Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za hrvatski jezik

Neretko se u praksi javlja potreba za uslugama koje pruža sudski prevodilac za hrvatski jezik, a navedeno zvanje isključivo mogu da dobiju lica koja budu odabrana na zvaničnom konkursu. Napominjemo da taj konkurs u našoj zemlji ima pravo da raspiše samo Ministarstvo pravde, s tim da ne postoji tačno definisani datum ili period u toku godine kada se on raspisuje. Razlog za to leži u činjenici da se konkurs za sudske tumače za hrvatski jezik, ali i za bilo koji drugi svetski jezik raspisuje po potrebi, to jest kada se uoči nedostatak ovih stručnjaka i to u bilo kom gradu naše zemlje.

Svakako je važno da zainteresovani znaju da postoji niz uslova koje moraju ispuniti, a među njima je i Sohađanje stručne edukacije, to jest dostavljanje potvrde o njenom pohađanju, a koju će dobiti svaki polaznik u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naime, specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik se sprovodi cele kalendarske godine u poslovnicama ove institucije, a dokument koji će polaznik po završetku dobiti se prilaže uz ostale, koji su zahtevani konkursu.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za hrvatski jezik

Dakle, prvo je potrebno izvršiti prijavu za pohađanje nastave, to jest kontaktirati jednu od preko 20 poslovnica ove institucije ili telefonom ili elektronski (na mejl), s tim da je omogućeno i lično prijavljivanje. A od podataka, koje svaki zainteresovani mora da dostavi se zahteva kako njegovo ime i prezime, tako i datum rođenja, uz obavezu dostavljanja i informacija za kontakt.

Naglašeno je da je obavezan svaki prijavljeni da bude lično prisutan u predstavništvu ove institucije u trenutku upisa, a o dokumentaciji koju će tada morati da priloži će prethodno svako od njih pojedinačno, na propisan način da bude obavešten.

Potrebno je napomenuti i da se organizuje kako online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik, tako i nastava u prostorijama svake poslovnice ove institucije, a kada se ona sprovodi na klasičan način.

TESTOVI


Takođe je dostupna i opcija praćenja predavanja u grupi ili individualno, a što je omogućeno i za klasičnu i za online edukaciju. Sve pomenuto znači da pojedinac koji vrši prijavu treba i da izabere koja mu od svih ponuđenih varijanti u datom trenutku najviše odgovara.

Podrazumeva se da se online edukacija organizuje preko interneta, tačnije uz korišćenje određenog tipa programa, te da je obavezan svaki polaznik njega na svoj kompjuter, a u skladu sa važećim pravilima i da instalira. Po potrebi mu može biti pružena profesionalna tehnička podrška, jer brojni IT stručnjaci rade u svakoj poslovnici navedene institucije.

Iako je jasno, moramo napomenuti da se tradicionalni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik organizuje u okviru svakog predstavništva ove institucije, tako da polaznik predavanja prati u prostorijama one poslovnice, u kojoj se prethodno i zvanično upiše.Osnovna osobenost individualne edukacije jeste slobodan princip organizacije. Stvar je u tome da pojedinac koji odluči časovima tako da pristupa, ima obavezu da se usaglasi kako oko tačnog datuma početka nastave, tako i oko termina, ali svakako i oko dinamike sprovođenja časova i to sa licem koje će individualnu edukaciju sprovoditi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva organizatora.

Na sasvim drugačiji način se organizuje grupna specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik, a zahtevano je od svakoga ko želi tako časove da prati, primarno da bude strpljiv. Naime, edukacija za više polaznika se ne sprovodi sve do onog trenutka dok se dovoljan broj njih zvanično ne prijavi, to jest dok se u jednoj poslovnici ne oformi grupa od četvoro kandidata minimalno. Inače, dozvoljeno najviše osmoro ljudi da prisustvuje nastavi u grupi, te je potrebno ispoštovati sve što tom prilikom bude definisao predstavnik određene poslovnice. Kada bude bio pomenuti uslov zvanično ispunjen, koordinator za nastavu pristupa definisanju načina sprovođenja grupne edukacije, te određuje na prvom mestu kog datuma će nastava početi, a potom precizira i termine u kojima će časovima pristupati članovi određene grupe. A svakako je dinamika po kojoj se časovi u okviru grupne nastave odvijaju prethodno određena i to važi za svaku poslovnicu pomenute institucije, tako da polaznici maksimalno poštuju sve ovo, uzevši u obzir da pravilnik ne dozvoljava nikakve izmene.

Ko god želi da se prijavi na zvaničan konkurs Ministarstva pravde, te da postane sudski prevodilac za hrvatski jezik, pored ovog uslova mora ispunjavati i mnoge druge, a između ostalih i taj da radni, ali i maternji jezik odlično poznaje. Zapravo, to podrazumeva da kandidat mora srpski jezik kao svoj maternji naročito dobro poznavati, ali i imati važeći dokaz o visokom nivou znanja hrvatskog jezika, što ne znači da mora da dostavi diplomu specijalizovanog fakulteta. U slučaju da pojedinac ne može potvrdu o nivou znanja ovog jezika da priloži u okviru zahtevane dokumentacije, biće neophodno da polaže i ispit, a o tome će svakako dobiti potrebna obaveštenja prilikom konkurisanja.

Kada bude ostvario sve uslove da se prijavi na konkurs i eventualno stekne zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za hrvatski jezik, taj kandidat će prema pravilima biti obavezan i da polaže zakletvu. A tom prilikom će se zvanično obavezati da će čuvati poslovnu tajnu i da će zaštititi sve informacije, sa kojima će doći u dodir.

Nakon što postane sudski tumač za hrvatski jezik, pojedinac svakako ima pravo usluge za koje se kvalifikovao da pruža zainteresovanim licima, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim, ali je posebno njegova obaveza da odgovara na zahteve suda i drugih nadležnih organa.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik - program edukacije

Kako je predviđeno, u skladu sa važećim nastavnim programom da polaznici, praktično rečeno pohađaju ovu edukaciju u dva segmenta, to znači da će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik početni deo fokusirati na obaveze ovog lica i upoznavanje prisutnih sa celokupnim postupkom overe, a u drugom delu će biti govora o načinu na koji se može steći zvanje sudski prevodilac za hrvatski jezik.

Dakle, u toku uvodnog predavanja će profesori objasniti prisutnima koja sve zaduženja ima ovo stručno lice, a onda će vrlo detaljno i to korak po korak da im objasne i kako se vrši overa dokumenata. Podrazumeva se da će oni posvetiti pažnju kako overi dokumenta koja su prevedena sa hrvatskog jezika na srpski, tako i postupku obrade onih za koje je prevođenje sa srpskog jezika na hrvatski urađeno ili, pak koji su prevedeni u nekoj drugoj opciji jezika, a koja uključuje i hrvatski jezik. Zapravo se pod tim misli na prevod sa hrvatskog jezika na engleski ili sa hrvatskog na španski, ali i na neki drugi strani jezik, te na dokumenta za koja su urađeni već prevodi sa italijanskog jezika na hrvatski, odnosno sa različitih stranih jezika na taj.

Steći će polaznici i znanja vezano za proces overe, kada klijent dostavi nekvalitetno obrađene sadržaje, tako da će im profesori objasniti i šta je u tom slučaju potrebno da učine, to jest kako se ta dokumenta overavaju,

Definisano je da specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik bude primarno fokusirana na vežbe, a tokom njih će polaznici proći kroz celokupan postupak obrade različitih vrsta dokumenata i sadržaja, koji su prevedeni u bilo kojoj kombinaciji jezika, a koja podrazumeva i hrvatski.

Svakako će profesori da prezentuju prisutnima i različite termine iz oblasti prava, te će ih naučiti kako da ih pravilno koriste. Saznaće, takođe kandidati i zbog čega originalna dokumenta klijent, koji zahteva overu neizostavno mora da dostavi na uvid.

Uzevši u obzir da ponekad sudski tumač za hrvatski jezik u praksi može da načini i koji propust, podrazumeva se da će profesori govoriti i o tome, a u tom segmentu je predviđeno da oni pokažu različite primere prisutnima i da ih nauče kako funkcioniše postupak obrade, a sa ciljem maksimalnog izbegavanja bilo kakvih grešaka u radu.

Budući da ovo lice mora pravilno da vodi i evidenciju svojih poslova, to znači da će stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik jedan svoj segment posvetiti i tome, tako da će između ostalog kandidati naučiti i šta sadrži Dnevnik stranaka i poslova, odnosno kako se on vodi. Isto tako je nastavnim programom predviđeno da polaznici budu upoznati sa načinom na koji sudski tumači za hrvatski jezik svoje usluge naplaćuju, te će im posebno biti ukazano na važnost poštovanja pravila tarifiranja tih usluga.

Kako u praksi, zakon navodi da se na neka dokumenta mora staviti i posebna vrsta pečata (Haški ili Apostille), to je potrebno da oni budu upoznati sa načinom obrade dokumenata, kada je obavezno stavljanje tog pečata, iako ta usluga nije u njihovoj nadležnosti. Naime, klijenti neretko zahtevaju ove informacije upravo od tih stručnjaka, pa je zato i potrebno da oni budu sa njima upoznati.

Prisutnima će predavači objasniti i kako funkcioniše usluga prevoda uz pomoć šapata, a kada je uključen i pomenuti jezik, odnosno konsekutivnog prevoda, jer se upravo sudski prevodilac za hrvatski jezik ponekad može angažovati kako bi te usluge izvršio. Ali se naglašava da to nije osnov ove edukacije, te da institucija organizatora u ponudi ima i specijalnu vrstu nastave, koja je usmerena upravo na sticanje znanja vezano za tu vršenje te usluge, pa će to i biti predočeno kandidatima.

Podrazumeva se da nakon što se edukacija završi, Obrazovni centar Akademije Oxford zvanično svakom pojedincu izdaje potvrdu o pohađanju, uz napomenu da je to potpuno validan dokument, koji on svakako treba da priloži uz ostalu dokumentaciju, a ako želi da stekne ovo zvanje.

Takođe će predavači obavestiti prisutne i da imaju mogućnost da znanje konkretnog jezika poboljšaju, budući da se sprovodi i stručna obuka i kurs hrvatskog jezika u okviru pve institucije.

Drugi segment edukacije će biti usmeren na samo konkurisanje za dobijanje pomenutog zvanja, pa će između ostalog kandidati biti informisani i o uslovima konkursa, a koji u potpunosti moraju biti ispunjeni. Takođe će im predavači objasniti i iz kog razloga Ministarstvo pravde naše zemlje ne daje informaciju kada će pomenuti konkurs objaviti.

Gde se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik i kada?

Naročito je važno da svako ko želi konkretnu edukaciju da pohađa zna, da će mu informacije kako o mestu na kome se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik, tako i o tačnim terminima biti dostupne tek nakon što se on pre opredeli između nekoliko ponuđenih opcija.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u grupi ili individualno, a da za obe važi pravilo da se mogu pohađati ili online ili na tradicionalan način.

Potrebno je napomenuti da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro polaznika, s tim da je prijavljivanje 4 osobe najmanje zvaničan uslov za njeno formiranje. Dakle, nakon što se u jednoj od poslovnica ove institucije toliko kandidata bude prijavilo, koordinator će biti u obavezi da prvo oformi jednu grupu, pa da odmah posle toga odredi i na koji način će se časovi u tom slučaju odvijati. Tačnije, on mora da definiše kako tačan datum početka, tako i termine u kojima će se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik organizovati. Mora se naglasiti da ova institucija, generalno predviđa unapred dinamiku za grupnu edukaciju i ona se u svakoj poslovnici primenjuje. Nakon što sve prijavljene bude obavestio o načinu sprovođenja grupne edukacije, koordinator za nastavu će naglasiti i da je neophodno pridržavati se svega toga, jer se radi o specifičnom principu organizacije, te se nikakve izmene po zahtevu pojedinaca ne dozvoljavaju u tom slučaju.

Suprotno od toga, individualna nastava podrazumeva da se kandidat koji joj prisustvuje usaglašava oko načina sprovođenja sa zvaničnim licem predstavništva u kome je upisan, ali i sa predavačem. A izuzev toga što će se oni dogovoriti oko tačnih termina, u kojima bi predavanja trebalo tom prilikom da budu održana, svakako će definisati i datum početka individualne nastave, ali se i usaglasiti oko toga kakvom će dinamikom časovi da budu sprovođeni.

Od svakog pojedinca, koji se odluči da nastavu prati na tradicionalan način se zahteva da u terminima kada su zakazana predavanja, bude prisutan u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Praktično rečeno, sa bilo kog mesta gde mu je dostupan računar i internet veza polaznik može pratiti onu vrstu edukacije koja se sprovodi online. Podrazumeva se da je on uslovljen posedovanjem računara, a da se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik organizuje preko specijalne vrste softvera, to jest programa koji pojedinac mora da instalira na kompjuter, koji će u tom slučaju koristiti. Mora se naglasiti da je postupak instalacije prilično jednostavan, ali da svakome ko ne uspe samostalno da namenski program instalira na svoj uređaj, svakako stoji na raspolaganju stručna tehnička podrška, dostupna u svim poslovnicama ove institucije.

Princip po kome se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanim kandidatima nudi nekoliko opcija za praćenje ove edukacije, to znači da će oni samostalno izabrati kako će časove pohađati. Sa jedne strane je pružena mogućnost da kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik bude pohađan na klasičan način ili online, a sa druge je omogućeno da se nastava prati ili u formi individualne ili grupne.

Dakle, neophodno je da svaki pojedinac prvenstveno odluči da li će da dolazi u predstavništvo ove institucije i u skladu sa tradicionalnim principom prati predavanja ili će odabrati drugu ponuđenu opciju.

A ukoliko se polaznik odluči da časovima pristupa preko interneta, to znači da će morati da obezbedi i uređaj, kako bi mogao da prati nastavu online. Potrebno je da neposredno pre nego što počne online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik, da on izvrši instalaciju određenog tipa programa na svoj računar, budući da će upravo uz njegovo korišćenje i biti u mogućnosti da časovima nesmetano pristupa. Tim stručnjaka, čija je dužnost da pružaju profesionalnu tehničku podršku, polaznicima je na raspolaganju u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Nakon toga se od svakog pojedinca očekuje da lično izabere hoće li kako online, tako i klasičnu nastavu da prati u grupi ili potpuno individualno. Mora se naglasiti da je osnovna razlika između njih usmerena na broj polaznika, kojima je omogućeno prisustvo, pa tako grupnu nastavu treba da prati minimalno 4 kandidata, a maksimalno njih 8, s tim da individualnoj nastavi pristupa samo jedna osoba.

Važno je naglasiti da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik uključuje vrlo stroga pravila, a njih se svaki pojedinac bez pogovora mora pridržavati, pošto organizator njihove zahteve za promenama ne sme da ispuni. Formiranje grupe i to koja mora da broji minimalan broj članova, je navedeno kao glavni uslov za početak te vrste nastave. A to znači da ubrzo nakon zvaničnog prijavljivanja četvoro kandidata, organizator treba da samostalno odredi na koji način će se nastava odvijati. Tačnije, on definiše kog datuma zvanično treba da počne grupna edukacija, te precizira i termine održavanja časova, a dinamika sprovođenja grupne nastave je uopšteno prethodno već ustanovljena za svako predstavništvo ove institucije i to se mora poštovati.

A u skladu sa mnogo jednostavnijim pravilima se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik. Svakom kandidatu koji odabere tu varijantu za praćenje ili online ili tradicionalne edukacije, se dozvoljava da precizno odredi kada će ona početi i to sa nadležnim profesorom, ali je potrebno da im se pridruži i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu. Isto tako se podrazumeva da će oni svi zajedno definisati i kakvom dinamikom bi časovi trebalo da budu organizovani, te da će svakako odrediti i termine njihovog održavanja.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik?

Potrebno je da ukupno 4 meseca u kontinuitetu nastavu pohađa onaj polaznik koga zanima individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik. Da ne bude zabune, svakako će pojedinac sa nadležnim profesorom, te sa koordinatorom za nastavu da se usaglasi na koji način će u tom vremenskom periodu 80 školskih časova, koliko je obuhvaćeno važećim nastavnim fondom, da bude raspoređeno. Ali, da bi to mogli da učine u skladu sa pravilima, potrebno je da tokom jednog dana polaznik prisustvuje predavanjima koja će trajati po dva školska časa, to jest da ima po 90 minuta nastave dnevno.

Sve one osobe kojima više odgovara rad u grupi će imati obavezu da 2 puta sedmično pohađaju predavanja, koja će u tom slučaju trajati po 3 školska časa dnevno, a što podrazumeva po 135 minuta nastave. Tako, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik, sa predviđenih 192 školska časa nastavnog fonda traje, ukupno osam meseci.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik - cena

Neophodno je odmah naglasiti da svi iznosi koji su prikazani u evrima, obavezno moraju biti obračunati u dinarskoj protivvrednosti, budući da je tako i navedeno u aktuelnom Zakonu o deviznom poslovanju Republike Srbije, a koji se maksimalno poštuje u okviru institucije organizatora. Napominjemo da, bez obzira da li kandidat plaća nastavu u ratama ili navedene iznose želi da plati u celosti, to mora da učini u dinarima, a cena se obračunava prema važećem kursu evra na dan plaćanja.

Specijalizovani grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik košta ukupno 800 evra, a konkretni iznos organizator dozvoljava da bude podeljen na ukupno 8 rata. Onaj polaznik, koji se bude odlučio na taj način da plaća ovu edukaciju bi trebalo po 100 evra na mesečnom nivou da izdvaja za jednu ratu i tako tokom trajanja edukacije, to jest svakoga od 8 meseci.

Uzevši u obzir da je važećim programom predviđeno da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hrvatski jezik traje 4 meseca, to uključuje i isti broj rata od po 325 evra, budući da 1.300 evra ukupno košta ta vrsta edukacije.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za Hrvatski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca tumača | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje