Kurs i obuka za HTML5, CSS3, jQuery

Trenutno najzastupljenije web tehnologije koje su namenjene kreiranju, odnosno dizajniranju web prezentacija svakako su HTML, CSS i JQUERY, tako da svako ko želi da nauči da na najbolji mogući način kreira, te dizajnira web sajtove bilo koje vrste, a uz pomoć kodiranja, te uz korišćenje opcija Text Editor - a može da pohađa obuku i kurs za HTML, CSS i JQUERY.

Ova obuka se organizuje od strane Akademije Oxford i to u svim njenim poslovnicama, a koje se nalaze na preko 20 lokacija u zemlji. Ne samo da ćete ih naći na teritoriji nekoliko opština grada Beograda, već ih ima i u Novom Sadu, Jagodini, Nišu i Kragujevcu, odnosno u Čačku, Ćupriji, Mladenovcu i Subotici, te u Kraljevu i u drugim gradovima širom naše zemlje.

Kurs vode iskusni web developer - i, odnosno oni IT stručnjaci koji poseduju višegodišnje iskustvo u korišćenju pomenutih web tehnologija.Imajte na umu da se obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY organizuje kako prema pravilima grupne, tako i u skladu sa smernicama koje navodi individualna nastava, a što znači da ćete moći prilikom prijavljivanja za pohađanje ovog kursa i da odlučite koji tip obuke želite da pohađate. U slučaju da vaša odluka podrazumeva individualnu nastavu, uobičajeno je da možete da sa predavačem precizirate sve detalje vezano kako za termine održavanja časova, tako i za njihovu dinamiku, stim da jedino morate da se pridržavate tačno određenog trajanja koje podrazumeva važeći nastavni plan za ovu vrstu obuke. Međutim, ova vrsta kursa je specifična po tome što se čak i za individualnu nastavu zna dinamika, tako da se, praktično sa profesorom dogovarate samo oko termina, to jest usaglašavate ih. Grupni kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY se održava za najviše osmoro zainteresovanih polaznika, a najmanje ih može biti troje, jer je to ujedno i osnovni uslov da bi jedna grupa mogla da bude formirana. A što se tiče pravila, ova vrsta kursa podrazumeva da je sve tačno određeno, počev od trajanja, preko termina kada se nastava održava, pa do dinamike, tako da bi svaki kandidat morao da se u potpunosti prilagodi svim navedenim zahtevima.

Mogućnost da se prijavi za pohađanje ove obuke ima svaki kandidat koji je na prvom mestu upoznat sa radom u Windows operativnom sistemu, odnosno ko ima iskustva u radu sa tekstom, a u smislu da je savladao način njegovog unosa i modifikovanje tekstualnog sadržaja. Takođe se očekuje i da kandidat koga zanima kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY poznaje program koji je namenjen radu sa podacima, a trebalo bi i da je aktivan korisnik interneta, te da ume da koristi elektronsku poštu.

Ukoliko kandidat ispunjava sve pomenute uslove, može da se prijavi tokom cele godine u svakoj od poslovnica Akademije Oxford lično. A u slučaju da mu taj način prijavljivanja ne odgovara, ima mogućnost da na mejl adresu navedenu na zvaničnom sajtu pomenute institucije pošalje mejl sa svim podacima, to jest da u njemu navede svoje lične podatke (ime i prezime, godište, kontakt telefon i ostalo), vrstu obuke koju želi da pohađa, kao i posebne zahteve, ako ih ima, a što podrazumeva da navede eventualno datum kada mu odgovara da obuka počne ili neki drugi detalj. Pored svih navedenih mogućnosti, zainteresovani kandidati mogu da se prijave i telefonskim putem.

TESTOVI


Šta obuhvata kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY?

Kako je u pitanju obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY, to se i nastavni plan i program odvija prema segmentima, tako da se kandidati prvo upoznaju sa samim pojmom HTML - a i sa načinom njegovog korišćenja. Nakon toga će predavači da ih upoznaju sa različitim programima koji se koriste za rad sa HTML - om, odnosno naučiće koji su osnovni delovi jedne HTML stranice. Posle toga sledi upoznavanje sa radom pretraživača i načina na koji se vrši pregledanje koda u okviru njih. Šta je Head, odnosno Body sekcija, te koji su njihovi elementi, naučiće takođe kandidati koji pohađaju kurs i obuku za HTML, CSS i JQUERY. Takođe će i da nauče šta su to HTML entiteti, ali i na koji način se u konkretnom dokumentu ovog tipa mogu kreirati tabele i kako se radi sa tekstom. Profesori će sve kandidate da upoznaju i sa načinom rada sa slikama u HTML - u, te sa procesom njihove optimizacije. A nakon toga uče i kako se kreiraju linkovi i meniji, to jest koji su sve elementi forme. Polaznici će potom da nauče i da postoje takozvane numerisane i nenumerisane liste, ali i na koji način se formira koja lista. Poseban segment u ovom delu obuke je usmeren na upoznavanje kandidata sa HTML5 i načinom njegovog korišćenja, a tu kandidati pored ostalog uče i koji su to HTML5 elementi u okviru svake stranice, odnosno koji od njih su naročito korisni. Sem toga će da nauče i koje se sve greške najčešće javljaju prilikom korišćenja HTML - a, a zatim i na koji način se one mogu detektovati i kako je moguće otkloniti ih. Upoznaće se i sa različitim tipovima stranice, odnosno sa postupkom testiranja pretraživača na podršku za HTML5.

Plan i program za CSS podrazumeva da se polaznici prvo upoznaju sa tim i šta je CSS i na koji način se koristi, a zatim će im predavači predstaviti primarne metode koje se koriste za unos stila, ali i sa redosledom prioriteta tih metoda. Vrlo je važno da naglasimo i da će polaznici tokom obuke da nauče na koji način se vrši implementacija CSS - a u HTML, to jest kako se oni povezuju. Naravno, oni će savladati i ona znanja koja se odnose na osnovna podešavanja CSS - a i resetovanje, a upoznaće se i sa primenom CSS Selector - a i atributa, te će naučiti kako se atributi dele. A profesor će ih zatim upoznati i sa pojmom klasa i ID - ja, ali i sa osnovnom razlikom između njih. Rad sa CSS bojama je takođe deo nastavnog plana i programa po kome se odvija obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY, a polaznici će da nauče i šta je CSS3, te koja su njegova svojstva i na koji način se koristi. Pored svega toga, u ovom delu obuke uče i koje sve CSS jedinice postoje, te se upoznaju i kako sa relativnim, tako i sa apsolutnim jedinicama, odnosno uče i na koji način se vrši testiranje pretraživača na podršku CSS-u.

Treći deo ove obuke je usmeren na savladavanje JQUERY - ja. U pitanju je Javascript biblioteka, a koja predstavlja sastavni deo svakog profesionalno urađenog web sajta, uzevši u obzir da osim mogućnosti za pregled fotografija u galeriji i pop - up prozora, ona nudi i mogućnost za učitavanje slika pre ulaska na konkretan sajt, ali i još mnogo drugih prednosti. U ovom delu kursa, polaznici uče šta je JQUERY i na koji način se on implementira. Takođe će da nauče i šta predstavlja pojam skripte i na koji način se vrši pravilna implementacija skripti u HTML, to jest kako se one pokreću i u kom trenutku. Korišćenje selektora, to jest postupak selektovanja elemenata u JQUERY - ju je takođe deo nastavnog plana ove obuke. A polaznici uče i kako se vrši manipulacija klasama, odnosno CSS stilovima, a upoznaće se i sa promenljivim u JQUERY - ju, odnosno sa načinom dodavanja i izmene, ali i brisanja konkretnih elemenata. Događaji u okviru JQUERY - ja su takođe segment ove obuke, a svi polaznici će da nauči i kako se vrši prikazivanje, odnosno sakrivanje konkretnih elemenata, to jest kako može da se prilagodi naizmenično ponavljanje prikaza i sakrivanja elemenata. Uz sve što smo naveli, tokom ovog kursa kandidati uče i kako se u JQUERY ju radi sa animacijama i efektima, ali se upoznaju i sa time kako funkcioniše Light Box skripta za prikaz slika.
Očekuje se da će svi polaznici ove obuke biti u stanju da po njenom završetku izrade najkvalitetnije web prezentacije i to uz primenu HTML, CSS i JQUERY. A zahvaljujući primeni svih teorijskih znanja koje su stekli tokom ovog kursa će moći na najkvalitetniji mogući način da rade sa pomenutim web tehnologijama, a sve to im je omogućeno najpre zato što kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY podrazumeva da će kandidati tokom pohađanja nastave da se bave i praktičnim delom, to jest izradom konkretnih web prezentacija i to u skladu sa zahtevima koje će da dobiju od svog predavača.

Kako se odvija nastava tokom obuke za HTML, CSS i JQUERY?

Nastava se u okviru ovog kursa može odvijati u skladu sa smernicama grupne, odnosno individualne obuke. Iz tog razloga je vrlo važno da svaki pojedinačni kandidat kada se bude prijavljivao za pohađanje ove obuke, svakako navede da li ga zanima grupna obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY ili individualna, jer će tada dobiti i brojne dodatne informacije.

U osnovi, grupna nastava je namenjena manjem broju polaznika, uzevši u obzir da Akademija Oxford posebno obraća pažnju na kvalitet obuka koje sprovodi, tako da grupe uvek broje najviše osmoro polaznika. A da bi konkretna grupa mogla da se formira neophodna je prijava minimalno troje polaznika u okviru jedne poslovnice. Oni kandidati koji se odluče za ovu vrstu nastave treba da znaju i to da nemaju baš mnogo slobode, jer moraju da se prilagode kako precizno određenom trajanju, tako i tačno utvrđenim terminima, odnosno da prihvate dinamiku koja je isto tako jasno određena.

Iako bi individualna nastava trebalo da je potpuno drugačija, i to ne samo zato što se održava za svakog pojedinačnog korisnika, već i zato što on može da bira kada će da je pohađa, to jest da u dogovoru sa profesorom usaglasi dinamiku po kojoj će se časovi održavati, obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY koji se odvija kao individualni, zapravo podrazumeva tačno utvrđeno trajanje, ali i dinamiku po kojoj se časovi održavaju. A ono što jest izbor svakog kandidata koji želi da pohađa nastavu na ovaj način se odnosi na termine koje bi on trebalo da usaglasi sa svojim profesorom, a u skladu sa onim smernicama koje će da dobije od strane koordinatora za nastavu konkretne poslovnice u kojoj i želi da pohađa časove.

Kome je kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY namenjena?

Obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY je namenjena svakome ko želi da nauči da koristi pomenute web tehnologije, a kako bi samostalno dizajnirao što kvalitetniju web prezentaciju.

Od svih kandidata koji žele da pohađaju nastavu se očekuje na prvom mestu da poznaju rad u Windows okruženju, kao i da su aktivni korisnici interneta, odnosno da poznaju korišćenje programa za elektronsku poštu. Sem toga bi trebalo da kandidat poznaje i programe koji su namenjeni unosu teksta, kao i one programe koji podrazumevaju rad sa podacima.

Koliko traje obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY?

Kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY koja se odvija prema smernicama grupne nastave podrazumeva ukupan nastavni fond od 36 školskih časova. Kako je dinamika održavanja nastave u ovom slučaju tačno određena, to grupna obuka traje 12 dana, stim da kandidat treba svakoga dana da prisustvuje nastavi koja traje ukupno tri školska časa, to jest tri puta po 45 minuta.

Nastavni fond za individualnu obuku se sastoji od ukupno 24 časa, ali je kod kursa za HTML, CSS i JQUERY utvrđeno i trajanje i dinamika individualne obuke, tako da nastava traje ukupno mesec dana. Njena dinamika je tri dana u nedelji po 3 školska časa, a što je svaki od tih dana po 135 minuta nastave.

Koja je cena kursa za HTML, CSS i JQUERY?

Kako postoji i grupna, ali i individualna obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY, to se i njihova cena razlikuje.

Gde i kada se održava obuka i kurs za HTML, CSS i JQUERY?

U svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se za pohađanje ove obuke prijavi minimalno troje kandidata, može da se organizuje grupni kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY, uzevši u obzir da je to ujedno i uslov da bi se grupa formirala. Svi prijavljeni kandidati će biti obavešteni o tačnom datumu kada ova vrsta kursa počinje, to jest o terminima.

Individualna nastava se odvija upravo u onoj poslovnici u kojoj se kandidat prijavi, a počinje onda kada se on dogovori sa predavačem, stim što je neophodno naglasiti da se individualni kurs i obuka za HTML, CSS i JQUERY organizuje i tačno utvrđenom dinamikom, a kandidat u ovom slučaju ima pravo da navede koji mu termini odgovaraju, te da ih usaglasi kako sa profesorom koji će i sprovoditi njegovu obuku, tako i sa koordinatorom za nastavu te poslovnice.

Dodatne napomene:

  • sve što se odnosi na plaćanje vezano za ovu obuku, kandidat treba da izvrši u propisanom roku u poslovnici u kojoj i pohađa nastavu i to po važećem cenovniku
  • ukoliko neka kompanija želi da obuku i kurs za HTML, CSS i JQUERY pohađa određeni broj njeni zaposlenih, može da očekuje korekcije nastavnog plana, a ako je to potrebno
  • zainteresovani kandidati se prijavljuju tokom cele godine lično u jednoj od poslovnica ili putem telefona, kao i preko mejla (mejl adresa za slanje podataka je navedena na oficijelnom sajtu ove institucije)

Spisak gradova za kurs za HTML5, CSS3, JQUERY

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje