Sudski tumač i prevodilac za slovački jezik

Jezik kojim se danas služi tek oko 5 miliona ljudi i to mahom onih koji žive na teritoriji Slovačke je sastavni deo slovenske jezičke grupe.

Svi sudski tumači i prevodioci za slovački jezik koji su članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford su dokazano dobri u svom poslu u kome su već godinama, a budući da su mnogi od njih i izvorni govornici, to možete biti uvereni da će svaki dokument ili druga vrsta materijala biti obrađena na najbolji mogući način i u skladu sa pravilima prevodilačke struke. A samim tim što skoro u svakom gradu postoji naša poslovnica, to ćete sve usluge vezane za prevođenje sa slovačkog i na slovački jezik dobiti ma u kom delu zemlje da živite.

Pored uobičajenog prevoda koji podrazumeva prevođenje sa slovačkog na srpski i sa srpskog na slovački jezik, spadamo u red jedinstvenih institucija koje pružaju i usluge prevoda sa slovačkog na bilo koji strani jezik, te sa jednog od stranih jezika na slovački. U prilici smo da ovu uslugu ponudimo svakome kome je potrebno, jer su u našem timu prevodioci i sudski tumači za preko 40 jezika. Uz stručnjake specijalizovane za one jezike koji se smatraju najtraženijima kad su u pitanju prevodi, kao što su: nemački, engleski, francuski, španski, italijanski, ruski i portugalski, kod nas možete dobiti i usluge koje su vezane za prevod sa i na: mađarski, grčki, ukrajinski, persijski, turski, albanski, hrvatski, češki, poljski, finski, danski, holandski, pakistanski, kineski, norveški, korejski, estonski, japanski, bosanski, makedonski i brojne druge jezike.

Bez obzira u kom pravcu vam je potreban prevod bilo kog dokumenta, poslovne ili lične prirode, možete biti uvereni da će svaki naš prevodilac i sudski tumač za slovački jezik obraditi vaša dokumenta uz poštovanje svih pravila struke, te vam u kratkom roku i po povoljnoj ceni dostaviti ne samo prevedena, već i dokumenta koja su overena pečatom zvaničnog sudskog tumača. Na taj način imate mogućnost da značajno uštedite svoje vreme i trud, ali i novčana sredstva, jer na jednom mestu dobijate uslugu prevoda i overe, što znači da dobijate dokument koji je zakonski važeći. Kada kažemo važeći, pod tim mislimo da ga možete koristiti kao i svaki drugi originalan dokument, jer pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi da su prevod i original potpuno isti, to jest da je prevod veran originalu.

Proces overe, osim stavljanja pečata na prevod uključuje i segment u kome sudski tumač upoređuje prevod sa originalom kako bi utvrdio da li među njima postoje odstupanja ili ne, tako da je vrlo važno da klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid.
Za pojedina dokumenta se, uz overu sudskog tumača zahteva i overa haškim Apostille pečatom, koja se smatra takozvanom nadoverom. Zakonski je precizno određeno za koja dokumenta se zahteva ova overa, ali i po kom principu, jer se za neka dokumenta mora najpre staviti Apostille pečat, pa se potom dokument prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a prevodi se i sam pečat, dok se u drugim situacijama ova overa vrši nakon obrade dokumenta od strane sudskog tumača. Sudski organi su nadležni za sva pitanja u vezi sa ovom vrstom overe, te prevodioci i sudski tumači za slovački jezik nemaju obavezu da klijentima daju informacije o njoj, ali će svakako učiniti sve da vas upute na pravo mesto na kome možete dobiti valjane informacije o overi haškim Apostille.

Pored ličnih dokumenata, sa i na slovački jezik prevodimo i različita poslovna dokumenta, ali i sve vrste dokumentacije, poput medicinske, tehničke i dokumentacije za tender. Uz prevod uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik će prevesti i: pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, radnu i dozvolu za boravak, ličnu kartu, ali i fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanse uspeha i stanja, te godišnje i revizorske izveštaje, statute i osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta, bez obzira da li je reč o ličnim ili poslovnim.

Takođe, sa slovačkog i na slovački jezik u bilo kojoj kombinaciji prevodimo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za upotrebu, kao i deklaracije proizvoda bez obzira koje vrste bili, građevinske projekte, naučne patente i mnoga druga dokumenta iz oblasti nauke, farmacije i medicine.

U zavisnosti od vaših zahteva, svaki naš prevodilac i sudski tumač za slovački jezik će obraditi i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti.

Pored svega što smo pomenuli, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja.Prevođenje sa slovačkog i na slovački jezik

Pored mnogih usluga za koje su specijalizovani članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford u skladu sa vašim zahtevima obrađuju i sve vrste materijala sa slovačkog i na slovački jezik, ma kako oni bili kompleksni.

Kod nas vas očekuju prevodi tekstualnih sadržaja različite tematike, kako onih koji su namenjeni široj javnosti, tako i onih koji su isključivo namenjeni užim, stručnim krugovima. Teme tekstualnih sadržaja koje želite da prevedemo mogu biti vezane za oblast turizma, ekonomije, prava, psihologije i marketinga, ali i: menadžmenta, informacionih tehnologija, obrazovanja, politike, finansija, sociologije, bankarstva, građevinske industrije, farmacije, medicine i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

A sa slovačkog i na slovački jezik prevodimo i diplomske i seminarske, ali i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i sve ostale materijale koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke. Takođe, prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, poput plakata, vizit kartica, flajera, letaka, brošura, PR tekstova, kataloga i mnogih drugih.

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima, u relativno kratkim rokovima i po cenama koje su vrlo povoljne, sa slovačkog i na slovački jezik prevodimo i online kataloge, web prodavnice i sajtove, ali i softvere, te sve vrste aplikacija i programa. U toku procesa prevođenja web sajtova, naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik se u potpunosti pridržavaju pravila vezanih za SEO (Search Engine Optimisation). Upravo zahvaljujući implementaciji ovih pravila, određeni sajt će vrlo brzo biti mnogo bolje rangiran u okviru pretraživača, čime će njegov vlasnik imati dvostruku korist.

Prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno poštuje zahteve svojih klijenata, te vam nudimo mogućnost i da nam materijale za prevod dostavite na više načina, odnosno upravo onako kako vam najviše odgovara. Možete da ih donesete lično u bilo koju od preko 20 naših poslovnica, ali ih isto tako možete i poslati preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, odnosno angažovati neku kurirsku službu da nam ih dostavi. Isto tako, u slučaju da nije potrebna overa materijala koje želite da prevedemo sa slovačkog i na slovački jezik možete ih skenirati i poslati na meil, čime ćete u velikoj meri uštedeti i svoje, ali i vreme naših stručnjaka. Na isti način možete poslati čak i dokumenta, ali samo kada su vam prevodi potrebni u vrlo kratkim rokovima, samo što i u tom slučaju morate da originale dostavite na uvid i to na jedan od navedenih načina.

Kada naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik završe obradu materijala koje ste dostavili, možete ih preuzeti lično ili zahtevati da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Takvu vrstu usluge vrši kurirska služba koju angažujemo, pa se i naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom te službe. Sve materijale za koje se ne zahteva overa sudskog tumača možemo dostaviti i na meil, ukoliko tako želite.

U okviru bilo koje naše poslovnice u Srbiji možete dobiti i uslugu prevoda audio i video materijala sa slovačkog i na slovački jezik, te njihovu finalnu obradu. Uz prevod serija, reklamnih poruka, igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, ali i dečijih, naučnih i zabavnih emisija, kod nas možete dobiti i uslugu sinhronizacije i titlovanja, čime ćete praktično gledano dobiti materijale koji su spremni za upotrebu.

Takođe, u skladu sa vašim zahtevima, sa slovačkog i na slovački jezik prevodimo i književna dela, a sem proze i poezije, prevodimo i beletristiku i romane, ali i stručne, dečije i ilustrovane časopise, te članke iz novina.

Kako posebno vodimo računa da omogućimo našim klijentima da dobiju kompletnu uslugu, to im pružamo priliku i da angažuju stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje sa slovačkog i na slovački jezik. Bez obzira da li je za određeni događaj potrebno konsekutivno, simultano ili prevođenje pomoću šapata, naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik će ispuniti sve zahteve događaja. A pored pomenute usluge, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima na tržištu cele zemlje.

Prevod sa srpskog na slovački jezik

Kako su usluge koje podrazumevaju prevođenje sa srpskog na slovački jezik vrlo česte, to u ovoj jezičkoj kombinaciji naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik prevode, ali i overavaju sve vrste dokumenata, ali i mnoge druge materijale.

Vrlo je važno da znate i to da je usluga overe sudskog tumača svih dokumenata koja se prevode sa srpskog na slovački jezik posebno bitna, jer vam pruža mogućnost da dobijete dokument koji možete da koristite u bilo kojoj situaciji, uzevši u obzir da se radi o pravno važećim sadržajima. A kako je neophodno da stručno lice koje je zaduženo za overu izvrši upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, to je vrlo važno i da nam dostavite na uvid originale. Sva dokumenta nam možete doneti lično ili ih možete poslati preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”, odnosno preko bilo koje kurirske službe. Ako imate potrebu za hitnim prevodom, to jest prevodom u roku koji je mnogo kraći od onoga koji vam mi ponudimo, možete najpre poslati skenirana dokumenta na naš meil, a posle dostaviti i originale na uvid. Inače, sve ostale sadržaje za koje se ne zahteva overa možete slati samo na meil.

Prevođenje sa srpskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na srpski

Nakon što prevodioci i sudski tumač za slovački jezik obrade vaše materijale, takođe ih možete preuzeti lično, u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku broji Prevodilački centar Akademije Oxford u celoj zemlji. U slučaju da vam ne odgovara ovaj način dostave, prevedene sadržaje možemo poslati na vaš meil, ali samo ukoliko je reč o onima za koje nije potrebna usluga overe, te ih na vaš zahtev možemo poslati na određenu adresu, preko kurirske službe. Ovakva vrsta usluge spada u red dodatnih, pa se samim tim naplaćuje nezavisno od osnovne usluge i to prema cenovniku službe koja je zadužena za dostavu.

A sa srpskog na slovački jezik prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, različite tematike, zatim knjige, odnosno književna dela (romane, poeziju, prozu, beletristiku), ali i članke iz novina, ilustrovane, naučne i dečije časopise, te udžbenike. Takođe, prevodimo i sve sadržaje koji spadaju u oblast informacionih tehnologija, kao što su softveri, sajtovi, onilne katalozi i web prodavnice, kao i reklamne materijale, počev od vizit kartica, plakata i letaka, preko brošura i flajera, pa do kataloga i PR tekstova.

Prema vašim smernicama, sa srpskog na slovački jezik prevodimo i sva lična i poslovna dokumenta, te tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, a pružamo i uslugu simultanog, konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata. Ukoliko je za određeni događaj koji organizujete potrebno izvršiti uslugu simultanog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, možemo na vaš zahtev da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Takođe vam nudimo i finalizaciju obrade video i audio materjala, te uz prevod serija, emisija (zabavnih, dečijih i obrazovnih), reklamnih poruka i filmova (animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih) vršimo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju.

Pored svega što smo pomenuli, vršimo i uslugu lekture, odnosno korekture svih sadržaja koje je već neko preveo sa srpskog na slovački jezik. Na taj način svim našim klijentima nudimo mogućnost da u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama dobiju redakturu nestručno prevedenih sadržaja koje kasnije mogu nesmetano da koriste.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na slovački

Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i mnoga druga dokumenta će na vaš zahtev obraditi naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik, te uz prevod dokumenata sa srpskog na slovački izvršiti i njihovu overu. Samo ne zaboravite da prilikom slanja materijala na prevod obavezno priložite i originale na uvid, ukoliko želite da dobijete i overu prevedenih dokumenata.

A sa srpskog na slovački jezik prevodimo i sva dokumenta koja spadaju u sferu poslovnih, kao što su: fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuti preduzeća, revizorski izveštaji, bilansi stanja i uspeha, te osnivački akti preduzeća, sve vrste ugovora, godišnji poslovni izveštaji, ali i tekovine Evropske Unije, licence, sertifikati, sudska rešenja i presude, odnosno sva pravna akta.

U skladu sa vašim zahtevima ćemo prevesti, ali i overiti sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, poput: potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, te uverenja o neosuđivanosti, kao i sve ostale vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava.

Prevodi reklamnih materijala sa srpskog na slovački jezik

Svako ko ima potrebu za prevodom materijala iz oblasti marketinga zna koliko je važno da se za ovu uslugu angažuju stručnjaci koji imaju dovoljno iskustva da na adekvatan način prevedu i reklamnu poruku koju oni sadrže, jer je upravo u tome tajna kvalitetnog prevođenja ovakve vrste sadržaja.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake koji su prvenstveno usmereni na prevođenje reklamnih materijala sa srpskog jezika na slovački i koji imaju dovoljno iskustva da čak i najkompleksnije sadržaje lako prevedu i tako omoguće potencijalnim klijentima koji se služe slovačkim jezikom da se upoznaju sa određenim proizvodom ili uslugom koja se tim putem reklamira. Pored flajera, plakata i letaka, prevodimo i brošure, kataloge usluga i proizvoda, ali i PR tekstove i vizit kartice.

Takođe, shodo vašim zahtevima sa srpskog jezika na slovački prevodimo i web sajtove. A kako bismo vam omogućili da se sajt koji prevodimo što bolje rangira na pretraživačima, to naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik posebno vode računa da tokom procesa prevođenja implementiraju i sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja su u tom trenutku aktuelna. Za one koji nisu posebno upućeni u važnost primene SEO pravila, reći ćemo samo da su ona izuzetno važna ukoliko želite da prevod bude kvalitetno urađen, kao i da se vaš sajt nađe u samom vrhu pretrage, čime se povećava i mogućnost da veći broj potencijalnih klijenata dođe do njega.

Pored prevoda sajtova, kod nas možete dobiti i prevod web prodavnica, online kataloga, bilo usluga bilo proizvoda, ali i softvera, to jest bilo koje aplikacije ili programa koji želite.

Prevod medicinske dokumentacije sa srpskog jezika na slovački

Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom lekarskih nalaza sa srpskog na slovački, svaki prevodilac i sudski tumač za slovački jezik u našem timu će na zahtev klijenata prevesti i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i druga dokumenta koja se tiču oblasti medicine i farmacije.

Takođe, prevodimo i tendersku i tehničku dokumentaciju, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije svih vrsta proizvoda. U skladu sa potrebama klijenata, sa srpskog na slovački jezik prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno sve materijale usko vezane za nauku.

Sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama a vezana su za obrazovanje, poput: diplome i dodatka diplome, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga, takođe prevodimo sa srpskog jezika na slovački, a zatim ih overa ovlašćeni sudski tumač, kako biste mogli da ih koristite u svakoj situaciji.

Prevod filmova svih žanrova sa srpskog jezika na slovački

Da bismo ispunili sve zahteve koje nam postavljaju klijenti, u redovan spisak usluga koje pružamo kada je u pitanju prevođenje sa srpskog na slovački jezik smo uvrstili i obradu filmova svih žanrova. Ali, sem prevoda, kod nas vas očekuje i usluga sinhronizacije, to jest titlovanja prevedenih filmskih ostvarenja, tako da ćete u optimalnom roku dobiti materijal koji možete da plasirate gde god želite.

Ne samo da kod nas možete dobiti prevod igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova sa srpskog na slovački jezik, već prema vašim zahtevima prevodimo i reklamne poruke, ali i serije, te zabavne, obrazovne i dečije emisije, odnosno sve vrste audio i video materijala.

Osim toga, u našem timu su i oni stručnjaci čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na slovački jezik. Pod tim mislimo najpre na simultano prevođenje, koje se i najčešće može i sresti u praksi, ali i na konsekutivno, te prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od koncepcije samog događaja će zavisiti i vrsta usmenog prevoda koja se preporučuje, tako da je najbolje da nam najpre dostavite detalje o samom događaju (broj učesnika, program, trajanje, te karakteristike prostora u kome će biti održan), kako bismo mogli na pravi način da im odgovorimo i pripremimo najbolju ponudu. Uz uslugu usmenog prevoda, a na vaš zahtev nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Prevodi romana sa srpskog na slovački jezik

Kod nas možete dobiti i prevod romana sa srpskog jezika na slovački, ali i svih ostalih žanrova književnih dela, poput poezije, proze i beletristike. Prevodimo i udžbenike ukoliko je potrebno, ali i dečije, stručne i ilustrovane časopise, te članke iz novina.

Takođe, naši prevodioci i sudski tumači za slovački jezik su specijalizovani i za prevođenje tekstova različite tematike i složenosti. A budući da, uz visoke profesionalne kvalifikacije imaju i dugogodišnje iskustvo u prevođenju ovih sadržaja, slobodno možemo da kažemo da im nijedna tema nije strana. Tako da kod nas možete dobiti prevod sa srpskog jezika na slovački svih tekstova čija tema je vezana za bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, ali i: turizma, komunikologije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, prava, ekonomije, politike, psihologije, bankarstva, informacionih tehnologija, obrazovanja, medicine, finansija, filozofije, sociologije, farmacije i mnogih drugih oblasti.

Svaki sadržaj koji je već preveden na nekom drugom mestu, ali u okviru koga nisu poštovana pravila prevodilačke struke, pa su klijenti dobili nekvalitetno obrađen materijal, možete dati nama kako bismo izvršili lekturu i korekturu takvih sadržaja. Stručnjaci koji su zaduženi za izvršenje ove usluge će vam u optimalnom roku dostaviti materijale u okviru kojih je izvršena profesionalna redaktura, te ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni njihovim kvalitetom.

Prevodi sa slovačkog na srpski jezik

Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, te da svi oni uz izuzetno visok nivo profesionalnih kvalifikacija imaju i široka interesovanja, to svim zainteresovanim klijentima nudimo prevođenje baš svih sadržaja sa slovačkog na srpski jezik.

Iako se jedan od najčešće postavljanih zahteva odnosi na prevode ličnih dokumenata, naši stručnjaci obrađuju i i sva poslovna dokumenta, ali i različite vrste dokumentacije, počev od medicinske, do tehničke i dokumentacije za tendere.

Uz to, prevodimo i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, kao i sve vrste sudskih rešenja i presuda, te tekovine Evropske Unije, ugovore, licence, punomoćja i ostala pravna i sudska akta. Kod nas uz prevod, dobijate i overu prevedenih dokumenata, čime se određeni dokument svrstava među pravno validne. Posebno je važno da naglasimo da je u ovom slučaju neophodno da klijent dostavi i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, koji prvo mora da ih uporedi sa prevedenim, pa tek onda i da izvrši njihovu overu.

Kako se za pojedina dokumenta zahteva i overa haškim Apostille pečatom što spada u nadležnost sudskih organa Republike Srbije, to bi klijenti trebalo da se na vreme raspitaju da li je ona potrebna i za njihov dokument ili ne, jer će na taj način umnogome uštedeti svoje vreme. Imajte na umu da nijedan sudski tumač i prevodilac za slovački jezik koji je član tima Akademije Oxford nije u obavezi da poseduje informacije o tome da li je za određeni dokument potrebna overa Apostille pečatom ili ne, budući da su za to zaduženi sudovi, ali će sasvim sigurno podeliti sa vama sve one informacije koje imaju i uputiti vas gde možete da dobijete potrebne podatke o ovoj vrsti overe.

Prevođenje sa slovačkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na slovački

Kod nas vas očekuju i prevodi udžbenika i knjiga, odnosno književnih dela svih žanrova, ali i tekstualnih sadržaja koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti, te časopisa različite vrste i članaka iz novina. A sa slovačkog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, softvere, ali i sadržaje web prodavnica i online kataloga, kao i sve materijale koji se odnose na oblast marketinga.

Pored ostalih stručnjaka, u našem timu su i oni koji su uskospecijalizovani za pružanje usluga usmenog prevođenja sa slovačkog na srpski jezik. Tako da možete angažovati prevodioce za simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje, a u zavisnosti od zahteva samog događaja koji organizujete vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uz uslugu koja podrazumeva prevođenje svih video i audio materijala sa slovačkog na srpski, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši i dodatnu uslugu, koja podrazumeva njihovo titlovanje i sinhronizaciju, čime zapravo na jednom mestu dobijate kompletnu obradu serija, emisija, reklamnih poruka i filmova, ali i svih drugih audio, odnosno video materijala.

Svakako treba pomenuti i podatak da kod nas možete dobiti uslugu profesionalne lekture i korekture svih onih materijala koje je neko preveo sa slovačkog na srpski jezik, ali koji ne zadovoljavaju određeni stepen kvaliteta. Ma kako da su loše prevedeni, nakon što naši lektori i korektori izvrše njihovu redakturu, budite uvereni da ćete dobiti materijale koji će u potpunosti zadovoljiti visok nivo kvaliteta kome težimo.

Prevod dokumenata sa slovačkog jezika na srpski

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi usluge kompletne obrade svih dokumenata, a pod tim prvenstveno mislimo na uslugu prevoda sa slovačkog na srpski jezik i overe od strane ovlašćenih sudskih tumača.

Svaki lični ili poslovni, odnosno bilo koji drugi dokument koji se obradi na ovaj način može bez ikakvih prepreka da se koristi kao i bilo koji drugi pravno validan dokument, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača praktično potvrđuje da je prevod jednak originalu. Samo je važno da naglasimo da je svaki klijent obavezan da dostavi i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, kako bi se ispoštovala zakonom propisana procedura.

Inače, dokumenta i ostale materijale nam možete dostaviti na nekoliko načina, a osim lične dostave u bilo koju od naših poslovnica, možete ih poslati kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu one poslovnice koja se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža. Samo kada se radi o materijalima koji ne spadaju u zvanična dokumenta, odnosno dokumentaciju, te nije potrebno izvršiti njihovu overu, klijenti mogu da ih pošalju elektronskim putem, odnosno na meil. A ukoliko iznesete zahtev za hitnim prevodom, pa čak i kada su u pitanju prevodi dokumenata imate mogućnost da ih prvo pošaljete skenirana na meil, a da originale dostavite na uvid na opisane načine, što je uvedeno samo da bi se u potpunosti ispoštovao vaš zahtev, te vam se prevod i overa određenih dokumenata omogućila u navedenom roku, koji je često dosta kraći od onoga koji vam ponudimo.

A sa slovačkog na srpski prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, kao što su: pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, ali i sva dokumenta koja se smatraju poslovnim: osnivački akt preduzeća, bilansi stanja, poslovni godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaj, bilansi uspeha, ali i sve vrste ugovora, sertifikata i licenci, te punomoćja, tekovine Evropske Unije, kao i sudska rešenja i presude, odnosno nenavedena pravna akta.

Takođe, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, te ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa oblašću obrazovanja.

Na vaš zahtev sa slovačkog na srpski jezik prevodimo između ostalog i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa slovačkog na srpski jezik

Mada nam se najčešće obraćaju klijenti sa zahtevom da za njih prevedemo lekarske nalaze sa slovačkog jezika na srpski, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i upustava za lekove i karakteristike proizvoda, te svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast, kako medicine, tako i farmacije.

Takođe, sa slovačkog na naš jezik prevodimo i tehničku dokumentaciju, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i dokumentaciju za tender, uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda bez obzira na vrstu, pa čak i građevinske projekte.

Pored toga, svaki naš prevodilac i sudski tumač za slovački jezik je usmeren i na prevođenje knjiga svih vrsta, ali i udžbenika sa slovačkog na srpski jezik, a samim tim što je reč o osobama kojima je slovački i maternji jezik, možete biti sigurni da će ovakva vrsta prevoda u potpunosti zadovoljiti čak i najzahtevnije među vama.

Sa slovačkog njezika na naš prevodimo i novinske članke, ilustrovane, dečije i stručne časopise, ali i sve tekstualne sadržaje, bez obzira na to da li su namenjeni stručnoj ili široj javnosti ili je reč o složenijim, odnosno manje složenim tekstovima. Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti finansija, prava i bankarstva, prevodimo i sve sadržaje čija tema je vezana za oblast: politike, ekonomije, ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, sociologije, obrazovanja, turizma, psihologije, ali i marketinga, građevinske industrije, medicine, te prirodnih i društvenih nauka, odnosno informacionih tehnologija, farmacije, komunikologije, menadžmenta i drugih.

Osim svega pomenutog, sa slovačkog na srpski jezik prevodimo i seminarske i diplomske, pa čak i naučne radove, ali i patente i rezultate naučnih istraživanja. A bez obzira na njihovu obimnost i kompleksnost možete očekivati da će vam prevod ovakvih materijala biti dostavljen na dogovoren način i to u optimalnom roku.

Prevođenje sajtova sa slovačkog jezika na srpski

Da biste dobili kvalitetno i profesionalno urađen prevod web sajta sa slovačkog na srpski jezik, pored činjenice da je najbolje da za izvršenje ovog zahteva angažujete stručne prevodioce i sudske tumače, neizostavno je važno i da se prevođenje prilagođava pravilima dobre optimizacije internet sadržaja, jer se jedino na taj način postiže izuzetno pozitivan efekat prevoda. Reč je o tome da se implementacija SEO pravila (Search Engine Optimisation) vrši sa ciljem da se sajtu koji je preveden omogući još bolja pozicija na nternet pretraživačima.

Pored sajtova, kod nas vas očekuju i prevodi online kataloga i web prodavnica, ali i svih aplikacija i programa, odnosno softvera.

Uz to, sa slovačkog na srpski jezik prevodimo i one materijale koji su vezani za polje marketinga, kao što su plakati, flajeri, katalozi usluga i proizvoda, ali i PR tekstovi, brošure i mnogi drugi. Stručnjaci koji vrše ovu uslugu će na pravi način izvrđiti prevođenje i reklamne poruke koju ovakvi materijali sadrže, te tako omogućiti korisnicima kojima je srpski jezik maternji da se bolje upoznaju sa proizvodom, odnosno uslugom koja se reklamira.

Usmeno prevođenje sa slovačkog na srpski jezik

U slučaju da organizujete neki događaj za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa slovačkog na nap jezik, možete biti sigurni da vam Prevodilački centar Akademije Oxford pruža najbolju moguću uslugu i po najkonkurentnijoj ceni u celoj zemlji. Kada kažemo da vas kod nas očekuje kompletna ponuda, pod tim mislimo na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što takođe vršimo na vaš zahtev, ali i simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje sa slovačkog na srpski jezik, za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani.

Ipak, to je tek deo usluga po kojima smo dobro poznati! Uz to, kod nas vas očekuje i finalna obrada reklamnih poruka, ali i zabavnih, naučnih i dečijh emisija, te serija i igranih filmova svih žanrova, kao i crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova. A pod tim najpre mislimo da kod nas možete dobiti uslugu prevoda svih navedenih, ali i mnogih drugih audio i video sadržaja sa slovačkog na srpski, kao i uslugu profesionalne sinhronizacije, te titlovanja prevedenih materijala. To podrazumeva da ćete na jednom mestu dobiti, praktično kompletno obrađen materijal, koji možete da koristite za plasiranje bilo gde gde želite, odnosno u bioskopima, na radiju, televiziji, te bilo kom drugom mestu!

Prevod sa slovačkog na druge jezike


Prevodilac za slovački jezik

Prevodilac za slovački jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za slovački jezik

Vidi više o prevodiocu za slovački jezik >>>

Kurs slovačkog jezika

Škola slovačkog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite slovački jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs slovačkog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu slovačkog jezika >>>


Sudski tumač za slovački jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za slovački jezik
Prevodilac za slovački jezik

Zatražite ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje