Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za slovački jezik

Uzevši u obzir da je potvrda o pohađanju ove edukacije zahtevana od svakog pojedinca, koji želi da aplicira na konkurs za sudskog tumača za slovački jezik, to je neophodno najpre da izvrši prijavu za njeno pohađanje.

Svaki kandidat bira da li će da dođe u prostorije Obrazovnog centra Akademije Oxford i ovlašćenom licu pruži sve potrebne informacije, to jest ime i prezime, kao i datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona za dalji kontakt. Takođe je otvorena mogućnost i da zainteresovano lice prijavu izvrši ili elektronskim putem (na mejl) ili preko telefona.

Ono što svako ko se bude prijavio mora da zna, jeste da je obavezan lično da prisustvuje upisu, koji će biti organizovan u prostorijama konkretnog predstavništva, a tada je svakako dužan i da priloži tačno određenu dokumentaciju.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za slovački jezik

Od svakog pojedinca se očekuje da u trenutku zvaničnog upisivanja jasno navede da li će nastavu pohađati online ili mu više odgovara tradicionalna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik. Isto tako će biti u obavezi i da se opredeli između grupne, odnosno individualne edukacije, što važi i za klasičnu i za online opciju.

U skladu sa pravilnikom, koji se primenjuje u navedenoj instituciji, svaki pojedinac koji se odluči da nastavu pohađa po tradicionalnom principu, zapravo ima dužnost da bude prisutan u tačno određenim terminima u onoj poslovnici navedene institucije, u kojoj prethodno bude prisustvovao upisu.

Za online edukaciju je specifično to da je polaznici mogu pohađati sa kog god mesta žele, uzevši u obzir da to čine isključivo preko kompjutera, a tačnije uz primenu određenog programa. Svakako će oni taj program i morati da instaliraju na svoj računar, a u skladu sa zahtevima i potrebama im se nudi i pomoć mnogobrojnih IT stručnjaka, koje takođe ova institucija zapošljava.

TESTOVI


Podrazumeva se da će svaki prijavljeni odlučiti i da li će online, odnosno klasičnu edukaciju pohađati u grupi ili mu, ipak više odgovara individualni pristup.

Da bi mogao da bude organizovan grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik, potrebno je da se grupa od minimalnog broja članova oformi u jednom predstavništvu ove institucije, a to znači da se prvenstveno 4 osobe moraju prijaviti. Takođe je organizator predvideo maksimalno 8 ljudi da sme prisustvovati ovoj vrsti nastave, a uz to se na nivou svakog predstavništva unapred definiše dinamika, prema kojoj će se ta vrsta nastave organizovati. Mora se naglasiti da isključivo u ovom slučaju koordinator za nastavu ima pravo da odredi kako će se nastava odvijati, a u smislu da vrlo brzo pošto se grupa kreira, on određuje kako tačan datum početka, tako i termine. Ko god bude izvršio prijavu, prethodno će dobiti informacije o detaljima, koji se odnose na organizaciju nastave u grupi, uz obavezni uslov da ispoštuje u potpunosti ono što bude definisao organizator. Naime, polaznici moraju biti informisani da se promene kako dinamike, tako i termina, ali i datuma početka grupne edukacije neće dozvoliti, ukoliko bilo ko od njih to bude zahtevao.

Uz mogućnost da nastavu prati u grupi, otvorena je i ona koja podrazumeva potpuno samostalni pristup. Budući da samo jedna osoba prati tu vrstu edukacije, potrebno je da zajedno sa nadležnim predavačem, kao i sa licem koje je zvanično ovlašćeno u određenoj poslovnici, definiše kog datuma će početi individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik, te u kojim će tačno terminima predavanja da budu organizovana i naravno, da definiše dinamiku.

Po završetku konkretne edukacije se svakom pojedincu izdaje zvanična potvrda o pohađanju, a upravo to i jeste jedan od dokumenata, koji se prilaže u okviru obavezne dokumentacije prilikom konkurisanja za dobijanje zvanja sudski tumač za slovački jezik.Naravno da zainteresovani moraju ispuniti i mnoge druge uslove, a jedan od njih se odnosi i na poznavanje slovačkog jezika, koji je u ovom slučaju radni, s tim da se očekuje i da kandidat svoj maternji jezik odlično poznaje, to jest srpski.

Vrlo je važno naglasiti da konkurisanje nije uslovljeno posedovanjem diplome Filološkog fakulteta, ali svakako je neophodno da pojedinac obezbedi važeći dokaz o nivou poznavanja slovačkog jezika. Naravno, ako se dogodi da kandidat nije u mogućnosti takvu potvrdu da dostavi, od njega se zahteva da polaže tačno propisan ispit.

Ko god bude odgovorio adekvatno na zahteve ovog konkursa, te eventualno zvanično dobije Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za slovački jezik, ima obavezu i da polaže zakletvu. A tokom nje će se obavezati da će u potpunosti poštovati poslovnu tajnu, te da će štititi podatke koji su mu dostupni.

Očekuje se da osoba koja bude stekla zvanično zvanje sudski tumač za slovački jezik, svakako bude dostupna državnim institucijama, a primarno sudovima, koji imaju potrebu za tim uslugama, što naravno ne znači da joj nije omogućeno i da kako pravnim, tako i fizičkim licima pruža konkretne usluge.

Koje oblasti izučava obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik?

Vrlo je važno na samom početku napomenuti da će svako, ko bude odlučio da pristupi praćenju ove edukacije imati priliku najpre da u potpunosti ovlada postupkom overe brojnih dokumenata, ali isto tako i da sazna na koji način može da postane sudski prevodilac za slovački jezik. Zapravo se radi o tome da specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik obuhvata, praktično govoreći dva segmenta.

Glavni deo nastave će, razumljivo biti usmeren na upoznavanje sa procesom obrade različitih dokumenata, a predviđeno je da kandidati uzmu učešće i u okviru specijalno osmišljenih vežbi.

Uzevši u obzir da sudski tumači za pomenuti jezik imaju dodira kako sa dokumentima, za koja se radi prevod sa slovačkog na srpski jezik, tako i sa onima koja uključuju prevođenje sa srpskog jezika na slovački, to znači da će pažnja biti posvećena upoznavanju prisutnih sa postupkom obrade takvih sadržaja. Međutim, znajući da se neretko događa da klijenti zahtevaju prevod sa slovačkog na engleski jezik ali i prevođenje sa slovačkog jezika na nemački, španski, francuski ili drugi strani jezik, takođe će objasniti prisutnima i kako je potrebno pristupiti obradi takvih dokumenta. Ne treba zaboraviti da se ponekad traže i direktni prevodi dokumenata sa engleskog na slovački jezik, te sa italijanskog, arapskog ili bilo kog drugog stranog jezika na slovački, što znači da će polaznici imati prilike da se upoznaju vrlo detaljno i sa procesom obrade takvih sadržaja.

Podrazumeva se da će profesori predstaviti i brojne uskostručne termine, koji zahtevaju vrlo pažljivu obradu i sa kojima se, naravno profesionalni sudski tumači za slovački jezik svakako tokom obavljanja posla sreću. Predviđeno je, takođe i da specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik obradi vrlo važnu temu, a koja se odnosi na vođenje evidencije, te na pravilno popunjavanje Dnevnika stranaka i poslova.

Isto tako će polaznicima ove edukacije biti omogućeno da saznaju i zašto svaki klijent, koji zahteva usluge pomenutog stručnjaka mora da dostavi na uvid originalna dokumenta, ali će im profesori objasniti i na koji način se u praksi mora izvršiti naplata pruženih usluga, tako da će im predstaviti važnost prihvatanja predviđenog tarifiranja.

Svakako će biti obrađena i tema koja je vezana za overu Haškim, to jest čuvenim Apostille pečatom, s tim što će posebno biti naglašeno da sudski prevodilac za slovački jezik nema ovlašćenje tu vrstu overe da izvrši. Ali se često u praksi događa Da klijent upravo od njega traži informacije o tom tipu overe, pa je neizostavno važno da polaznik edukacije, koji želi da stekne ovo zvanje sazna na koja dokumenta ste Apostille pečat mora staviti, odnosno po kom principu se vrši taj tip overe i ko je ovlašćen za stavljanje pomenutog pečata na dokumenta.

Mora se priznati da se ne dešava često, ali ipak može da se desi da sudski tumači za slovački jezik pogreše tokom pružanja usluga, pa je naročito važno da polaznici ove obuke znaju zašto se propusti događaju i na koji način se konkretna dokumenta moraju obrađivati, da u njima ne bi postojale greške. U tom delu će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik ponuditi prisutnima i primere, te će im profesori odmah objasniti i šta se čini da bi se propusti ispravili.

Predavači će ukratko objasniti kandidatima i na koji način se pružaju usluge usmenog prevoda, a kada je uključen i slovački jezik, sa fokusom na konsekutivni i šapatni prevod, budući da se ovaj stručnjak u određenim slučajevima angažuje i za izvršenje tih usluga. Takođe će prisutnima biti posebno napomenuto da u okviru svih poslovnica institucije organizatora postoji i ona edukacija, koja je isključivo namenjena licima zainteresovanim za sticanje znanja vezano za pružanje usluga usmenog prevoda.

Drugi segment kursa će biti usmeren uglavnom na administrativna pitanja, te je predviđeno da polaznici saznaju, između ostalog i kako mogu da postanu sudski tumači za slovački jezik. A sem toga što će im profesori objasniti ko na teritoriji naše zemlje raspisuje konkurs i kada, biće im predočeno i koji se sve uslovi moraju ostvariti, da bi neko mogao da bude izabran.

Predviđeno je nastavnim programom i da predavači objasne prisutnima zašto se polaže zakletva i kako ona izgleda, a što je obavezno učiniti nakon dobijanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača. Isto tako će im biti ukazano i na važnost poštovanja pravila, budući da lice koje stekne ovo zvanje u svakom trenutku mora da se odazove na poziv ili nadležnog suda ili druge državne institucije, te naravno ima pravo i da zainteresovani fizičkim, odnosno pravnim licima te usluge pruža.

A kako Obrazovni centar Akademije Oxford sprovodi i mnoge druge specijalizovane edukacije, to se u zvaničnoj ponudi nalazi i stručna obuka i kurs slovačkog jezika, pa će prisutnima biti ukazano i na tu činjenicu. Praćenjem te edukacije, svi koji smatraju da je potrebno znanja konkretnog jezika da poboljšaju, to mogu da učine na najbolji mogući način i po izuzetno povoljnim cenama, što će se sigurno pozitivno odraziti i na rezultate konkursa, odnosno na verovatnoću za sticanje zvanja sudski prevodilac za slovački jezik.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik - vreme i lokacija održavanja

Pravila navode da svaki pojedinac ima pravo da izabere između opcija pohađanja nastave online i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i između grupne i individualne, tako da će mu posle toga na raspolaganju biti informacije o mestu održavanja i o terminima, u kojima se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik.

Od svakoga ko se opredeli za tradicionalan vid praćenja predavanja se zahteva da u tačno utvrđenim terminima, nastavi prisustvuje u predstavništvu pomenute institucije.

Potrebno je da polaznici koji izaberu online vid edukacije imaju računar, koji će koristiti kako bi časove pratili, ali se takođe zahteva i da pravilno na njega instaliraju program, o čemu će ih prethodno informisati koordinator za nastavu predstavništva, u okviru koga su izvršili prijavu, odnosno upisali se zvanično. Mora se naglasiti da postupak njegovog instaliranja nije zahtevan, ali ipak ova institucija svakom polazniku koji ne uspe samostalno to da učini, nudi mogućnost da dobije adekvatnu pomoć od strane IT stručnjaka.

Svakako je obavezan pojedinac da odluči i hoće li časove pohađati u grupi, kada nastavi treba da prisustvuje od minimum 4 do maksimum 8 kandidata ili im više odgovara princip, koji podrazumeva individualni tip edukacije. Tek nakon što ovlašćenom licu tu odluku bude saopštio, moći će da dobije informacije o terminima u kojima se časovi odvijaju i o načinu sprovođenja te vrste nastave.

Institucija organizatora prethodno uvek definiše po kojoj dinamici će se odvijati grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik, a to važi za bilo koju grupu u okviru svih poslovnica te institucije. Međutim, tačno vreme početka tog tipa edukacije, kao i termine u kojima će polaznici pratiti časove svakako određuje ovlašćeno lice u okviru pojedinačnih poslovnica, ali to čini tek onda kada se osnovni zahtev ostvari, to jest pošto 4 osobe najmanje izvrše prijavu i u tom predstavništvu se oformi jedna grupa. Izuzetno je važno da svako ko želi tako nastavu da pohađa na taj način, ima na umu da se ne uzimaju u obzir zahtevi pojedinaca za izmenama i to ne samo termina, nego ni datuma početka, a ni dinamike, budući da važeći pravilnik to ne predviđa.

Preostalo je da naglasimo i to da se vrlo fleksibilna princip primenjuje kada se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik. Stvar je u tome da je pružena maksimalna sloboda pojedincu, koji se opredeli za takav vid praćenja nastave, te mu je omogućeno da se dogovori sa nadležnim licem izabrane poslovnice organizatora, odnosno sa stručnjakom koji će tu vrstu nastave i da vodi, kada će ona početi, kojim tempom će časovi da budu sprovođeni i u kojim tačno terminima.

Prema kakvom principu se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik?

Postoji nekoliko principa koji se poštuju prilikom sprovođenja ove edukacije, a o svemu tome biva detaljno informisan svaki pojedinac koji vrši prijavu. Neophodno je da se on potpuno samostalno opredeli između mogućnosti da časove prati online ili prema klasičnom principu, te da takođe navede da li mu više odgovara individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik ili nastava u grupi.

Pojedinci koji odluče časove da pohađaju online imaju obavezu da koriste sopstveni kompjuter tom prilikom, ali i da pre početka grupne ili individualne nastave izvrše pravilno instaliranje softvera na konkretni uređaj. Naročito je važno napomenuti zainteresovanima, koji ne budu uspeli adekvatno da instaliraju tu vrstu programa, da će im pružiti pomoć stručnjaci koji su zato specijalizovani, a u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford su zaposleni.

Kada se kaže klasična edukacija, misli se zapravo na nastavu koju organizator sprovodi u prostorijama brojnih poslovnica u zemlji.

Kao što je već pomenuto, predviđeno je da se i online i tradicionalna nastava mogu pohađati, kako u formi individualne, tako i grupne, te je očekivano da svaki pojedinac izabere kako mu odgovara predavanja da prati.

Princip koji se primenjuje kada je u pitanju individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik je posebno jednostavan, te umnogome teži da se ostvare zahtevi pojedinačnih polaznika. Radi se o tome da se nastava sprovodi tako da pojedinačni kandidat odlučuje i to zajedno sa profesorom, te sa zvanično ovlašćenim licem određenog predstavništva organizatora, po kom principu će se časovi sprovoditi. Sem dogovora o datumu početka, predviđeno je da se oni usaglase i oko toga kakvom bi dinamikom trebalo predavanja da budu organizovana, s tim što se podrazumeva da će definisati i termine sprovođenja časova.

Mnogo je strožiji način na koji se sprovodi edukacija namenjena praćenju više polaznika, tačnije od njih četvoro najmanje, pa do osmoro najviše. Najvažnije je da prvo dovoljan broj lica izvrši prijavu u određenoj poslovnici, tako da kordinator za nastavu može da napravi grupu od minimalnog broja članova. A princip koga se organizator pridržava, kada je u pitanju grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik podrazumeva vrlo stroga pravila, te obavezu poštovanja svega što organizator bude odredio, jer zahtevi polaznika za promenama ne smeju da budu prihvaćeni tom prilikom. Dakle, pošto bude bila napravljena grupa, ovlašćeni predstavnik te poslovnice precizira kog datuma će nastava početi, ali takođe određuje i u kojim terminima tačno će predavanja da budu održana, dok ova institucija dinamiku sprovođenja grupne edukacije donosi na opštem nivou i to se u okviru apsolutno svakog predstavništva mora ispoštovati u potpunosti.

Koliko treba da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik?

Praktično govoreći, duplo duže je prema nastavnom programu predviđeno da traje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik, nego individualna nastava.

Definisano je da ukupno 8 meseci polaznici prate nastavu, ukoliko odluče da to bude u okviru grupne, a dinamika se u tom slučaju određuje od strane institucije organizatora. S obzirom na to da je zastupljeno 192 školska časa u programu, prema čijim pravilima se i organizuje taj tip edukacije, utvrđena je dinamika koja podrazumeva da polaznici časovima prisustvuju 2 puta tokom jedne sedmice i to u trajanju od po 135 minuta, odnosno dnevno po 3 školska časa.

Sve one osobe koje se opredele da časove pohađaju samostalno bi trebalo da se sa profesorom, ali i sa licem koje je za sprovođenje nastave u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford za to i zaduženo, dogovore na koji način će 80 školskih časova, koliko obuhvata individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik, biti raspoređeno na ukupno 4 meseca. A da bi mogli pravilno da rasporede ukupan nastavni fond, polaznici moraju biti informisani da je poželjno na dnevnom nivou da prisustvuju nastavi u trajanju od po 2 školska časa (90 minuta), tako da će praktično rečeno imati obavezu da u propisanom vremenskom periodu rasporede po 40 dvočasa.

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik - cena

Iznosi koji su navedeni u evrima se moraju obračunati u dinarima, a na osnovu pravila koja su navedena u okviru Zakona o deviznom poslovanju naše zemlje. Nevezano za to da li polaznik odluči da iznos plati u više rata ili odjednom, ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj se upisao će biti u obavezi da tu sumu obračuna po kursu evra, koji je na taj dan važeći, tako da će on iznos platiti svakako u dinarskoj protivvrednosti.

Važeći cenovnik predviđa da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik košta 800 evra. Kako edukacija traje osam meseci, tako se i svakom pojedincu dozvoljava da na ukupno osam mesečnih rata plati ovaj iznos, što znači da 100 evra iznosi jedna rata.

Potrebno je da svako ko odluči nastavu da pohađa samostalno izdvoji 500 evra više, uzevši u obzir da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za slovački jezik košta ukupno 1.300 evra. Kao i kod grupne nastave, tako se i ovde iznos deli na rate, s tim što je omogućeno plaćanje na 4 mesečne rate, jer toliko meseci traje i edukacija, pa je iznos za jednu ratu 325 evra.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za slovački jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za slovački jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje