Kurs i obuka za jQuery - početni

Sa osnovnim karakteristikama najčuvenije JavaSkript biblioteke će se upoznati svaki pojedinačni polaznik, a koji bude odlučio da pohađa kurs i obuku za jQuery - početni.

Uslov da bi mu bilo omogućeno da izvrši prijavu, to jest da se i zvanično upiše, na prvom mestu podrazumeva da je u pitanju punoletna osoba, a koja uz to ima i zadovoljavajući nivo znanja iz različitih oblasti. Prvo se zahteva odnosno znanje korišćenja kako HTML - a, tako i CSS -a, a prijavljeni polaznik bi trebalo da ima i osnovno predznanje vezano za korišćenje JavaScripta - a. Iako se ne očekuje da je naročito dobro upoznat sa njima, podrazumeva se da svako ko se prijavi i želi da ovu obuku pohađa treba da ima iskustva u radu sa Windows operativnim sistemom i njegovim segmentima, te se očekuje da polaznik bude i aktivan korisnik interneta. Naravno, rad u onim programima koji su prvenstveno namenjeni unosu, ali i obradi kako podataka, tako isto i teksta, takođe spada u red primarnih uslova.

A obuka i kurs za jQuery - početni se organizuje na preko 20 lokacija u celoj Srbiji, najpre zato što institucija koja je zadužena za organizaciju, to jest Akademija Oxford, svoje poslovnice ima u skoro svim većim i manjim gradovima naše zemlje.


Sve zainteresovane osobe, a koje ispunjavaju jasno definisane uslove, te su uz to jiš i punoletne, a prema odredbama zakona Republike Srbije, imaju mogućnost da se upravo direktno u jednoj od poslovnica prijave za pohađanje. A to mogu, takođe da učine i kako putem telefona, tako i preko mejla. U slučaju da oni izaberu mogućnost elektronskog prijavljivanja, zahteva se da na mejl adresu organizatora pošalju, na prvom mestu svoje lične podatke to jest prezime, ime i datum rođenja, a zatim i broj telefona ili drugu kontakt informacije, te bi na kraju trebalo da navedu i podatak u kojoj bi tačno poslovnici, to jest u kom gradu želeli da pohađaju ovaj kurs.

Svako ko bude izvršio prijavu mora da zna i da kurs i obuka za jQuery - početni mogu da budu organizovani na tri različita načina, to jest kako preko interneta (online), tako i za svakog pojedinačnog polaznika (individualno), odnosno u grupi.

Valjalo bi da pre nego što izabere jednu od ponuđenih opcija, svaki pojedinačni polaznik poseduje i informacije koje su vezane za princip organizovanja svih pomenutih vrsta kurseva.

Tako se, recimo grupna obuka organizuje za četvoro do osmoro osoba u isto vreme, a polaznici u tom slučaju moraju biti svesni činjenice da u tom slučaju oni nemaju nikakvog uticaja ni na termine u kojima se obuka i kurs za jQuery - početni održava, a ni na dinamiku, jer o svemu tome odluku ima pravo da donese samo organizator. Ali zato postoji samo jedna stvar na koju čak ni organizator nema apsolutno nikakvog uticaja, a ona je vezana za tačan datum kada će ovaj kurs započeti. Uzevši u obzir da se ova vrsta nastave odvija za četvoro do, najviše osmoro osoba u isto vreme, samo iz tog razloga se i od svih prijavljenih zahteva da minimum njih četvoro, ukupno u jednoj poslovnici izvrši prijavu, a kako bi nastava uopšte mogla da počne.

Obično se ne dozvoljava izmena termina kod ovog tipa nastave, a uz izuzetak one situacije kada baš svaki polaznik navede da mu ni u kom slučaju ne odgovaraju određeni termini, kada se pristupa razmatranju zahteva. A to čini ovlašćeno lice u jednoj od naših poslovnica, pa tek nakon što on utvrdi činjenično stanje i bude sasvim siguran da ta promena ne bi imala apsolutno nikakvog uticaja na sve ostale vrste nastave, a koje se tu organizuju, može i da se dogodi da zahtevana promena bude dozvoljena, ali mora se priznati da se to čini vrlo retko.

U skladu sa odredbama nastavnog programa, a po kome se obuka i kurs za jQuery - početni i organizuje, jasno je određeno da nastava traje ukupno 15 školskih časova.

TESTOVI


Šta obuhvata kurs i obuka za jQuery - početni?

Iako se zahteva da polaznik bude upoznat sa JavaScript - om, neće predstavljati nikakav problem ukoliko on do tada nije imao prilike da ga samostalno koristi. Takođe potrebno i da polaznik poznaje radu sa HTML - om i CSS - o, a definitivno obuka i kurs za jQuery - početni pruža mogućnost pojedinačnom polazniku da stekne dovoljno znanja da koristi sve prednosti ove čuvene JavaScript biblioteke.

Profesori polaznike upoznaju i sa primenom različitih procedura, te će naravno da nauči i osnovna svojstva koja Sintaksa JavaScript - a ima. Isto tako će da stekne znanja koja su vezana za selektore, a naučiće i kako se dodaju različite vrste grafikona.

Podrazumeva se i da polaznik uči šta su UI vidžeti, te isto tako i kako se vrši prilagođavanje različitih stilova, ali i na koji način njima može da se manipuliše. A iskusni predavači koji i omogućuju da obuka i kurs za jQuery - početni bude maksimalno kvalitetan, će da upoznaju sve polaznike i dsa postupkom kako modifikacije različitih elemenata, tako isto i o njihovom brisanju, a kada je to potrebno, biće reči i o načinu prikazivanja događaja, odnosno polaznici će da nauče i da konkretan događaj kreiraju, ali i da ga skriju kada je to potrebno.

Profesori će da nauče i svakog pojedinačnog polaznika na koji način funkcionišu različiti efekti, kao i animacija u ovom slučaju. A zahvaljujući činjenici da su profesori ne samo maksimalno kvalifikovani, nego i imaju bogato iskustvo sa jQuery - em, sasvim razmljivo je i zbog čega se navodi da će svaki pojedinačni polaznik koji navedenu obuku kod nas bude pohađao biti u mogućnosti da na najbolji mogući način koristi jQuery i njegove osnovne opcije.Prema kom principu je organizovana obuka za jQuery - početni?

Nastava se, u ovom slučaju odvija prema smernicama individualne, ali i grupne, dok svako ko je zainteresovan, isto tako ima mogućnost i da ovu obuku pohađa preko računara, to jest online. Sasvim jasno, svaka od navedenih vrsta se odvija na tačno određen način, te se očekuje da polaznik ovlašćenom licu u onoj poslovnici organizatora u kojoj se bude upisivao, svakako naglasi za koju vrstu nastave je zainteresovan.

Napominjemo vrlo važan podatak koji je vezan za online nastavu, jer da bi polaznik mogao da pohađa ovu obuku, zahteva se da prvo poseduje računar, ali postoji i još jedan bitan uslov, a koji podrazumeva da on mora svakako da obezbedi i sigurnu internet konekciju, kako bi online kurs i obuka za jQuery - početni mogla da bude organizovana na adekvatan način.

Što se tiče samog načina organizacije za taj tip nastave, predviđeno je da samo jedan polaznik bude prisutan za vreme predavanja, a njemu je data sloboda da u dogovoru sa svojim profesorom odredi kako termine, tako isto i dinamiku, a prema kojoj će predavanja da se u tom slučaju odvijaju. Pored svega toga, oni zajedno definišu i datum početka tog kursa, a potpuno isti princip organizovanja ima i individualna obuka i kurs za jQuery - početni. Ali, tada zainteresovani polaznik treba da je pohađa direktno u prostorijama jedne od naših poslovnica, a on će svakako lično da izabere u kojoj od preko 20 njih.

Uz to, svim koji su za ovu obuku zainteresovani je na raspolaganju i grupni tip nastave, a gde je prisutno više polaznika u istom trenutku. Maksimalno u jednoj grupi može biti prisutno njih osmoro, ali je bitno da naglasimo i to da ovaj tip nastave može da bude organizovan isključivo u poslovnici u kojoj se dovoljan broj zainteresovanih polaznika prijavi, pod čim se podrazumeva najmanje četiri osobe, pošto je to ujedno i minimalan broj polaznika u okviru jedne grupe. Vrlo je jasan princip njenog organizovanja, uzevši u obzir da organizator svakako određuje ne samo termine, nego i odlučuje samostalno o dinamici, a polaznici te uslove prihvataju.

Važno je da napomenemo da organizator može da dopusti promenu termina i kod tog tipa nastave, ali polaznici moraju biti svesni da se to ne dopušta često. Tačnije, ukoliko se bude dogodilo da apsolutno ni jednoj osobi koja je u okviru određene grupe prisutna na predavanjima, zadati termini ne odgovaraju, očekuje se da ti polaznici zvanično zahtevaju promenu termina. Ali, oni moraju biti svesni činjenice da ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici svakako ima puno pravo da ne izađe u susret njihovim zahtevima, odnosno da traženu promenu ne odobri, a ukoliko proceni da bi ona uticala na bilo koji kurs koji se na istom mestu organizuje.

Ko može da pohađa kurs za jQuery - početni?

Osim što svako želi da se prijavi za pohađanje ovog kursa mora da bude punoletan i to prema odredbama zakona naše zemlje, neophodno je i da bude korisnik interneta i to aktivan.

Takođe se očekuje da prijavljeni polaznici znaju da koriste programe za unos teksta, kao i one koji se koriste za unos i obradu podataka. Isto tako je važno i da svako koga interesuje kurs i obuka za jQuery - početni odlično poznaje rad u Windows operativnom sistemu, mada nije neophodno da je prijavljeni polaznik ikada pre toga imao susreta sa jQuery - em, budući da je u pitanju početni nivo kursa.

Koliko traje obuka i kurs za jQuery - početni?

Kurs i obuka za jQuery - početni se odvija prema nastavnom planu, a u okviru koga se nalazi ukupno 15 školskih časova.

Naravno, dinamika kojom će nastava da se održava se svakako razlikuje kod grupne, individualne i online obuke.

Koliko košta kurs i obuka za jQuery - početni?

Cena koju podrazumeva obuka i kurs za jQuery - početni se svakako razlikuje u zavisnosti od odluke polaznika da li želi da nastavu pohađa u grupi ili individualno, odnosno preko interneta.

Individualna nastava se plaća 15 000 RSD, a isto toliko košta i online kurs.

Kada je u pitanju rad u grupama, a u kojima se nalazi od četvoro do najviše osmoro polaznika, cena te vrste nastave je 10 000 RSD.

Svaki pojedinačni polaznik plaćanje vrši u onoj poslovnici organizatora u kojoj nastavu i pohađa, to jest u kojoj se upisao na online nastavu, a u jasno definisanom roku i prema cenovniku koji je tada na snazi.

Gde i kada se održava obuka za jQuery - početni?

Pored mogućnosti da ovaj kurs polaznik pohađa u prostorijama jedne od brojnih poslovnica Akademije Oxford, a koje se nalaze na preko 20 lokacija u našoj zemlji, zainteresovanima se pruža prilika i da pomenutu obuku prate i online.

A taj tip nastave se organizuje na potpuno isti način kao i individualna, uzevši u obzir da je takođe prisutan samo jedan polaznik. Pre nego što se neko prijavi za pohađanje nastave preko interneta, mora da zna da je uslovljen kako da ima sopstveni računar, isto tako i da poseduje stabilnu internet vezu, pomoću koje će taj računar da bude povezan na mrežu, a kako bi online kurs i obuka za jQuery - početni mogla da bude organizovana prema važećim pravilima. Kada je u pitanju sam princip organizovanja, tu se svaki polaznik pojedinačno o datumu početka, odnosno o terminima, ali i o dinamici mora direktno dogovoriti sa profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu odabrane poslovnice.

Sa druge strane, grupna obuka predviđa sasvim drugačiji način organizacije, budući da je isključivo organizator zadužen da definiše tačne termine, ali i da odredi dinamiku, a prema kojoj će nastava u tom slučaju da bude organizovana. Ipak, postoji samo jedna stvar na koju organizator ni u kom slučaju ne može da utiče, a ona se odnosi na početak tog kursa. Reč je o tome da je osnovni uslov za organizovanje ovog tipa nastave, upravo formiranje jedne grupe u toj poslovnici, to jest dovoljan broj prijavljenih polaznika. A to znači da je neophodno najmanje četiri osobe u isto vreme da se u njoj prijave za pohađanje ove vrste nastave, pa tek posle toga svi koji su prijavu prethodno izvršili, od organizatora i dobijaju jasne smernice koje su vezane ne samo za precizan datum početka, nego i za termine u kojima će predavanja da budu održana.

Dodatne napomene:

  • plaćanje se vrši prema jasno definisanom pravilu i to direktno u okviru poslovnice u kojoj se i organizuje obuka i kurs za jQuery - početni, a prema onim cenama koje spadaju u aktualne
  • prijavljivanje je dozvoljeno cele kalendarske godine i to na nekoliko načina, odnosno ili putem telefona konkretne poslovnice, to jest mejla ili direktno u izabranoj poslovnici organizatora
  • Akademija Oxford će svakako da izvrši određene korekcije nastavnog programa, ukoliko je to potrebno, a kada određena firma želi da navedeni kurs pohađa određeni broj njenih zaposlenih

Spisak gradova za kurs za jQuery - početni

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje