Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za romski jezik

Na teritoriji Republike Srbije konkurs za sudske tumače za romski jezik, ali i bilo koji drugi raspisuje Ministarstvo pravde. Međutim, svi koji su zainteresovani da apliciraju moraju znati da nije utvrđeno tačno vreme kada se taj konkurs objavljuje, pošto se to vrši kada se javi manjak ovih stručnjaka i to u bilo kom gradu u zemlji.

Naravno da zainteresovani imaju obavezu da odgovore adekvatno na sve zahteve konkursa koji su brojni cena dostave tačno određenu dokumentaciju.

Glavni uslov koji mora da bude ispunjen jeste dokaz o odlicnom poznavanju radnog jezika, a podrazumeva se da će kandidati dostaviti relevantnu potvrdu da romski jezik znaju na naročito visokom nivou. Može se dogoditi da pojedinac takav dokument nije u mogućnosti da obezbedi, pa u tom slučaju treba da pristupi polaganju ispita u okviru nadležne institucije i da tako pruži važeći dokaz komisiji.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za romski jezik

Svakako je potrebno da budući sudski prevodilac za romski jezik ima visok nivo znanja i srpskog, kao maternjeg.

Postoje i drugi zahtevi koji moraju biti ispunjeni, a pohađanje navedene edukacije i dokaz o tome, to jest potvrda je jedan od njih.

Nakon što bude propisno odgovorio na sve zahteve objavljenog konkursa, pojedinac će dobiti Rešenje o postavljenju za sudskog tumača i biće obavezan da pred nadležnim licima položi zakletvu. Važno je naglasiti da je cilj zakletve obavezivanje pojedinca na čuvanje poslovne tajne, kao i podataka klijenata koji će mu biti dostupni.

TESTOVI


Podrazumeva se da će lice koje bude postavljeno na poziciju sudski prevodilac za romski jezik, usluge za koje se kvalifikuje pružati prvenstveno državnim institucijama, a primarno sudovima, s tim da mu je dopušteno da ih omogući i svakome ko ima potrebu za njima, nevezano za to da li je u pitanju bilo koje pravno ili, pak fizičko lice.

Da kažemo i to da se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik organizuje cele kalendarske godine u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i online, a da pojedinci imaju mogućnost izbora između pohađanja časova u grupi ili samostalno.

Potrebno je da dolazi u prostorije onog predstavništva koje izabere, svaki pojedinac koji je zainteresovan za klasičan vid nastave. Podrazumeva se da će biti informisan blagovremeno o terminima u kojima je obavezan predavanjima da prisustvuje, a to zavisi od njegovog izbora vezano za princip pohađanja, to jest od toga da li će časove pratiti kroz individualnu ili grupnu nastavu.Za praćenje časova online se zahteva da polaznik obezbedi kompjuter, ali i da instalira na njega konkretan program, jer se upravo uz njegovo korišćenje i pohađa online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik. Svakako je obezbeđena i pomoć informatičkih stručnjaka, koje navedena institucija u apsolutno svakoj poslovnici zapošljava, tako da će polaznici kojima baš ne bude išlo od ruke instaliranje softvera, biti u mogućnosti da to učine u skladu sa pravilima i u relativno kratkom roku.

Neophodno je da se najmanje 4 osobe u jednom predstavništvu zvanično prijave, a da bi grupni vid edukacije tu mogao da bude organizovan, što se odnosi i na klasičnu i na online nastavu. Naime, predviđeno je da toliko polaznika prisustvuje najmanje tom tipu edukacije, a da ih najviše sme biti osmoro u okviru jedne grupe. pomenuta institucija predviđa istu dinamiku organizacije za svaku poslovnicu, s tim da se u okviru konkretnog predstavništva definiše datum početka, kao i termini u kojima polaznici treba da prate predavanja. Izmene na zahtev polaznika se ne vrše, jer pravila striktno navode da se odluke organizatora moraju poštovati u potpunosti.

Ne samo da je različit broj polaznika kojima je je dozvoljeno da prate individualnu nastavu, već se razlikuje i način na koji se ona organizuje. Kog tačno datuma će početi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik, a kada nastavi prisustvuje samo jedan polaznik će da odredi upravo on i to zajedno sa nadležnim profesorom, te sa koordinatorom, koji je zadužen za sprovođenje nastave na nivou celog predstavništva navedene institucije. Izuzev datuma početka, oni treba da se usaglase i oko toga u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, s tim da su obavezni da preciziraju i po kakvoj dinamici će se ukupan nastavni fond tom prilikom rasporediti.

Trebalo bi svaki zainteresovani da izvrši prijavljivanje, a posle toga je potrebno da u izabranu poslovnicu donese svu obaveznu dokumentaciju i da se upiše, budući da se bez njegovog ličnog prisustva upis ne sme izvršiti.

Ponuđene su tri varijante za prijavljivanje, a pojedinac bira onu koja je njemu najbolja u datom trenutku, tako da može preko telefona izdiktirati osnovne podatke o sebi, odnosno ovlašćenom licu navesti kako ime i prezime, tako i datum rođenja i broj telefona, a može sve to poslati na mejl ili prijavu izvršiti lično.

Šta izučava obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik?

Osnovni cilj ove edukacije jeste da obezbedi svakom polazniku sasvim zadovoljavajući nivo znanja, tako da on može nesmetano da obavlja sve poslove za koje je ovlašćen sudski prevodilac za romski jezik.

Svakako će tokom uvodnog predavanja svi polaznici biti informisani o tome da će se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik prvenstveno usmeriti na upoznavanje prisutnih sa svim dužnostima, koje navedeni stručnjak mora da ispuni. Isto tako će im biti objašnjeno da će imati priliku u završnom delu edukacije da se informišu o svim onim koracima, koji moraju biti preduzeti da bi pojedinac bio u mogućnosti konkretno zvanje da stekne zvanično.

Posebno će im biti objašnjeno u skladu sa kojim pravilima se obrađuje dokument, kada se rade prevodi sa romskog jezika na srpski, ali će svakako profesori govoriti i o načinu obrade onih sadržaja koji se prevode u drugačijoj varijanti, to jest za koje se vrši prevod sa srpskog jezika na romski. Nastavnim programom je predviđeno da pojedinci nauče i kako se postupa kada su u pitanju direktni prevodi sa romskog jezika na nemački ili ako se radi o dokumentima, koja podrazumevaju direktno prevođenje sa romskog jezika na španski, italijanski i ostale strane jezike, odnosno kako funkcioniše postupak obrade ako je reč o prevodima u suprotnoj jezičkoj kombinaciji. Na taj način će polaznici steći sasvim dovoljan nivo znanja, koji se odnosi na obradu najrazličitijih dokumenata i to u svakoj varijanti jezika, tako da će navedene poslove bez ikakvih smetnji kasnije moći da obavljaju samostalno.

Posebna pažnja će biti usmerena na vežbe, a tokom njih će svaki pojedinačni kandidat, pored ostalog imati priliku da nauči pravilno da koristi brojne termine, koji se tiču oblasti prava, a o kojima će im prethodno tokom predavanja predavači govoriti.

Pored toga što će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik upoznati prisutne sa svim segmentima koji se poštuju prilikom postupka overe, omogućiće im da saznaju i zašto svaki pojedinačni klijent ima obavezu sudskim tumačima na uvid da dostavi originalna dokumenta. Isto tako će im tokom predavanja, a kasnije i za vreme trajanja vežbi pružiti mogućnost da nauče kako se u praksi vodi evidencija poslova i kako se Dnevnik stranaka i poslova popunjava. Prisutni će saznati i na koji način sudski tumač za romski jezik treba usluge koje pruža da naplati, tako da će im predavači objasniti i kako funkcioniše postupak tarifiranja.

Sve što je vezano za overu Apostille pečatom, koji je isto tako poznat i kao Haški, će biti objašnjeno prisutnima. A zapravo će im najpre biti naglašeno da sudski prevodilac za romski jezik ne poseduje neophodna ovlašćenja da bi taj tip overe mogao da izvrši, ali mora da bude o njemu informisao. Naime, većina klijenata se baš pomenutim stručnjacima obraća zarad dobijanja potrebnih informacija, tako da je poželjno da imaju makar osnovna znanja o overi tim pečatom. Ne samo da će saznati za koja dokumenta je konkretni pečat obavezan, nego će im biti objašnjeno i kada se on na određena dokumenta stavlja, odnosno u okviru kojih državnih institucija se taj tip overe vrši.

Sa ciljem da omogući polaznicima u budućem radu da ne čine greške, stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik će obraditi i tu tema. Ustvari će predavači prikazati brojne primere, u kojima postoje određene greške, a onda će prisutnima omogućiti da nauče na koji način treba da obrade dokumenta da se takvi propusti ne bi događali.

Programom je definisano i da polaznici steknu osnovna znanja vezano za pružanje usluga usmenog prevoda, budući da se sudski tumači za romski jezik angažuju i za pružanje tih usluga, a primarno vezano za konsekutivni i prevod uz pomoć šapata. Svakako će im profesori reći da se u okviru institucije organizatora sprovodi i poseban kurs, u okviru koga se zainteresovani osposobljavaju za pružanje usluga usmenog prevoda, a kada je podrazumevan i romski jezik i to u svakoj dostupnoj varijanti.

Kao što smo već pomenuli, završni deo ove edukacije se usmerava na sam postupak apliciranja na konkurs za dobijanje navedenog zvanja. Predviđeno je da prisutnima profesori objasne koje uslove kandidati u tom slučaju treba da ispune, ali i da ih informišu o datumu kada Ministarstvo pravde objavljuje taj konkurs.

Uz to će polaznicima biti omogućeno i da saznaju zašto se polaže zakletva posle izdavanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za romski jezik, te će im predavači ukratko ukratko predstaviti i kako izgleda taj proces.

Svakako će kandidati dobiti i sve potrebne informacije o dokumentima, koja moraju priložiti na taj konkurs, tako da će im biti ukazano i na to da moraju toj dokumentaciji svakako dodati i potvrdu o pohađanju ove edukacije. A taj dokument će im nadležno lice u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford izdati nakon njenog završetka.

Podrazumeva se da će im biti predočeno da se i obuka i kurs romskog jezika u okviru ove institucije, takođe organizuje i to tokom cele godine. Budući da je jedan od vrlo važnih zahteva konkursa vezan za posebno visok nivo znanja radnog jezika, to zainteresovana lica imaju mogućnost da značajno poboljšaju poznavanje romskog jezika i upravo zahvaljujući tome, dobiju veće šanse da na konkretnom konkursu baš oni budu izabrani.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik - vreme i mesto održavanja nastave

U skladu sa odlukom koju će svaki pojedinac doneti, on će i biti u mogućnosti da dobije podatke kako o vremenu, tako i o mestu na kome se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik organizuje.

Najjednostavnije govoreći, svaki polaznik ima pravo izbora između opcija da nastavu pohađa na tradicionalan način i online, odnosno da je prati ili u formi grupne ili prema pravilima koja podrazumeva individualna edukacija.

Najpre je važno da on odluči na kom mestu će časove pohađati, pa ukoliko se odluči za klasičan način, treba da dolazi u predstavništvo institucije organizatora u kome se upiše, a online edukaciju ima pravo da pohađa odakle god mu odgovara.

Zapravo je vrlo važno da osoba koja se opredeli da predavanja prati online u tu svrhu koristi i sopstveni računar, s tim da ne može pristupati nastavi sve dok na konkretni uređaj ne bude pravilno instaliran softver. Podrazumeva se da pojedinačni polaznici treba celokupan postupak instalacije da izvrše samostalno, ali ako im ne pođe to za rukom iz nekog razloga, tada Obrazovni centar Akademije Oxford obezbeđuje pomoć IT stručnjaka.

Pravilo vezano za praćenje nastave u grupi ili individualno važi i kada se organizuje online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik, ali i kada se nastava prema tradicionalnom principu sprovodi.

Generalno govoreći, o terminima u kojima se mora pohađati individualna nastava, ali i o raspoređivanju predavanja, to jest o dinamici, te svakako o datumu zvaničnog početka te vrste edukacije, odlučuje sa jedne strane pojedinačni polaznik, a sa druge njegov profesor i koordinator za nastavu. Zapravo je neophodno da oni svi zajedno preciziraju navedene detalje, budući da se individualna nastava sprovodi tako da se insistira da zahtevi kandidata u što većoj meri budu ispoštovani.

Sve to se ne može reći za rad u grupi, uzevši u obzir da se taj tip edukacije sprovodi po posebno strogim pravilima, a svakako se prijavljenima naglašava da je njihova obaveza da pohađaju nastavu u skladu sa smernicama, koje prethodno dobiju od organizatora, jer se ne dozvoljavaju nikakve promene kod edukacije koju treba da pohađa veći broj polaznika. Najmanje 4 kandidata se neizostavno mora prijaviti, a zatim i upisati, kako bi koordinator za nastavu pristupio određivanju tačnog datuma kada će grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik početi, kao i termina. A u okviru cele ove institucije se dinamika sprovođenja te vrste nastave definiše uopšteno, a ta pravila se moraju primenjivati u sklopu svakog predstavništva, bez mogućnosti promene.

Po kom principu se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik održava?

Postoji nekoliko principa koji se primenjuju, kada se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik i sa njima će biti upoznati svi polaznici kada se budu upisivali. Zapravo se od svakog pojedinca zahteva da samostalno izabere da li želi časove da prati online ili u predstavništvu organizatora, te da odluči li će to učiniti kroz individualnu ili grupnu edukaciju.

Predviđeno je da se u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford sprovodi nastava na tradicionalan način, to jest da kandidati u precizno definisanim terminima tu dolaze i časove u okviru individualne ili grupne edukacije pohađaju.

S obzirom na to da se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik pohađa preko računara, podrazumeva se da pojedinac koji je zainteresovan, svakako mora da ga poseduje. Osim toga, on je obavezan i da izvrši instaliranje onog programa, koji će mu i omogućiti da predavanja prati. Svakako je dostupna i pomoć profesionalaca svakome kome je potrebno, budući da navedena institucija u timu svakog predsedništva ima i informatičke stručnjake, koji će izaći u susret zahtevima polaznika.

Uz donošenje odluke vezano za mesto na kome će edukaciju pohađati, očekivano je da svaki kandidat navede i da li želi nastavu da pohađa sa drugim osobama, to jest u grupi ili će se opredeliti da to učini samostalno.

Prvo što treba da zna svako ko se odluči za prvu ponuđenu opciju, jeste da grupna edukacija ne može da počne odmah pošto on izvrši prijavu, jer se zahteva kreiranje grupe, koja mora da broji najmanje polaznika. Da budemo jasniji, minimalno četiri osobe imaju pravo tom tipu edukacije da prisustvuju, a svakako se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik organizuje za najviše 8 polaznika. Stoga je jasno da se grupa formira tek pošto četiri osobe prijavu izvrše, a za definisanje tačnih termina održavanja časova, kao i datuma početka se isključivo zadužuje organizator, to jest ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu u kome se navedeni zahtev bude ostvario. Kakvom će dinamikom biti organizovani časovi u tom slučaju će saznati polaznici nakon oformljenja grupe i definisanja prethodno pomenutih segmenata, ali moraju znati da u svakom predstavništvu ove institucije važi isto pravilo za dinamiku održavanja. Ističemo da se apsolutno ništa od svega toga neće izmeniti, a ako pojedinačni kandidat to bude želeo i zahtevao, pošto je princip organizacije nastave u grupi specifičan u tom smislu da su pravila po kojima se sprovodi striktno određena i ne podležu izmenama.

Trebalo bi, svakako istaći i to da jedna osoba ima pravo da prisustvuje individualnoj edukaciji, ali se mora napomenuti da je princip organizacije te vrste nastave posebno fleksibilan. Preciznije rečeno, kandidat koji odluči tako časove da prati se dogovara sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva, odnosno sa profesorom, koji je u tom slučaju nadležan, kog datuma će početi individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik, te kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena i naravno, u kojim terminima će ih taj kandidat pohađati.

Koliko traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik?

Samim tim što se razlikuje ukupan nastavni fond koji uključuje kako grupna, tako i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik, jasno je da je različito i njihovo trajanje.

U kontinuitetu 8 meseci će edukaciju pratiti one osobe koje se odluče za rad u grupi, a to će činiti 2 puta tokom jedne sedmice. Inače, na dnevnom nivou će članovi konkretne grupe imati obavezu da prate predavanja, koja će trajati po tri školska časa, a napominjemo da je 192 časa navedeno u aktuelnom nastavnom programu, po čijim smernicama se konkretna vrsta edukacije i organizuje.

Značajno je manji broj časova koje podrazumeva nastava namenjena samo jednom polazniku. Tačnije, definisano je da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik treba da traje 4 meseca. A uzevši u obzir da se primenjuje drugačiji princip organizacije nego kod grupne nastave, podrazumeva se da će ukupan nastavni fond, to jest 80 školskih časova, biti raspoređeno u toku navedenog perioda i to upravo onako kako odgovara polazniku, jer on treba da se o detaljima dogovori sa predavačem i koordinatorom za nastavu.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik - koliko košta?

Budući da institucija organizatora u potpunosti poštuje sve smernice, koje zvanično navodi Zakon o deviznom poslovanju, to podrazumeva da se i individualni i grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik mora platiti u dinarima.

Kako celokupan iznos, tako i visina za određenu ratu, biva obračunata na sam dan uplate od strane zvanično ovlašćenog predstavnika konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u nacionalnoj valuti.

Za praćenje grupne nastave je potrebno platiti 800 evra, s tim da je omogućeno podeliti taj iznos na osam jednakih mesečnih rata, to jest po 100 evra će polaznik plaćati svakog meseca dok nastavu bude pohađao.

Budući da se sprovodi i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za romski jezik i to po drugačijem principu, cena je 500 evra viša. Dakle, predviđenih 1 300 evra se može podeliti na 4 jednake mesečne rate, što znači da 325 evra iznosi jedna od njih.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za romski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca tumača | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje