Sudski tumač i prevodilac za kineski jezik

Kako pokazuju zvanične procene, kineskim jezikom se u celom svetu služi preko 1,5 milijardi ljudi, koji ne žive samo na teritoriji Kine u kojoj je ovo zvaničan jezik. Smatra se i da se njime služi jedna petina od ukupnog broja stanovnika Zemlje, pa je sasvim jasno i zbog čega je izuzetno jaka potražnja za uslugama koje podrazumevaju prevođenje sa kineskog i na kineski jezik. Inače, on je pripadnik sino - tibetanske jezičke porodice i po mnogo čemu je specifičan, a često se može čuti i da nije tako jednostavno naučiti ga kao strani jezik, pa je baš iz tog razloga i prisutan deficit za zanimanja prevodilac i sudski tumač za kineski jezik.

Ali, to ni u kom slučaju ne važi za Prevodilački centar Akademije Oxford, koji uz brojne stručnjake koji su usmereni na rad sa različitim svetskim jezicima u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače za kineski jezik, koji će na zahtev klijenata ne samo da obrade različite vrste sadržaja, kako zvaničnih dokumenata, tako i tekstova, sajtova, knjiga i mnogih drugih materijala, ali će takođe izvršiti i uslugu usmenog prevoda ukoliko je to potrebno.

Ne treba zaboraviti ni vrlo važnu informaciju koja će mnogima biti od velike koristi, a koja podrazumeva da osim uobičajene usluge prevoda sa kineskog na srpski jezik, odnosno sa srpskog na kineski, naši sudski tumači i prevodioci pružaju i uslugu direktnog prevoda sa kineskog na neki od brojnih stranih jezika koje imamo u zvaničnoj ponudi, to jest sa bilo kog od tih stranih jezika na kineski. A osim onih jezika koji se najščešće sreću u praksi, kao što su španski, italijanski, ruski, engleski, francuski, portugalski i nemački, kod nas možete dobiti i prevod u bilo kom smeru, a koji uključuje kineski i: holandski, grčki, arapski, ukrajinski, češki, bugarski, finski, albanski, mađarski, danski, poljski, hrvatski, slovački, švedski, makedonski, slovenački i norveški. A upravo smo mi jedina institucija u Srbiji koja svim zainteresovanim strankama nudi mogućnost da dobiju prevod sa kineskog na korejski, pakistanski, estonski, odnosno latinski, persijski, romski i znakovni jezik, to jest sa bilo kog od pomenutih jezika na kineski. Mada ovo nije celokupna ponuda jezika, reći ćemo samo to da kod nas možete dobiti prevod sa kineskog na većinu svetskih jezika, te sa ma kog stranog na kineski jezik.Takođe je vrlo važno da znate i to da su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za kineski jezik, što je vrlo važno kada je u pitanju prevođenje svih vrsta dokumentacije, odnosno ličnih, poslovnih i dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke. Zapravo, da bi bilo koji dokument koji se prevodi sa i na kineski, a u svakoj jezičkoj kombinaciji, bio priznat kao zvaničan, zahteva se da bude i overen i to pečatom ovlašćenog lica - sudskog tumača koga je priznala nadležna institucija Republike Srbije. Kada sudski tumač dobije preveden dokument, njegov posao je da ga uporedi sa originalom, jer je potrebno da se uveri da ne postoji razlika između originala i prevoda, a onda kada utvrdi da su zaista isti, on overava preveden dokument i to tako što na njega stavi svoj zvanični pečat. Jednostavnije rečeno, svaki dokument koji poseduje pečat sudskog tumača zapravo ima vrednost kao “veran originalu”, a što znači da može da se primenjuje u bilo kojoj situaciji, te da se preda svakoj nadležnoj službi ukoliko je potrebno.

A da bi sudski tumač za kineski jezik mogao i da ispoštuje ovu proceduru u potpunosti, klijent mora da na uvid dostavi originalna dokumenta.

Mada je za mnoga dokumenta dovoljno samo izvršiti prevod i overu, postoje i ona za koja se zahteva overa posebnom vrstom pečata koja je poznata kao haški Apostille pečat. A kako sudski tumači i prevodioci za kineski jezik nisu nadležni za ovu vrstu overe, već pravosudni organi naše zemlje i to se tačno zna i koji dokumenti moraju biti overeni i ovim pečatom, a obaveza o dobijanju informacija o ovoj vrsti overe pada na klijenta. Tako da on treba u nadležnom sudu u svom gradu da se raspita da li je i za njegov dokument potrebno izvršiti overu haškim pečatom, a u slučaju da jeste, vrlo je važno da pita i na koji način. Ako smo vas malo zbunili, da razjasnimo: overa Apostille pečatom se razlikuje od dokumenta do dokumenta, a vrlo je bitno dobiti prave informacije kako bi se izbeglo gubljenje vremena. Radi se o tome da se za neka dokumenta zahteva prvo overa haškim pečatom, a onda i prevođenje dokumenta, ali i samog pečata, pa se na kraju vrši overa dokumenta koji je obrađen na taj način. Dok, sa druge strane postoje i ona dokumenta kod kojih se prvo radi prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se preveden i overen dokument nosi u sud kako bi bio overen haškim Apostille pečatom.

Prevodioci i sudski tumači za kineski jezik će na vaš zahtev obraditi sva lična, odnosno poslovna dokumenta, a pod tim mislimo da kod nas možete u relativno kratkom roku i po, sasvim sigurno najpristupačnijoj ceni da dobijete prevod i overu: lične karte, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčanog lista, umrlice i krštenice, te dozvole za boravak i radne dozvole, potvrde o prebivalištu, pasoša, saobraćajne i vozačke dozvole, a sa kineskog i na kineski prevodimo i: bilanse stanja i uspeha, fakture, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne ugovore i odluke, osnivački akt preduzeća, ali i sva ostala lična i poslovna dokumenta.

Takođe, svaki prevodilac i sudski tumač za kineski jezik koji je u našem timu će obraditi i sve vrste dokumentacije, počev od medicinske, preko tehničke i građevinske, pa do dokumentacije za tender. A sa kineskog i na kineski jezik prevodimo, pored ostalog i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, kao i sva ostala dokumenta i druge vrste materijala koji se tiču ne samo medicine i farmacije, već i oblasti građevinske industrije.

Sa kineskog i na kineski prevodimo i dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a koja su vezana isključivo za oblast obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i diplomske i seminarske radove. Naši sudski tumači i prevodioci za kineski jezik će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i naučne radove i patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i tekovine Evropske Unije, odnosno sve vrste ugovora, kao i sudske presude, žalbe, tužbe, odluke i rešenja, te licence, punomoćja i sertifikate, odnosno sva druga nepomenuta pravna akta.

U slučaju potrebe, sa kineskog i na kineski jezik ćemo prevesti i sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti, a pod tim mislimo najpre na sledeća dokumenta, koja se često predaju nadležnim institucijama: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i mnoga druga dokumenta ove vrste.
Dostavu materijala na prevod možete izvršiti lično i to u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji. A u slučaju da vam to ne odgovara, imate opciju da nam ih pošaljete preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, preporučeno, odnosno da ih skenirate i pošaljete na naš mejl, stim što taj način slanja važi samo za one sadržaje za koje se ne vrši overa, jer je u tom slučaju bitno da dostavite originalna dokumenta na uvid.

I za povratno slanje, odnosno dostavu prvedenih sadržaja isto postoji mogućnost ličnog preuzimanja ili slanja na adresu preko kurirske službe, ali cena te usluge nije uračunata u cenu prevoda, pa se naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja pošiljke, a po cenovniku službe zadužene za dostavu. Isto tako, one materijale za koje se ne zahteva overa, možemo da vam prevedene pošaljemo u elektronskoj formi.

Što se slanja dokumenata tiče, samo u onim situacijama kada su vam potrebni hitni prevodi, imate priliku da ih prvo pošaljete skenirane na naš mejl, a da originale dostavite naknadno. Ovo je dozvoljeno da bi se ispoštovao rok koji je zadat, a koji je često izuzetno kratak, pa će jedino tako prevodilac i sudski tumač za kineski jezik moći da ispune vaš zahtev, ali vodite računa da nam originale na uvid dostavite što pre, jer je u ovakvim situacijama brzina izuzetno bitna.

Ukoliko vam je potrebno prevođenje video ili audio zapisa sa ili na kineski u bilo kojoj varijanti, ne brinite! Jer će tim stručnjaka Akademije Oxford ne samo da ih prevede, već i da na vaš zahtev izvrši njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. A osim što prevode informativne, dečije, zabavne i obrazovne emisije i sve vrste serija, naši prevodioci i sudski tumači za kineski jezik, odnosno titleri i grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju, obrađuju i igrane filmove svih žanrova, ali i dokumentarne, animirane i crtane filmove, pa čak i reklamne poruke.

A sa kineskog i na kineski jezik ćemo po najpovoljnijim uslovima, i u pogledu cene, ali i sa stanovišta kvaliteta, odnosno brzine izrade prevesti i sve vrste web sadržaja, počev od kataloga i online prodavnica, pa do sajtova, a prevodimo i softvere, to jest svaku aplikaciju i program koji želite.

Kod nas možete da angažujete i stručnjake za usmeno prevođenje koje podrazumeva kineski jezik u kombinaciji sa bilo kojim od jezika koje imamo u ponudi i u bilo kom pravcu, odnosno i sa i na kineski. Prevodilac i sudski tumač za kineski jezik koga želite da angažujete će na vaš zahtev izvršiti sve vrste usmenog prevođenja, to jest i konsekutivno i simultano i šapatno, a u zavisnosti od vrste događaja za koga ga angažujete. Takođe vam po najpovoljnijim cenama nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, kako one koji su namenjeni isključivo užoj, stručnoj publici, tako i one koji su namenjeni javnom publikovanju. Svejedno koja je dužina i složenost teksta, naši prevodioci i sudski tumači za kineski jezik će prevesti sve one čija tema se tiče apsolutno bilo koje od navedenih oblasti: marketing, finansije, sociologija, pravo, ekonomija, psihologija, bankarstvo, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, obrazovanje, medicina, komunikologija, informacione tehnologije, nauka, farmacija, građevinska industrija, filozofija, ali i sve druge grane i prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo naveli.

Shodno vašim zahtevima, odnosno potrebama možemo da vam ponudimo i uslugu redakture svih sadržaja koje je već neko preveo, ali se tom prilikom nije rukovodio pravilima prevodilačke struke, te ste dobili nestručno urađen prevod. Tada naši stručnjaci vrše profesionalnu lekturu, odnosno korekturu tako prevedenih sadržaja i obrađuju tekst uz maksimalno poštovanje svih pravila struke, te vam nude kvalitetno i profesionalno obrađen materijal.

Uz sve što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač za kineski jezik će obraditi i sve vrste sadržaja koji su vezani za segment marketinga, počev od vizit kartica, preko reklamnih letaka i plakata, pa do flajera, brošura i kataloga, ali i PR tekstova. Takođe, u optimalnim rokovima prevodimo i knjige, odnosno književna dela svih žanrova, kako beletristiku, tako i romane, prozu i poeziju, ali i udžbenike, te članke iz novina i sadržaje ilustrovanih, stručnih, dečijih i drugih vrsta časopisa.

Prevođenje sa kineskog i na kineski jezik

U sklopu redovne ponude usluga koje pruža Prevodilački centar Akademije Oxford na preko 20 lokacija u zemlji je i prevođenje sa kineskog i na kineski jezik. Ali, kako je jedan od najvažnijih ciljeva našeg poslovanja upravo ispunjenje svih zahteva naših klijenata, to osim usluge standardnog prevoda, odnosno sa kineskog na srpski, te sa našeg jezika na kineski, nudimo i prevođenje sa kineskog na mnoge strane jezike, odnosno sa stranog na kineski jezik. Ova usluga je specifična ne samo zato što se prevodi direktno sa jednog stranog jezika na drugi, čime se u velikoj meri ne štedi samo vreme, već i novac, a i zato što smo možda i jedina institucija u celoj zemlji koja u svojoj ponudi ima i ovakvu vrstu usluge.

Uzevši u obzir da je broj jezika za koje imamo profesionalne i prevodioce i sudske tumače, koji obrađuju sve vrste materijala u okviru jezika za koje smo specijalizovani, navešćemo samo pojedine za koje vršimo prevod sa kineskog na taj jezik, te sa određenog stranog jezika na kineski: ruski, španski, italijanski, portugalski, grčki, nemački, engleski, japanski, češki, poljski, slovački, danski, norveški, finski, švedski, holandski, arapski, pakistanski, mađarski, bugarski, makedonski, rumunski, albanski, slovenački, bosanski, makedonski, hrvatski, turski, persijski, korejski, ukrajinski, estonski, romski, pa čak i latinski i znakovni, ali i još mnogo drugih jezika kojima govore ljudi u svetu. Jednostavnije rečeno, kod nas vas očekuju prevodi na skoro sve jezike sveta, tako da će se u našoj ponudi sasvim sigurno naći i onaj jezik za koji je vama potreban prevod materijala.

A sa kineskog i na kineski jezik prevodimo sve vrste web materijala, kako sajtove, tako i sadržaje online prodavnica i kataloga, ali i softvere, te ma koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna prevedena. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela apsolutno svih žanrova, poput poetskih i proznih, odnosno romana i beletristike. Prevodimo i sadržinu dečijih, ali i stručnih i ilustrovanih časopisa, odnosno članke iz novina.

Uz to, prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, te dokumenta iz oblasti nauke, seminarske i diplomske radove, ma kako njihova sadržina bila kompleksna, kao i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast nauke. Sa kineskog i na kineski jezik prevodimo i filmska ostvarenja, odnosno sve vrste video i audio sadržaja. Sem igranih filmova svih žanrova, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i crtane, ali i animirane i dokumentarne filmove, serije, reklamne poruke, kao i zabavne, dečije, informativne i obrazovne emisije. Često sa ponosom ističemo da kod nas svako ko je zainteresovan, uz prevođenje ovakvih materijala može da dobije i uslugu profesionalne finalne obrade, koja podrazumeva sinhronizaciju i titlovanje.

Svaki prevodilac i sudski tumač u okviru Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti i uslugu usmenog prevođenja sa kineskog i na kineski jezik, bez obzira koja jezička kombinacija je u pitanju. Pored simultanog, koje se i najčešće primenjuje u praksi, naši stručnjaci vrše i konsekutivno, ali i posebnu vrstu usmenog prevođenja, koja je znana kao prevod uz pomoć šapata. Takođe vam u sklopu usluge simultanog prevoda nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim cenama. Uz to, na vaš zahtev vršimo i uslugu redakture svih onih sadržaja koji su već prevedeni sa kineskog i na kineski jezik, a kojima iz bilo kog razloga niste zadovoljni. Za uslugu redakture su zaduženi profesionalni lektori i korektori koji se tim poslovima bave dovoljno dugo da mogu da vam ponude uslugu vrhunskog kvaliteta.

Pored toga, prevodimo i sve vrste tekstova, ma koliko im i tematika i izlaganje bili složeni, te svejedno da li su namenjeni plasiranju isključivo za grupe stručnjaka ili za širu javnosti. Politika, turizam, ekonomija, komunikologija, građevinska industrija, psihologija, finansije, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, pravo, sociologija, nauka, informacione tehnologije, medicina, bankarstvo, menadžment, obrazovanje, farmacija, filozofija su samo neke od oblasti za koje su naši sudski tumači i prevodioci specijalizovani kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja.

Sa kineskog i na kineski jezik prevodimo i sve sadržaje koji imaju veze sa reklamiranjem, počev od letaka i flajera, preko plakata, brošura, PR tekstova i kataloga usluga i proizvoda, pa do vizit kartica.

U slučaju da su vam potrebni prevodi bilo koje vrste dokumentacije sa kineskog i na kineski jezik, naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi na najkvalitetniji mogući način. Pored medicinske dokumentacije, odnosno lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, obrađujemo i dokumentaciju za tender, ali i tehničku i građevinsku dokumentaciju. Po potrebi, prevodimo i građevinske projekte, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta, ali i druge materijale koji su vezani za sve oblasti koje smo naveli.

Uz to, sa kineskog i na kineski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i sve druge vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava.

Krštenica, venčani list i umrlica, odnosno izvod iz matične knjihe rođeninih, venčanih i umrlih su samo neka od ličnih dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa kineskog na bilo koji jezik, uključujući i srpski, odnosno sa svakog od ponuđenih jezika na kineski. Takođe, na vaš zahtev će naši stručnjaci da prevedu, a zatim i overe, između ostalih i: potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, pasoš, kao i mnoga druga lična dokumenta. Naravno obrađujemo i poslovnu dokumentaciju, poput recimo: statuta preduzeća, faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa kako uspeha, tako i stanja, te sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski, revizorski), osnivački akt preduzeća, sve tipove poslovnih ugovora i odluka i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa kineskog i na kineski jezik su takođe dokumenta koja će na vaš zahtev da obradi svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford. Mada prevodimo i sva druga dokumenta iz oblasti obrazovanja: uverenje o položenim ocenama, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena i druga.

Shodno vašim zahtevima ćemo da prevedemo i overimo u ma kojoj jezičkoj kombinaciji i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, kao i sve druge vrste sudskih presuda, rešenja, tužbi i žalbi, odnosno sva ostala pravna akta.

Posebno naglašavamo da svako kome su potrebni prevodi dokumenata, odnosno bilo koje vrste dokumentacije sa kineskog i na kineski jezik može da odahne ukoliko ih prepusti nama i bude siguran da će maksimalno uštedeti ne samo svoj novac, već i svoje vreme. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače za sve pomenute jezike, pa i za kineski tako da svaki klijent kod nas dobija kompetnu, odnosno završnu obradu dokumenata. A to znači, da uz prevod u željenoj kombinaciji jezika i određenom smeru, dobija i overu prevedenih dokumenata i to pečatom zvaničnog sudskog tumača, a što dalje znači da je taj dokument spreman za korišćenje, kao i bilo koji drugi dokument koji se smatra validnim sa zakonske i pravne tačke gledišta. Jedino što je obaveza klijenata u slučaju prevođenja dokumenata sa kineskog i na kineski jezik jeste da nam dostavi na uvid originale, budući da sudski tumač mora da ispoštuje uobičajenu zakonsku proceduru, te da pre stavlja pečata na preveden dokument izvrši upoređivanje sa originalima, radi provere istovetnosti.

Mada je za mnoga dokumenta sasvim dovoljno da budu prevedena i overena od strane sudskog tumača, kako bi stekla status pravno validnih, postoje i ona dokumenta za koja je neophodno da se izvrši još jedna vrsta overe. Overa haškim Apostille pečatom se tretira kao takozvana nadovera i ne isključuje overu sudskog tumača, već je zahteva, ali na tačno određen način. Za overu ovim pečatom su isključivo zaduženi sudski organi naše zemlje i jedino se u nadležnom sudu i može dobiti prava informacija, kako o tome da li je uopšte za određeni dokument potrebna overa Apostille pečatom, tako i o tome na koji način se ona vrši. Mada je stvar prilično jednostavna, ali je potrebno da dobijete proverenu informaciju i za vaš dokument. Naime, postoje dokumenta za koja se zahteva overa haškim pečatom i to po principu da se prvo radi prevod dokumenta, pa overa sudskog tumača, a zatim se stavlja i Apostille pečat. Takođe, postoje i ona dokumenta za koja se prvo zahteva izvršenje overe haškim pečatom, pa prevod i dokumenta i ovog pečata i na kraju overa dokumenta pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik.

Samo zato što su klijenti kojima je potrebno prevođenje zvaničnih dokumenata sa kineskog i na kineski jezik dužni da na uvid dostave i originale, način slanja materijala na prevod se donekle može razlikovati u odnosu na dostavu onih materijala za koje nije potrebno vršiti overu bilo koje vrste. Pa tako, dokumenta donosite lično i to u koju god želite poslovnicu Akademije Oxford. A kako se one nalaze na preko 20 vrlo prometnih i lako dostupnih lokacija u mnogim i većim, ali i manjim gradovima širom naše zemlje, sasvim smo sigurni da ćete lako pronaći našu poslovnicu i u vašem gradu. Sem toga, imate mogućnost i da nam dokumenta na obradu pošaljete preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije”, ali i da angažujete neku kurirsku službu da na adresu naše poslovnice izvrši njihovu dostavu. Sasvim jasno, one materijale za koje se ne vrši overa, možete da pošaljete na najbrži i najlakši mogući način, odnosno na naš mejl, a po završetku obrade i mi vama možemo da ih pošaljemo na isti način. Ipak, to se ne odnosi i na prevedene dokumente, jer njih možemo da jedino da vam pošaljemo na željenu adresu i to preko kurirske službe, osim ukoliko ne odlučite da ih preuzmete lično u jednoj od naših poslovnica. Kada se vrši dostava na adresu, svaki klijent mora da ima na umu da se ova usluga naplaćuje kao dodatna i to prilikom preuzimanja pošiljke, a prema ceni koja je važeća u toj kurirskoj službi.

Jedina situacija u kojoj je moguće da nam i dokumenta pošaljete na mejl jeste kada su vam potrebni njihovi prevodi sa kineskog i na kineski jezik u posebno kratkom roku. Tada nam prvo šaljete skenirana dokumenta na mejl, kako bi naši prevodioci i sudski tumači što pre počeli obradu dostavljenih materijala, a naknadno na uvid dostavljate i originale. Ne zaboravite da je u pitanju takozvani hitan prevod, te da je od ključne važnosti i brzina vašeg i našeg reagovanja, te je neophodno da to imate na umu, zbog brzine dostave originala na uvid kako bismo zaista uspeli da ispoštujemo vaše zahteve i omogućimo vam da kompletno obrađena dokumenta dobijete u roku koji ste naveli.

Prevod sa srpskog na kineski jezik

Iako Prevodilački centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima i prevođenje direktno sa kineskog na bilo koji od preko 40 stranih jezika, kao i sa nekog od tih jezika na kineski, svakako je prisutna i usluga koja podrazumeva prevođenje različitih sadržaja sa srpskog jezika na kineski. Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za kineski jezik, svim klijentima pružamo priliku da na jednom mestu dobiju sve što je potrebno da bi ubrzo u rukama imali dokument koji je sa pravne tačke gledišta, odnosno sa stanovišta zakona potpuno važeći i može da se preda bilo kojoj državnoj službi, te da se koristi u svakoj prilici isto kao i svaki drugi originalan dokument. A sve to im omogućuje overa prevedenog dokumenta od strane sudskog tumača koji je upravo za tu vrstu posla zvanično ovlašćen od nadležnih državnih institucija i organa.

Usluga overe sudskog tumača je vezana za prevođenje dokumenata, a kod nas možete dobiti prevode ne samo dokumenata, već i svih vrsta dokumentacije (tehničke, medicinske, tenderske, građevinske). Kada se dokumenta prevedu, sudski tumač ih overava, ali pre toga ima zakonsku obavezu da prevode uporedi sa originalima, pa je to i osnovni razlog zbog čega je svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog jezika na kineski obavezan i da dostavi originale.

A kako se originali dostavljaju samo kada je u pitanju prevođenje dokumenata, to se i način slanja razlikuje. Tako, recimo sve materijale koji ne zahtevaju zvaničnu overu, poput recimo književnih dela, udžbenika, tekstova i sličnih, šaljete skenirane na mejl, a i obrađene možete da dobijete na isti način, čime smo čitav proces prilično ubrzali. Dok se dokumenta na prevod dostavljaju lično ili šalju na adresu jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Šaljete ih ili preko kurirske službe ili preko “Pošte Srbije”, ali je vrlo važno da pošiljka bude preporučena. Tako isto, po završetku rada naših stručnjaka, prevedena i overena dokumenta možete da preuzmete vi, lično u našoj najbližoj poslovnici, a ako vam tako više odgovara, možemo i da vam ih dostavimo na određenu adresu. Uslugu dostave na adresu vrši kurirska služba sa kojom imamo saradnju, a budući da ova usluga ne spada u osnovnu, već u dodatnu, ona se i naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku i to od klijenta, prilikom preuzimanja materijala.

Jedino u onim slučajevima kada klijenti zahtevaju da dokumenta budu prevedena u jako kratkom roku, da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune njihove zahteve, uvedena je mogućnost da dokumenta pošalju skenirana na naš mejl, ali su i tada dužni da na jedan od pomenutih načina dostave na uvid originalna dokumenta i to što je brže moguće, kako bi bio ispoštovan kratak rok koji su naveli.

Prevođenje sa srpskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na srpski

Za neka dokumenta se uz prevod i overu sudskog tumača zahteva i posebna vrsta overe i to takozvanim haškim Apostille pečatom. Reč je o specifičnoj vrsti overe, koja ne važi za sva dokumenta, a i za ona za koja važi može da se razlikuje njena forma. Pa je tako u pojedinim slučajevima potrebno izvršiti prvo overu Apostille pečatom u sudu koji je za nju nadležan, pa onda takav dokument dati na prevod, jer se u tom slučaju prevodi ne samo dokument, već i haški pečat. Nakon što prevodioci obave svoj deo posla, preuzimaju ovlašćeni sudski tumači koji ga upoređuju sa originalom (koji klijenti dostavljaju na uvid), pa onda kada ustanove da je sve u redu, oni ga i overavaju svojim pečatom, čime ga svrstavaju u red validnih dokumenata, uzevši u obzir da stavljanjem svog pečata na preveden dokument, sudski tumač zapravo potvrđuje da je on veran originalu. Za neka druga dokumenta, pak se zahteva uobičajen princip obrade, što podrazumeva da se prvo vrši prevod sa srpskog jezika na kineski, a zatim ga sudski tumač overava, uz poštovanje zakonske procedure i na kraju se takav dokument overava Apostille pečatom u nadležnom sudu. Takođe, neophodno je da znate i to da sve informacije o ovoj vrsti overe možete dobiti u sudu koji je za nju nadležan, a sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će sa svoje strane učiniti ono što mogu da bi vam olakšali pribavljanje ovih informacija, mada oni nisu nadležni za ovu vrstu overe. Ne zaboravite da je najbolje da ove informacije dobijete pre nego što dokumenta odnesete na prevod, jer će se to odraziti i na čitav proces prevođenja, odnosno overe sudskog tumača.

Sa srpskog jezika na kineski prevodimo lična i poslovna, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Sem prevoda lične karte i uverenja o državljanstvu, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i: izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, ali i izvod iz matične knjige urmlih, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja. Pod tim najpre mislimo na svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju.

Prevodimo, a po potrebi i overavamo ne samo dokumenta iz oblasti nauke, već i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, odnosno seminarske i diplomske radove.

Takođe, sa srpskog jezika na kineski prevodimo i sva dokumenta iz oblasti poslovanja: poslovne odluke i ugovore, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja i uspeha, osnivačke akte preduzeća, revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, te statut preduzeća, kao i sve vrste licenci i sertifikata. U slučaju potrebe, prevodimo i overavamo i pravna, odnosno sudska akta, poput punomoćja, presuda o razvodu braka i drugih vrsta ne samo sudskih presuda, već i žalbi i rešenja, odnosno sva pravna akta.

Medicinska, tehnička, građevinska i tenderska dokumentacija je takođe oblast koju obrađuju naši prevodioci i sudski tumači kada je u pitanju prevođenje sa srpskog jezika na kineski. Pored prevoda specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevodimo i uputstva za rukovanje, sva dokumenta o medicinskim proizvodima, ali i deklaracije proizvoda različitih vrsta, te upustva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno građevinske projekte, kao i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se odnose na oblast građevinske struke, odnosno medicine i farmacije.

Pored svega toga, sa srpskog jezika na kineski prevodimo i sva dokumenta koja se predaju različitim službama u mnogim situacijama, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja.

A svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će na vaš zahtev obraditi i one sadržaje koji se tiču oblasti marketinga, te osim kataloga i brošura, sa srpskog jezika na kineski prevesti i reklamne flajere i letke, plakate, ali i vizit kartice i PR tekstove, koji su u poslednje vreme jedan od najčešćih načina reklamiranja, bilo da su u pitanju usluge ili proizvodi. Prevodimo i književna dela, kako poetska i prozna, tako i romane, pa čak i udžbenike ali i beletristiku, te sadržaje svih vrsta časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i drugi) i članke iz novina. Prednost prevođenja ovakvih sadržaja jeste što se za njih ne vrši usluga overe, pa se celokupna komunikacija između klijenata i Akademije Oxford može obaviti elelktronskim putem, što znatno utiče na uštedu vremena i novca.

Ne možemo a da ne pomenemo i uslugu prevoda web sajtova sa srpskog jezika na kineski, odnosno svih drugih online sadržaja, poput recimo prodavnica i kataloga. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i softvere, to jest svaku aplikaciju i program koji vam je porebno da bude preveden u ovoj kombinaciji jezika.

Takođe, prevodimo i sve vrste tekstova, svejedno koja im je tematika i dužina, odnosno složenost izlaganja, te da li su namenjeni javnom plasiranju ili će izričito biti plasirani užem krugu stručnjaka za određenu oblast. A kako su naši stručnjaci usavršili i prevođenje sa srpskog jezika na kineski za ovu vrstu materijala, to će u relativno kratkom roku na vaš zahtev da prevedu tekstove čija tema je vezana za bilo koju od pomenutih oblasti: turizam, menadžment, psihologija, nauka, finansije, medicina, građevinska industrija, marketing, ekonomija, društvene nauke, politika, obrazovanje, farmacija, pravo, informacione tehnologije, komunikologija, bankarstvo, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, prirodne nauke, filozofija i mnoge druge oblasti.

Na vaš zahtev ćemo izvršiti ne samo uslugu usmenog prevoda sa srpskog jezika na kineski, već ćemo vam ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima u celoj zemlji. U zavisnosti od koncepcije samog događaja, možemo da vam ponudimo prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno i simultano u ovoj kombinaciji jezika.

Takođe radimo i korekturu onih sadržaja koji su već prevedeni, ali nisu ispunili vaša očekivanja kada je kvalitet izrade u pitanju. A kako lektori i korektori koji su u našem timu posebno vode računa o primeni pravila prevodilačke struke, to možete biti sigurni da će obraditi materijale koje im dostavite na maksimalno profesionalan i kvalitetan način, tako da će čak i oni klijenti koji spadaju u naročito zahtevne biti zadovoljni.

A među brojnim uslugama koje pružamo kada su u pitanju prevodi sa srpskog jezika na kineski posebno se izdvaja obrada svih vrsta video i audio materijala, uzevši u obzir da uz uslugu prevoda, vršimo i profesionalno titlovanje, odnosno sinhronizaciju, a u skladu sa vašim potrebama. Osim dokumenatrnih, igranih, animiranih i crtanih filmova, obrađujemo i serije, te informativne, zabavne, dečije i druge vrste emisija, kao i reklamne poruke, ali i mnoge druge materijale.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na kineski jezik i overa sudskog tumača

Kada se uzme u obzir činjenica da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači, sasvim je jasno zbog čega se sve veći broj klijenata, a posebno onih zainteresovanih za prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na kineski odlučuje da upravo nama poveri tu uslugu. Na taj način maksimalno štede ne samo svoje vreme, već i trud i novac, jer ne moraju da traže ovlašćeno lice koje će im overiti prevedene materijale.

Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, tek su pojedina lična dokumenta koja će svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford na vaš zahtev da prevede sa srpskog jezika na kineski, a potom i overi, čime vam se pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobijete dokument koji ima sa pravne i zakonske tačke gledišta istu vrednost kao i svaki drugi originalan dokument.

Osim toga, prevodimo i sve vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Takođe, sa srpskog jezika na kineski prevodimo i dokumenta koja se odnose na poslovanje, a sem rešenja o osnivanju privrednog društva, prevodimo i: fakture, poslovne odluke i ugovore, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski, revizorski), statut preduzeća, sertifikate, licence, bilanse stanja i uspeha i ostala dokumenta iz ove oblasti. Pored toga, na zahtev klijenata ćemo prevesti, a potom i overiti i presude o razvodu braka, ali i sve druge vrste sudskih presuda, odnosno tužbi, rešenja i žalbi, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćja i druga pravna akta.

A sa srpskog jezika na kineski prevodimo i građevinske projekte, ali i građevinsku, tehničku i dokumentaciju za tender, kao i medicinsku. Specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda su neka od dokumenata koja ćemo na vaš zahtev kompletno obraditi, kao i sve druge sadržaje koji se tiču svih pomenutih oblasti.

Vrlo je važno da napomenemo i to da svaki klijent koji ima potrebu za uslugama koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači, odnosno za prevođenjem zvaničnih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji ima obavezu da nam na uvid dostavi i originalna dokumenta, jer sudski tumač prvo mora da se uveri da su ona istovetni sa prevedenim dokumentima, pa da onda i overi prevedene sadržaje. Zato se i razlikuje dostavljanje dokumenata i ostalih sadržaja na prevod, jer sve druge materijale za koje nije potrebno izvršiti overu, odnosno nema potrebe za dostavom originala, možete da pošaljete u elektronskom formatu i to na naš mejl. A dokumenta šaljete ili kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice, a možete i da ih donesete lično. Po završetku rada naših stručnjaka, prevedena dokumenta isto možete da preuzmete lično, ali možete i da tražite da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na adresu. A kako ova usluga nije uračunata u primarnu cenu prevoda i overe, to se naplaćuje prilikom preuzimanja pošiljke, prema ceni kurirske službe koja je zadužena za pružanje ove usluge. Sve druge sadržaje za koje se ne vrši overa, možemo da vam pošaljemo ili na jedan od pomenutih načina ili na mejl.

Dokumenta na prevod možete da pošaljete i na mejl, ali samo u slučaju da imate potrebu za hitnim prevodom, jer će se na taj način ubrzati čitav proces, te će naši sudski tumači i prevodioci moći da ispune vaš zahtev i dostave vam prevod na vreme. Ali, čak i tada ste dužni da dostavite originale na uvid, stim što morate posebno da vodite računa o brzini dostave.

Postoji još jedna vrlo važna informacija koja se odnosi na prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na kineski, a tiče se overe haškim Apostille pečatom. Iako ovaj vid overe ne spada u nadležnost naših stručnjaka, svakako moramo da je pomenemo, jer svako ko na vreme dobije informaciju o overi haškim pečatom može znatno sebi da olakša čitav proces obrade dokumenata. Ovu informaciju ćete dobiti u nadležnom sudu u vašem gradu, a potrebno je da saznate najpre da li je uopšte za vaš dokument potrebna i ova overa, jer ona ne važi za sva dokumenta, a ako jeste onda se morate raspitati i u kojoj formi. Jer, za neka dokumenta se prvo radi overa Apostille pečatom, a onda prevod dokumenta i samog pečata, pa njegova overa od strane sudskog tumača, a opet za neka druga dokumenta je postupak uobičajen, što znači da se prvo radi prevod, pa overa sudskog tumača, pa se tako obrađen dokument overava i haškim pečatom.

Prevođenje naučnih radova sa srpskog jezika na kineski

Sa srpskog na kineski jezik prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke.

A sem prevoda diplomskih i seminarskih radova, naši prevodioci i sudski tumači vrše i obradu svih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, a tiču se oblasti obrazovanja. Neka od dokumenata koja ćemo na vaš zahtev najpre prevesti, a zatim i overiti su: nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i druga.

Pored toga, sa srpskog na kineski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje svih nivoa složenosti, tematike i dužine. Ekologija i zaštita životne sredine, politika, filozofija i marketing su samo neke od oblasti za koje vršimo prevođenje tekstova u ovoj kombinaciji jezika, a tu su još i: pravo, komunikologija, psihologija, ekonomija, medicina, obrazovanje, finansije, građevinska industrija, bankarstvo, farmacija, menadžment, informacione tehnologije, ali i mnoge druge grane i prirodnih i društvenih nauka.

Takođe prevodimo i novinske članke, ali i sadržinu svih vrsta časopisa, kako dečijih, tako i ilustrovanih, pa čak i stručnih. Uz to, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i knjige, a sa srpskog na kineski jezik prevode udženike, ali i beletristiku, romane, prozu, poeziju i književna dela svih ostalih žanrova.

Usmeno prevođenje sa srpskog jezika na kineski

Ako ste domaćin bilo kakve međunarodne konferencije ili, pak imate sastanak sa poslovnim partnerima kojima je kineski jezik maternji, odnosno u bilo kojoj situaciji da ste a da imate potrebu za usmenim prevođenjem sa srpskog na kineski jezik, znajte da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima čak i one stručnjake koji su usavršili upravo ovaj oblik prevođenja i to kroz dugogodišnju uspešnu praksu.

Sem za konsekutivno i simultano prevođenje, koji se i najčešće koriste u praksi, naši prevodioci i sudski tumači su osposobljeni i za specifičnu vrstu usmenog prevoda, takozvano prevođenje pomoću šapata, koje je primenljivo samo u posebnim slučajevima.

U slučaju da niste sigurni koja od pomenutih vrsta prevoda je pogodna za događaj koji organizujete, pozivamo vas da nam dostavite informacije o događaju, kako bi naši stručnjaci pripremili najbolju mouću ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve i samog događaja, ali i vaše kao njegovog organizatora. Valjalo bi da nas informišete o samom konceptu događaja, broju učesnika, te da nam navedete koliko bi trebalo da traje, kao i date osnovne podatke u prostoru u kome će biti održan. Na osnovu tih informacija će naš stručni tim pripremiti ponudu, a u slučaju da se odlučite za simultano prevođenje, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje koja je vrhunskog kvaliteta i to po najpovoljnijoj ceni.

Pored toga vam nudimo i uslugu prevođenja video i audio zapisa, kao i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, čime svakom zainteresovanom klijentu pružamo mogućnost da u relativno kratkom roku dobije materijale koje može odmah da plasira gde želi.

Uz informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, sa srpskog na kineski jezik prevodimo i serije, ali i reklamne poruke, te crtane, dokumenatrne, animirane i igrane filmove svih žanrova.

Prevodi materijala iz oblasti marketinga sa srpskog na kineski jezik

Reklamni flajeri, plakati, brošure, katalozi usluga i proizvoda, ali i PR tekstovi i vizit kartice su delić bogate ponude materijala iz oblasti marketinga koje ćemo na vaš zahtev i u optimalnom roku prevesti sa srpskog jezika na kineski.

Prednost prevođenja ovih materijala jeste što ih možete poslati na naš mejl, jer se ne zahteva dostava originala na uvid, uzevši u obzir da nije potrebna overa sudskog tumača. Upravo zato je i čitav proces znatno brži.

A kako su naši prevodioci i sudski tumači prilično iskusni kada su prevodi reklamnih materijala u pitanju, to možete biti sigurni da će na primeren način preneti i određenu reklamnu poruku koja se u njima krije na ciljani jezik, što je u ovom slučaju kineski. Upravo tako će određenu uslugu ili proizvod koji se tim putem reklamira približiti i svim onim ljudima koji se koriste ovim jezikom ili im je maternji.

Takođe, u našem timu su i stručni lektori, odnosno korektori koji su zaduženi za uslugu redakture svih onih materijala koje je već neko preveo sa našeg na kineski, ali ko nije zadovoljio određeni nivo kvaliteta. Kako naši stručnjaci lekturu, odnosno korekturu rade maksimalno profesionalno i iza sebe imaju sasvim dovoljno obrađenih materijala, to možete biti sigurni da će i materijale koje nam vi dostavite obraditi maksimalno profesionalno i kvalitetno.

I pored svega navedenog, sa srpskog jezika na kineski prevodimo sve vrste web sadržaja, kako online kataloge i web prodavnice, tako i sajtove, pa čak na zahtev klijenata vršimo i profesionalno prevođenje softevrskih programa i aplikacija. Vrlo je važno da naglasimo i to da naši prevodioci i sudski tumači tokom procesa obrade ovakvih sadržaja imaju stručnu podršku IT stručnjaka, tako da će sve njih obraditi uz primenu svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), a to znači da će vaš sajt ili drugi web sadržaj vrlo brzo biti prihvaćen kao originalan, tako da će vremenom da se nađe na još boljem mestu u polju pretrage.

Prevodi sa kineskog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i prevođenje svih sadržaja kineskog na srpski jezik, bez obzira da li se radi o zvaničnim dokumentim ili su u pitanju audio i video materijali, tekstovi, knjige, građevinski projekti, odnosno bilo koja druga vrsta sadržaja.

Naši stručnjaci se dugo godina bave ovim poslovima, tako da sem neophodnog visokog obrazovanja koje poseduju, imaju i izuzetno visok nivo iskustva, tako da će relativno brzo prevesti baš sve vrste sadržaja koje nam dostavite.

Pored prevoda naučnih radova, nudimo vam i prevođenje diplomskih i seminarskih, ali i rezultata naučnih istraživanja i naučnih patenata, odnosno svih dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, poput recimo: diplome i dodatka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, te potvrde o redovnom školovanju i mnogih drugih dokumenata iz pomenutih oblasti.

Prevođenje sa kineskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na kineski

Takođe, kineskog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, ali i softvesrke aplikacije, odnosno programe, kao i sadržaje web prodavnica i kataloga. Zahvaljujući primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation) koja naši prevodioci i sudski tumači pažljivo implementiraju u prevedene web sadržaje, možete biti sigurni da će i vaš web sajt ubrzo biti još bolje kotiran u okviru pretrage.

A prevodimo i igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove, te serije, reklamne poruke, ali i sve vrste emisija, počev od zabavnih i dečijih, pa do obrazovnih i informativnih. Uz uslugu prevoda kineskog na srpski jezik, nudimo i njihovu kompletnu obradu, odnosno profesionalno titlovanje i sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Pored toga prevodimo i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i dela književnosti, bez obzira da li je u pitanju proza, poezija, romani ili beletristika. Takođe na vaš zahtev prevodimo i članke iz novina, ali i sadržinu ilustrovanih, dečijih, stručnih i svih drugih vrsta časopisa.

Ako imate potrebu za uslugom usmenog prevođenja sa kineskog na srpski jezik, tu su naši prevodioci i sudski tumači koji su usko specijalizovani za simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po ceni koja je trenutno najpovoljnija na tržištu. Radimo i redakturu svih onih sadržaja koji su nestručno prevedeni kineskog na naš jezik, a za nju su zaduženi profesionalni korektori, odnosno lektori koji su deo tima Akademije Oxford.

Prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako bila složena i njihova tema i izlaganje, jer svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu ima dovoljno visok nivo i obrazovanja i iskustva, ali i široko opšte obrazovanje da slobodno možemo reći da mu nijedan tema nije nepoznata. Kako je broj oblasti za koje vršimo prevod tekstova kineskog na srpski jezik zaista veliki, pomenućemo samo one za koje se najčešće zahteva ova usluga: marketing, politika, filozofija, nauka, informacione tehnologije, pravo, turizam, medicina, psihologija, ekonomija, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, komunikologija, građevinska industrija, bankarstvo, sociologija, obrazovanje, mnoge grane društvenih i prirodnih druga i sve ostale oblasti koje ovom prilikom nismo naveli.

Takođe prevodimo i reklamne materijale, poput plakata, vizit kartica, brošura, letaka, PR tekstova i flajera, ali i mnoge druge sadržaje koji spadaju u domen marketinga. Na zahtev klijenata vršimo kompletnu obradu svih vrsta dokumentacije, kako medicinske, tako i tehničke, građevinske, ali i dokumentacije za tender. Sem lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, sa kineskog na srpski jezik prevodimo i: uputstva za rukovanje, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druge sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije, farmacije i medicine.

Uz to, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva lična i poslovna dokumenta, ali i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim prilikama, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja.

Prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve tipove i ličnih i polovnih ugovora, sertifikate, licence, punomoćja, presude o razvodu braka, odnosno sve druge sudske presude, žalbe, tužbe i rešenja, te ostala pravna akta.

Krštenicu, venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih takođe prevodimo sa kineskog na srpski jezik i overavamo pečatom zavničnog sudskog tumača. Takođe, prevodimo i: vozačku i saobraćajnu dozvolu, bilanse stanja i uspeha, radnu dozvolu, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, osnivački akt i statut preduzeća, uverenje o državljanstvu, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, poput finansijskih, revizorskih i godišnjih, ali i mnoga druga kako lična, tako i poslovna dokumenta.

Kod prevoda dokumenata je vrlo važna uloga koju ima sudski tumač, jer se jedino dokument koji je preveden sa kineskog na srpski jezik i overen njegovim pečatom može koristiti u praksi, uzevši u obzir da je jedino tako obrađen dokument važeći kada se posmatra sa pravnog stanovišta. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i sudske tumače za preko 40 jezika, uključujući i kineski, to svako ko nama poveri obradu dokumenata, ne štedi samo svoje vreme, već i novac i trud, budući da na jednom mestu završava čitav posao.

Ono što je bitno da znate, ukoliko su i vama potrebni prevodi dokumenata sa kineskog na srpski jezik jeste da sudski tumač pre overe upoređuje prevode sa originalima, jer mora da utvrdi da li između njim ima ili nema razlike. Ukoliko utvrdi da ima razlike mora da se izvrši redaktura sadržaja, a ako ustanovi da su istovetni, on overava prevod stavljajući svoj zvaničan pečat, kojim zapravo potvrđuje da je u pitanju dokument koji je veran originalu.

Zato je potrebno da nam svakako dostavite originale na uvid, a to možete učiniti lično ili slanjem preporučene pošiljke preko “Pošte Srbije” na adresu one naše poslovnice koja se ili nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža. Ukoliko vam ne odgovara nijedan od pomenutih načina dostave dokumenata na prevod, možete ih jednostavno poslati preko kurirske službe. Što se tiče slanja svih materijala za koja se ne vrši overa, njih možete poslati na mejl.

Mada, čak i dokumenta možete poslati na mejl, ali isključivo kao pomoćno sredstvo u slučaju prevoda u posebno kratkom roku. Naime, u slučaju hitnog prevoda dokumenata je neophodna brza reakcija i naših stručnjaka i klijenata, pa da bi prevodilac i sudski tumač mogli da što pre započnu obradu dokumenata, klijent može da ih pošalje skenirana na mejl, a onda u najkraćem mogućem roku treba da dostavi i originale na uvid, što može da učini na bilo koji od pomenutih načina.

Mi vama obrađena dokumenta možemo da pošaljemo preko kurirske službe na željenu adresu, ali ta usluga spada u dodatne, što znači da se naplaćuje od klijenata prilikom preuzimanja pošiljke i to u skladu sa cenovnikom kurirske službe. Naravno, možete da ih preuzmete i lično u našoj poslovnici, a one materijale koji se ne overavaju vam šaljemo skenirane na mejl, ukoliko vam tako više odgovara.

Za mnoga dokumenta je dovoljno da budu prevedena sa kineskog na srpski jezik i overena pečatom zvaničnog sudskog tumača da bi mogla biti korišćena u praksi. Međutim postoje i ona dokumenta koja zahtevaju overu haškim Apostille pečatom, koja spada u dodatnu overu. Ona se razlikuje od slučaja do slučaja, odnosno u zavisnosti od toga koji je dokument u pitanju, te koja kombinacija jezika i sličnih detalja, a za ovu vrstu overe su nadležni sudski organi Republike Srbije. Kako naši prevodioci i sudski tumači nisu dužni da poseduju ove informacije, to je klijent u obavezi da se raspita o tome da li je ona potrebna za njegov dokument i ako jeste, onda u kojoj formi treba da bude izvršena. Jer za neka dokumenta se prvo radi prevod i overa sudskog tumača, a onda i overa Apostille pečatom, mada postoje i ona dokumenta za koja se prvo radi overa haškim pečatom u nadležnom sudu, a onda se prevode i taj pečat i dokument, pa tek na kraju sledi overa sudskog tumača.

Prevodi uverenja o položenim ispitima sa kineskog jezika na srpski

Svaki prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata izvršiti prevod sa kineskog jezika na srpski uverenja o položenim ispitima, a onda i overu tog dokumenta kako bi klijentima omogućili da dobiju kompletno obrađen dokument koji dalje mogu da upotrebljavaju u svakoj situaciji, kao i ma koji drugi originalan dokument.

Takođe prevodimo i potvrdu o položenim ispitima, ali i diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepise ocena i sva druga dokumenta koja se često predaju nadležnim službama, a u vezi su sa oblašću obrazovanja.

A sa kineskog jezika na srpski prevodimo i diplomske radove, ali i seminarske i naučne, te rezultate naučnih istraživanja i patente, kao i druga dokumenta iz ooblasti nauke.

U okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford vas očekuju i prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je prevođenje sadržaja za web. Tako da će na vaš zahtev prevesti ne samo sajtove, već i sadržaje online prodavnica, odnosno internet kataloga proizvoda i usluga, te softverske aplikacije i programe svih vrsta.

Samim tim što se u proces prevođenja ovakvih sadržaja uključuju i IT stručnjaci koji su isto u našem timu, posebno naglašavamo da se prevođenje sadržaja za web vrši uz maksimalnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation), a što ima za cilj da se tako preveden sadržaj vremenom još bolje kotira od strane internet pretraživača, te da se vrlo brzo nađe u samom vrhu pretrage.

Uz to, sa kineskog jezika na srpski prevodimo i sve vrste video, ali i audio formata, počev od serija i informativnih, obrazovnih, zabavnih i dečijih emisija, pa do animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih filmova i reklamnih poruka. A specifičnost ove usluge se ogleda u činjenici da uz prevođenje pomenutih sadržaja, vršimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Za ove usluge su zaduženi profesionalni titleri koji se dugo godina bave ovim poslom i imaju zavidan nivo iskustva, odnosno grupa umetnika koji su specijalizovani za sinhronizaciju ovako prevedenih i video, ali i audio sadržaja.

Prevođenje brošura i kataloga sa kineskog jezika na srpski

Kako je prevođenje materijala iz oblasti marketinga vrlo specifično i kompleksno, jer je neophodno da se reklamna poruka prenese u skladu sa duhom ciljanog jezika, to naši prevodioci i sudski tumači posebnu pažnju obraćaju upravo na obradu ovih sadržaja.

A sem brošura i kataloga proizvoda i usluga, sa kineskog jezika na srpski prevodimo i flajere i reklamne letke, ali i PR tekstove, vizit kartice i plakate.

Na zahtev klijenata će svaki prevodilac i sudski tumač prevesti i novinske članke, ali i sadržinu stručnih, dečijih, ilustrovanih i svih drugih vrsta časopisa. Pored toga, sa kineskog na srpski jezik prevodimo i knjige, to jest i udžbenike, ali i književna dela, a sem romana i beletristike, obrađujemo i prozna i poetska dela. Još jedna pozitivna stvar ove vrste prevođenje jeste što komunikacija između vas i nas može da se odvija samo preko mejla, jer ne morate da brinete o načinu dostave materijala na prevod, uzevši u obzir da se ne zahteva overa od strane sudskog tumača, a samim tim nije ni potrebno da nam dostavljate originalne sadržaje.

Takoše, prevodimo i apsolutno sve vrste tekstova, kako stručnih tako i popularnih. Bez obzira koju temu obrađuju, koliko su dugi i kompleksni, budite uvereni da će ih naši stručnjaci prevesti na najbolji mogući način. Sa kineskog na srpski jezik prevodimo tekstove čija tema je vezana za oblast turizma, filozofije, politike i ekonomije, ali i one koji se bave temom iz ma koje od pomenutih oblasti: pravo, marketing, finansije, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, komunikologija, građevinska industrija, nauka, farmacija, sociologija, informacione tehnologije, medicina, psihologija, te ma koje grane kako prirodnih, tako i društvenih nauka.

Prevod građevinskih projekata sa kineskog jezika na srpski

Svako ko ima potrebu za prevođenjem građevinskih projekata sa kineskog na srpski jezik mora da zna da Akademija Oxford ima stručnjake koji su prvenstveno usmereni na prevođenje ovakvih sadržaja. A pod tim mislimo da ti prevodioci i sudski tumači osim visokih stručnih karakteristika iza sebe imaju neverovatnu količinu prevedenih građevinskih projekata sa kineskog na naš jezik, tako da možete biti sigurni da su zaista usavršili ovu oblast i da će i materijale koje vi dostavite obraditi maksimalno korektno i profesionalno.

A sem toga, kod nas možete da dobijete i prevod građevinske dokumentacije, ali i tenderske, tehničke i medicinske dokumentacije, odnosno sa kineskog na srpski jezik prevodimo: laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, sva druga dokumenta o medicinskim proizvodima, ali i ostale sadržaje koji se odnose na ove oblasti.

Pored toga, pružamo i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a u skladu sa potrebama događaja koji organizujete, odnosno vašim zahtevima spremni smo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima.

Kako naš stručni tim treba da pripremi ponudu za simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, prema zahtevima određenog događaja za koji vam je potrebna ova usluga, to je važno da nam najpre dostavite sve informacije koje su bitne za izradu ponude. To znači da moramo znati kakav je osnovni koncept samog događaja, koliko će da traje, koji broj učesnika se očekuje, ali i gde će biti održan, odnosno treba da dobijemo informacije o karakteristikama prostora. Tek nakon što dobijemo ove informacije, mi ćemo izraditi ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti ne samo zahteve samog događaja, već i vaša očekivanja, kao organizatora događaja, a što dalje znači da će i gosti vaše međunarodne konferencije, poslovnog sastanka ili ma kog drugog događaja biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom.

Ako ste bili u prilici da određene materijale date nekome na prevod, a on nije zadovoljio kriterijume kvaliteta, možete kod nas da dobijete uslugu redakture tako prevedenih sadržaja. Ne zaboravite da ovu uslugu vrše profesionalci, odnosno lektori i korektori koji imaju bogato iskustvo, tako da možete biti sigurni da će i materijale koje nam dostavite obraditi maksimalno kvalitetno, te ćete sigurno biti i više nego zadovoljni.

Prevođenje ličnih dokumenata sa kineskog jezika na srpski

Vrlo važna oblast delovanja naših stručnjaka se odnosi na prevođenje ličnih dokumenata sa kineskog na srpski jezik, uzevši u obzir da je i najzastupljenija u praksi, te da nam se iz dana u dan obrađa sve veći broj klijenata da za njih prevedemo ličnu kartu ili pasoš sa kineskog na naš jezik.

A sem lične karte i pasoša, obrađujemo i: dozvole za boravak, radne dozvole, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, kao i potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, ali i sva nepomenuta lična dokumenta.

Takođe, prevodimo i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, poput različitih vrsta potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Sa kineskog na srpski jezik prevodimo i dokumenta iz poslovne sfere, poput: faktura, licenci, sertifikata, ali i bilansa stanja i uspeha, statuta preduzeća, rešenja o osnivanju preduzeća, svih tipova poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski, finansijski), osnivačkog akta preduzeća i mnogih drugih.

Prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno sve tipove ličnih i poslovnih ugovora, odnosno presude o razvodu braka i ostale sudske presude, žalbe, rešenja i tužbe, kao i mnoga druga pravna akta.

Da bi dokument koji se prevodi sa kineskog na srpski jezik bio i važeći sa pravnog stanovišta, on mora posedovati i pečat sudskog tumača, odnosno mora da bude overen. Postupak overe je propisan zakonom i podrazumeva da sudski tumač koji je ovlašćen za ovaj posao prvo mora da fizički uporedi preveden dokument sa originalnim. A da bi to mogao da učini, svako ko zahteva prevođenje dokumenata sa kineskog na srpski jezik je dužan da na uvid dostavi i originale. U slučaju da sudski tumač ustanovi da se ova dva dokumenta ne podudaraju, on predlaže da se uradi redaktura prevoda, kako bi mogao da bude overen, a ako je sve u redu, on ga overava. Jednostavnije rečeno, za svaki dokument koji je overen na ovaj način se smatra da je veran originalu, a što znači da može da se koristi bez ikakvih poteškoća u svakoj situaciji.

Sva dokumenta na prevod nam dostavljate ili slanjem preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili ga donosite lično u poslovnicu Akademije Oxford koja vam je najbliža. Sve druge materijale, to jest one sadržaje za koje se ne radi overa šaljete na mejl, ukoliko vam je tako zgodnije.

A kada naši stručnjaci završe sa obradom dostvaljenih sadržaja imate dve mogućnosti za njihovo preuzimanje. Jedna podrazumeva da to učinite u okviru naše poslovnice, lično, a druga da zahtevate da ih pošaljemo na određenu adresu. Kako uslugu dostave prevedenih materijala na adresu vrši kurirska služba, to se ona naplaćuje prema njenom važećem cenovniku i to prilikom preuzimanja pošiljke. Podrazumeva se da one sadržaje za koje se ne zahteva overa možete dobiti prevedene na vaš mejl.

Za većinu dokumenata koja se prevode sa kineskog na srpski jezik je sasvim dovoljna overa sudskog tumača da bi dobili status validnih. Ali, postoje neka za koja se zahteva i dodatna overa i to takozvanim haškim Apostille pečatom. A da biste znali da li se ona zahteva i za vaš dokument neophodno je da odete do suda u vašem gradu koji je nadležan za ovu vrstu overe, te da potražite ovu, ali i informaciju o formi overe, ukoliko je potrebna. Naime, za određena dokumenta se overa Apostille pečatom zahteva na kraju, odnosno urade se prevod i overa sudskog tumača, a onda se dokument overi i haškim pečatom. A za neka druga dokumenta se prvo overava ovim pečatom, da bi se potom i pečat i ceo dokument preveli sa kineskog na srpski jezik, pa se tek nakon svega toga vrši upoređivanje originala i prevoda, odnosno overa pečatom zvaničnog sudskog tumača. Iako prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nemaju obavezu da poseduju informaciju o overi Apostille pečatom, možete biti sigurni da će učniti sve da vam olakšaju pribavljanje validnih informacija od nadležnih državnih instiucija.

Prevod sa kineskog na druge jezike


Prevodilac za kineski jezik

Prevodilac za kineski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za kineski jezik

Vidi više o prevodiocu za kineski jezik >>>

Kurs kineskog jezika

Škola kineskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite kineski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs kineskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu kineskog jezika >>>


Sudski tumač za kineski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za kineski jezik
Prevodilac za kineski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje