Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za znakovni jezik

Očekuje se da svako ko želi navedenu edukaciju da pohađa, te na taj način obezbedi potvrdu koju će priložiti u okviru zahtevane konkursne dokumentacije, na prvom mestu izvrši prijavu za njeno praćenje.

Zapravo postoje tri opcije za to, a podrazumeva se da će svaki pojedinac da tom prilikom odabere način koji njemu najviše odgovara. Sem mogućnosti ličnog dolaska u prostorije poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, dostupna je i ona koja podrazumeva prijavljivanje telefonom ili na mejl. Od svakog pojedinca se u tom slučaju zahteva da ovlašćenom licu izabranog predstavništva pruži i sve potrebne informacije, a koje izuzev imena i prezimena, uključuju i datum njegovog rođenja, kao i kontakt telefon jer je neophodno da svaki pojedinac dobije dodatno obaveštenja vezano za postupak upisa.

Zahteva se od svakoga, ko se bude prijavio i to na bilo koji od pomenutih načina, da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i da je obavezno priloži u trenutku upisa, a kada mora lično da bude prisutan.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za znakovni jezik

Važno je naglasiti da se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik može pohađati kako prema tradicionalnom principu, tako i online, s tim da je za oba pomenuta tipa edukacije predviđeno da polaznik bira između mogućnosti da nastavu prati individualno ili u grupi, to jest u društvu sa tačno određenim brojem kandidata.

Svaki pojedinac koji bude odlučio predavanjima da pristupa online, će imati obavezu da to čini isključivo uz korišćenje svog računara. A svakako se edukacija u tom slučaju sprovodi preko posebne online platforme, odnosno uz korišćenje predviđenog programa. Podrazumeva se da će njega polaznik prvo pokušati da samostalno instalira na računar, a bude li se desilo da u tome ne uspe u potpunosti, može da se obrati za pomoć informatičkim stručnjacima, koji su u okviru svakog predstavništva navedene institucije zaposleni i omogućuju polaznicima da vrlo lako prođu kroz postupak instalacije softvera.

Budući da se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik može pohađati i na klasičan način, to znači da kandidat koji odluči na taj način predavanja da prati, zapravo njima prisustvuje u odabranom predstavništvu institucije organizatora. U zavisnosti od toga da li se opredeli za individualnu ili grupnu edukaciju, on će dobiti informacije i o terminima, u kojima bi trebalo da dolazi u poslovnicu i pohađa časove.

TESTOVI


Već je rečeno da se i online i tradicionalna nastava mogu pratiti na jedan od dva načina, to jest ili u okviru individualne, kada časovima pristupa samo jedna osoba ili kroz grupnu, a tada je predviđeno da predavanja pohađa između 4 i 8 polaznika.

Apsolutno sve detalje koji se odnose na sprovođenje individualne edukacije će polaznik definisati sa dve osobe, to jest sa jedne strane sa profesorom, čija će dužnost biti da individualnu nastavu vodi, a sa druge sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva pomenute institucije. Dakle, zahteva se da se oni usaglase kako oko tačnog datuma početka, tako i oko termina u kojima će biti održan individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik, s tim da svakako treba da se usaglase i oko toga po kakvoj dinamici će taj polaznik predavanja da pohađa.

Potrebno je informisati sve kandidate koji su primarno zainteresovani za praćenje nastave u grupi, da je početak te vrste edukacije uslovljen nastankom jedne grupe u određenoj poslovnici. A kako je tačno definisan broj osoba koje uzimaju učešće u nastavi ovog tipa, to se podrazumeva da se prvo mora steći uslov za nastanak grupe, što se odnosi na zvaničnu prijavu i upis četvoro polaznika. Zapravo, tek nakon ostvarenja tog zahteva se mogu definisati svi segmenti grupne edukacije, tako da će vrlo brzo posle toga koordinator za nastavu da odredi kog datuma će početi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik i u kojim će terminima svi članovi te grupe časove da prate. U okviru institucije organizatora se dinamika sprovođenja grupne edukacije određuje generalno za sve poslovnice, a očekivano je da se svaki polaznik pridržava i toga i onoga što definiše koordinator za nastavu. Trebalo bi napomenuti da se zahtev kandidata, a vezano za izmenu kako dinamike i termina održavanja, tako i datuma početka ne prihvata.Svakako će kandidati dobiti potvrdu o pohađanju ove edukacije, što je zvaničan dokument i obaveza je pojedinca da ga preda prilikom konkurisanja za dobijanje zvanja sudski prevodilac za znakovni jezik.

Podrazumeva se da će morati da ostvari i sve ostale zahteve konkursa u potpunosti, a jedan od glavnih jeste da poseduje dokaz o posebno dobrom poznavanju znakovnog jezika, s tim što se naravno podrazumeva da i srpski mora poznavati naročito dobro. Neophodno je naglasiti da oni kandidati, koji ne poseduju adekvatan dokument o tome, imaju obavezu da zvanično polažu ispit pred komisijom i da tom prilikom dokažu da li dovoljno poznaju takozvani radni jezik.

Na teritoriji Republike Srbije konkurs za sudske tumače za znakovni jezik, kao i za sve druge jezike raspisuje Ministarstvo pravde, a ne postoji mogućnost da tačno bude naveden datum kada će se to dogoditi. Zapravo je nemoguće takvu informaciju dati zainteresovanima, zato što je princip po kome se to čini vrlo jednostavan i podrazumeva da nakon uočene potrebe za ovim stručnjacima u nekom gradu, konkretno ministarstvo pristupa zvaničnom raspisivanju konkursa.

Ako pojedinac bude u skladu sa pravilima odgovorio na zahteve, dobiće i zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. Posle toga, a u skladu sa pravilima, on ima dužnost da položi zakletvu, to jest da se zakune pred nadležnim licima da će čuvati poslovnu tajnu i u skladu sa zakonom, voditi računa o podacima sa kojima će biti u kontaktu tokom obavljanja posla.

Potrebno je napomenuti i to da sudski tumač za znakovni jezik mora da odgovara na svaki poziv suda i svih drugih nadležnih državnih institucija, a da pomenute usluge u bilo kom trenutku ima pravo da obezbedi svakom fizičkom licu kome je to potrebno, kao i različitim pravnim licima.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik - program nastave

Budući da se radi o specifičnom jeziku, to je predviđeno da se tokom ove edukacije polaznici upoznaju sa uslugama za koje je zadužen sudski prevodilac za taj jezik. Uz to će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik omogućiti prisutnima da saznaju i na koji način mogu da dobiju Rešenje o postavljenju, to jest kako funkcioniše postupak konkurisanja, a ako neko želi pomenuto zvanje da stekne zvanično.

Profesori će prvo uputiti prisutne u cilj koji ima osoba zadužena za obavljanje tog posla, te će do detalja da im budu predstavljene i dužnosti koje sudski tumači za znakovni jezik imaju. Posebno će im biti ukazano na činjenicu koliko je važno da kandidat dobro poznaje svoj maternji jezik, a biće upoznati i sa najčešće korišćenih terminima i postupkom njihovog prenošenja osobama koje imaju potrebe za tim.

Svakako će primarno biti edukacija usmerena na vežbanje, tako da bi svi kandidati trebalo da budu osposobljeni konkretne usluge da pružaju kome god budu bile potrebne.

Biće reči i o pravilima kojih se moraju oni pridržavati, a tokom vežbi će biti obrađen i celokupan postupak prevođenja koji uključuje i pomenuti jezik. Nastavnim planom i programom, prema kome se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik organizuje je predviđeno da polaznici nauče i po kom principu se položaj ovog stručnjaka u određenom prostoru određuje, ali i zbog čega je važno da prevod uvek bude u prvom licu.

Prisutni će imati priliku i da nauče zbog čega se tokom postupka prevoda vodi računa o rečima, koje se koriste, te zašto je posebno važno da se različite fraze ne primenjuju u tom slučaju.

Budući da se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje i obuka i kurs znakovnog jezika, a da je jedan od najvažnijih zahteva koji mora biti ispunjen vezan upravo za njegovo znanje, to će prisutnima biti pružene sve potrebne informacije o organizaciji te edukacije, pa svako ko bude želeo, može da je pohađa i značajno unapredi znanja koje je prethodno stekao.

Podrazumeva se da će prisutni naučiti i kako da različite greške tokom postupka prevođenja izbegnu, a predavači će im govoriti i o pravilnom vođenju Dnevnika stranaka i poslova. Uz to će naučiti i kako sudski tumač za znakovni jezik treba da vodi evidenciju usluga koje pruža, a u skladu sa važećim pravilima, ali i po kom principu treba da ih naplati.

Predviđeno je da stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik obradi i temu koja se odnosi na sam postupak konkurisanja, to jest na zvanično dobijanje pomenutog zvanja. Tada će predavači, između ostalog objasniti i prema kakvom principu Ministarstvo pravde taj konkurs raspisuje, ali i kada se on objavljuje zvanično.

Svi koji budu pohađali ovu edukaciju će dobiti informacije i o uslovima, koji se moraju ispuniti prilikom konkurisanja, a profesori će im objasniti i zašto se zahteva da apsolutno svaka osoba, koja stekne zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za znakovni jezik, polaže zakletvu.

Nakon što ova obuka bude bila završena, svakom pojedincu se izdaje zvanična potvrda da je pohađao nastavu i taj dokument se dodaje uz ostala, a kada kandidat odluči da odgovori na zahteve aktuelnog konkursa

Kada se održava obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik i gde?

Na kom je mestu će da bude organizovana edukacija, odnosno u kojim tačno će to biti terminima, zavisi isključivo od toga da li će pojedinačni polaznik da se opredeli da pohađa klasičnu ili online nastavu, to jest da li će se odlučiti između grupne ili individualne edukacije.

Onaj polaznik kome odgovara tradicionalan pristup, bi trebalo da zna da se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik tada pohađa u okviru predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome prethodno bude izvršio upis, pa je neophodno da u tačno dogovoreno vreme prisustvuje časovima.

Od svakoga ko bude izabrao varijantu praćenja časova online se, prvenstveno zahteva da časovima pristupa uz korišćenje sopstvenog kompjutera. A isto tako je taj polaznik u obavezi da ispoštuje pravilo i instaliranje precizno određenog programa izvrši, neposredno pre nego što počne grupna ili individualna online edukacija. Svakako će mu organizator omogućiti da tom prilikom dobije i podršku stručnjaka, a u slučaju da ne uspe namenski softver da instalira samostalno.

Kada je u pitanju rad u grupi, precizirano je da nastavi treba da prisustvuje između četvoro i osmoro polaznika, s tim da su pravila po kojima se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik sprovodi posebno strogo definisana. Naime, u tom slučaju o terminima održavanja časova, kao i o datumu početka, odlučuje ona osoba koja je u predstavništvu institucije organizatora za to i zadužena. Ipak, prvo je važno da se minimalan broj osoba potrebnih za formiranje grupe prijavi u toj poslovnici, pa će se nakon toga pristupiti definisanju pomenutih detalja. Isto tako je važno da svako ko odluči na taj način da prati časove zna, da ova institucija određuje dinamiku održavanja grupne nastave i da to pravilo važi za apsolutno svako predstavništvo, to jest za svaku grupu. Istaknuto je da nije predviđeno ispunjavati zahteve polaznika, a ukoliko imaju želju da se bilo šta od toga promeni.

Svakako je na raspolaganju prijavljenima i mogućnost da ovu edukaciju pohađaju potpuno samostalno, s tim da mora biti naglašeno da se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik organizuje na prilično slobodan način. Radi se o tome da je dozvoljeno polazniku da u dogovoru sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa profesorom, koji će taj vid edukacije da vodi, precizira kako će se časovi odvijati. Tačnije, svi oni zajedno će se usaglasiti primarno oko toga kog datuma će nastava početi, a zatim će dogovoriti i ostale detalje, kao što je na primer dinamika sprovođenja predavanja i termini.

Prema kakvom principu se organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik?

Budući da postoji nekoliko opcija za praćenje ove edukacije, potpuno je jasno zbog čega se pred svakog prijavljenog stavlja zahtev da izabere kako će predavanjima pristupati.

Prvo, svako od njih mora biti informisan da se organizuje grupna i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik, a da je organizator predvideo da se i po klasičnom principu i online svaka od njih može pohađati.

Definisan je tačan broj osoba koje imaju pravo da prate nastavu u grupi, pa je i neophodno da se minimalno 4 polaznika u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford prijavi, jer se tek nakon toga može napraviti grupa. Inače, 8 polaznika najviše sme u tom slučaju da prisustvuje časovima, a način na koji se nastava tada organizuje je izuzetno strog. Ustvari se radi o tome da termine, u kojima se grupna edukacija održava i datum njenog početka određuje zvanični predstavnik određene poslovnice organizatora, a dinamika je istovetna za sve grupe i nju ova institucija uvek unapred određuje. S obzirom na to da su u pitanju posebno rigorozna pravila, podrazumeva se da se ne ispunjavaju zvanični zahtevi polaznika za promenama baš ni jednog segmenta.

Sasvim se razlikuje princip, prema kome se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik, a samo jedna osoba tada treba nastavu da pohađa. Osnovni cilj sprovođenja takve edukacije jeste što bolje ostvarivanje zahteva pojedinačnog polaznika, tako da se on uopšteno o svemu što se odnosi na sprovođenje nastave, dogovara sa dva stručnjaka, to jest sa kordinatorom za nastavu u predstavništvu u kome se prijavio i sa profesorom, u čijoj je nadležnosti sprovođenje individualne edukacije. A izuzev dogovora o tačnom datumu kada će nastava početi, podrazumeva se da će se oni usaglasiti i oko termina u kojima će taj polaznik predavanja pohađati, ali i oko toga po kakvoj dinamici će se nastava odvijati.

Kada nekome odgovara tradicionalan vid organizacije predavanja, od njega se ustvari očekuje da u tačno definisano vreme bude prisutan u onoj poslovnici organizatora, koju prethodno bude lično izabrao, jer se u tom slučaju predavanja u njenim prostorijama i organizuju.

Svakako je dozvoljeno prisutnima i da se opredele ili grupnu ili individualnu edukaciju da pohađaju online. U tom slučaju je neophodno da polaznik časove prati preko sopstvenog kompjutera, s tim što se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik ne može pohađati ukoliko na konkretni uređaj ne bude instaliran softver, koji je baš tome i namenjen. Primarno je predviđeno da svaki pojedinac navedeni program instalira samostalno na svoj računar, ali u slučaju da u tome ne uspe u potpunosti, biće mu omogućeno profesionalna pomoć, uzevši u obzir da su informatički stručnjaci u okviru svakog predstavništva te institucije, takođe angažovani.

Koliko treba da traje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik?

Na nivou cele institucije organizatora je određeno trajanje i individualne i grupne edukacije, a podrazumeva se da se ta pravila moraju poštovati.

Svaki pojedinac kome najviše pogoduje da samostalno časovima prisustvuje, to treba da učini u periodu od 4 meseca. Naime, toliko je predviđeno da traje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik, a 80 školskih časova je zastupljeno u nastavnom programu, prema čijim pravilima se taj tip edukacije i organizuje. Mora se napomenuti da je optimalno 90 minuta da polaznik prisustvuje nastavi na dnevnom nivou u tom slučaju, pa shodno tome on treba da se kako sa predavačem, tako i sa ovlašćenim licem tog predstavništva, usaglasi oko toga na koji način će celokupan nastavni fond da u konkretnom periodu bude raspoređen.

Jasno je da se grupna edukacija odvija prema nešto drugačijem planu, tako da obuhvata 192 školska časa ukupno. A kako organizator određuje dinamiku prema kojoj će grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik biti organizovana, to je predviđeno da edukacija traje ukupno 8 meseci. U tom periodu će tokom svake nedelje polaznici dva puta prisustvovati predavanjima, a to će dnevno biti po 3 školska časa (135 minuta), tako da će imati ukupno 6 časova na sedmičnom nivou.

Stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik - cena

U cenovniku koji je validan u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford je navedena različita cena za grupnu, odnosno individualnu edukaciju.

Svi kandidati koji odluče da nastavu pohađaju u grupi, tada imaju obavezu da plate ukupno 800 evra. S tim da se grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik može platiti i na čak osam rata. Radi se o tome da nastava traje isto toliko meseci, pa se svakom polazniku dopušta da tačno dogovorenog datuma plaća po 100 evra na mesečnom nivou i tako svakog meseca, sve dok pohađa grupnu nastavu.

Naročito je važno da svaki zainteresovani zna da je obavezan plaćanje kako rate tako i celokupnog iznosa za izabranu vrstu edukacije izvršiti u dinarskoj protivvrednosti. Na sam dan kada pojedinac želi da izvrši uplatu, ovlašćeno lice određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford će, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju Republike Srbije, taj iznos obračunati u valuti koja je važeća u našoj zemlji.

Ako nekome više odgovaraju pravila prema kojima se organizuje individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za znakovni jezik, potrebno je 1 300 evra ukupno da izdvoji za praćenje tog tipa edukacije. S obzirom na to da je po programu predviđeno da nastavu pojedinačni polaznici pohađaju 4 meseca, to svakoga od njih oni imaju pravo da plaćaju po 325 evra, a koliko iznosi nadoknada za jednu mesečnu ratu.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za znakovni jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje