Kurs za metalofarbara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: procesom farbanja, specijalnim sredstvima i metodama farbanja.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Glavni uslov koji mora da ispuni svako koga zanima obuka i kurs za metalofarbara se odnosi na prethodno stečeno obrazovanje, uzevši u obzir da se od polaznika zahteva da su prethodno minimalno stkli osnovno obrazovanje istog. Iz tog razloga se od njih, takođe zahteva i da u trenutku upisa, a kada se i potpisuje zvaničan ugovor sa organizatorom kursa dostave dokaz da su stekli minimalno osnovno obrazovanje, a ukoliko su oni završili srednju školu, onda umesto kopije svedočanstva osnovne škole, treba da dostave kopiju diplome srednje škole. Inače, tom prilikom polaznici moraju da dostave i fotokopiju krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, ali je bitno da dokument ne bude stariji od 6 meseci. Da bi se pristupilo potpisivanju ugovora u skladu sa pravilima, neophodno je da polaznik tada donese i ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, to jest važeći lični dokument sa fotografijom. A naglašavamo da oni polaznici čiji lični dokument ima čip moraju tada da dostave i očitan konkretni dokument.

Što se tiče prijavljivanja za pohađanje ove obuke, svaki polaznik ima mogućnost da to učini u toku cele godine i to na različite načine. Uz mogućnost da se prijavi za pohađanje lično i to u ma kojoj od preko, za sada 20 poslovnica Akademije Oxford, on isto tako može i da kontaktira odabranu poslovnicu putem telefona i tako se prijavi, ali i da na zvaničan mejl ove institucije pošalje podatke za prijavu (kontakt podaci, ime i prezime, u kojoj poslovnici je zainteresovan da pohađa teorijski deo kursa, koji vid nastave želi da prati kada je u pitanju teorijski deo).

Kurs i obuka za metalofarbara se odvijaju u dva segmenta, tako da svaki polaznik osim teorijskog, ima obavezu i da pohađa praktičnu nastavu. A nju može da pohađa apsolutno u bilo kojoj firmi, stim da je jedina razlika ako polaznik odabere da ovaj deo kursa pohađa u kompanijama koje su poslovni partneri organizatora obuke, a kada dobija informacije kako o ceni, tako i o svim ostalim detaljima. Važno je istaknuti i to da Akademija Oxford polaznicima koji praksu pohađaju kod njenih poslovnih partnera garantuje i za kvalitet.Naravno, polaznik može i da praktičan deo koji predviđa obuka i kurs za metalofarbara pohađa u okviru bilo koje druge kompanije, a čak i ukoliko mi do tada nismo potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom. Tada je važno istaći da mi ne možemo da damo garancije za kvalitet takve nastave, kao što ne možemo ni da navedemo koliko ona košta, jer polaznik treba da se o tome dogovori sa ovlašćenim licem u konkretnoj firmi, ali i da nam dostavi sve one informacije koje su potrebne da bi bila pripremljena dokumentacija za potpisivanje ugovora o saradnji, a kako bi on mogao da pohađa praksu.

Prilikom upisa, svaki polaznik pojedinačno treba i da navede koji tip teorijskog dela obuke ga zanima, budući da mi organizujemo kako rad u grupama, tako i mogućnost da polaznici nastavu pohađaju online, odnosno u formi poluindividualne ili individualne. Ovde je bitno da svako od njih zna da rad u grupama podrazumeva tačno određene termine održavanja nastave, kao i dinamiku, a svi ostali navedeni tipovi nastave su više fleksibilni, jer polaznicima daju priliku da u dogovoru sa profesorom odluče kada će časovi da se održavaju i kojom dinamikom.

Ako polazniku najviše odgovara da obuku i kurs za metalofarbara prati preko interneta, to jest putem posebne internet platforme, on mora da obezbedi i računar i stabilnu internet vezu. Ovaj vid kursa podrazumeva individualnu nastavu, a sve ostale mavedene vrste nastave se odvijaju u našim poslovnicama. Ipak, ono što je najvažnije, jeste da polaznici koje zanima grupni kurs i obuka za metalofarbara treba da izvrše blagovremenu prijavu u konkretnoj poslovnici, a zatim i da sačekaju da se oformi grupa u okviru nje, jer je to primaran uslovi za njeno odvijanje. Da bi se grupa polaznika oformila, neophodno je da četvoro njih bude prijavljeno u jednoj od poslovnica, stim da ih najviše može biti osmoro u jednoj grupi, a posle čega sledi informisanje svakog pojedinačnog prijavljenog o bitnim detaljima (o datumu početka nastave i terminima).


U slučaju da nekoga zanima da stekne sertifikat za bavljenje poslom metalofarbara, a živi u gradu u kome nije još uvek otvorena poslovnica organizatora ovog kursa, on može teorijski deo da prati preko interneta, ukoliko mu upravo tako odgovara, a trebalo bi i da se samostalno pobrine za kompaniju u kojoj će da pohađa praksu, nakon čega treba i da polaže ispit, ali to mora isključivo da uradi u prostorijama one naše poslovnice koja mu je najbliža.

Što se tiče završnog ispita, da bi zainteresovani kandidat mogao da ga polaže, neophodno je da odradi praktičan deo nastave koji podrazumeva 240 i više radnih sati prakse u odabranoj kompaniji, a o čemu je dužan da dostavi dokaz.

Kako Akademija Oxford nudi mogućnost i svim onim kandidatima, koji su stekli radno iskustvo u oblasti koja se ispituje, da polažu ovaj ispit, tako oni treba osim tog dokumenta svakako da dostave i obaveznu dokumentaciju, te da izvrše prijavu za polaganje završnog ispita. A nakon što budu položili ovaj ispit, u njihovu dokumentaciju se prilaže i sam test, odnosno zapisnik sa polaganja, posle čega se nesmetano može pristupiti i izradi ovog sertifikata.

Sve osobe koje pohađaju kurs i obuku za metalofarbara u okviru Akademije Oxford su, takođe dužne da nakon polaganja završnog ispita, to jest pre izrade sertifikata, dostave takođe originalnu potvrdu o sprovedenom praktičnom delu, a zatim i ugovor koji je potpisan između organizatora kursa i tog polaznika, kao i svu navedenu obaveznu dokumentaciju, te se tom prilikom prilažu i završni test i zapisnik sa polaganja.

Osim što je u cenu koja je navedena za pohađanje teorijskog dela obuke uračunato pohađanje odabrane vrste nastave, takođe je uračunata i skripta, odnosno priručnik iz kojeg polaznik treba da se priprema za polaganje završnog ispita. U tu cenu je uvrštena i nadoknada za polaganje tog ispita, kao i izrada i to kako sertifikata, tako i dodatka sertifikatu.

Što se tiče samog ispita, on se sastoji iz dva dela, to jest čine ga usmeni i pismeni deo. U okviru usmenog dela je najčešće prisutno tri pitanja, a kandidat koji polaže pismeni deo treba da odgovori na ukupno 12 pitanja.

Sertifikat koji se stiče po uspešnom polaganju ovog ispita je naravno zvanično priznat od strane nadležnih institucija Republike Srbije, a svaka osoba koja se nalazi na evidenciji NSZ - a ima mogućnost da ga odmah po sticanju upiše u svoju radni dosije. Čitav ovaj postupak je promenjen od 01. januara 2016, godine, tako da od tada sertifikate isključivo elektronskim putem upisuje Nacionalna služba za zapošljavanje i to samo za lica koja su na njenoj evidenciji, a svi ostali kandidati moraju da sačekaju da se nađu na evidenciji ove službe, kako bi im sertifikat bio i zvanično upisan u radni dosije u skladu sa pravilima. Ipak, to naravno ni u kom slučaju ne znači da taj kandidat ne može nesmetano da koristi stečeni sertifikat, jer je on sa stanovišta prava potpuno validan, a što znači da može da ga primenjuje kad god postoji potreba za tim. Tako, recimo može da ga kao dokaz svoje osposobljenosti za obavljanje posla metalofarbara preda svom trenutnom poslodavcu, ukoliko je to potrebno.

Šta obuhvata kurs za metalofarbara?

Jedan od zanata koji spada u red onih koji su vrlo aktuelni na savremenom tržištu rada, svakako je i zanimanje metalofarbar. A budući da je samo zanimanje vezano za mašinsku struku, očekuje se da svako ko bude pohađao obuku i kurs za metalofarbara, te ko stekne sertifikat za bavljenje ovim poslom, može u relativno kratkom roku i da pronađe zaposlenje u ovoj struci.

Inače je dobro poznato da je ovo zanimanje jedno, od rekli bismo bolje plaćenih, tako da ne čudi što se sve veći broj osoba odlučuje čak i za prekvalifikaciju za metalofarbara.

Nastavni plan po kome se sprovodi obuka i kurs za metalofarbara podrazumeva da će polaznici da se upoznaju sa različitim metodama farbanja metalnih delova, odnosno predavači će ih upoznati i sa različitim načinima farbanja, ali i sa farbanjem različitih vrsta materijala. Osim što će savladati klasičan način farbanja, te naučiti koje se sve mašine tom prilikom koriste i na koji način se vrši priprema materijala za farbanje, polaznici će se upoznati i sa postupkom takozvane eloksaže, a gde će naučiti sve što je potrebno da bi u praksi mogli da primene ovaj specijalni postupak. Isto tako, predavači će im prezentovati i postupak farbanja koji se najčešće primenjuje kod gvožđa, a koji je poznatiji kao plastificiranje, te se spada u red dugotrajnih.

Osim što će svaki polaznik koji pohađa kurs i obuku za metalofarbara da nauči na koji način se koriste vazdušni kompresori, prskalice i drugi alati sa kojima se susreće na svom radnom mestu, on će takođe i da stekne sva znanja koja su potrebna da bi mogao da sve te alate adekvatno održava i čisti, budući da i to spada u opis njegovog zanimanja.

Vrlo je važno naglasiti i to da će predavači posebnu pažnju da usmere na upoznavanje polaznika sa sistemom bezbednosti i zaštite na radu, budući da su oni vrlo često izloženi štetnim materijama, te je neophodno da budu adekvatno zaštićeni, a kako bi izbegli različite neprijatnosti.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao obuku i kurs za metalofarbara po njegovom završetku, odnosno nakon što bude stekao sertifikat za bavljenje ovim poslom, biti u mogućnosti da sve segmente koje obuhvata ovo zanimanje obavlja u skladu sa pravilima, te da svojim klijentima pruži najbolju moguću uslugu.

Kako funkcioniše nastavat tokom kursa za metalofarbara?

Nastava koju predviđa kurs i obuka za metalofarbara podrazumeva da svaki polaznik ima obavezu da pohađa dva dela (teorijski i praktični deo).

Ono što je specifično za praktični deo jeste to što se polaznicima nudi mogućnost da praksu pohađaju u bilo kojoj firmi i to nevezano za to da li Akademija Oxford, kao zvanični organizator ovog kursa ima sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom ili nema. Međutim, polaznici moraju da znaju da se za kvalitet prakse koju obavljaju u kompanijama sa kojima je potpisan taj ugovor, u potpunosti garantujete, kao i da oni bivaju unapred obavešteni o visini nadoknade za tu vrstu prakse. Ipak, to naravno nije slučaj za praksu koju pohađaju u kompanijama sa kojima ne postoji još uvek poslovna saradnja, te je tada izuzetno bitno da dostave sve informacije, kako bi od strane ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora bila pripremljena dokumentacija za potpisivanje ugovora, a što će rezultirati pohađanjem prakse u toj kompaniji.

Za teorijski deo, polaznicima je na raspolaganju individualna, online, grupna i poluindividualna obuka i kurs za metalofarbara, te oni treba da samostalno donesu odluku koji vid nastave žele da pohađaju, a kako bi dobili sve dodatne informacije.

Individualna nastava je namenjena isključivo jednom polazniku, dok je poluindividualna namenjena za 2 ili najviše 3, a rad u grupama podrazumeva od četvoro do maksimalno osmoro polaznika i svi navedeni tipovi teorijskog dela nastave se odvijaju u prostorijama jedne od poslovnica organizatora navedene obuke. Online nastava se odvija u skladu sa pravilima koja navodi individualna nastava i to isključivo uz uslov da zainteresovani polaznik pored računara ima i stabilnu vezu sa internetom.

Termini kod individualne, odnosno online i poluindividualne nastave, kao i dinamika se utvrđuju isključivo dogovorom između polaznika i njihovih profesora i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici, dok se za grupnu nastavu termini, kao i dinamika prethodno preciziraju od strane organizatora.

Uslov za odvijanje grupne nastave u jednoj od poslovnica jeste prijava dovoljnog broja polaznika, a što zapravo znači da se u njoj mora prijaviti najmanje četiri polaznika, uzevši u obzir da je to osnovni uslov za formiranje grupe. Ovde su, kao što smo već pomenuli termini već određeni, ali ponekad može da se pristupi i njihovoj promeni i to samo u posebnim situacijama, to jest kada svi polaznici koji se nalaze u sastavu jedne grupe to zahtevaju i kada se proceni da promena termina neće ugroziti ostale kurseve koji se u konkretnoj poslovnici odvijaju.Ko može da pohađa kurs za metalofarbara?

Pohađanje ove obuke je namenjeno svakoj punoletnoj osobi, a koja je prethodno imala prilike da stekne najmanje osnovno obrazovanje i to je ujedno i osnovni uslov za sve zainteresovane.

Inače, oni su u obavezi da u trenutku upisa uz svu pomenutu obaveznu dokumentaciju dostave i relevantan dokaz o obrazovanju koji su prethodno stekli, a što uključuje ili kopiju diplome srednje škole ili fotokopiju svedočanstva osnovne škole.

Trajanje obuke za metalofarbara

Obuka i kurs za metalofarbara predviđaju ukupno tri meseca nastave, a svaki polaznik je obavezan da za to vreme pohađa i praktičnu nastavu i to u trajanju od 240 radnih sati ukupno.

Želeći da izađe u susret i onim polaznicima koji su zainteresovani da ovaj kurs završe u nešto kraćem roku, Akademija Oxford omogućuje i intenzivniji način pohađanja praktične nastave. A to zapravo znači da ako praksu pohađaju svakodnevno, to jest od ponedeljka do petka u trajanju od po osam sati, obuka i kurs za metalofarbara traju ukupno 2 meseca.

Koja je cena kursa za metalofarbara?

Cena ove obuke varira isključivo u zavisnosti od toga gde svaki pojedinačni polaznik želi da pohađa praksu, ali i u skladu sa tim koju vrstu teorijskog dela nastave je zainteresovan da prati.

U okviru teorijskog dela, svaki polaznik može da odabere da li želi da pohađa nastavu prema pravilima poluindividualne i individualne, odnosno da li mu više odgovara rad u grupama ili online kurs i obuka za metalofarbara, jer od svega toga i zavisi cena.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za metalofarbara?

Ako imate u vidu da kurs i obuka za metalofarbara podrazumevaju kako teorijski, tako i praktični deo, biće vam sasvim jasno i zbog čega navodimo da mesto i vreme održavanja nastave isključivo zavise od toga šta svaki pojedinačni polaznik odluči.

Stvar je o tome da on ima mogućnost izbora u okviru teorijskog dela nastave i to između grupne, poluindividualne, online i individualne nastave, ali i da isto tako bira u kojoj kompaniji želi da pohađa praktični deo koji predviđa ovaj kurs.

Ukoliko se odluči da teorijski deo prati u formi grupne nastave, odnosno poluindividualne ili individualne, treba da zna da se oni isključivo održavaju u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford, dok nastava online podrazumeva da je kandidat prati sa bilo kog mesta gde mu je omogućen direktan pristup računaru, ali je uslov da postoji i stabilna internet konekcija. Termini i dinamika kod nastave u grupi su definisani od strane organizatora, tako da svaki polaznik treba da im se prilagodi, stim da ovaj tip obuke počinje onda kada se u jednoj od poslovnica oformi grupa, što znači da je potrebno da se u njoj prijavi najmanje četiri polaznika.

Za sve ostale vrste teorijskog dela nastave je prisutno pravilo da se polaznici sa svojim profesorima, a uz neophodnu asistenciju koordinatora za nastavu u toj poslovnici, dogovaraju i o terminima, kao i o datumu kada počinje kurs i obuka za metalofarbara, ali i o tačnoj dinamici.

Praktični deo ove obuke svaki polaznik može da pohađa u dve vrste kompanija, to jest u onima koje nisu naši poslovni partneri i u onima koje to jesu, a budući da smo sa njima potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ako polaznik odluči da praktičan deo nastave pohađa u firmi sa kojima nismo sklopili ovaj ugovor, on treba da nam dostavi i to u što kraćem roku sve neophodne podatke, a da bi ovlašćeno lice naše poslovnice pripremilo dokumentaciju za potpisivanje ovog ugovora i na taj način mu bilo omogućeno i da u što kraćem roku počne da pohađa praksu u firmi u kojoj želi. Sa druge strane, moramo da naglasimo da praksa koju polaznik obavlja u kompaniji sa kojima mi ne sarađujemo, podrazumeva da se on dogovara oko svega sa ovlašćenim licem te firme, pa tako mi ni u kom slučaju ne garantujemo za njen kvalitet, ali isto tako ni za cenu. Ali, ako se odluči za drugu opciju, to jest ukoliko praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, tada će blagovremeno da dobije informaciju i o ceni, ali isto tako može biti siguran da će praksa biti odrađena u skladu sa pravilima.

Dodatne napomene:

 • od svakog polaznika prilikom upisa se zahteva lično prisustvo i dostavljanje obavezne dokumentacije, to jest fotokopija sledećih dokumenata: svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) i izvoda iz matične knjige rođenih, kao i važeći lični dokument koji ima i fotografiju (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola), odnosno očitan lični dokument, ako je on čipovan
 • svako ko je zainteresovan da pohađa kurs i obuku za metalofarbara može da se prijavi direktno u jednoj od poslovnica, kao i putem telefona ili da svoje podatke pošalje na mejl, a to može da uradi tokom cele kalendarske godine
 • ako neko želi samo da polaže završni ispit, neophodno je da izvrši prijavu, kao i da uz svu pomenutu dokumentaciju koja se smatra obaveznom, dostavi i potvrdu o odrađenoj praksi, odnosno dokaz o radnom iskustvu u oblasti koja je predmet ispitivanja
 • u cenu koja je navedena za teorijski deo ovog kursa je, osim pohađanja izabranog tipa nastave, uračunata i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, odnosno literatura potrebna za pripremu završnog ispita, ali isto tako i nadoknada za polaganje tog ispita
 • svaki polaznik bira gde želi da pohađa praktičnu nastavu, a ona se plaća odvojeno od teorijskog dela koji podrazumeva kurs i obuka za metalofarbara
 • polaznici imaju obavezu da plaćanje izvrše u skladu sa odredbama potpisan ugovora, a to rade direktno u poslovnici u koji se upisuju, to jest u onoj u kojoj pohađaju teorijski deo nastave, a prema tada važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za metalofarbara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za metalofarbare


Literatura za metalofarbare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Metalofarbare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje