Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za kineski jezik

Izuzetno je važno odmah istaći za lica koja žele da budu proglašena sudskim tumačima za navedeni jezik ne moraju da poseduju validnu diploma fFlološkog fakulteta. Naime, sudski prevodilac za kineski jezik jednostavno mora odlično da poznaje radni jezik, a svakako se podrazumeva da poseduje visok nivo znanja i maternjeg jezika, to jest srpskog. Naravno, ukoliko nije stekao diplomu ovog fakulteta, biće u obavezi da priloži važeći dokaz o nivou poznavanja tog jezika, a ako to ne bude mogao da ostvari, polagaće ispit provere znanja i na taj način nadležnim licima dokazati u kojoj meri zaista poznaje kineski jezik.

Poznato je da postoji veliki broj uslova, koje moraju zainteresovani da ispune, ukoliko žele da postanu sudski tumači za kineski jezik, a Ministarstvo pravde, koje i raspisuje konkurs, će svakako te zahteve navesti kada bude zvanično objavilo poziv za konkurisanje. Ipak, da ne bi bilo zabune, ne postoji pravilo o datumu raspisivanja konkursa, budući da se to vrši samo onda kada postoji manjak ovih stručnjaka, te je potrebno u određenim gradovima naše zemlje da oni budu angažovani.

Nakon ispunjenja svih zahteva će pojedincima biti izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, a posle čega će biti u obavezi da pred nadležnim službama zvanično polože zakletvu, kako bi se na taj način obavezali da će u potpunosti čuvati poslovnu tajnu.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za kineski jezik

Podrazumeva se da sudski tumači za kineski jezik imaju obavezu nadležnim sudovima i ostalim državnim institucijama u svakom trenutku da pruže svoje usluge, ali takođe to mogu da učine i na zahtev pravnih ili fizičkih lica.

Da bi ispunili jedan od zahteva koji je naveden u konkursu, potrebno je da zainteresovani pohađaju i specijalizovanu edukaciju, a koju na teritoriji naše zemlje i to na više od 20 lokacija organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Potrebno je da apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik izvrši prvo zvaničnu prijavu, to jest ili da jednu od poslovnica ove institucije kontaktira telefonom, odnosno da dođe lično, a takođe je omogućen i elektronski način prijavljivanja. U tom slučaju je neophodno da zainteresovani, kako svoje ime i prezime, tako i datum rođenja, ali i kontakt informacije pošalje na mejl adresu ove institucije.

TESTOVI


Vrlo brzo posle toga će dobiti sve potrebne podatke o dokumentima, koja mora da spremi kako bi bio upisan, a naglašeno je da je lično prisustvo svakog prijavljenog obavezno tokom zvaničnog upisa.

Budući da ova obrazovna institucija teži da maksimalno izađu u susret zahtevima svojih polaznika, to je predviđeno da se organizuje kako online, tako i klasična obuka, a da svaki pojedinačni polaznik bira između opcije da časove prati u grupi ili individualno.

Posedovanje računara tačno određenih karakteristika je uslov za prisustvovanje online edukaciji, kao i samostalno instaliranje određenog programa, a sve informacije o tome će biti dostupne zainteresovanima. Od njih se očekuje da se obrate članovima specijalizovanog tima, zaduženog za pružanje tehničke podrške, koji postoji u svakoj poslovnici, a ukoliko ne budu uspeli samostalno da izvrše instalaciju konkretnog softvera.Svakako se pod klasičnim vidom edukacije smatra onaj, koji uključuje organizaciju predavanja u prostorijama predstavništva pomenute institucije, s tim da u tačno određeno vreme polaznik treba da bude prisutan.

Predviđeno je da se i tradicionalna i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik, mogu pratiti ili u grupi, kojom prilikom je prisutno od četvoro ljudi najmanje do 8 njih najviše, kao i putem individualne nastave, a kojoj treba da prisustvuje samo jedna osoba.

Izuzetno je strog princip organizacije nastave u grupi, a primarno zato što organizator jedini ima pravo da određuje kako će se ona odvijati. Stvar je u tome da je neophodno 4 kandidata da se prijave, kako bi bio ostvaren zahtev za nastankom jedne grupe, a odmah nakon toga ovlašćeno lice tog predstavništva definiše ne samo kog datuma će početi grupna nastava, već i u kojim terminima će polaznici imati časove, a dinamika je na nivou svih poslovnica već definisana. Naročito je važno da svako ko je zainteresovan tako nastavu da prati, u potpunosti prihvati sve navedeno, jer mora imati na umu da se radi o takvom načinu organizacije, gde se izmene ne dozvoljavaju na zahtev polaznika.

Dostupan je i individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik, a predviđen je znatno slobodniji princip organizacije. U tom slučaju, naime zainteresovani će se dogovarati o svemu sa svojim profesorima, s tim da je dogovoru neophodno da prisustvuje i ovlašćeno lice konkretnog predstavništva. Potrebno je da preciziraju kako termine, u kojima će se časovi organizovati, tako i da odrede kojim će to tempom biti, te da naravno definišu kog datuma će individualna nastava početi.

Šta izučava obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik?

Uz upoznavanje sa načinom na koji mogu da zvanično steknu ovo zvanje, predviđeno je da stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik posebno obrati pažnju na sam postupak overavanja različitih dokumenata i uopšteno, da sve prisutne uputi u obaveze, koje sudski prevodilac za kineski jezik mora da ispuni u svom radu.

Podrazumeva se da će polaznici biti upoznati sa osnovnim razlogom, zbog čega Ministarstvo pravde Republike Srbije ne navodi tačan datum kada će objaviti konkurs, ali će takođe biti reči i o uslovima konkursa koji, neizostavno moraju od strane svakog prijavljenog da budu ispunjeni. Isto tako će kandidati saznati i kako izgleda polaganje zakletve, a što je obaveza svakoga ko bude dobio Rešenje o postavljenju za sudskog tumača.

Dobro je naglasiti i to, da će po završetku ove edukacije svaki polaznik dobijanjem potvrde o njenom pohađanju da ispuni još jedan vrlo važan uslov, koji je naveden u konkursu za sudske tumače za kineski jezik.

Svi prisutni će, takođe biti informisani i o načinu na koji se obrađuju ona dokumenta, za koja je uređen prevod sa kineskog jezika na srpski, odnosno za ona koja su prevedena sa našeg jezika na kineski. A polaznici će steći znanja i o obradi onih dokumenata za koja su izvršeni direktni prevodi sa kineskog na engleski, ali i sa kineskog na nemački ili bilo koji drugi strani jezik, kao i sa tog jezika na kineski.

Pored toga što će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik obraditi i temu, koja je vezana za postupak overe, a kada klijent dostavi nekvalitetno prevedena dokumenta, polaznicima će biti svakako ukazano i na greške koje često čine sudski tumači u praksi. A uz korišćenje različitih primera, profesori će im značajno pojasniti i kako se sprovodi postupak overe, odnosno kako se postupa ako do grešaka eventualno dođe i šta je potrebno učiniti, kako bi se one izbegle u najvećoj mogućoj meri.

Fokus ove edukacije će biti, naravno stavljen na vežbe, a polaznicima će biti prezentovani i brojni termini iz oblasti prava, koji se u praksi izuzetno često sreću. Podrazumeva se da će oni imati prilike da i teorijski i praktično, upoznaju celokupan postupak overe, zatim vođenje evidencije, kao i popunjavanje Dnevnika stranaka i poslova.

Takođe je nastavnim planom i programom, a prema čijim pravilima se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik organizuje, predviđeno da polaznici nauče kako se tarifiraju usluge u praksi.

Biće govora i o overi specijalnom vrstom pečata, za koju sudski prevodilac za kineski jezik nema ovlašćenja. Naime, potrebno je da lica koja vrše overu različitih dokumenata znaju koje su institucije nadležne za overu Apostille, odnosno Haškim pečatom i na koja dokumenta se on tačno stavlja, to jest u skladu sa kojim pravilima.

Bitno je da svako ko bude pohađao ovu edukaciju, a ko želi da znanja navedenog jezika podigne na viši nivo, kako bi osigurao sticanje pomenutog zvanja, zna da ova institucija organizuje i nastavu brojnih stranih jezika, tako da se i kurs i obuka kineskog jezika nalazi u njenoj ponudi.

Gde se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik i kada?

O tome na kom mestu će pohađati edukaciju, svakako će odlučiti pojedinačni polaznik budući da se sprovodi kako online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik, tako i onaj vid edukacije koji važi za tradicionalnu.

Uzevši u obzir da za online edukaciju važi pravilo da kandidat može da je pohađa odakle god želi, jer predavanjima pristupa uz korišćenje svog računara, a potrebno je, naravno da ima samo dobru vezu sa internetom na tom mestu. Taj tip edukacije se sprovodi preko tačno definisane vrste programa, pa se i obavezuje svaki zainteresovani da blagovremeno izvrši njegovu instalaciju na svoj kompjuter. Kako u okviru svakog predstavništva navedene institucije postoje i oni stručnjaci koji treba da pružaju tehničku podršku zainteresovanima, to znači da svako ko ne bude uspeo da samostalno instalira program, njima treba i da se obrati za pomoć.

Neophodno je da svako ko se opredeli za tradicionalnu nastavu bude u tačno određeno vreme prisutan u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, gde će se u tom slučaju i organizovati časovi.

Što se tiče vremena, odnosno termina u kojima se ova edukacija održava i oni će zavisiti od toga da li će polaznici izabrati nastavu da pohađaju samostalno ili u grupi.

Za ona lica koja ne mogu baš najbolje da se uklope u termine, koji su unapred određeni, je svakako bolji izbor individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik. Reč je o takvom načinu sprovođenja nastave, gde je prisutna značajna fleksibilnost, a koja ide u korist prijavljenima. Naime, potrebno je da se oni oko apsolutno svih detalja usaglase kako sa predavačem, koji će individualnu nastavu da vodi, tako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. A pored dogovora o tome kog datuma bi trebalo edukacija da počne, predviđeno je i usaglašavanje oko tačnih termina održavanja časova, ali i oko brzine njihovog sprovođenja, to jest dinamike.

Praćenje grupne nastave iziskuje pridržavanje pravila, koja tom prilikom definiše organizator, a što se odnosi kako na dinamiku održavanja, tako isto i na termine, odnosno datum početka. Međutim, uzevši u obzir da u jednoj grupi mora da bude prisutno minimum 4 kandidata, a najviše njih osmoro. Potrebno je da se najmanji broj lica prijavi, kako bi bila formirana grupa, jer zapravo to jeste osnovni uslov da bi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik mogla da počne. A kada navedeni zahtev bude bio ostvaren, koordinator za nastavu poslovnice u kojoj su se ti kandidati prijavili, će odrediti kada će nastava početi i kako će se predavanja odvijati. Zatim će obavestiti svakog prijavljenog pojedinačno, a iznet je zvaničan zahtev da se sve to poštuje, budući da se izmene nijednog segmenta ne dozvoljavaju, a ako to pojedinačni kandidati eventualno bude izneo kao zvaničan zahtev.

Kako se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik organizuje?

U skladu sa pravilnikom o organizaciji ove vrste edukacije, predviđeno je da je svaki polaznik obavezan sasvim samostalno da odluči hoće li nastavu pohađati na klasičan način ili online, odnosno da li će predavanjima pristupati u grupi ili individualno.

Kada se kaže tradicionalni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik, a ustvari se misli na princip sprovođenja koji podrazumeva prisustvo kandidata u namenskim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

A sa ma koje lokacije polaznici imaju pravo da prate predavanja, budući da se sprovodi i online edukacija. Naravno, moraće da obezbede računar i tačno definisano vrstu programa na njega u skladu sa pravilima, koja su važeća u ovoj instituciji da instaliraju. Bilo koju poteškoću, koju neko bude imao tokom postupka instaliranja, može da otkloni uz asistenciju članova tima za tehničku podršku, svakog predstavništva navedene institucije.

Svakako je predviđeno da se svaki prijavljeni opredeli između dve mogućnosti za pohađanje edukacije, a što važi i za online i za klasičan princip organizacije. Naime, u ponudi je najpre grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik, a zatim i individualna edukacija.

Pravila koja se primenjuju prilikom sprovođenja nastave za više polaznika, tačnije od četvoro njih najmanje do osmoro najviše, su prilično stroga. Reč je o tome da koordinator za nastavu predstavništva ove institucije, a u kome se prethodno bude stekao uslov za početak, odnosno u kome se četvoro ljudi minimum bude prijavilo i oformila grupa, će definisati kako će se časovi odvijati. Tačnije, on će prvo odrediti tačan datum početka grupne edukacije, a potom odlučiti i o tome u kojim terminima će polaznici da prisustvuju predavanjima, s tim što je dinamika na nivou cele ove institucije već određena. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni biti dužan da poštuje sve što organizator bude odredio, jer nije dopušteno vršiti izmene nijednog segmenta, a na vreme će dobiti obaveštenja o detaljima.

Znatno jednostavniji je način na koji se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača prevodioci za kineski jezik, uzevši u obzir da je tada odluka o načinu sprovođenja predavanja prepuštena svakom polazniku pojedinačno. Naime, on definiše kog datuma će početi individualna edukacija i to najpre sa svojim profesorom, a potom i sa ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici ove institucije, te se sa njima usaglašava i oko tačnih termina, odnosno zajedno preciziraju i kakvom bi dinamikom trebalo predavanja da budu sprovedena.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik - trajanje

Predviđeno je da trajanje bude različito u zavisnosti od toga da li se pojedinačni kandidati opredeliti nastavu da pohađaju u formi grupne ili individualne.

Ukupno će 8 meseci prisustvovati predavanjima, ukoliko se odluče da edukaciju pohađaju u društvu drugih polaznika. Naime, grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik obuhvata 192 školska časa, koliko ih je zastupljeno u nastavnom fondu. A samim tim što institucija organizatora jedina ima pravo da definiše sve segmente sprovođenja, pa i dinamiku, to je odlučeno da dva puta tokom jedne nedelje u ovom periodu, polaznici imaju predavanja, koja će trajati po 135 minuta, što je ustvari po 3 školska časa dnevno.

Način na koji se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik je drugačiji u tom smislu, što pojedinačni polaznici imaju pravo da preciziraju tempo sprovođenja časova sa nadležnim predavačem, ali i sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. A inače je organizator predvideo da se 80 školskih časova ukupnog nastavnog fonda rasporedi na 4 meseca, koliko će trajati ova edukacija, s tim što bi bilo dobro da u toku dana polaznik ima nastavu u trajanju od po 90 minuta (2 školska časa).

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik - cena

U skladu sa cenovnikom, koji je važeći u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, predviđeno je da polaznici koji žele da pohađaju individualnu edukaciju plaćaju drugačiju cenu od onih, koji se opredele za nastavu u grupi. Osnovni razlog za to je vezan za nastavni fond, ali i generalno za princip organizacije.

Mora se naglasiti da su svi navedeni iznosi u evrima, ali da se plaćanje isključivo sme izvršiti u nacionalnoj valuti, a prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije, ti iznosi će se obračunati na dan uplate i to po zvaničnom kursu za evro.

Dakle, individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik košta 1 300 evra ukupno. Budući da je cilj organizatora da maksimalno olakša svim kandidatima, to je dozvoljeno pomenutu sumu podeliti na četiri jednake mesečne rate, a po 325 evra će iznositi svaka od njih.

Organizacija grupne edukacije je različita, a shodno tome i njena cena se umanjuje za 500 evra u odnosu na individualnu. Ukupno 800 evra, koliko košta grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za kineski jezik je takođe moguće platiti na rate, a u tom slučaju kandidat treba svakog meseca tokom trajanja edukacije da izdvaja po 100 evra za ratu, tako da će za 8 meseci isplatiti ukupan iznos.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za kineski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za kineski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje