sve u rukama polaznika i pomenutih lica.

Koliko bi trebalo da traje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik?

Važećim nastavnim programom je tačno određeno koliki broj časova treba da obuhvati, sa jedne strane individualni, a sa druge grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik, što posredno ima uticaja i na njihovo ukupno trajanje, a koje se svakako razlikuje.

Shodno nastavnom programu, koji obuhvata 80 školskih časova, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi obavezu da oni budu raspoređeni na četiri meseca, jer je određeno da toliko traje individualna edukacija. Budući da polaznik u tom slučaju treba da ima nastavu na dnevnom nivou od 90 minuta, a što znači po 2 školska časa, predviđeno je da nastavni fond bude raspoređen u navedenom periodu i to u skladu sa dogovorom, koji će polaznik postići kako sa profesorom, tako i sa stručnjakom zaduženim za sprovođenje nastave u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Znatno je obimniji ukupan fond, koji uključuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik, tako da će polaznici koji odluče časove na taj način da prate, prisustvovati nastavi u trajanju od 8 meseci. U okviru institucije organizatora se definiše dinamika i ta pravila važe za svaku grupu, te se podrazumeva da tokom svih meseci polaznici imaju po tri školska časa dnevno i to 2 puta sedmično, tako da na nedeljnom nivou imaju ukupno 270 minuta nastave.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik - koja je cena?

Naročito je važno da polaznici budu informisani da se u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford poštuju pravila Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije. Sa tim u vezi se mora naglasiti da se svi iznosi, koji su istaknuti uvek obračunavaju u dinarima, a kurs se uzima na dan uplate ili celokupnog iznosa ili jedne rate.

U aktuelnom cenovniku je navedeno da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik košta ukupno 1 300 evra. Osobe kojima više odgovara plaćanje na rate, plaćanje mogu da izvrše na 4 jednaka dela, to jest svakog meseca tokom sprovođenja individualne nastave bi trebalo da plaćaju po 325 evra.

Nešto je manje novca potrebno izdvojiti, ukoliko kandidat odluči nastavu da pohađa u grupi. Tačnije, cena je 800 evra, a samim tim što grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za estonski jezik traje 8 meseci, dozvoljeno je izvršiti plaćanje na isto toliko rata, a kada jedna od njih iznosi 100 evra.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za estonski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za estonski jezik | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje