Kurs i obuka za elektronsko poslovanje

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: programima za elektronsko poslovanje; primenom elektronske tehnologije; poslovnim procesima; modernim biznisom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 20 školskih časova

Sa radom u različitim programima za elektronsko poslovanje, odnosno sa savremenim vođenjem biznisa, ali i sa primenom takozvane elektronske tehnologije i vođenjem poslovnog procesa uz njenu pomoć, će imati priliku da se upozna apsolutno svako ko bude pohađao specijalizovanu obuku u okviru Akademije Oxford.

Bitno je da neko koga zanima obuka i kurs za elektronsko poslovanje zna da se nastava organizuje u toku cele godine, a da je osnovni uslov za upis vezan za najmanje stečeno osnovno obrazovanje, to jest završenu osnovnu školu, kao najniži nivo obrazovanja koji se očekuje od prijavljenih polaznika. Takođe je bitno da oni budu punoletna lica, a prijavu mogu da izvrše ili lično u našim poslovnicama i to u okviru njihovog radnog vremena, a u svakom gradu u kome postoje, odnosno mogu i da onu koju odaberu, kontaktiraju preko telefona i upravo na taj način i izvrše prijavu. Postoji mogućnost i za prijavljivanje elektronskim putem, a kada se od zainteresovanih polaznika zahteva da na zvaničan mejl naše institucije pošalju sve one podatke koji su za upisivanje važni, te koji moraju da uključuju ne samo njihovo ime, odnosno prezime i broj telefona za kontakt, već isto tako i datum rođenja, te informaciju u kom gradu ih zanima da pohađaju ovaj kurs, jer mi poslovnice imamo na preko 20 lokacija u celoj zemlji.

A prilikom upisivanja, svaki pojedinačni polaznik je dužan da dostavi ličnu kartu, odnosno validan lični dokument, u kome mora da se nalazi i fotografija, te on tada potpisuje i zvaničan ugovor sa organizatorom ovog kursa. Svakako se podrazumeva da on, osim lične karte ima pravo isto tako i da priloži validan pasoš, to jest vozačku dozvolu, ali je neophodno naglasiti da svako ko ima čipovani lični dokument ima obavezu da poštuje način njegovog korišćenja, što znači da je neophodno da ga u trenutku upisa dostavi očitanog i to prema važećim pravilima.Inače, mi organizujemo kako grupnu, tako i individualnu nastavu, te od svakog prijavljenog očekujemo da kaže za koju od ponuđenih vrsta kursa je zainteresovan, a što je potrebno da navede kada se bude upisivao.

Od svakog polaznika koji u tom trenutku bude izabrao individualnu nastavu se očekuje, najpre da samostalno prisustvuje predavanjima, a zatim i da termine i datum početka, kao i dinamiku prema kojoj će individualni kurs i obuka za elektronsko poslovanje da se održava, svakako definiše sa nadležnim profesorom.

Međutim, sve što smo pomenuli ni u kom slučaju ne važi i za drugi tip nastave koji organizujemo, to jest za grupnu, jer je princip organizacije tada sasvim drugačiji. A radi se o tome da osoba koja bude izabrala tu opciju svakako treba prvo da sačeka da se dovoljan broj polaznika prijavi za njeno pohađanje u odabranoj poslovnici, a to podrazumeva prijavu 4 osobe, uzevši u obzir da je to ujedno i minimalan broj polaznika potrebnih za formiranje jedne grupe. U suštini, može ih biti najviše osmoro prisustno na predavanjima, a kod ovog tipa nastave samo Akademija Oxford ima pravo da navede termine u kojima će predavanja da budu održavana, to jest da odredi dinamiku i saopšti sve te informacije svakom pojedinačnom polazniku.Organizator ovog kursa se obavezuje da svakom polazniku obezbedi i literaturu koja mu je potrebna za pripremu polaganja završnog ispita, a od njega se očekuje da bude najmanje prisutan na 80 % predavanja kako bi stekao osnovni uslov za polaganje tog ispita.

Inače, pomenuti ispit čine dva dela, što zapravo znači da polaznici odgovaraju na pitanja i pisanim putem, ali i u okviru usmenog dela, a a nakon toga su dužni da prilože zahtevanu dokumentaciju kako bi im bio izrađen sertifikat, to naravno pod uslovom da ga i polože. Sem ugovora koji su sa organizatorom potpisali u trenutku upisa, oni moraju da dostave opet ličnu kartu ili validan lični dokument sa fotografijom (vozačka dozvola ili pasoš), ali isto tako moraju da ispoštuju i pravila koja su vezana za korišćenje čipovanih ličnih dokumenata. A svoj toj dokumentaciji će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora i to po završetku polaganja, da doda i test sa tog ispita, kao i zvaničan zapisnik sa njegovog polaganja.

Napominjemo i to da će svako ko bude sa uspehom položio ovaj ispit da postane vlasnik sertifikata za elektronsko poslovanje i da je on apsolutno validan dokument, a budući da je od strane nadležnih državnih institucija na teritoriji naše zemlje on priznati. Isto tako je bitno da naglasimo i da se sertifikati koji izdaje Akademija Oxford mogu primenjivati na teritoriji pojedinih država koje se nalaze u našem okruženju, ali i da svaki polaznik ima pravo da zahteva njihovo upisivanje u radni dosije. Ipak, on mora biti svestan činjenice da postoji odredba zakona koja reguliše upisivanje sertifikata, te da je ona od 01.01.2016. godine zvanično izmenjena. Naime, upravo od tog datuma je upisivanje sertifikata dopušteno isključivo onim osobama koje su zvanično prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, budući da je isključivo ta institucija i ovlašćena za upis sertifikata, što ona čini elektronskim putem i to samo za pomenute kandidate. Sve navedeno naravno ne može da znači da neko ko je u trenutku sticanja sertifikata za elektronsko poslovanje zaposlen nema pravo da ga koristi, naprotiv može da ga priloži kao potpuno važeći dokument i to kako da ga doda u svoju radnu biografiju, tako isto i da ga preda bilo kom poslodavcu. A ako je taj kandidat zainteresovan da ipak bude izvršeno upisivanje pomenutog dokumenta u njegovu radni dosije, svakako će morati da ispuni osnovni uslov, to jest da se prijavi na evidenciju pomenute službe, naravno pod uslovom da se konkretna odredba zakona ne izmeni do tog trenutka.

Šta sve obuhvata obuka za elektronsko poslovanje?

Verovatno je svaka uspešna kompanija do sada shvatila koliko je elektronsko poslovanje značajno, to jest koliko utiče na uštedu vremena, ali i na poboljšanje celokupnog poslovanja. Upravo iz tog razloga se neretko događa da pojedine kompanije žele da dodatno kvalifikuju svoje kadrove za rad u različitim programima koji su namenjeni upravo elektronskom poslovanju, jer će na taj način ne samo ti zaposleni, već i službe za koje su oni zaduženi, odnosno celokupna kompanija moći mnogo bolje i efikasnije da posluju.

Kurs i obuka za elektronsko poslovanje će omogućiti svim polaznicima da savladaju različite programe koji se najčešće koriste u ovom slučaju, ali se svakako očekuje da neko koga zanima pohađanje ove obuke poseduje osnovno znanje korišćenja interneta.

Tu će polaznici naučiti na koji način se organizuje poslovanje određene kompanije u okviru mreže, odnosno na koji način se vrši pravilna poslovna komunikacija i to kako ona prema poslovnim partnerima, tako isto i ona koja je isključivo usmerena na klijenta.

Svaka osoba koju zanima obuka i kurs za elektronsko poslovanje će imati prilike i da od strane profesora dobije znanja vezana za takozvani točak elektronskog poslovanja, to jest upoznaće se sa svim onim procesima koji su važni za vođenje biznisa. Predavači će im, svakako objasniti kojih su to 7 segmenata, a koji se nalaze u okviru ovog točka, te će ih najpre upoznati sa načinom zadovoljenja potreba klijenata, odnosno sa kreiranjem poslovnog okruženja i to kako bi poslovni procesi u okviru te kompanije bili usmereni na ispunjenje zahteva klijenata, ali sa primarnim ciljem da ta kompanija izvuče profit iz čitavog procesa. Tu će biti reči i o strategijama koje su važne za elektronsko poslovanje u okviru konkretne kompanije, odnosno o primeni ovakvog načina poslovanja, a gde će polaznici da nauče kako funkcionišu ta dva dela koji su ujedno i glavni u okviru točka elektronskog poslovanja.

Svakako će profesori koji su zaduženi da kurs i obuka za elektronsko poslovanje funkcionišu kvalitetno i, naravno besprekorno, objasniti polaznicima šta je elektronska trgovina, to jest e - commerce, ali i kako funkcioniše elektronsko bankarstvo, odnosno e - banking, te kako se vrši poslovanje u okviru administracije konkretnog preduzeća ili kako funkcioniše komunikacija sa državnim upravama, a što je sve vezano za e - government (e - uprava).

Poseban akcenat će svakako biti stavljen na elektronsku trgovinu, pošto je to ujedno i najzastupljeniji način elektronskog poslovanja. A tu će polaznici da se upoznaju sa svim segmentima koji su bitni za odlično funkcionisanje elektronske trgovine, ali i sa svim onim problemima koji se često javljaju, te se načinom njihove ispravke.

Sasvim smo sigurni da će svako ko bude pohađao obuku i kurs za elektronsko poslovanje imati i dovoljan nivo znanja da može da aplicira za posao u kompaniji koja je fokusirana na bilo koji oblik elektronskog poslovanja, te se smatra da će on te poslove moći da vrši samostalno i profesionalno, a na prvom mestu kvalitetno.

Kako se odvija nastava u toku kursa za elektronsko poslovanje?

Zvanični organizator ove obuke, Akademija Oxford u ponudi ima individualnu i grupnu nastavu, što znači da svaki pojedinačni polaznik ima dužnost da saopšti koordinatoru za nastavu prilikom upisa i za koji tip obuke od ponuđenih je zainteresovan.

Oni svakako moraju znati i da će mnogo viši nivo slobode imati onaj polaznik koji se bude odlučio da nastavu pohađa individualno, a najpre zato što će on sam sa ovlašćenim profesorom da se dogovori oko svega što se odnosi na pohađanje tog tipa nastave. Zapravo, oni se usaglašavaju oko tačnog datuma kada individualni kurs i obuka za elektronsko poslovanje počinje, a potom i oko termina, te takođe preciziraju i dinamiku prema kojoj se taj tip kursa odvija.

Druga vrsta nastave koju takođe organizujemo je grupna i ona se odnosi na rad sa od 4 do 8 polaznika u isto vreme. Inače, taj vid obuke podrazumeva da će organizator da odredi termine za održavanje predavanja, odnosno da će jasno definiše i dinamiku, a u skladu sa kojom će grupna obuka i kurs za elektronsko poslovanje da bude organizovana. Ipak, ovde postoji vrlo važan uslov koji mora da bude ispunjen da bi nastava mogla da počne, a on se odnosi na formiranje grupe od najmanje 4 osobe, jer je to ujedno i minimalan broj prijavljenih potrebnih za jednu grupu. A svaki prijavljeni polaznik će tek nakon ispunjenja pomenutog uslova da dobije jasnije informacije i to kako o datumu početka nastave, tako i o terminima.

Ako se baš bude dogodilo da nijednom polazniku koji se nalazi u okviru iste grupe ne odgovaraju utvrđeni termini, on mora da to naglasi profesoru, to jest da zvanično uputi zahtev za njihovom promenom. Iako ovo ne spada u čestu praksu, činjenica je da koordinator za nastavu ponekad može da odobri ovu promenu, ali isključivo u onim situacijama kada je bude bio sasvim uveren da ona neće imati loš uticaj na ostale obuke, a koje se u sklopu konkretne poslovnice organizuju.

Kome je namenjena obuka za elektronsko poslovanje?

U principu, uslovi koji se stavljaju pred svakoga koga interesuje obuka i kurs za elektronsko poslovanje su zapravo izuzetno jednostavni za ispunjenje.

Radi se o tome da nastavu može da pohađa neko ko je punoletan i ko je, sve do trenutka upisa imao prilike da završi osnovnu školu, a što je ujedno i najniži nivo obrazovanja koji se očekuje od svakog prijavljenog.

Koliko traje obuka i kurs za elektronsko poslovanje?

Nastavni plan, a u skladu sa čijim pravilima se odvija individualni kurs i obuka za elektronsko poslovanje se sastoji od ukupno 20 časova, te oni mogu da budu održani onda kada to odgovara polazniku, to jest u skladu sa dogovorom koji će on napraviti sa profesorom.

Što se tiče grupnog tipa nastave, predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju treba da pohađa ukupno 26 školskih časova, stim da je tada Akademija Oxford isključivo zadužena da odredi termine i dinamiku održavanja nastave.

Koliko košta obuka za elektronsko poslovanje?

Kako Akademija Oxford, a koja i zvanično organizuje ovu obuku, zainteresovanim polaznicima nudi da pohađaju grupnu, ali i individualnu nastavu, to znači i da se njihova cena razlikuje.

Onaj polaznik koji se bude odlučio da pohađa individualnu obuku treba da plati 20,000 RSD, a tada će se lično dogovoriti sa profesorom oko svih potrebnih detalja (datum početka, termini i dinamika održavanja časova).

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za elektronsko poslovanje, njena cena je 11,000 RSD, a podrazumeva se da termine, to jest dinamiku definiše organizator, dok taj tip nastave počinje kada se ispuni osnovni uslov za to, odnosno kada se u okviru konkretne poslovnice formira jedna grupa od minimalnog broja članova (četvoro njih).

Gde i kada se održava kurs i obuka za elektronsko poslovanje?

Na preko 20 lokacija u celoj zemlji se organizuje obuka i kurs za elektronsko poslovanje i to u toku cele godine, a prema definisanom nastavnom programu i to kako u skladu sa odredbama koje navodi grupna nastava, tako iu formi individualne. Naravno, oba tipa obuke imaju i neke svoje specifične odlike, pa se zato i zahteva da svaki polaznik prilikom upisa navede koju tačno od njih bi želeo da pohađa.

Naime, grupna obuka i kurs za elektronsko poslovanje se odvijaju tako da svi koji izvrše prijavu prvo moraju da pričekaju da se kreira jedna grupa, a u kojoj može da se nađe od četvoro do osmoro ljudi u isto vreme. Međutim, ovde je vrlo važno naglasiti da svako ko vrši prijavu obavezno mora da sačeka da se ostvari primaran uslov za organizaciju ovog tipa nastave, što znači da je neophodno da sačeka formiranje jedne grupe. Iapka, iako je jasno navedeno koliko polaznika može da broji grupa, činjenica je da se uvek zahteva formiranje grupe od minimalnog broja ljudi, tako da je potrebno da se najmanje četiri osobe prijave za njeno pohađanje u okviru te poslovnice. A nakon što zvanično bude bio ispunjen navedeni uslov, a koji se ujedno smatra i osnovnim za organizaciju te vrste obuke, svi koji su izvršili prijavu u toj poslovnici će da dobiju preciznu informaciju od organizatora, a koja je vezana kako za datum njenog početka, tako i za termine, odnosno za dinamiku.

Nasuprot grupnoj se nalazi individualna obuka i kurs za elektronsko poslovanje, jer je princip njegovog organizovanja, zapravo potpuno drugačiji. A to znači da polaznik ima apsolutno pravo da upravo onom predavaču koji će i biti zadužen za vođenje obuke u tom slučaju, navede sve što je važno za pohađanje nastave. Preciznije rečeno, on mora ne samo da navede u kojim terminima mu odgovara da pohađa nastavu, već i kada je zainteresovan da individualna obuka zvanično počne, odnosno kojom dinamikom želi da se predavanja odvijaju.

Dodatne napomene:

 • osobe zainteresovane za pohađanje ove obuke mogu da se prijave na nekoliko načina, to jest ili da izabranu poslovnicu kontaktiraju preko telefona ili da dođu lično i prijave sa, a otvorena je i mogućnost da to učine preko mejla
 • kurs i obuka za elektronsko poslovanje se odvija dvojako, to jest prema pravilima grupne i individualne nastave
 • osnovni uslov da bi nekom bilo dozvoljeno da se upiše na ovaj kurs je da bude punoletan i da do tog trenutka ima najmanje završenu osnovnu školu
 • svako ko se prijavio na jedan od opisanih načina je u obavezi da prilikom upisa dostavi važeći lični dokument, a u kome je fotografija (lična karta, pasoš i vozačka dozvola)
 • od Akademije Oxford će svaki pojedinačni polaznik da dobije i adekvatnu literaturu, a koja će mu biti od koristi kada bude vršio pripremu za polaganje završnog ispita
 • zahteva se da polaznik bude prisutan na 80 procenata ove obuke, kako bi stekao uslov da pristupi polaganju završnog ispita

Trajanje obuke: 20 školskih časova, organizovanih u 10 dvočasa.

Cena:

 1. Individualno — 20,000 RSD
 2. Poluindividualno — 16,000 RSD
 3. Grupno — 11,000 RSD

Teme:

 1. Elementi elektronskog poslovanja
 2. Oblici elektronskog poslovanja
 3. Točak elektronskog poslovanja
 4. Čelik
 5. Elementi koriscenja B2B aplikacije
 6. Elementi koriscenja B2C aplikacije
 7. E-commerce
 8. E-banking
 9. E-goverment
 10. Digitalni (elektronski) sertifikati
 11. Mobilno poslovanje
 12. Mere bezbednosti i zastita

Literatura za Elektronsko Poslovanje

Priručnik - Skripta - Knjiga za Elektronsko Poslovanje - Akademija Oxford

Spisak gradova za kurs i obuku za elektronsko poslovanje

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje