Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za rumunski jezik

Budući da postoje brojni uslovi, koje svaki pojedinac mora ostvariti, a ukoliko želi da dobije zvanje sudski tumač za rumunski jezik, to je potrebno da on detaljno sa njima bude upoznat. A prvo što mora svaki zainteresovani da zna, jeste da Ministarstvo pravde jedino ima pravo na teritoriji naše zemlje da raspisuje konkurs za ove stručnjake. Ipak, ne postoji tačno utvrđen period u toku godine, kada se navedeni konkurs objavljuje, jer ovo ministarstvo to čini samo onda kada postoji deficit pomenutih stručnjaka, te tada konkurs raspisuje za tačno određeni grad.

Kao glavni uslov se, naravno pominje poznavanje radnog jezika, ali nije neophodno da kandidat ima validnu diplomu Filološkog fakulteta, već jednostavno mora posedovati pravno važeći dokaz o tome. Za slučaj da pojedinac nije u mogućnosti taj dokument da obezbedi, predviđeno je da polaže ispit, tokom kojeg će pokazati nivo znanja rumunskog jezika, a takođe je svako uslovljen odličnim poznavanjem svog maternjeg jezika, što je zapravo srpski.

Među brojnim uslovima izdvaja se i onaj, koji podrazumeva potvrdu o pohađanju specijalizovane nastave, a nju u našoj zemlji i to na preko 20 lokacija, organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za rumunski jezik

Zainteresovani za pohađanje te edukacije treba, na prvom mestu da izvrši prijavu, a predviđeno je da to učini ili ličnim dolaskom ili slanjem osnovnih informacija na mejl (datum rođenja, broj telefona, ime i prezime) ili preko telefona najbliže poslovnice ove institucije.

Upis se vrši isključivo uz prisustvo prijavljenog, a on je u obavezi i da u tom trenutku priloži dokumentaciju, koja se zahteva, o čemu će da ga na vreme obavesti koordinator za nastavu predstavništva u kome je prethodno prijavu i izvršio.

Uzevši u obzir da se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik odvija prema pravilima kako grupne, tako i individualne nastave, a da je dostupna opcija za praćenje edukacija online i na tradicionalan način, potpuno je jasno zbog čega se očekuje da svaki pojedinac prilikom prijavljivanja, odnosno upisa navede kako želi časovima da pristupa. A na osnovu tih informacija će on i moći da sazna dodatne detalje vezano za sprovođenje izabrane vrste edukacije.

TESTOVI


Predviđeno je prisustvo samo jedne osobe u okviru individualne nastave, a način njenog sprovođenja je vrlo jednostavan, budući da pojedinac treba da se usaglasi oko datuma početka, odnosno oko termina i dinamike sprovođenja časova sa osobom, koja je nadležna u određenom predstavništvu i svakako, sa profesorom koji će individualnu nastavu i da vodi.

Znatno je složeniji način na koji se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik, a prvenstveno zato što se iziskuje prijavljivanje minimum četiri osobe za njeno praćenje, jer tek tada može da bude formirana jedna grupa. Definisano je da kordinator za nastavu, isključivo pošto grupa bude napravljena, odredi kog datuma će nastava početi i svakako da precizira u kojim terminima će polaznici pohađati predavanja. Ono što je unapred u određeno i važi za svaku poslovnicu pomenute institucije, jeste dinamika sprovođenja grupne edukacije. Mora se istaći da ništa od onoga što institucija organizatora, to jest njen ovlašćeni predstavnik odredi, u ovom slučaju ne podleže promeni.

U svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije se tokom godine organizuje nastava u skladu sa tradicionalnim principom, pa bi pojedinac koji tako odluči časove da prati i trebalo u prethodno određenim terminima da dolazi, kako bi prisustvovao nastavi.Uslovljen je svako koga zanima online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik da obezbedi računar, kako bi nastavu pratio. Svakako je tom prilikom vrlo važno i da namenski softver na taj uređaj instalira, jer će upravo preko njega i biti u mogućnosti da pohađa časove. A u slučaju da bilo kom polazniku bude potrebno, institucija organizatora obezbeđuje i profesionalnu tehničku podršku.

Pošto bude stekao potvrdu o pohađanju ove edukacije, kandidat će svakako upotpuniti konkursnu dokumentaciju, s tim što će biti u obavezi da ispoštuje i ostale uslove koji budu bili navedeni.

U skladu sa zakonskim odredbama, a nakon što bude dobio zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za rumunski jezik, on će morati i da polaže zakletvu, jer je neophodno da se obaveže da će čuvati podatke koji mu budu bili dostupni i poštovati maksimalno poslovnu tajnu.

Neophodno je da svako, ko postane sudski tumač za rumunski jezik bude na raspolaganju sudu, kad god je to potrebno, ali i drugim državnim organima, te naravno usluge za koje je specijalizovan ima pravo u bilo kom trenutku da pruža i pojedincima, odnosno kompanijama.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik - program edukacije

S obzirom na to da je vrlo važno da lica koja pohađaju ovu edukaciju znaju i kakav je postupak za dobijanje zvanja sudski prevodilac za rumunski jezik, to će jedan deo biti posvećen i informisanju prisutnih o postupku konkurisanja.

Naravno da će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik svakako biti fokusirana na dužnosti, koje to lice ima u praksi. Stoga će u toku uvodnog predavanja polaznici saznati kako teče postupak overe dokumenata, bez obzira da li su u pitanju prevodi sa rumunskog jezika na srpski, odnosno sa našeg jezika na rumunski ili se radi o dokumentima za koje mora da bude izvršeno prevođenje sa rumunskog jezika na engleski, te sa rumunskog na španski, francuski i druge strane jezike, s tim da će profesori objasniti i na koji način se moraju obraditi ona dokumenta, za koja je potrebno da bude urađen prevod sa nemačkog jezika na rumunski, odnosno sa engleskog, italijanskog i drugih stranih jezika na njega.

Svakako će profesori značajan deo edukacije posvetiti upoznavanju prisutnih sa pravnom terminologijom, tako da će im pojasniti kako se koji termin u praksi koristi.

Uzevši u obzir da stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik obuhvata i praktičan rad, to jest vežbe, jasno je da će svaki kandidat imati priliku da znanje upotrebi u praksi, te da nauči sasvim samostalno da na pravilan način obrađuje brojna dokumenta.

Objasniće im predavači i zašto je predviđen takav postupak dostavljanja sadržaja na obradu, gde se od klijenata zahteva i obavezno da prilože originale. Takođe će prisutni naučiti i to kako teorijski, tako i praktično da popunjavaju Dnevnik stranaka i poslova. Te da u skladu sa pravilima vode evidenciju pruženih usluga.

Tokom nastave će kandidati biti upoznati i sa time koja su osnovna pravila za prevođenje uz pomoć šapata sa rumunskog jezika na ostale i sa bilo kog jezika na rumunski, te će im profesori objasniti i kako se vrši konsekutivni prevod. Naime, sudski tumač za rumunski jezik u određenim slučajevima biva angažovan i za izvršenje tih usluga, pa je naročito važno da sa njima bude detaljno upoznat. A upravo to će mu i biti omogućeno ukoliko se odluči da pohađa namensku edukaciju, koju isto tako sprovodi Obrazovni centar Akademije Oxford, a koja je primarno posvećena sticanju znanja vezano za uslugu usmenog prevoda, koji podrazumeva i rumunski jezik u ma kojoj kombinaciji.

Nastavnim planom je određeno da obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik omogući zainteresovanima da saznaju i na koji način se naplaćuju usluge ovih stručnjaka, ali i da se upoznaju sa overom Apostille pečatom. Radi se, zapravo o pečatu čiji je drugačiji naziv Haški i za koji su nadležne isključivo određene državne institucije, ali ne i sudski prevodioci za rumunski jezik, mada oni moraju steći osnovna znanja o toj vrsti overe. U tom delu će profesori da im objasne kada se Apostille pečat na dokumenta mora staviti, to jest u okviru kojih institucija i uopšteno govoreći, kako funkcioniše postupak overe njime.

Da bi polaznici ove edukacije mogli da budu osposobljeni da vrše konkretne usluge, potrebno je da ne greše u radu, tako da će tokom obuke profesori da im ukažu i na najčešće propuste, koji se događaju i na postupak obrade dokumenata, a sa ciljem njihovog maksimalnog izbegavanja.

U toku završnog dela će se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik fokusirati na upoznavanje prisutnih sa postupkom dobijanja ovog zvanja. predviđeno je da profesori govore o samom načinu konkurisanja, te da obaveste prisutne kada Ministarstvo pravde raspisuje konkurs za ove stručnjake. Isto tako će im biti ukazano i na uslove, koji tom prilikom moraju biti ispunjeni, a poseban deo će biti usmeren na način sticanja ovog zvanja. zapravo će profesori da im objasne šta je potrebno da učine, pošto budu dobili Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za rumunski jezik i objasniće im kako funkcioniše polaganje zakletve.

Nakon što edukacija bude završena, institucija organizatora svakom pojedinačnom polazniku izdaje i potvrdu o njenom pohađanju, a što je svakako vrlo važan dokument, koji treba da bude dostavljen prilikom javljanja na konkurs.

A tokom završnog časa će profesori ukazati prisutnima na činjenicu da se organizuje i kurs i obuka rumunskog jezika u okviru ove institucije, tako da oni imaju mogućnost značajno da nivo njegovog poznavanja poboljšaju, a što će im sasvim sigurno pomoći i prilikom javljanja na konkurs.

Gde se i kada obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik organizuje?

Glavni zahtev koji mora ostvariti svaki prijavljeni, kako bi mu bile na raspolaganju informacije vezano za to kada i na kom mestu se sprovodi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik, jeste donošenje odluke o načinu praćenja edukacije. Da malo pojasnimo sve to, nastava se može pohađati kako u formi individualne, tako i u formi grupne, a pojedinac bira da li će časove pratiti online ili u učionicama pri određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svi kandidati koji budu odabrali edukaciju da prate individualno, treba da imaju na umu činjenicu da se radi o prilično fleksibilnom načinu sprovođenja predavanja. Očekuje se, tom prilikom da svaki pojedinac termine održavanja individualne nastave usaglasi sa zvaničnim predstavnikom u konkretnoj poslovnici i nadležnim profesorom, s tim što je vrlo važno da se oni dogovore i o tačnom datumu početka, te da definišu i dinamiku, u skladu sa kojom će časovi da budu održavani.

Navedena institucija je predvidela da u jednoj grupi sme biti prisutno najviše 8 kandidata, a budući da je određeno minimalno prisustvo od četvoro ljudi, to znači da se toliko njih i mora prvo prijaviti, kako bi zvanično bio ispunjen uslov za nastanak grupe i početak te vrste edukacije. Kog datuma će početi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik određuje koordinator za nastavu i to u sklopu poslovnice u kojoj je grupa kreirana. Svakako on treba da definiše i tačne termine održavanja časova, a dinamika se za grupnu nastavu određuje na nivou cele institucije i poštuje se u okviru svakog predstavništva. Kako je u pitanju posebno strog princip organizacije časova, istaknuto je pravilo da svaki pojedinac ima obavezu da se navedenih smernica maksimalno pridržava. A u slučaju da to ne ispoštuje, te možda uputi zvaničan zahtev za izmenama, podrazumeva se da neće biti uzeti u obzir, ni ispunjen.

S obzirom na to da se i grupni i individualni vid edukacije mogu pratiti na dva načina, to automatski znači da svaki pojedinac odlučuje da li će časovima pristupati po klasičnom principu ili preko svog računara.

Ako nekome odgovara tradicionalan princip sprovođenja nastave, potrebno je da u zakazanim terminima lično dolazi u predstavništvo ove institucije, u okviru koga se upisao, a kako bi predavanja tu i pratio.

Samim tim što se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik organizuje preko specijalne vrste programa, koji mora da bude instaliran na kompjuter polaznika, potpuno je jasno da se taj tip edukacije može pohađati odakle god kandidatu odgovara, a ukoliko na tom mestu postoji konekcija sa internetom. Budući da pojedinac treba softver samostalno da instalira na svoj računar, te da se ponekad događa da u tome ne uspe u potpunosti, ova institucija na raspolaganju ima i uslugu pružanja tehničke podrške, koja je u svakoj poslovnici dostupna onim polaznicima kojima je potrebna.

Kako se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik?

U skladu sa pravilnikom koji se primenjuje u okviru institucije organizatora, definisano je da svaki pojedinac koji izvrši prijavu treba i potpuno samostalno da se opredeli gde će tačno pohađati nastavu (online ili u poslovnici), to jest na koji način (individualno ili u grupi).

Online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik se može pratiti sa različitih lokacija, budući da tada predavanjima polaznih pristupa preko sopstvenog kompjutera. Vrlo je važno da on pravilno instalira program koji je namenjen za praćenje predavanja u tom slučaju, a ako mu bude potrebna pomoć stručnjaka, trebalo bi da se obrati specijalizovanom timu za tehničku podršku konkretne poslovnice.

Edukacija koja podrazumeva klasičan princip je ona koju zainteresovani kandidati pohađaju direktno u prostorijama konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svakako je pravilnikom definisano da će polaznik posle toga odabrati i da li mu više odgovara nastava koja se odvija u grupi ili ona koju bi trebalo da prati potpuno samostalno.

Osnovni uslov za početak grupnog tipa edukacije jeste formiranje grupe, a što se odnosi na prijavljivanje minimalno 4 osobe u određenom predstavništvu, te je predviđeno da najviše osmoro ljudi tom tipu edukacije sme da prisustvuje. Koordinator za nastavu zatim formira grupu i određuje po kom principu će se nastava odvijati, u smislu da definiše datum njenog početka, kao i termine u kojima će predavanja da budu organizovana. Svakako ova institucija dinamiku, prema kojoj se grupna edukacija sprovodi definiše uopšteno za sve poslovnice, tako da se polaznici moraju pridržavati i dinamike, ali i termina, te ispoštovati datum početka koji bude bio naveden, budući da se vršenje izmena ne dozvoljava kada se organizuje nastava u grupi.

Posebno je fleksibilan način na koji se sprovodi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik i to primarno zato što je dozvoljeno svakom pojedincu da nastavu pohađa upravo onako kako njemu najviše odgovara. Tačnije, on će se sa predstavnikom konkretne poslovnice, ali i sa stručnjakom koji će individualnu nastavu da sprovodi, usaglasiti kako oko termina održavanja i dinamike, tako i oko tačnog datuma kada će taj tip edukacije početi.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik - koliko traje?

Budući da su dostupne dve varijante, te da polaznici imaju mogućnost da nastavu prate ili individualno ili u grupi, a da se one organizuju za različit broj polaznika, potrebno je naglasiti da je i nastavni fond drugačiji.

Predviđeno je da ukupno 192 časa obuhvati grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik, te da ta vrsta nastave traje osam meseci.

S obzirom na to da organizator odlučuje o svemu, pa samim tim definiše i kakvom dinamikom će se predavanja odvijati, to podrazumeva da se kod ove vrste edukacije predviđeni nastavni fond raspoređuje tako da polaznici u toku jednog dana imaju predavanja u trajanju od po 135 minuta, to jest po tri školska časa dnevno, a dva puta tokom nedelje u navedenom periodu.

Duplo kraće će trajati individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik, uzevši u obzir da je predviđeno 80 školskih časova nastavnog programa da bude raspoređeno na 4 meseca.

Institucija organizatora preporučuje da svaki polaznik u tom slučaju ima po 2 školska časa tokom jednog dana, to jest da pomenuti nastavni fond bude raspoređen na 40 dvočasa (90 minuta), ali se podrazumeva da će polaznik imati slobodu da se o dinamici detaljno dogovori sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, kao i sa profesorom koji će tu vrstu na edukacije i da vodi.

Koliko košta ukupno kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik?

Svi iznosi se prema pravilima, koja navodi Zakon o deviznom poslovanju, a koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije, pa i u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford moraju biti obračunati u dinarima. Podrazumeva se da na dan plaćanja ili rate ili celokupnog iznosa, ovlašćeno lice konkretne poslovnice vrši obračun prema aktuelnom kursu za evro.

Lica koja odluče da nastavu pohađaju individualno bi trebalo tom prilikom da izdvoje 1 300 evra ukupno. A svakako se individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik može platiti i na 4 rate, tako da 325 evra iznosi jedna od njih.

Kada se prijavljeni odluči da edukaciju prati u grupi, treba da zna da je njena cena 500 evra niža, nego ako to učini kroz individualnu nastavu. Dakle, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za rumunski jezik košta ukupno 800 evra, a plaćanje se može izvršiti i u osam jednakih mesečnih rata, što znači da je 100 evra potrebno izdvajati svakog meseca tokom trajanja grupne edukacije.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za rumunski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za rumunski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje