Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za finski jezik

Pošto bude završio sa pohađanjem ove edukacije, svaki pojedinac će steći i zvaničnu potvrdu o tome, a upravo to je dokument koji se zahteva da bude priložen, ukoliko želi da dobije zvanje sudski prevodilac za finski jezik.

Naravno da postoje i mnogi drugi uslovi, koje Ministarstvo pravde svakako navodi u aktuelnom konkursu, jer je to ujedno i jedina zvanična institucija na teritoriji cele zemlje, koja ima pravo taj konkurs da raspisuje. Ono što moraju znati svi zainteresovani, jeste da nije utvrđen ni tačan period u godini, a ni datum kada se objavljuje taj konkurs, budući da se on jedino sme raspisati u onom trenutku kada se na terenu javi potreba za pomenutim stručnjacima, to jest kada se u nekom gradu pojavi manjak sudskih tumača za navedeni jezik.

Najvažnije je da kandidat obezbedi relevantan dokaz da finski jezik poznaje na posebno visokom nivou. Sa tim u vezi je bitno naglasiti da nije neophodno posedovanje diplome Filološkog fakulteta na katedri za skandinavske jezike, nego jednostavno potvrda o nivou njegovog poznavanja. A u slučaju da pojedinac nije u prilici taj dokument da obezbedi, on će morati da na propisan način polaže specijalizovani ispit.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za finski jezik

Od zahteva bi trebalo pomenuti i onaj, koji je vezan za visok nivo poznavanja maternjeg jezika kandidata, a to je u ovoj situaciji srpski.

Primarno se zahteva od svakoga, ko želi pomenutu edukaciju da pohađa, da se prijavi, a zatim i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, te da dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i pristupi zvaničnom upisivanju.

Pored toga što može da se prijavi elektronskim putem, to jest da na mejl konkretne poslovnice pošalje sve potrebne podatke (datum rođenja, ime, prezime i broj telefona), kandidat ima pravo i da prijavu izvrši lično, ali i da određenu poslovnicu kontaktira telefonom.

TESTOVI


Posebno je važno da svaki pojedinačni polaznik ima na umu činjenicu da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik organizuje kako prema pravilima grupne, tako i individualne nastave, a predviđeno je da svaka od njih može da bude organizovana i na klasičan način i online.

Svakako je različit broj osoba kojima je dozvoljeno da uzmu učešće u okviru grupne, odnosno individualne edukacije, jer njih četvoro najmanje i osmoro najviše imaju pravo da prate nastavu u grupi, a samo jedna osoba treba da učestvuje u okviru individualne nastave.

Naravno da je drugačiji način na koji se svaka od njih organizuje, pa tako kandidati koji odluče da časove pohađaju u okviru grupne nastave, prihvataju sve ono što institucija organizatora bude definisala. Stvar je u tome da se dinamika, prema kojoj se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik organizuje uvek biva prethodno određena i to pravilo važi za apsolutno svaku poslovnicu. A ono što pojedinačni koordinatori za nastavu treba da odrede, jesu termini održavanja i datum početka, ali se ništa od svega toga ne može definisati dok se najmanji broj polaznika u određenom predstavništvu ne prijavi. Dakle, nakon što se grupa od minimum 4 kandidata bude oformila, pristupa se zvaničnom definisanju načina sprovođenja grupne nastave i svi prijavljeni se o tome detaljno obaveštavaju, uz uslov da se toga u potpunosti pridržavaju.Prilično je jednostavan princip prema kome se individualna edukacija organizuje, prvenstveno zato što se dozvoljava svakom pojedinačnom polazniku da se oko načina sprovođenja nastave dogovori sa osobom koja će je voditi i sa onim licem, koje je za organizaciju svih edukacija u toj poslovnici ovlašćeno. Najjednostavnije rečeno, oni će zajedno morati da se usaglase oko toga kog datuma će predavanja početi, te u skladu sa kakvom dinamikom će se organizovati i naravno, u kojim bi to trebalo da bude terminima.

Predviđeno je da se u okviru svakog predstavništva navedene institucije organizuje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik na tradicionalan način, što znači da svaki polaznik tom prilikom treba da u zakazanim terminima dolazi u izabranu poslovnicu, a kako bi časove pohađao.

S obzirom na to da se online edukacija mora pratiti preko računara i uz korišćenje namenskog programa, to se podrazumeva da kandidat treba njega i da instalira na svoj računar, a neposredno pre nego što individualna ili grupna online nastava počne. Svakome ko ne bude mogao sa uspehom da instalira taj softver, će biti ponuđena i pomoć profesionalaca, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške.

Obavezan je kandidat, koji bude propisno odgovorio na zahteve konkursa, te kome bude izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za finski jezik, da položi zakletvu. Zapravo će biti neophodno da se on pred državnim institucijama obaveže zvanično, da će se pridržavati svih pravila vezano za zaštitu podataka klijenata, odnosno da će poslovnu tajnu u skladu sa propisima čuvati.

Posebno je istaknuto da osoba koja bude stekla ovo zvanje, ima dužnost da se na svaki poziv kako suda, tako i ostalih relevantnih državnih institucija odazove, a podrazumeva se da u svakom trenutku ima pravo i da odgovori na zahteve kako fizičkih lica, kojima su te usluge potrebne, tako i pravnih.

Šta izučava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik?

Za vreme uvodnog predavanja će profesori prisutne uputiti u osnovne teme, kojima će se baviti specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik. Zapravo će im ukazati na to da će tokom predavanja imati prilike ne samo da ovladaju postupkom obrade dokumenata u različitim jezičkim kombinacijama, a kada je podrazumevan i pomenuti jezik, već će se upoznati i sa svim koracima, koji se moraju preduzeti da bi zainteresovano lice postalo sudski prevodilac za finski jezik.

Svakako će akcenat biti stavljen na poslove kojima se ova lica bave, te će prvo tokom predavanja, a posle i na vežbama, kandidati naučiti prema kakvim pravilima funkcioniše postupak obrade dokumenata, kada se vrše prevodi sa finskog jezika na engleski ili sa nekog stranog jezika na finski. Naravno da će imati prilike da nauče i na koji način se obrađuje dokumentacija ili dokument, a ako se vrši prevođenje sa srpskog jezika na finski ili sa finskog jezika na srpski, to jest u svakoj kombinaciji koja i navedeni jezik podrazumeva.

Uz to što će profesori objasniti, vrlo detaljno sa kojim obaveza se sudski tumači za finski jezik susreću u praksi, oni će takođe govoriti i o svim onim pravnim terminima koji su najviše zastupljeni, te će biti neophodno da oni nauče i da ih pravilno koriste.

Takođe je predviđeno programom, a prema čijim pravilima se organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik, da polaznici saznaju i zašto je posebno važno da klijenti dostave originalna dokumenta, a kada zahtevaju usluge ovih stručnjaka. Biće posvećena pažnja i onim slučajevima kada se zahtevaju usluge sudskih tumača, a klijent dostavi nekvalitetno obrađena dokumenta.

Posebno će biti naglašeno polaznicima koliko je posao, koji obavlja sudski prevodilac za finski jezik odgovoran, pa je iz tog razloga naročito važno da se sve potencijalne greške u radu izbegavaju i to u najvećoj mogućoj meri. Upravo iz tog razloga će im predavači omogućiti i praktične primere, a kako bi stekli uvid u najčešće propuste do kojih dolazi. Naravno da će im tom prilikom objasniti i šta je potrebno tačno da se uradi, da uopšte ne bi dolazilo ni do kakvih propusta, odnosno grešaka u radu.

Podrazumeva se da će prvo teorijski biti objašnjeno prisutnima, a posle će na vežbama ta znanja usavršiti, sve vezano za popunjavanje Dnevnika stranaka i poslova, kap i uopšteno vođenje evidencije svih onih usluga koje sudski tumač za finski jezik pruža. A predviđeno je da oni budu informisani i o tome na koji način bi ovaj stručnjak trebalo da naplati konkretne usluge.

Kraći deo ove edukacije će biti usmeren i na usmeno prevođenje sa finskog jezika na bilo koji drugi jezik, ali i u svakoj drugoj varijanti koja upravo taj jezik podrazumeva. Naime, primarno se ova lica angažuju za izvršenje usluga u pisanoj formi, ali postoje situacije kada neka državna institucija zahteva da sudski tumač za finski jezik pruži usluge šapatnog ili konsekutivnog prevoda, najčešće. Neophodno je iz tog razloga da oni budu u potpunosti upoznati sa pravilima koja važe za te usluge, te će im zato biti predloženo da pohađaju posebnu vrstu edukacije, koju isto tako Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje. Na taj način će im biti omogućeno da steknu posebno visok nivo znanja, a vezano za pružanje ovih usluga, što će im sigurno omogućiti i znatno bolje poslovanje.

Da bi obaj stručnjak mogao propisno da odgovori na zahteve svakog klijenta, on svakako mora da zna i po kom principu funkcioniše overa Haškim pečatom, a koji je poznat i kao Apostille. U tom delu će se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik primarno baviti prezentovanjem informacija, jer uopšteno govoreći sudski tumači nisu od strane relevantnih državnih institucija ovlašćeni za vršenje te vrste overe. Svakako se podrazumeva da će im profesori objasniti za koja dokumenta je overa Apostille pečatom obavezna, to jest u kojim situacijama se radi i na koji tačno način, jer se pomenuti pečat nekad stavlja pre prevoda i overe sudskog tumača, a nekad posle toga.

Isto tako će polaznici da dobiju sve neophodne informacije, koje se odnose na postupak sticanja zvanja sudski tumač za finski jezik. Tada će profesori, između ostalog objasniti koji uslovi su stavljeni pred sve zainteresovane, ali će im svakako ukazati i na to zbog čega nikada unapred ne može da bude određeno kada će tačno biti raspisan konkurs od strane Mnistarstva pravde Republike Srbije.

Takođe će profesori pomenuti da se u ovoj instituciji organizuju i kursevi brojnih stranih jezika, tako da je dostupna i obuka i kurs finskog jezika, što znači da se kandidatima pruža mogućnost da steknu dodatna znanja. Naravno, ukoliko to budu želeli, imaće priliku da još bolje nauče ovaj jezik, tako da će adekvatno odgovoriti i na zahteve konkursa.

Podrazumeva se da će im navedena institucija zvanično izdati potvrdu o pohađanju nastave, što je dokument koji takođe mora biti priložen uz sva ostala.

Gde se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik i kada?

Najvažnije je da svaki pojedinac bude informisan da od njega, praktično zavisi u kojim terminima se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik, ali i mesto na kome će časove pohađati. Prostije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje praćenje nastave u grupi ili prema pravilima individualne, a za oba tipa edukacije dozvoljava i mogućnost da je polaznici prate na klasičan način ili online.

Između četvoro i osmoro kandidata treba da uzme učešće u okviru nastave u grupi, a svakako je definisan zvaničan uslov koji obavezno mora biti ostvaren da bi ona počela. Neophodno je, dakle da se najmanji broj polaznika prijavi, jer će koordinator imati mogućnost tek tada da jednu grupu oformi i da pristupi definisanju načina organizacije. Mora se naglasiti da pomenuta institucija dinamiku sprovođenja grupne nastave uvek određuje unapred, a to pravilo važi za apsolutno svako predstavništvo. Što se tiče datuma početka te vrste nastave, to jest termina u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana, o tome brine zvanično ovlašćeno lice u okviru poslovnice, u kojoj se ostvari zahtev za početak nastave u grupi. Moramo posebno istaći da zahtevi pojedinaca za promenom ili datuma početka ili termina, odnosno dinamike sprovođenja časova, ne bivaju uzeti u obzir, jer pravila to ne dopuštaju.

Isključivo jedna osoba ima pravo da pohađa individualnu nastavu, a u principu se ona organizuje baš onako kako pojedinačnom polazniku najviše odgovara. Da budemo precizniji, individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik počinje onog dana, odnosno datuma, koji prethodno preciziraju prijavljeni i koordinator za nastavu, kao i profesor zadužen za sprovođenje predavanja. Nakon toga, oni moraju definisati i u skladu sa kakvom dinamikom će časovi u tom slučaju da budu organizovani, ali je potrebno i da se usaglase oko termina.

Kako grupna, tako i individualna edukacija mogu, po zahtevu polaznika da se organizuju i u predstavništvu pomenute institucije, a u kome prethodno kandidat bude izvršio prijavljivanje i upisivanje, s tim da je otvorena mogućnost i za online edukaciju.

Apsolutno svaki polaznik koji se odluči za drugu opciju, ima obavezu da u tom slučaju za praćenje časova koristi sopstveni kompjuter. Moramo naglasiti da se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik isključivo može pratiti uz primenu programa, koji će pojedinac instalirati na taj računar. Budući da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i određeni broj IT stručnjaka, to su njihove usluge na raspolaganju svim onim polaznicima, koji se ne snađu dobro prilikom instaliranja konkretnog softvera.

Kako je organizovan specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik?

Na osnovu pravilnika, koji se primenjuje prilikom sprovođenja ove edukacije, predviđeno je da se pojedinačnom polazniku prepusti odluka o tome i po kom principu će časove pohađati i na kom mestu. Zapravo je dostupna i klasična i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik, a predviđeno je da se kako jedna, tako i druga vrsta nastave organizuju ili u okviru grupne ili za individualnog polaznika.

Samim tim što se klasična, odnosno tradicionalna nastava organizuje u celoj zemlji, to jest u prostorijama poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u različitim gradovima, očekivano je da osoba koja se opredeli za taj vid praćenja edukacije, prisustvuje predavanjima upravo u prostorijama tog predstavništva, te da dolazi u zakazanim terminima.

Jasno je da se online edukacija odvija preko računara, tako da je vrlo važno da ga zainteresovani kandidat ima u posedu, a na njega će svakako morati i da instalira onaj program, preko koga će prisustvovati predavanjima. Kako se u timu svakog predstavništva ove institucije, pored ostalih stručnjaka nalaze i oni koji su primarno specijalizovani za pružanje usluga tehničke podrške, njima će se i obratiti svaki pojedinac koji ne bude određeni tip softvera uspeo da instalira samostalno na svoj kompjuter.

Isto tako je važno da sve osobe, koje su zainteresovane bilo za klasičnu ili online edukaciju, znaju da se one obe mogu pohađati i individualno i u grupi, pa je potrebno da se prilikom upisa odluče za jedan od tih tipova nastave.

Trebalo bi da znaju i to da se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik uvek organizuje isključivo za jednu osobu, a da je prema pravilniku predviđeno prisustvo od minimum 4 osobe u grupi, s tim da ih zarad očuvanja kvaliteta edukacije u okviru grupe, sme biti maksimalno 8 prisutno.

Najvažnije je da kandidati koji se opredele časove da pohađaju u okviru individualne nastave, znaju da će svaki njihov zahtev na najbolji način biti ispunjen. A princip koji se tom prilikom sprovodi, podrazumeva da će se polaznik usaglasiti kako oko datuma početka, tako isto i oko dinamike održavanja individualne nastave, ali i oko termina, sa svojim profesorom, kao i sa stručnjakom koji je u sklopu konkretne poslovnice primarno zadužen za organizaciju nastavnih programa.

Uz to što se razlikuje broj osoba koje uzimaju učešće u jednoj grupi, bitno je drugačiji način koji se poštuje prilikom organizacije te vrste edukacije. Stvar je u tome da isključivo koordinator za nastavu ima pravo da odluči kog datuma taćno će da počne grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik i u kojim terminima bi trebalo polaznici časovima da prisustvuju. A kada je u pitanju dinamika, po kojoj će predavanja biti organizovana, ona je uvek određena u okviru cele ove institucije i podrazumeva da kako zaposleni u svakom predstavništvu, tako i prijavljeni moraju ta pravila da slede. Isto tako se podrazumeva da se prijavljeni moraju pridržavati i svih ostalih smernica, a koje se tiču sprovođenja nastave u grupi, budući da se zahtevi polaznika za promenama ne smeju odobriti u tom slučaju.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik - trajanje

Na osnovu pravila kojih se pridržava institucija organizatora, određeno je da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik traje upola kraće, nego kada kandidati odluče da časove pohađaju u formi grupne nastave.

Radi se o tome da je 80 školskih časova uvršteno u nastavni fond, prema kome se taj tip edukacije sprovodi, a da je određeno da edukacija traje 4 meseca. S obzirom na to da o dinamici njenog održavanja, kao i uopšteno o terminima i datumu početka, brine prijavljeni, koji se dogovara kako sa koordinatorom za nastavu, tako i sa profesorom, to automatski znači da je neophodno 40 dvočasa da bude raspoređeno u toku četiri meseca. potrebno je naglasiti da pojedinac koji odluči nastavu na taj način da pohađa, treba tokom jednog dana da ima predavanja u trajanju od po 2 školska časa (90 minuta).

Iako je određeno da grupna nastava traje duplo duže, to ne znači automatski i duplo veći broj časova. Zapravo će 8 meseci trajati grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik, a 192 školska časa se nalazi u programu, prema čijim smernicama se taj tip edukacije organizuje. Mora se pomenuti i to da je za definisanje dinamike održavanja zadužena isključivo institucija organizatora, te da se u okviru svake poslovnice grupna edukacija sprovodi po istoj dinamici. Tačnije, ona podrazumeva po 135 minuta nastave u toku jednog dana, a što je ustvari po 3 školska časa, s tim da tokom 8 meseci, polaznici imaju nastavu po dva puta sedmično.

Koliko košta specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik?

Sasvim je logično da se cena individualne edukacije razlikuje u odnosu na grupnu i to prvenstveno zato što je i njihov ukupan nastavni fond, ali i trajanje različito.

Ukupno je potrebno da 800 evra izdvoji osoba, koju interesuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik. Svakako se podrazumeva da kandidat koji to želi, ima pravo i da pomenutu sumu podneli na ukupno 8 rata, te da po 100 evra plaća na mesečnom nivou.

Posebno je važno da svaki pojedinac ima na umu da Obrazovni centar Akademije Oxford u okviru svakog svog predstavništva poštuje smernice koje su navedene u Zakonu o deviznom poslovanju Republike Srbije, a zapravo to znači da iako su iznosi navedeni u stranoj valuti, svaki kandidat ima obavezu da ih plati u dinarima. Lice koje je ovlašćeno u konkretnoj poslovnici će izvršiti obračun bilo celokupne sume ili jedne rate, a po kursu koji je na dan uplate aktuelan.

Polaznik koji se opredeli za drugačiji vid pohađanja nastave, treba da zna da 1 300 evra ukupno košta individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za finski jezik. Predviđeno je isto tako plaćanje na rate, ali ih u ovom slučaju može biti 4, budući da i edukacija traje isto toliko meseci, tako da po 325 evra u dinarskoj protivvrednosti, kandidat treba da izdvaja svakog meseca, a ukoliko mu više odgovara taj vid plaćanja.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za finski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za finski jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač i prevodilac za finski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje